Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

PODGORICA

Na sveča-

nomotvaranjuGraničnog

prijelazaBožaj –Hani iHo-

tit poručeno jeda ćeovaj

projekat ukoji jeuloženo

skoromilioneura smanjiti

dugekolone i višesatnoče-

kanje, ali i unaprijediti kva-

litet graničnihprovjera.

Ministar unutrašnjih poslova

Mevludin Nuhodžić kazao je

da su radovi, zbog komplek-

snosti, podijeljeni u tri zone,

odnosno – izgradnja objekta

za detaljan pregled vozila, iz-

gradnja objekta špedicije i sa-

niranje zone saobraćajnog

uskog grla.

- Uvjeren sam da će povećan

broj traka u sadašnjoj zoni

uskog grla, ali i novi objekti,

građanimaobezbijediti bržu i

lakšu prohodnost, unaprije-

diti kvalitet graničnih provje-

ra, ali i značajno unaprijediti

uslove za rad nadležnih služ-

bi i privrednih društava – po-

ručio jeNuhodžić.

JAČANJEVEZA

Strateškiprojekat,kojis„naše

strane“ obuhvata rekonstruk-

ciju Graničnog prijelaza Bo-

žaj i izgradnju novog, zajed-

ničkog prijelaza Zatrijebačka

Cijevna –Grabon, prema nje-

govim riječima, značajno će

uticati nadalje jačanjeveza sa

RepublikomAlbanijom.

-ZahvalnismoEvropskojuni-

ji što je prepoznala značaj

unapređenja granične infra-

strukture i u kontinuitetu po-

država aktivnosti koje se od-

nosenaovutemu,doprinoseći

na taj način poboljšanju be-

zbjednosti i ekonomskog ra-

zvoja naših država – poručio

jeNuhodžić.

Ovakvi projekti, kako je ista-

kao, u velikojmjeri doprinose

i sveopštoj sigurnosti „imaju-

ći u vidu transnacionalni ka-

rakter globalnih prijetnji, kao

štosumigracije, organizovani

kriminal, trgovina i krijumča-

renje ljudi i terorizam“.

- Vjerujemda smo i kroz ovaj

partnerski i strateški projekat

potvrdili opravdanost svih

stranih ulaganja kroz IPA

fond, koji su u posljednjih 10

godina premašili osammilio-

naeura– istakao jeNuhodžić.

Ministar unutrašnjih poslova

Albanije Fatmir Džafaj rekao

je da će Granični prijelaz Ha-

ni i Hotit unaprijediti infra-

strukturnupovezanost.

KVALITETNIJI SERVIS

- Imamo više od 10 novih

objekata, povezujući ih sa po-

stojećim. Očekujemo da će

ova investicija donijeti kvali-

tetnije servisezagrađane, ali i

olakšati putovanja ljudi i raz-

mjenu roba, a, u isto vrijeme,

dovesti do sofisticiranijih

kontrola i špedicije robe – ka-

zao jeDžafaj.

Cilj je da, kako je istakao, ima-

ju najmodernije kapacitete

koji će ispuniti evropske stan-

darde, ali ida imajukvalitetni-

je granične usluge nego do sa-

da.ŠeficaDelegacijeEvropske

unije u Albaniji Romana Vla-

hutin opisala je da su joj prve

asocijacije za ovaj granični

prijelaz bile dugačke kolone,

posebno u špicu ljetnje turi-

stičke sezone, kao i komplek-

san sistemprovjera.

- Prošle godine ovuda je proš-

lovišeod65.000kamiona i taj

trend je rastući. Dnevno pro-

đe oko 200 kamiona, kao i na

hiljade automobila. Svi će od

ovog unaprijeđenog granič-

nogprijelaza imati koristi, ka-

ko građani, tako i turisti, a sati

i sati čekanja biće zaboravlje-

ni –naglasila je ona.

ŠefDelegacijeEvropskeunije

u našoj državi Aivo Orav ka-

zao je da otvaranje prijelaza

Hani i Hotit podstiče i eko-

nomski rast.

- Evropska unija će nastaviti

da podržava obje države u in-

tegracionom procesu, ali i fi-

nansijski, kako bi unaprijedili

infrastrukturu i povezanost –

poručio je on.

Rekonstrukcija Graničnog

prijelaza Božaj –Hani i Hotit

počela je2016. godine, a reali-

zovana jeuokviru IPApreko-

granični program Albanija –

CrnaGora.

J. B.

Društvo

Subota, 4. avgust 2018.

Unapređenje

poslovne

saradnje

Ima samo

osam

skloništa

gama

nuli“ 35 tegova

Crnogorski Fond PIO posjetile kolege iz Srbije

Savjet za zaštitu životinja

apelovao na opštine

Otvoren novi Granični prijelaz Božaj – Hani i Hotit, uloženo skoromilion eura

Dugihkolonavišenećebiti

Saotvaranja

Prošle godine ovuda je

prošlo više od65.000

kamiona i taj trend je

rastući. Dnevno prođe

oko 200kamiona, kao i

na hiljade automobila

kat kodManastira Dajbabe

acije

koje treba da budu zaštiće-

ne. Inspektor nije promije-

niomišljenje ni nakon što

mu je iz Uprave za kulturno

dobro rečeno da je trebalo

da zaustavi gradnju, već

je zatražio reakciju urbani-

stičko-građevinske inspek-

cije Ministarstva održivog

razvoja i turizma koja, tako-

đe, nije pečatirala objekat.

Nakon toga je iz Uprave

za kulturna dobra oštro

ocijenjeno da je gradnjom

objekta neupitno narušeno

kulturno dobro Manastira.

- Kako je Uprava za zaštitu

kulturnih dobara organ u

sastavu Ministarstva kultu-

re, koji shodno odredbama

Zakona o zaštiti kulturnih

dobara vrši upravne i sa

njima povezane stručne

poslove na zaštiti kulturnih

dobara, Ministarstvo kul-

ture ima identičan stav u

odnosu na intervencije

izvedene u neposrednom

okruženju kulturnog

dobra Manastir Dajbabe

– poručeno je, takođe, iz

Direktorata za kulturnu

baštinu.

ZAŠTITA

Ministarstvo kulture

i Uprava za kulturna

dobra nijesu se uvijek

usaglašavali kada je riječ

o zaštiti kulturnih dobara.

Prije šest godina Uprava

za kulturna dobra dala

je saglasnost Srpskoj

pravoslavnoj crkvi da na

porti Manastira Morača

izgradi palionicu svijeća i

suvenirnicu, ali je kasnije

to rješenje poništilo Mini-

starstvo kulture, jer je

njime narušeno kulturno

dobro Manastira. Tada-

šanja direktorica Uprave

koja je potpisala taj sporni

dokument je smijenjena.

Manastir Dajbabe osno-

vao je 1897. godine

kaluđer Simeon Popović

koji je u prirodnoj pećini

formirao crkvu posveće-

nu Uspenju Bogorodice,

a sam je i oslikao njenu

unutrašnjost. Kako je SPC

ilegalno podigla crkveni

objekat u slavu ruske

carske porodice Roma-

nov na to je reagovao

nedavno i Crnogorski

pokret podnoseći Osnov-

nomdržavnom tužilaštvu

krivičnu prijavu protiv

te crkve. Optužuju Srp-

sku pravoslavnu crkvu

Mitropolije crnogorsko-

primorske da obavlja

krivična djela zloupotreba

službenog položaja, ali i

u kontinuitetu devastira i

prisvaja kulturna dobra.

Iz Mitropolije crnogor-

sko–primorske Pobjedi

još nijesu odgovorili na

pitanja koja se tiču slučaja

ilegalne gradnje kojom se

narušava kulturno dobro

Manastira Dajbabe.

N. Đ.

Nelegalno izgrađeni objekat

ubliziniManastiraDajbabe

PODGORICA

Savjet za zašti-

tu životinja apelovao je na sve

predsjednike opština da po hit-

nompostupku, ukoliko na teri-

toriji lokalne uprave ne postoji,

izdvoje sredstva i organizuju

adekvatnu službu i urede smje-

štaj za nezbrinute životinje.

Ova organizacija reagovala je

zbog sve učestalijih napada

vlasničkih pasa i lutalica na

građane. Negodovali su i što je

povećan broj lutalica, a istakli

su, takođe, podatak da je tre-

nutno u registru upisano samo

osam skloništa, koja su osnova-

le lokalne samouprave.

- Veliki broj pasa je nekada

imao vlasnika kojem više nije

interesantan ili predstavlja

teret, pa je jednostavno pušten

na ulicu i prepušteni sami sebi.

S druge strane, postoji odre-

đeni broj vlasnika koji svoje

kućne ljubimce drže suprotno

zakonskimnormama, odnosno

obavezi da spriječi životinju

da ugrozi život, bezbjednost

ili imovinu drugog lica, odno-

sno život i bezbjednost druge

životinje – saopšteno je, između

ostalog.

R.D.

PODGORICA

Delegacija

Republičkog fonda za penzij-

sko i invalidsko osiguranje

Republike Srbije, koju je

predvodila direktorica ovog

FondaDraganaKalinović,bo-

ravila je juče u zvaničnoj po-

sjeti Fondu PIO Crne Gore.

Posjeta je organizovana na

poziv direktora Fonda PIO

Crne Gore, Dušana Perovića,

u cilju unapređenja poslovne

saradnje i postizanja dogovo-

ra o narednim aktivnostima

vezanim za poslove iz dome-

na primjene međunarodnih

sporazuma o socijalnom osi-

guranju,sveuciljuefikasnijeg

ostvarivanja prava osigurani-

ka.

Delegacijeovadva fondaupo-

znalesusesaorganizacionom

strukturom i radom instituci-

jakojepredstavljaju, reforma-

mapenzionihsistema i izmje-

nama zakona o penzijskom i

invalidskom osiguranju, oba-

vezama na putu ka članstvu u

EU, te statističkim podacima

koji se odnose na domen rada

ova dva fonda. Poseban akce-

nat u razgovorima stavljen je

na postupak preračuna i

ostvarivanja prava iz penzij-

skog i invalidskog osiguranja

za osiguranike koji imaju staž

na teritoriji dvije države.

Predstavnici obje delegacije

naglasili suvažnost organizo-

vanjabilateralnihsusretafon-

dova iz regiona, ocjenjujući

da će rezultati postignuti to-

komovogsusretaznatnouna-

prijediti daljusaradnju i imati

pozitivan efekat na naredne

aktivnosti Fonda PIO Repu-

blike Srbije i Fonda PIOCrne

Gore.

N.K.

Hasanović objašnjava da je teg težak 25 kilograma, te da je

njegova nabavna cijena 35 eura.

- S obziromna težinu jedna osoba mogla bi da ga ukrade, a i

samproces demontiranja relativno je lak. Tegovi su zakačeni

na sajlu koja preko koturača zateže kontaktni provodnik.

Odsijecanjemnoseće sajle tegovi se oslobađaju. Međutim, na

jednom zateznompolju ima 20 komada. Ukoliko bi se jedna

osoba bavila krađom, bilo bi joj potrebno dosta vremena da

ih sve ukloni, i zbog toga mislimo da u ovim akcijama uče-

stvuje više osoba – upozorio je Hasanović.

Nabavna

cijenatega

35eura

sno kada voz prođe dionicom

na kojoj su tegovi za zatezanje

kontaktne mreže ukradeni, te

da li su ugroženi putnici, Ha-

sanović je kategoričan da nji-

hovi životi nijesu ugroženi, i

da voz ne može ,,ispasti iz ši-

na“.

Šteta koja nastane u tim situa-

cijama je materijalne prirode,

uzrokuje, kako kaže velika

kašnjenja koja mogu biti stre-

sna za putnike.

MATERIJALNAŠTETA

- Šteta koju nam vandali na-

prave zbog kidanja nosećeg i

kontaktnogprovodnika,izola-

tora i pribora za pričvršćenje

je ogromna. U zavisnosti od

brzine kretanja voza, reakcije

mašinovođe, kao i dužine zau-

stavnog puta voza, dešava se

da se pokida i više od 1.000

metara kontaktne mreže. Da-

kle, putnici u vozu nijesu ne-

posredno ugroženi prilikom

ovih vanrednih događaja - na-

glasio jeHasanović.

Naš sagovornik objašnjava da

sedešavaju i lomovi pantogra-

fanalokomotivama,kaoiošte-

ćenja krovamašina i vagona.

- Sve to, uzrokuje kašnjenja

vozova koji moraju čekati da

se havarija otkloni, i narušava

se kompletna situacija „hoda

vozova“uodnosunaplanirani

red vožnje – pojasnio jeHasa-

nović.

On naglašava da u Željezničkoj

infrastrukturi pokušavajudasa

ovimproblemomizađunakraj,

tako što su počeli da nabavljaju

betonske tegove, a ugrađuju ih

na mjesta gdje je prilaz pruzi

pristupačan, odnosno na mje-

stima gdje su ove pojave uče-

stale.

J. BEHAROVIĆ

na pruzi Nikšić –

15.000 kilograma

asanović

EdinHasanović

ZgradaFondaPIO