Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 4. avgust 2018.

Politika

BAR:

Konstituisana lokalna vlast u primorskomgradu

DušanRaičević

predsjednikopštine

BAR

-Nosilac listeDemo-

kratskepartije socijalistana

lokalnimizborimaDušan

Raičević, izabran je juče za

predsjednikaopštineBar.

Za novog predsjednika barske

opštine glasalo je 27 odborni-

ka vladajuće koalicije i dva

opozicione SDP.

PRIORITETI

Prioriteti novogpredsjednika,

kakojerekaonasjednici lokal-

nog parlamenta, suunapređe-

nje poslovnog ambijenta, za-

pošljavanje, valorizacija

turističkih potencijala, usva-

janje planskih dokumenata,

rješavanje problema vodo-

snabdijevanjabezvodnihpod-

ručja, putna infrastruktura i

bolja saobraćajna povezanost.

- Nadam se da ćemo u ovom

parlamentudonositi značajne

odluke koje će uticati na ra-

zvoj grada. Interes građana

bićeuprvomplanu - istakao je

Raičević.

Naglasio je da je cilj koalicije

koju predvodi da unaprijede

kvalitet života svihgrađana.

- Stavićemo akcenat na kreira-

nje novih radnih mjesta, a u

kooperacijisabarskomprivre-

dom najavljujem i formiranje

tima za unapređenje poslov-

nog ambijenta i eliminisanje

biznis barijera. U saradnji sa

Vladom Crne Gore, realizaci-

jom projekta elitnog turistič-

kog naselja naMaljeviku i pla-

n i r anom va l o r i z a c i j om

lokaliteta Dubovica, potvrdi-

ćemo da je turizam naše pri-

marno strateško opredjeljenje

i jasno staviti do znanja da Bar

zavređuje visokomjestona tu-

rističkoj skali Mediterana -

istakao jeRaičević.

BOJKOT

OdborniciDF-SNP,Demokra-

te-Ura i Prave Crne Gore su

prije glasanja, napustili sjed-

nicuSkupštine.Razlogzatoje,

kako su iznova podvukli, to

što izbori „nijesuodržani u fer

islobodnojatmosferi“,tedaje,

kako tvrde, vladajuća koalicija

do izbornog rezultata došla

ucjenama i zastrašivanjem.

Dragan Vojvodić (SDP) je ka-

zao da će klub te partije podr-

žati Raičevića „da ne bi bilo

naknadnogprebrojavanja“.On

je podvukao da SDP ima oba-

vezu isključivo prema 1.400

glasača koji su ih podržali na

izborima, što jerazlogzbogko-

jeg će dići ruku za izbor Raiče-

vića „kao mladog čovjeka koji

može neštoda pokrene“.

Za v.d. sekretara SO Bar iza-

brana je dosadašnja sekretar-

ka, pravnica Aleksandra Gra-

bež, a zatim je imenovan

Odbor za izbor i imenovanja,

koji je predložio sastav svih

ostalihodbora.

V.K.V.

ROŽAJE - EjupNurković iz

Bošnjačke stranke izabran

je za predsjednika opštine

Rožaje. ZaNurkovića koji

je i uprethodnommandatu

obavljao tu funkcijuglasalo

je 26odbornika Bošnjačke

stranke i DPS-a. Odbornici

SD subili uzdržani dok je

jedini odbornik SDP-a, bio

odsutan. Sjednici nijesu

prisustvovali podva odbor-

nikaDPS-a i SD-a.

Nakon polaganja zakletve

Nurković je pozvao sve

odborničke klubove da

politiku ostave po strani i da

se okrenu svaranju dobrog

ambijenta koji će omogućiti

brži i uspješniji razvoj opšti-

ne.

- Uz dobru saradnju na lokal-

nomnivou, gdje ću biti otvo-

ren za sve dobre projekte i

ideje bez obzira iz koje partije

dolaze, biće namneophodna

pomoć države, odnosno

Vlade i vladinih institucija kao

i našihministara, poslanika i

svih koji mogu da daju dopri-

nos - rekao je Nurković.

On se osvrnuo na izjave

pojedinaca date medijima u

kojima je rečeno da je zadu-

ženje lokalne uprave preko

20miliona eura i da se ona

nalazi pred bankrotom.

- Jedina je istina, kada su

obaveze lokalne uprave i

javnih ustanova i službi čiji

je osnivač opština u pitanju,

da obaveze 31. jula 2018, koje

se odnose na bruto plate

i obaveze dobavljačima i

anuitete po kreditima, iznose

3.600.000 eura. Obaveze

JU ustanova i službi su

2.200.000 po osnovu plata

i ostalih obaveza, dok su

obaveze budžeta po osnovu

kratkoročnih i dugoročnih

kredita 7.900.000. S druge

strane, nama se duguje oko

milion, po osnovu koncesija

na šume, a očekujemo i zna-

čajan prihod od legalizacije

bespravnih objekata, tako da

možemo veoma brzo, uz još

neke planirane prihode, da

konsolidujemo inansijsko

stanje i počnemo da rješa-

vamo najurgentniji problem

a to su plate zaposlenima -

rekao je Nurković.

F. KALIĆ

Rožajski parlament izabrao predsjednika opštine

Nurkovićponovo

načeluRožaja

RATUOPOZICIJI:

Oštra reakcija DF-a na stav lidera Demokrata da ne planira saradnju sa liderima tog političkog saveza

Vučurović: Bečićminira

proteste i nudi seMarkoviću

Bečićev stav da ne planira bilo kakvu saradnju sa liderima je

drugi prekid odnosa Demokrata i Fronta u posljednjih godinu

dana. Sredinomprošle godine Demokrate su u javnom saop-

štenju navele da se ,,stide što DF nazivaju opozicijom i što dišu

isti vazduh“.

- Ipak, junacima iz „Kristala“ ukratko još ovo: Stidimo se što

se i vi nazivate opozicijom. Stidimo se što smo prinuđeni da

dijelimo skupštinske klupe sa vama takvima. Stidimo se što vi

takvi predstavljate i jednog jedinog građanina u Crnoj Gori, pa

makar i sebe. Stidimo se što ste vi bilo što na društveno-poli-

tičkoj sceni Crne Gore. Stidimo se što postoje takvi kao vi koji

su spremni da prodaju vjeru za koljenicu. Stidimo se „junaka“

koji se zabarakadiraju u Skupštinu Crne Gore i u njoj prave

cirkus kad zaigra mečka pred njihovim, lično njihovim vrati-

ma, dok članovi njihove stručne službe trunu u pritvoru pola

godine. Stidimo se onih koji u strahu od Đukanovića mole

njegove poslanike da ne poslušaju naredbu „šefa“ i ne dignu

ruku za skidanje imuniteta. Stidimo se što dišemo isti vazduh

pod našimnebom sa istim ljudima koji građane žele da vrate

u 90-e, ali ne i sebe i svoj buđelar. Stidimo se vaših ljepljivih

prstiju i debelog obraza - navele su tada Demokrate.

DrugiprekidDemokratasa

DF-om, stidjelisuseštodišu

istivazduhsaFrontom

Najpodliji zadatak lidera Demokrata vezan je za neke druge procese koji

slijede a to je da je Bečić dio projekta koji za cilj ima da se na popisu 2021.

smanji procenat Srba i onih koji govore srpskim jezikom - tvrdi poslanik DF-a

PODGORICA

- Poslanik

Demokratskog frontaJo-

vanVučurovićocijenio je

da se liderDemokrata

AleksaBečić, stavomdane

planira saradnju sa lideri-

maDF-a, ponudioprmijeru

DuškuMarkovićuzaula-

zakuVladu.

Vučurović je u izjavi dostav-

ljenoj Pobjedi naglasio da je

Bečić dio plana da se smanji

procenat Srba i onih koji go-

vore srpskim jezikom na po-

pisu koji bi trebalo da bude

održan2021. godine.

- Kao što je uporno minirao

protesteDF-a u 2015. godini, i

umjesto sa građanima završio

na pregovore sa Milom

Đukanovićem, Aleksa

Bečić, tri godine ka-

snije, istim rječnikom

napada DF i ideju

protesta,ovogaputa

nudeći se Dušku

Markoviću - ka-

zao je Vučuro-

vić reagujući

na stavDemo-

krata.

Bećić je u in-

t e r v j u u z a

Dan kazao da ne planira sa-

radnjusa liderimaDF-akaoni

saDPS-omu cjelosti.

- Poznato je koliko vjerujemu

iskrenost i produktivnost ak-

cija koje predvode profesio-

nalni opozicionari, tako da

detaljnija analiza, siguran

sam, nije potrebna, jer njima

vjerujem onoliko koliko vje-

rujemDPS-u, odnosnonevje-

rujem im ništa. Tako da ne

planiramsaradnjusa liderima

DF-a i DPS-omu cjelosti - re-

kao jeBečić zaDan.

Vučurović navodi da Bečić

vjeruje da je naklonost Mar-

kovićazaslužiobrojnimaktiv-

nostima koje su bile usmjere-

neprotivmnogihuopoziciji, a

naročito protiv DF-a, na koji

jeudariozajednosarežimom,

kako bi kroz slabljenje DF-a

profitirao DPS, što je i bio

plan.

- Uostalom, djelove te akcije

protiv DF-a je obznanio i Be-

čićev kolega iz koalicije ,,za 21

vijek“,NedjeljkoRudović, na-

vodi Vučurović.

Prema njegovim riječima u

posljednje vrijeme najzad su

počele jasnije da se naziru

konturepolitike lideraDemo-

krata u identitetskim pitanji-

ma, i očigledno je da se ni po

čemu ne razlikuju stavovi Be-

čića od onih koje saopštava

Ura, BalšaBrković ili funkcio-

neri Ure iz Svača.

- Identitetsku politiku Bečića

i njegove stranke usmjeravaju

ekstremiizUre.Tojeeskalira-

lo ujedinjenim napadi-

ma na srpski narod,

SPC, patrijarha imi-

tropolita od strane

ljudi iz režima i

„koalicije za 21.

vijek“. I upravo

j e Be č i ć t a j

„ i grač“ ko j i

ima zadatak

da omogući

da režimu što bezbolnije pro-

đu zakonska rješenja kojimbi

seodSPCoteli hramovi i imo-

vina, a predali pseudoreligio-

znoj organizaciji tzv. „CPC“.

Bečić naziva Dritana Abazo-

vića svojimbratom, što je nje-

govo pravo i stvar njihovog

uzajamnog odnosa, a time

očigledno utvrđuju i principe

svoje zajedničke politike iz

Svača.

On je dodao da je najpodliji

zadatak lideraDemokrata ve-

zanzanekedrugeproceseko-

ji slijede, a to je da je Bečić dio

projekta koji za cilj ima da se

napopisu2021. smanji proce-

natSrbaionihkojigovoresrp-

skimjezikom.

- Nimalo slučajno, ovaj crno-

gorski Čeda Jovanović preci-

znoipouputstvimagodinama

radi na „umrtvljivanju“ srp-

skog naroda, promociji defe-

tizma, letargije, i plasiranju

teze kako su identitetska pita-

njanevažna, daSrbimane tre-

ba da bude bitno ko su, šta su,

kojim jezikom govore, da je

položaj crkve nebitna tema. I

jasno je da Soroševi mediji

snažnopodržavajuBečićabaš

zbog glavnog cilja – da na po-

pisu 2021. godine bude što

manje Srba i onih koji govore

srpskim jezikom, zaključio je

Vučurović.

N.Z.

JovanVučurović

AleksaBečić