Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 4. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Polovina fiskalnihkasa,

odnosnoone starijeg tipavjerovatnoće,

kakoPobjedanezvanično saznaje,mora-

ti da semijenjaju, jernećemoći dapodr-

ženovi system- savremeno softversko

rješenje, koje jeupripremi.Modernije

kase, zbogprelaskananovi system, ima-

će zanemarljiv ilimali trošak.

Novi sistem je definisanNacrtomzakona

o fiskalizaciji uprometuproizvoda i uslu-

ga, koji je objavljen juče, a javna rasprava

od30danapočeće3.septembra.Kolikoće

registar kasa morati da se promijeni u

ovommomentu nije poznato jer, kako sa-

znajemo, nema preciznog podatka koliko

ih je ukupno.

ELEKTRONSKI

Nacrtomzakona predviđeno je uspostav-

ljanje sistema elektronske fiskalizacije,

koji se zasniva na elektronskomprenosu

podataka o prometu, bez obzira na način

plaćanja.Onćeomogućavati ekonomičan

iefikasaninspekcijskinadzor.Ciljjevisok

stepen prijavljenih poreskih obaveza i

svođenje sive ekonomije na najmanju

mjeru.

- Poreski obveznici po novom rješenju su

dužni da obezbijede skup mjera koje će

omogućiti elektronski prenos podataka

od naplatnog uređaja do informacionog

sistemaPoreskeuprave. Prenos podataka

se obavlja prije izdavanja računa kupcu i

nakon dobijanja potvrde o prenosu pore-

skiobveznikizdajeračun-kazalisuizme-

đuostalog izMinistarstva.

Postojeći sistem fiskalizacije u Crnoj Go-

ri,objašnjavajuizMinistarstva,zasnivase

na hardverskom rješenju, odnosno evi-

dentiranjuprometaputemporeskihregi-

star kasa i obuhvata samo dio prometa

koji se naplaćuje u gotovini. Jedan od ne-

dostataka postojećeg sistema je što zahti-

jeva redovno servisiranje. Osnovni nedo-

statak je što je poreska kontrola jedino

mogućauzprisustvoporeskihinspektora

uposlovnimobjektima.

PROTOK

Kroz novi sistem je bitno, kako se navodi,

da se uspostavi tehničko rješenje koje će

obezbijediti najbrži protok podataka od

poreskogobveznikapremaPoreskoj upra-

vi i povratna informacija od strane PU.

Proces uoba smjera trebalo bi da se završi

za dvije sekunde, kako bi se obezbijedilo

normalnoposlovanjeporeskihobveznika.

- Kod Svjetske banke je obezbijeđen

kredit za modernizaciju Poreske upra-

ve, čiji najveći dio će se iskoristiti za fi-

nansiranje sigurnog i stabilnog infor-

macionog sistema, koji će moći da

prihvata veliki broj računa u toku jed-

nogdana i brzprotok informacija. Pore-

skoj upravi se stvaraju uslovi za veliki

broj kontrola, a kupci proizvoda i uslu-

ga, institucije i građani će moći da pro-

vjeravaju da li su im izdati računi pret-

hodno fiskalizovani - objašnjeno je u

ovomdokumentu.

Novi sistemćePoreskojupravipostepeno

stvoriti uslovedasamaobezbjeđujepore-

ske prijave PDV, stvoriće se uslovi za efi-

kasnu i brzu kontrolu zahtjeva za povra-

ćaj poreskog kredita, krajnji cilj je

postepeno smanjivanje poreske admini-

stracije i stvaranje uslova za efikasno

upravljanje poreskim kontrolama i po-

stupcima prinudne naplate korišćenjem

jasnih podataka o poslovanju poreskih

obveznika.

Uvođenje sistema elektronske fiskaliza-

cije će zahtijevati, kako se ocjenjuje, ko-

ordiniran rad ne samo Ministarstva fi-

nansija i Poreske uprave, već i drugih

državnhorgana.

M.P.M.

PODGORICA

-KompanijaPlantaže

uradićedogradnju i nadogradnjuposto-

jećeg restorana ,,Mareza“uPodgorici.

Glavni državni arhitektadao je sagla-

snost na idejno rješenjeovogugostitelj-

skogobjektakoji će se sastojati odpri-

zemlja i sprata. Projektant je

podgorička firmaAmbijent.

Restoran se nalazi na sedam katastarskih

parcela površine 8.808 kvadrata. Ukupna

bruto površina objekta će biti 992, a neto

površina 806 kvadrata. Objekat će činiti

zonazagosterestorana,restoranskaizona

sa apartmanima. Na spratu su predviđena

četiri apartmana i wine story. Apartmani

su, kako se navodi, prilagođeni različitim

potrebama, te su dva sa zasebnim spava-

ćimsobama.

Nadograđen i dograđen objekat zauzima-

će bruto površinu prizemlja od 744 kva-

dratai248kvadratasprata.Terasarestora-

nazauzimaće676kvadrata. Poredglavnog

objekta izdvaja se pečenjara od 37,7 kva-

drata, zadnja terasa od 56,3 kvadrata, hor-

tus conclusus od 52 kvadrata, ostava od

25,7kvadrata i prednja terasaod19,54kva-

darta. Ukupna bruto zauzetost parcele sa

svim pomoćnim objektima ostave, peče-

njare i hortus conclususa iznosi 859 kva-

drata, dok je ukupna površina terasa na

terenudodatnih 752,6 kvadrata.

Za goste restorana predviđeno je 60, a za

zaposlene 14parkingmjesta.

Navodi se da budući izgled objekta treba

da zadrži prepoznatljivost restorana kao

što su horizontalni fasadni pravci i velike

staklene površine, dok novu arhitekturu

uvodi atrijumski ulazvisinesedammetara

od stakla i fasadni detalji odkamena na di-

jelu sale za ručavanje i apartmana.

S. P.

PODGORICA

-Ostvare-

ne investicijeuosnovna

sredstvauCrnoj Gori u

prošloj godini su, prema

preliminarnimpodacima

Monstata, iznosile878,7

miliona eura, 34,6odsto

višeuodnosuna 2016. Od

toga sena građevinske ra-

doveodnosilo512,33mili-

ona eura, naopremu312,8

miliona eura, anaostalo

53,64miliona eura.

Investicijama u osnovna

sredstva smatrajusenabav-

kepreduzećauciljudobija-

njanovih,povećanjavrijed-

nosti ili zamjene postojećih

osnovnih sredstava.

Ostvarene investicije u to-

kuizvještajnegodinepred-

stavljaju vrijednost efek-

tivno obavljene izgradnje,

izrade ili nabavkeobjekata,

opreme i ostalog, bez obzi-

ra da li su završene i je li i

kada izvršena njihova

isplata. Investicijama se ne

obuhvataju sredstva utro-

šena za redovno i tekuće

održavanje postojećih

objekata.

S.P.

plate prihoda

ilionaeura

objasnio da je tome prethodila

analiza sistema ocjenjivanja po

organizacionim jedinicama i

njegove svrsishodnosti.

- Umnogimoblastima, kao što

je praćenje propisa, tužbeni

zahtjevi, investicije za pobolj-

šanje uslova rada, komunika-

cija, olakšavanje procedura

na terenu pokrenuli smo ini-

cijative, donijeli mnogobrojne

instrukcije i pravilnike, upravo

na bazi izvršenih analiza, koje

su pokazale dobre strane i sla-

bosti – istakao je i naglasio da

je u toku izrada nove poslovne

strategije za naredne tri godine,

kao i strategije ljudskih resursa

koja će sadržati sve pomenute

ideje i inicijative.

- U toku je formiranje carin-

skog školskog centra, koji će

od septembra obuhvatiti, kako

redovne obuke, provje-

re sposobnosti

i seminare,

carinski ispit,

tako i razne

specijalistič-

ke vidove

usavršava-

nja i kurse-

ve zavisno

od situacije

na terenu,

e-learning,

kao i razna

testiranja i

doedukacije

u smislu

bolje primjene

carinskih pro-

pisa i instrukcija.

Imajući u vidu da

su kadrovi ključni

ulog za budućnost,

jedino kontinuira-

nim edukacijama i

jakimobrazovnim

sistemommože-

mo izgraditi

kvalitet više u

okviru uprav-

ljanja ljudskim

resursima i tu je ključ uspjeha

– rekao je Joković i ocijenio da

se uspješno nose sa kadrov-

skimde icitom, posebno

imajući u vidu uvijek rastuće

potrebe za vrijeme turističke

sezone, ali i nove izazove kao

što je otvaranje novih granič-

nih prelaza.

De icit

- Uspijevamo, dakle, da zado-

voljimo i ispunimo plan, ali i

unaprijedimo djelovanje i pro-

cedure sa postojećimbrojem,

što je upravo u okviru Plana

optimizacije javne uprave CG

2018 2020, iako su potrebe

u stalnomporastu – naveo

je Joković, koji smatra da je

dosadašnji ugao upravljanja

ljudskim resursima bio dobar,

jer pregledom i analizama koje

su radili nameće se zaključak

da su, usljed nemogućnosti

širenja službe i novog zapošlja-

vanja, dolazili do novih vrijed-

nosti i kvaliteta u poslu zahva-

ljujući dobroj realokaciji zapo-

slenih. Vidimo sada, naveo

je, da u Planu optimizacije

javne uprave ,,Plan upravljanja

ljudskim resursima“ uključuje

različite mjere optimizacije

broja zaposlenih, kao što je

smanjenje broja radnihmjesta

i program za rješavanje pitanja

viška zaposlenih radnika, rano

penzionisanje, zamrzavanje

novog zapošljavanja, ograni-

čavanje maksimalnog broja

zaposlenih u svakoj instituciji…

- Uprava carina se u okviru

Sektora za planiranje i uprav-

ljanje ljudskim resursima

intenzivno bavi sistemskim

zaokruživanjem stvari, kako bi

naši službenici danom stupa-

nja u Evropsku uniju, svojim

profesionalizmom, znanjem,

stručnošću, odgovornošću i

integritetompokazali da su

ravnopravni sa carinicima

zemalja članica EU – zaključio

je Joković.

J. R.

Lani u osnovna sredstva uloženo 878miliona

Polamilijardeu

građevinske radove

Vlada objavila Nacrt zakona o skalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Polovinu fiskalnihkasa

ćemorati promijeniti

Novi sistem

skalizacije je

de nisanNacrtom

zakona koji je

Ministarstvo

nansija juče

objavljivanjemna

sajtu ,,dalo na uvid“

prije javne rasprave,

zbog značaja ovog

pravnog akta. Javna

rasprava počeće 3.

septembra i trajati

30 dana

Plantaže dobile saglasnost glavnog državnog arhitekte

Počinjedogradnja

restorana „Mareza“

USD

1.15880

JPY 129.30000

GBP 0.89050

Kursna lista

CHF

1.05760

AUD

1.56890

CAD 1.50850

Fiskalnakasa

RestoranMareza

Render novog restorana

Od septembra počinje da radi carinski

školski centar, koji obuhvata redovnu

obuku i specijalističke kurseve

D. MALIDŽAN