Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Društvo

Subota, 4. avgust 2018.

PODGORICA

Ministarstvo

nauke počelo je proceduru

uključenja u platformu „Evrop-

sko društveno istraživanje“

i timpovodom raspisalo je

konkurs za nacionalnog koor-

dinatora, koji traje do 24. avgu-

sta, saopšteno je juče iz ovog

resora. „European Social Sur-

vey“, kako su naglasili, jedno

je od najvećih i metodološki

najkvalitetnijih komparativnih

istraživanja na svijetu u oblasti

društvenih nauka.

- Ova platforma je i jedna od

pan-evropskih infrastruktura

sa statusomEvropskog kon-

zorcijuma istraživačkih infra-

struktura od 2013. Istraživanja

se u evropskim zemaljama

realizuju od 2001, a sada uče-

stvuje 26 država – istakli su iz

Ministarstva nauke.

Zainteresovani istraživači iz

Ministarstvo nauke podržava centre izvrsnosti

Fondza jedanprogram

300.000euragodišnje

PODGORICA

Ministarstvo

nauke će u septembru raspi-

sati konkurs za uspostavljanje

centara izvrsnosti, odnosno

inansiranje njihovih progra-

ma, kojim se žele uspostaviti

jedan ili dva nova centra u

našoj državi, najavljeno je

juče iz ovog resora. Planirano

je, kako je napisano, da kon-

kurs bude otvoren do kraja

marta iduće godine, dok će

fond za jedan program iznosi-

ti do 300.000 eura godišnje.

- Cilj novih centara biće uspo-

stavljanje programa istraži-

vanja koji na fokusiran način

pristupaju određenom iza-

zovu u nauci, ali i ekonomiji i

društvu Crne Gore, gdje bi rad

izuzetne grupe istraživača i

eksperata mogao da dovede

do značajnih pomaka sa

uticajemna privredu, javne

servise (nacionalne i lokalne)

i naučnu disciplinu – objasnili

su iz Ministarstva nauke.

Nosilac programa, kako je

precizirano, moći će da bude

licencirana naučno-istraži-

vačka ustanova, a rukovo-

dilac izuzetan stručnjak koji

će biti angažovan na puno

radno vrijeme u centru.

- Program centra predviđa

i saradnju sa makar jednim

strateškimpartnerom iz

inostranstva i jednim iz Crne

Gore – navedeno je u saop-

štenju.

J. B.

PODGORICA

Ministarstvo

nauke raspisalo je konkurs

za realizaciju promotivnog

događaja u oblasti infor-

maciono-komunikacionih

tehnologija u okviru Otvo-

renih dana nauke, sa ciljem

približavanja najnaprednijih

tehnologija današnjice jav-

nosti. Rok za prijavu je 28.

avgust, saopšteno je juče iz

ovog resora.

- Promotivni događaj treba

da pruži uvid u aktuelni

razvoj u oblasti informacio-

no-komunikacionih tehno-

logija (prije svega u oblasti

softvera), na informativan,

stručan, savremen, i zabavan

način, interesantan široj

javnosti, a naročitomladima

– precizirali su iz Ministarstva

nauke.

Na konkurs se mogu prijaviti

institucije, organizacije, udru-

ženja i privredna društva, a

detalji se mogu naći na sajtu

Ministarstva nauke ili kontak-

tiranjemAnđele Radulović,

na broj telefona 020/405-

339 ili na imejl andjela.

[email protected]

, kao

i Marine Roganović, na broj

telefona 020/482 145 ili na

imejl [email protected]

mna.gov.me

.

J. B.

Pozivza

promotivni

događaj u

oblasti ICT-a

Potrebni volonteri

Vijesti izMinistarstvanauke

Traži senacionalni

koordinator

Crna Gora će aplicirati za priključenje

platformi „Evropsko društveno istraživanje“

oblasti društvenih nauka

treba ovom resoru da dosta-

ve pismo o interesovanju,

odnosno da obrazlože moti-

vaciju za prihvatanje uloge

nacionalnog koordinatora,

te viziju i osnovni pravac na

kojembi radili, kao i CV u

„Europass“ formatu. Prijave

treba slati na imejl [email protected]

mna.gov.me

, sa naslovom

„Prijava za nacionalnog koor-

dinatora Evropskog društve-

nog istraživanja“.

Nacionalni koordinator će

imati obavezu da se u nared-

nih pola godine intenzivno

posveti realizaciji devete

runde ESS-a (u slučaju prije-

ma Crne Gore na Generalnoj

skupštini).

J. B.

Saprošlogodišnjeg

festivalanauke

PODGORICA

Ministarstvo nauke pozvalo je volontere da

se prijave i budu dio tima za ovogodišnji festival Otvoreni dani

nauke, koji će biti realizovan od 9. do 12. oktobra na nekoliko

lokacija u našoj državi, saopšteno je juče iz ovog resora.

Centralna tema ove godine je, kako su istakli, nauka i inovacije

za društvo.

- Ukoliko želiš da i ti promovišeš nauku u svomgradu, prijavi se

i budi dio našeg tima. Tražimo kreativce koji će nampomoći da

realizujemo projektne aktivnosti festivala, a ukoliko imate isku-

stvo u radu sa djecombiće i to veoma značajno, zbog prenoše-

nja ideja i koncepata na zanimljiv i prijemčiv način – istaknuto je

u saopštenju.

Prijava treba da sadrže ime i prezime, godinu rođenja, naziv

škole/fakulteta, kao i broj telefona, a treba ih slati na imejl adre-

su –

[email protected]

J. B.

Iz Željezničke infrastrukture upozoravaju na učestale krađe na pr

UZagoričuzanoć ,,sk

PODGORICA

Na crnogor-

skimprugama samoupo-

sljednjih sedamdananesta-

lo je 78 tegovakoji zatežu

kontaktnumrežunakoju se

vozpriključuje, dok je samo

za jednunoćnadionici pru-

geuZagoričuukradeno35

komada, saznajePobjeda.

Inženjer uSektoru za elektro-

tehničke poslove Željezničke

infrastrukture Crne Gore

EdinHasanovićpotvrdio jeda

krađa ovih tegova, koji osigu-

ravaju da kontaktna mreža ne

budepokidana,nijerijetkapo-

java, naglasivši da je tokom

ove godine nestalo oko 200

komada.

KAŠNJENJE

Premanjegovimriječima, naj-

izraženija je krađa tegova na

pruzi Nikšić – Podgorica, na

kojoj je, od puštanja u rad,

ukradeno njih 600, odnosno

15.000kilograma tegova.

Ranije jesaopštenoda je jedan

Ministarstvu kulture je nedopustivo da se ozakoni obj

Umjestolegali

traže sankcije

PODGORICA

Objekat

koji je nelegalno izgrađen

u blizini ManastiraDaj-

babe narušio je njegovo

kulturno dobro i ti neu-

smjereni radovi u porti

Manastira u suprotnosti

su sa domaćim i međuna-

rodnimzakonima, rečeno

je Pobjedi izMinistarstva

kulture.

Komentarišući to što

ovaj ilegalni objekat nije

pečatiran, već je Srpskoj

pravoslavnoj crkvi dat bio

rok do 15. jula da preda

dokumentaciju za lega-

lizaciju, što je ta crkva i

učinila, iz ovog resora,

između ostalog, ističu da

svaki nelegalno podignuti

objekat podliježe određe-

nim zakonskim sankcija-

ma, posebno ukoliko se

radi o intervencijama u

okviru granica ili okolini

nepokretnog kulturnog

dobra.

- Iz tog razloga, vjeruje-

mo da će nadležni ograni

još jednom sagledati sva

zakonska ograničenja i

postupiti u skladu sa svojim

nadležnostima - rečeno je

iz Direktorata za kulturnu

baštinu u Ministarstvu kul-

ture.

AKTIVNOSTI

U ovom slučaju je, kako su

naveli, Uprava za zaštitu

kulturnih dobara preduzela

sve aktivnosti iz okvira

svojih nadležnosti. Zbog

ilegalne gradnje ranije je

odmah zatražila hitnu reak-

ciju Uprave za inspekcijske

poslove, odnosno inspekto-

ra za kulturna dobra, koji je,

međutim, konstatovao da

ne može da pečatira obje-

kat, jer u rješenju o kultur-

nomdobru nije precizirano

koje su to granice Manastira

Vjerujemo da će nadležni

organi još jednomsagledati

sva zakonska ograničenja i

postupiti u skladu sa svojim

nadležnostima, rečeno je

Pobjedi izMinistarstva kulture

od razloga za višesatno kaš-

njenje međunarodnog voza

432, koji je u ponedjeljak veče

iz Bara umjesto u 19 sati kre-

nuookopola sataprijeponoći,

upravo krađa tegova, i to na

dionici Podgorica –Virpazar.

Kašnjenje u polasku voza sa

stanice u Baru bilo je uzroko-

vano kvaromna vučnomvozi-

lu, odnosno lokomotivi, zbog

čega je zamjenu trebalo dove-

sti iz Podgorice. Drugi pro-

blem pojavio se na dionici do

Virpazara, na kojoj je bila otki-

nuta kontaktna mreža, i to

zbog ukradenih tegova.

Na naše pitanje, koliko je opa-

Ove godine nestalo je oko 200 komada. Najizraženija je krađa tegov

Podgorica, na kojoj je, od puštanja u rad, ukradeno njih 600, odnosn

tegova – kazao je Pobjedi inženjer u Željezničkoj infrastrukturi Edin