Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 4. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Berbavin-

skoggrožđa sorte šardone,

koja sekoristi zapjenušava

vina, počela je 24. jula, što je

sedmicuranijeodpredviđe-

nog roka. Takoda jeovogo-

dišnjaberbadefinitivnonaj-

ranijau istoriji kompanije

Plantaže–kazao je zaPobje-

dudirektor voćarsko-vino-

gradarskeproizvodnjeDu-

šanKankaraš.

Dosadasu,kažu,obrali30hek-

tara od 300 koliko je ukupno

pod šardoneom. Trenutno je

pauza u berbi, dok ne dobiju

laboratorijskenalazeozrelosti

grožđa.

- Za nastavak čekamo labora-

torijske nalaze, najvjerovatni-

je ćemo nastavit berbu u ne-

djelju veče, kako bi izbjegli

visoke temperature i sačuvali

aromušardonea.Uberbi ćebi-

ti angažovani tri kombajna, je-

dan samohodni i tri vučna i

bere se u Dinoši. Pomoću ma-

šina beremo oko 700 hektara

sazada – precizirao je Kanka-

raš.

Berba vinske sorte vranac po-

čeće za deset dana. Kankaraš

jenedavnoPobjedikazaodaće

za to biti potrebno oko 900

radnika.

- Odziv iz Crne Gore je i dalje

nikakav. Preko Zavoda za za-

pošljavanje javilo se da radi 73

radnika, od kojih je došlo da

radi osmoro, a sada je ostalo

petoro. Oslanjamio se na rad-

nu snagu iz regiona. Kontakti-

rali su grupe iz Srbije, Make-

donije i Kosova, obećali su

nam da će doći dva dana prije

berbe –kazao je on.

Trenutno na berbi stonih sorti

kardinala angažovano je 200

radnika. Ubrano je oko 1,1 mili-

onkilograma,aplaniranojedva

miliona. Aktivno je ovih dana i

na plantažama bresaka oko 40

radnika, dok na poslovima na-

vodnjavanja radi 70.

I.T.

PODGORICA

– Za sedam

mjeseci ove godine Uprava

carina je naplatila 426,4miliona

eura bruto prihoda, što je za

13,8 odsto, odnosno 51,69mili-

ona eura više u odnosu na isti

period 2017. godine – rekao je

direktor Uprave carina Vladan

Joković Pobjedi.

Vraćeno je šest miliona eura,

čime je ostvarena neto naplata

od 420miliona.

- Rast je posljedica prven-

stveno bolje naplate PDV-a

pri uvozu. Naplaćeno je 288,3

miliona eura, što je povećanje

od 47,8miliona, odnosno 19,9

odsto. Prihod od akciza veći je

za 2,4 odsto, odnosno 2,88mili-

ona i iznosi 121,7 miliona eura

– rekao je Joković i dodao da

raste naplata svih vrsta akcize,

osimna cigarete.

Naplata po osnovu carine

povećana je za sedamodsto na

15 miliona eura, poreza na kafu

1,2 miliona, a ostalih prihoda

premašila je 28,6 hiljada eura.

TENDER

- Uprava carina je posebnu

pažnju posvetila modernizaciji

službe i ispunjavanju obaveza

za zatvaranje pregovaračkog

poglavlja 29 Carinska unija.

Jedan od zadataka, koji je za

našu službu najvažniji i najzah-

tjevniji, je priprema za realiza-

ciju novog kompjuterizovanog

tranzitnog sistema (NCTS),

koji iziskuje veliki angažman

našeg IT i poslovnog sekto-

ra – objasnio je Joković i

podsjetio da je Evrop-

ska komisija omogu-

ćila Upravi carina da

kroz ovaj projekat

razvije najnoviju

tranzitnu aplikaciju,

zajedno sa Njemač-

kom i Poljskom,

koje će prve u EU

raditi na toj verziji.

- Ostvarena je snažna

interakcija sa nadlež-

nimdirektoratima Mini-

starstva inansija i Delegaci-

jomEU u Crnoj Gori i izrađena

dokumentacija neophodna za

realizaciju tenderske procedu-

re, kako bi ovaj projekat, koji će

se inansirati iz sredstava IPA

2014, otpočeo sa implemen-

tacijomove godine, kako je i

planirano. I pored toga što je

vrijeme godišnjih odmora, ove

prioritetne aktivnosti realizuju

se dobromdinamikom, uz

punu podršku Delegacije EU i

Ministarstva inansija, kako bi

sve završili u planiranim roko-

vima – rekao je Joković.

Rezultat ovog projekta, čija

implementacija je jedan od

uslova za pristupanje EU,

ističe, je usklađivanje našeg

tranzitnog sistema i procedura

sa odredbama Konvencije o

zajedničkom tranzitu putem

implementacije NCTS kompa-

tibilne nacionalne tranzitne

aplikacije.

CARINSKI ŠKOLSKI

CENTAR

- Uprava carina posvećena je

razvoju i unapređenju ljudskih

resursa i na tomplanu imamo

više započetih sistemskih

aktivnosti. Smatramda su

ljudi ključni faktor razvoja

i da je u njima najveći

potencijal za napre-

dak. Kako smo iz

godine u godinu u

okviru izvještaja

EK suočeni sa

ocjenama da bi administrativni

kapaciteti mogli biti na višem

nivou, ali i rezervama po pitanju

realnosti sistema ocjenjivanja,

pokrenuli smo inicijativu sa

instrukcijama o sistemu ocje-

njivanja koja će prikazati realnu

sliku učinka svakog carinskog

službenika – naveo je Joković i

PODGORICA

–DRI jedala

pozitivnomišljenjena finan-

sijski izvještaj i pravilnost

poslovanjauz skretanjepa-

žnjeAgencije za ljekove i

medicinska sredstva za

prošlugodinu.

Agencija je prošlu godinu zavr-

šila u plusu 7.774 eura - prihodi

su bili 1.236.765, a rashodi

1.228.991 euro. Imaju neraspo-

ređenu dobit od 270.957 eura,

ali i akumulirani gubitak od

117.353 eura, pa je SRI preporu-

čiladatražemišljenjeMinistar-

stva finansija o mogućnostima

raspolaganja neraspoređenom

dobiti. Uizvještajukoji susači-

nili senatori Radule Žurić i dr

Milan Dabović se navodi da je

ustanovljeno da procedure i

pravila donošenja akata nijesu

u potpunosti usklađene sa za-

konom.

- U postupku donošenja kolek-

tivnog ugovora Agencija nije u

potpunosti poštovala odredbe

Zakona o radu. Kolektivni ugo-

vor su zaključili bez predstav-

nika Vlade, kao obaveznog čla-

na tripartitnog tima, a njime su

utvrđenapojedinaširapravaza

primanja zaposlenih u odnosu

na propise - ocijenjeno je u iz-

vještajuinaloženodaseponovi

postupakdonošenjaiuskladisa

zakonom. DRI je preporučila

Agenciji danovaczarješavanje

stambenih potreba zaposlenih

dodjeljuje po donošenju akta.

Agencija je opredijelila 40 hi-

ljada eura za rješavanje stam-

benihpotrebakakobi spriječili

odliv visokoobrazovanih ka-

drova, a kako novac nije kori-

šten u prošloj godini odlukom

direktora 30.000 je preneseno

na poseban žiro-račun kodHi-

potekarne banke.

M.P.M.

PODGORICA

- Poništen je

tenderski postupakza sana-

cijudioniceprugeKos-Tre-

bešica, navodi sena sajtovi-

maMinistarstva saobraćaja

iDirekcije javnihradova.

Trebalo jeda sanacija6,7ki-

lometraprugebudeplaćena

iz IPAfondova.

Tenderskipostupakje,kakose

navodi, poništen zato što su

sve tehnički prihvatljive po-

nude bile veće od raspoloži-

vognovca.Dodaje seda jemo-

guć novi tender, pod uslovom

da Direkcija javnih radova ne

dodijeli ugovor nekoj kompa-

niji neposrednompogodbom.

UVladinomdokumentu ,,Na-

cionalni program željezničke

infrastrukture za period od

2018. do2020. godine“navodi

se da je procijenjena vrijed-

nostradovazaremontdionice

Kos – Trebešica 4,3miliona, a

za nadzor 250.000 eura, s tim

što državni budžet obezbje-

đuje deset odsto potrebnog

novca. Bilo je predviđeno da

se uovoj godini uloži 420.000

eura, a u narednoj godini 3,7

milion. DelegacijaEUjerani-

je odobrila tendersku doku-

mentaciju za remont i nadzor

ovog dijela pruge i tender je

raspisan 16. februara, a zatvo-

ren 13. juna. Potpisivanjeugo-

vora za radove se očekivalo

sredinomavgusta.

S. P.

PODGORICA

- Privrednako-

mora i izraelska ambvasadau

Beogradupozvali suprivred-

nikeda sedo20. avgustaprija-

ve zaučešćenameđunarod-

nomkursuoagroekološkim

pristupima zaodrživupoljo-

privredu, koji će seodržati u

izraelskomgraduŠefajimu.

Iz PKCG su saopštili da kurs,

koji će biti održan od 21. okto-

bra do 9. novembra, treba da

doprinese razmjeni iskustava,

politika i praksi Izraela, koji

namjeravadasmanjinegativne

uticaje intenzivnepoljoprivre-

de na životnu sredinu i unapri-

jedi razvoj održive.

Kurs organizuje Izraelska

agencija za međunarodnu sa-

radnju i razvoj (MASHAV) u

saradnji sa Centrom za među-

narodni poljoprivredni razvoj i

saradnju (CINDACO). Zainte-

resovani dokumentacijumogu

dostaviti do 20. avgusta.

S.P.

Najranijaberba

šardoneau istoriji

Na Plantažama počela berba vinskog grožđa

Potrebno 900 radnika,

iz Crne Gore se javilo

73, na posao došlo

osmoro, ostalo petoro

Poništen tender za sanaciju pruge Kos - Trebešica

Preskupeponude

Kurs u Izraelu o agroekološkimpristupima

za održivu poljoprivredu

Prijavedo20. avgusta

U prvih sedammjeseci Uprava carina nastavila rast n

Naplatili 426,4

DRI dala pozitivnomišljenje na nansijski izvještaj Agencije za

ljekove i medicinska sredstva za 2017.

Kolektivni ugovor

usaglasiti sazakonom

Agencijaza ljekove

Dušan

Kankaraš

Berbagrožđa

jomEU u Crnoj Gori i izrađena

CrnaGora

razvija

najnoviju

tranzitnu

aplikaciju,

zajedno sa

Njemačkom

i Poljskom,

koje prve u

EU rade na

toj verziji

VladanJoković