Table of Contents Table of Contents
Previous Page  42 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 42 / 48 Next Page
Page Background

Subota, 4. avgust 2018.

10

Arena

Sportski miks

PODGORICA

EmaRa-

musović izbjegava samo

duele.Mora, čuvanoguza

ononajvažnije, početak

Lige šampiona. Pivotmen-

ka ,,plavih“u januaru je

operisalaprednjeukršte-

ne ligamente. Dugo jepau-

zirala, preskočilaklupske i

sve reprezentativne akci-

je. Uželjela se rukometa.

Nedostajala joj je lopta,

ekipa i ekipi jenedostajala.

Zatoželi štoprijedauđeu

štos.Mnogoće značiti u

odbrani i zanapadu siste-

mu treneraDraganaAdži-

ća.

- Dobro sam, malo jače ra-

dim, intenzivnije, generalno

samzadovoljna oporavkom.

Mnogo stvari mimo ruko-

meta radim sa ekipom, čak i

intervale. Izbjegavamduele.

Nemam bolova, otoka, sve

sam u oporavku ispoštovala

- kazala jeRamusović.

Već je prošla kroz sličnu fa-

zu oporavka. Ali, tada je bila

mlađa.

- Dosadilo mi je, prije svega

štomoramskoro svedopola

da radim. Uželjela sam se

rukometa, kako nijesam.

Jedva čekamda dobijemsa-

glasnost od doktora da sve

moguda radim. Svjesna sam

da je ovo do sada bilo nei-

zbježno.

Prinudni odmor je nije sa-

pleoiumanjioželjudaizpo-

vrede izađe jača.

- Prije pet godina imala sam

isto iskustvo, bila sammla-

đa, brzo je prošlo. Zato sada

znam kako treba. Ne mogu

da kažem da nemam nika-

kav strah, posebno kodkret-

nji. Moram da se pričuvam

kod nekih situacija. Biću si-

gurno brzo spremna.

U međuvremenu Buduć-

nostjesaznalaimenaprotiv-

nika u grupnoj fazi Lige

šampiona.

- Jaka grupa, ali smo imi jači

u odnosu na prošlu sezonu.

Prošle godine smo sa mla-

Ema Ramusović hvata zalet nakon operacije prednjih ukr

Bez loptene

Dragan Nešić zadovoljan radomna priprem

Moramo im

PODGORICA

Apsolutni

svjetski prvakuboksuu

kategoriji do90kilogra-

maAleksandarUsikod-

bio jeprijedlogukrajin-

skog rukovodstvadamu

sedodijeli orden ,,heroja

Ukrajine“poslijepobjede

nadruskimbokserom

MuratomGasijevomu fi-

nalu superserijeuMo-

skvi.

Aleksandar Usik je postao

vlasnik sva četiri zlatna po-

jasa i prvi je osvajač Kupa

MohamedaAlija.Nakonfe-

renciji zanovinareuKijevu

Usik je održao pravu lekci-

ju političarima koji žele da

politizuju sport.

- Za svoj narod i određeni

broj ljudi moje zemlje ja

samionakoherojinijesumi

potrebne nikakve državne

nagrade - rekao jeUsik.

- Ljubav naroda mi niko ne

možeoduzeti.Zatominišta

ne treba, jer janišta i ne tra-

žimod vlasti.

Šampion je održao pravu

lekciju političarima, jer je

naprvojkonferencijizano-

vinareuKijevurekao i toda

patriotske parole na sva-

kom koraku ne povećavaju

količinu novca u džepovi-

ma penzionera i neće zau-

staviti rat na istoku Ukraji-

ne.

-Kadbi se saparolamamo-

glo poboljšati stanje, vikao

bih 24 sata dnevno - bio je

više nego jasan i slikovit

AleksandarUsik.

Što se tiče kritike na njegov

račun,Usikjekazaodauto-

meprednjačitelevizijakoja

propagandomdovodi ljude

do ludila. On je sugerisao

svojim zemljacima da pre-

stanu da gledaju televizij-

ske programe.

R.A.

Bokserski šampion Aleksandar Usik održao

sportsku lekciju političarima u Ukrajini

Nećeuheroje