Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 4. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

- Sindikat

Upravepolicije imaćepunu

podrškuurješavanjuegzi-

stencijalnihpitanjapolicij-

skih službenika - poručio je

direktorUpraveVeselinVe-

ljović.

On se juče sastao sa predsjed-

nikom Sindikata Uprave poli-

cije Mladenom Šuškavčevi-

ćem i članovima Glavnog

odbora te radničke organiza-

cije.

Sastanak je, kako je saopšteno,

upriličenpovodomsagledava-

njastanja ionogaštojedosada

urađeno u rješavanju egzi-

stencijalnihidrugihsocijalnih

pitanja službenikaUprave po-

licije.

Veljović je kazaoda rješavanje

stambenih i drugih socijalno–

ekonomskih pitanja službeni-

ka policije smatra izuzetno

važnim, i dapoboljšanjekvali-

teta života, standarda i uslova

na radu predstavlja jedan od

bitnih preduslova za kvalite-

tan i adekvatan odgovor poli-

cijskih službenika prema po-

v j e r e n i m p o s l o v i ma i

zadacima.

- Direktor je izrazio zadovlj-

stvo time što je Sindikat Upra-

ve policije, čije članstvo je naj-

brojnije među sindikalnim

organizacijama, ostao jedin-

stven–piše u saopštenju.

Onje, kakosenavodi, pohvalio

dosadašnje aktivnosti Sindi-

kata kojima je u prethodnom

periodu, kroz više modaliteta,

riješeno stambeno pitanje za

oko 15 odsto policijskih služ-

benika

Veljovićjenaglasiodajevažno

intenzivirati zalaganje Sindi-

kata, kroz inicijative, projekte

i partnerstva, kako bi u nared-

nom periodu stambena i dru-

ga važna egzistencijalna pita-

njabilariješenazaštovećibroj

policijskih službenika, u sve

tri regije, shodno realnoj dina-

mici koja će biti utvrđena.

- Sindikat, koji je samostalan i

nezavisan, imaćepodrškume-

nadžmenta Uprave policije u

svim daljim nastojanjima

usmjerenim na primjenu do-

sadašnjih i utvrđivanju novih

modalitetanapoboljšanjuma-

terijalne situacije policijskih

službenika, kao i pravnog rje-

šavanja i zaštite njihovih rad-

nihpravaiobaveza-poručioje

Veljović.

Šuškavčević je istakao da je

Sindikat prethodnih godina

imao punu podršku menad-

žmentaUpravepolicijeiMini-

starstva unutrašnjih poslova, i

izrazio uvjerenje da će se

uspješna saradnja nastaviti.

U sindikatu smatraju da su,

osim stambene problematike,

od posebnog značaja i pitanja

koja se tiču izrade posebnog

kolektivnog ugovora kojimna

realan i najpravičniji način

treba utvrditi i precizirati rad-

naprava i obaveze i drugapra-

va koja proističu iz radnih od-

nosa.

N.K.

PODGORICA

- Strukovni

odbor vatrogasaca-spasilaca

i SindikatZIKS-aodržaće 21.

avgustaprotest, jer suneza-

dovoljni predloženimizmje-

namaZakonaopenzijsko-in-

validskomosiguranju.

Najznačajnije izmjene Zakona

podrazumijevaju da se od na-

redne godine pravo na penziju

ostvaruje sa 40 godina staža i

65 godina života, a biće promi-

jenjen i obračunpenzija.

- U skladu sa kampanjom ,,Do-

stojanstveno treće doba“,

Skupština Strukovnog odbora

vatrogasaca-spasilaca donijela

je odluku da se usljed nepri-

hvatanja nijednog prijedloga

članova radne grupe za izmje-

nupomenutogzakona,akojisu

se odnosili na posebne uslove

penzionisanja vatrogasaca-

spasilaca, organizuje protest.

Protest će se organizovati u sa-

radnji sa Sindikatom ZIKS-a

koji je već donio odluku o odr-

žavanju protesta kao i sa dru-

gim zainteresovanim sindika-

timaizobjesindikalnecentrale

- poručili su iz Strukovnog od-

bora vatrogasaca-spasilaca.

Kako su naglasili protest će se

održati na Rimskom trgu

ispredMinistarstva rada i soci-

jalnog staranja i obuhvatiće

protestnu šetnju ispred nad-

ležnihministarstava do zgrada

Vlade i SkupštineCrneGore.

N.K.

PODGORICA

-Na gradili-

štućemorati dabudenaj-

manjeonoliko stručnihoso-

ba za zaštituna radukoliko

ima izvođača i podizvođača

– jedna jeodnajznačajnijih

izmjenaZakonaozaštiti i

zdravljuna radu.

Zakonodavci vjeruju da će

ovomnovinomuticati na sma-

njenje povreda i pogibija na

crnogorskimgradilištima.

Statistika pokazuje da uCrnoj

Gori98odstoposlodavacapri-

pada kategoriji mikro, malih i

srednjih preduzeća, koji su,

kako je ranije u više navrata

upozoravano, na zaštitu i

zdravljena radugledali isklju-

čivo iz ugla troškova.

- Proces pridruživanja Crne

Gore Evropskoj uniji namet-

nuo je potrebu usaglašavanja i

implementacijepropisauovoj

oblasti, tako da se povećala

svijest i potrebazaprimjenom

savremenih mjera zaštite i

zdravlja na radu - kaže glavni

inspektor zaštitena raduZlat-

koPopović.

UsaglašavaNje

Ističe da je na povećanje svije-

stiuznatnojmjeriuticaodola-

zak stranih investitora.

- Kao i realizacija mnogobroj-

nihprojekata, naročitouobla-

sti građevinarstva - istakao je

Popović.

Cilj izmjena i dopuna postoje-

ćeg Zakona o zaštiti i zdravlju

na radu, kako objašnjava Po-

pović, je usaglašavanje i unap-

ređenje zakonske regulative

kroz implementiranjedirekti-

va Savjeta Evrope i preporuka

Međunarodne organizacije

rada.

- Što se tiče izmjena i dopuna,

najvažnija novina je uvođenje

pojma koordinator za zaštitu i

zdravlje na radu u fazi izrade

projektaikoordinatorzazašti-

tuizdravljenaraduufaziizvo-

đenjaradova.Novinajeiproši-

rivanjeobaveza i odgovornosti

investitora, što se, prije svega,

ogledauobavezidaodredijed-

nog ili više koordinatora za za-

štitu i zdravlje na radu kada

radoveizvodeilijepredviđeno

da ih izvodedva ili više izvođa-

ča - kažePopović.

Nakon donošenja podzakon-

skih akata koja će se odnositi

na sektor građevinarstva,

stvoriće se, objašnjava naš sa-

govornik, pravne pretpostav-

ke za bolju primjenu mjera

zaštiteizdravljanaraduuovoj

djelatnosti.

- Samim tim očekuje se i sma-

njenje broja povreda na radu,

kojih ih je i dalje najviše uovoj

oblasti, iako se udio povreda

koji se odnosi na ovu djelat-

nostuposljednjih10godinasa

82 smanjiona 39odsto - kazao

jePopović.

Najčešćenepravilnosti koje su

utvrđene u oblasti zaštite i

zdravlja na radu su, prema ri-

ječimaovoginspektora,dapo-

slodavac ne nabavlja sredstva

za rad zaposlenima neophod-

na za radno mjesto sa struč-

nim nalazom i ocjenom da su

na njima obezbijeđene propi-

sanemjere zaštite na radu, za-

tim da nije nabavio, izdao na

upotrebu i nije obezbijedio

korišćenje sredstava i opreme

lične zaštite na radu. Osim to-

ga, zaposleni rade bez uvjere-

nja o osposobljenosti za be-

zbjedan rad i bez ljekarskih

uvjerenja o zdravstvenoj spo-

sobnosti za radna mjesta sa

posebnim uslovima rada, od-

nosnopovećanimrizikom,po-

slodavci, takođe, ne preduzi-

maju potrebne mjere i ne

određuju zaposlene za pruža-

nje prve pomoći, zaštitu od

požara i evakuaciju zaposle-

nih. Mnogi nemaju ni akt o

procjeni rizika za sva radna

mjesta.

DireKtive

- Zakon o izmjenama i dopu-

nama Zakona o zaštiti i zdrav-

lju na radu je prije usvajanja

dobio pozitivno mišljenje

Evropske komisije da je u pot-

punosti usaglašen sa relevan-

tnim direktivama - direktiva

Savjeta 89/391/EEZ od 12. ju-

na 1989. godine o uvođenju

mjerazapodsticanjepoboljša-

nja sigurnosti i zdravlja zapo-

slenihna radu (OJLbr. 183. od

29.6.1989. str.1), koja je izmije-

njena uredbom (EC) br.

1137/2008 Evropskog parla-

menta i Savjeta od 22. oktobra

2008. godineoprilagođavanju

nekih akata za koje se koristi

postupakodređenučlanu251.

ugovora, odluka Savjeta

1999/468/ES u vezi sa regula-

tornim postupkom sa pregle-

dom - Prilagođavanje regula-

t o r n o m p o s t u p k u s a

pregledom - prvi dio (OJ L br.

311. od 21.11. 2008. str.1) i di-

rektivaEvropskogparlamenta

i Savjeta 92/57/EEZ od 24. ju-

na 1992. godine ominimalnim

zahtjevima za zaštitu i zdrav-

lje na radu na privremenim ili

pokretnimgradilištima - obja-

snio jePopović.

N.K.

Direktor Uprave policije razgovarao sa

predsjednikomsindikata ove ustanove

Podrška rješavanju

egzistencijalnih

pitanja službenika

Nezadovoljni predloženim izmjenama Zakona o

penzijsko-invalidskomosiguranju

Sindikati vatrogasaca i

ZIKS-a organizuju protest

Sa sastanka

Inspektor Zlatko Popović o izmjenama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu

Radnici nagradilištimaubudućećebiti boljezaštićeni

Na povećanje svijesti i potrebe za primjenomsavremenih

mjera zaštite i zdravlja na radu u znatnoj mjeri uticao je dolazak

stranih investitora i realizacijamnogobrojnih projekata,

naročito u oblasti građevinarstva - kazao je Zlatko Popović

Većeobaveze

i odgovornost

investitora

Boljazaštita, veća

produktivnost

Kako objašnjava Popović, procjenom rizika i preduzima-

njemodgovarajućihmjera zaštite i zdravlja na radu, poslo-

davci mogu da poboljšaju produktivnost radnika, a time i

da povećaju svoju zaradu.

- Poslodavac koji je svjestan važnosti zaštite i zdravlja na

radu, investiraće više od propisanogminimuma i na taj

način obezbijediti odgovarajući nivo dugoročne zaštite i

zdravlja na radu svojih zaposlenih - ocijenio je Popović.

ZlatkoPopović

Protest najavili ispred

Ministarstva rada