Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 48 Next Page
Page Background

32

Pobjeda

Magazin

Subota, 4. avgust 2018.

Jednodnevneulaznice

zaSi denspopoklon

cijeni važiće samo24 sata

BUDVA

Najbrži fanovi Si

dens festivalau srijedu, 8. av-

gustaod 12 časova imaće je-

dinstvenuprilikudanabave

jednodnevneulaznicepo

najpovoljnijimcijenama, ali i

da tomkupovinomučinehu-

mani gest.

Naime,učastpetog,jubilarnog

izdanja Si dens festivala, kao i

preseljenja na novu lokaciju

plaže Buljarica, cijena ulazni-

ca za prvo veče festivala izno-

siće simboličnih dva eura, dok

će kompletan prihod od ovih

ulaznica biti preusmjeren u

društveno-korisne svrhe za

projekat izgradnje javnog

dječjeg igrališta koji će festi-

valski tim realizovati u sarad-

nji sa opštinom Budva. Ovim

projektom, najmlađimstanov-

nicima Budve i njihovim rodi-

teljima pružiće se novi i ople-

menjeni kutak za druženje i

igru. Ulaznice za drugi dan i

trećidanfestivalapojedinačno

moći će da se kupe po poklon

cijeni od 12.99 eura, koja će va-

žiti samo24časa!Količineula-

znica po ovim poklon cijena-

ma, bićeveomaograničene. Po

isteku zaliha ograničenih ula-

znicapopokloncijeni, njihova

cijena će rasti. Peto, jubilarno

izdanje Si dens festivala će se

održatiodčetvrtka,30.avgusta

do subote, 1. septembra na no-

voj lokaciji plažeBuljarica.

Izložba skica kreatora Renata Balestre do 8. avgusta u PortoMontengru

TIVAT

Italijanski krea-

torRenatoBalestraprote-

klogvikendapredstavio je

uokviruprvog Internacio-

nalnog festivalaPorto

MontenegrouPomor-

skommuzeju izložbu skica

podnazivom ,,Moda jekul-

tura“.

Posjetioci su imali priliku da

vide 80 Balestrinih skica koje

su podijeljene u nekoliko se-

gmenata. Jedančineskiceha-

ljina iz njegovog kompletnog

opusa, drugi skice kostima

koje je radio za pozorište,

operu i film, dok treći se-

gment čine njegove lične fo-

tografije. Posebno mjesto na

izložbi imale suskicekostima

koje je radio za operu ,,Pepe-

ljuga“.

TokomboravkauPortoMon-

tenegru Balestra je ispričao

da svaka skica predstavlja ra-

zličiteaspektenjegovekarije-

re i da je veoma srećan što su

one nakonMilana, LosAnđe-

lesa i Njujorka prikazane u,

njemu posebno dragoj, Crnoj

Gori.

- Ovoga puta u Crnoj Gori ni-

jesam zbog velike revije, već

skica koje predstavljaju razli-

čiteaspektemojekarijere.Cr

-

tanje skica uvijek mi je išlo

dosta lako jer volim slikanje i

likovnu umjetnost. Zatomi je

sve u toj oblasti tokomkarije-

re teklo bez problema i pri-

rodno. Dizajnirao sam

svaki dan, po nekoliko

sati, pronašao sam dobar na-

čin da se izrazim.Moji radovi

bili suizloženi širomsvijeta, a

sadasammnogosrećanštosu

prikazani i u Crnoj Gori - re-

kao je kreator.

IzložbuBalestrinih skica zain-

teresovani u Tivtu moći će da

pogledaju do 8. avgusta, a na-

kontogaskicećebitiizloženeu

drugimevropskimgradovima.

- Skice će nakon Porto Mon-

tenegra nastaviti putovanje

širom Evrope. U nekim gra-

dovima će se naći i na aukciji

posredstvom aukcijske kuće

Christie’s- rekao jeBalestra.

Sav novac prikupljen od pro-

daje radova koji će se naći na

izložbama, proslijediće u do-

brotvorne svrhe.

- Ne želim novac od prodaje

skica,veććuihproslijeditido-

brotvornimorganizacijama u

gradovima u kojima će biti

kupljene - pojašnjava on.

B.V.

Moda jekultura

Skicekostimazapredstavu ,,Pepeljuga“

Renato

Balestra

sakćerkom

imodelima

uTivtu

NastupMasima Savića u centru pažnje festivalske večeri devetog Bedem festa koji je počeo u Nikšiću

Intimausjenci

vjekovnihzidina

NIKŠIĆ

Usveganekoliko

desetinauvodnihminuta, na

malomprostoruoivičenom

geometrijomvjekovnihzidi-

na, Bedemfest jevećprve

festivalskevečeri demon-

strirao svuraskošnuposeb-

nost.

Tako je, i prije nego što je zvi-

jezda Masimo Savić ,,razoru-

žao“ publiku džentlmenskim

šarmom,nekolikohiljadaoku-

pljenih bilo već zagrijano i u

festivalskom ritmu. Raznovr-

snost, kvalitet svirki, samo su

neki od aduta nikšićkog festi-

vala - a prije svega to je spre-

mnost da na bini predstave

izuzetne bendove koji do sada

nijesubilipoznaticrnogorskoj

publici.

ISKRENAEMOCIJA

Ovogodišnji moto ,,Tvoj grad!“

doživio je puno ostvarenje u

momentu kada jeMasimo pro-

stor ljetnje pozornice na Bede-

mu dodatno ,,suzio“ i intimizi-

rao.Učetvrtoj deceniji karijere,

bivši pjevač kultnog pulskog

,,Dorijana Greja“ djeluje na vr-

huncu karijere. I kao interpre-

tator, ali i kao umjetnik spre-

mandaiskrenuljudskuemociju

iznesena vidjelo, poput epolete

na reveru. Bilo je to jasnovećod

prve ,,Daj mi razlog da budem

tu“, kada jena scenu stupiobos,

ubijelomodijelu.

Publika je tu neposrednost

znala je i da prepozna i da

isprati -pasu ,,Stranacunoći“,

,,Sjaj u tami“,,Dodirni me slu-

čajno“ i posebno ,,Iz jednog

pogleda“ otpjevane uglas.

GARANCIJAKVALITETA

Organizatori su, jasno je već,

odradili odličan domaći za-

Prvo festivalsko veče poka-

zalo je da su organizatori

učili na lekcijama iz pret-

hodnih izdanja festivala - za

sveukupan utisak da Bedem

fest nije zaslužio bilo kakvu

zamjerku kada je organiza-

cija u pitanju.

Tako se prostor ljetnje

pozornice napunio bez

gužve na glavnomulazu u

bilo kom trenutku, a veliki

broj volontera bio je spre-

man da u svakommomentu

pruži potrebne informacije

i pomoć. Prostor za medije

odlično je i praktično orga-

nizovan u bekstejdžu. Ozvu-

čenje na festivalu zaslužuje

vrhunsku ocjenu, što nije

bio lak poduhvat s obzirom

na speci ičnosti svirki u

ambijentu bedema starog

Onogošta.

Naučene

lekcije

datak raznovrsnom i intere-

santnom postavkom izvođa-

ča.

Tako je varaždinski Sovas,

koji jenastupio ,,uminut“ na-

javljenog početka festivala, u

20 časova, donio poseban,

diskretanielegantanmuzički

talas koji je mirisao naMedi-

teran.

Grupaodšestnadarenihmla-

dih muzičara je pred već ne-

koliko stotina okupljenih u

samo pola sata pokazala da je

na izvođačkomnivoumnogo

iskusnijih i usviranijih ben-

dova. Romantičan, ,,džezi“

prizvuk svemu je pružio vir-

tuozni saksofon, u kontrastu

sa ritmičnim bubnjem koji je

natjerao prve posjetioce fe-

stivala na ples.

Ne manje kvalitetan, ali dru-

gačiji, minimalistički, bio je

nastup beogradskog AufWie-

dersehen. Sjajna demonstra-

cija kako dobru svirku mogu

dapriuštesamodvijeelektrič-

ne gitare, uznekoliko semplo-

vanih efekata i ,,pedalu“.

Atmosfera na nikšićkoj tvrđa-

vi obojena je dramatičnim to-

novima u post-rok maniru,

kao podlogom za angažovane

porukemladosti umodernom

vremenu.

Bila je to idealna uvertira za

rokenrol poslasticu negdje

oko ponoći - nastup beograd-

skih veterana iz Električnog

orgazma u pratnji velike glu-

mačke zvijezde regiona, Ani-

ceDobre.

S. S.

MasimoSavićoduševiopubliku