Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 4. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

-Dvapripad-

nikaVojskeCrneGorebiće

upućenaumisijuKFOR

(„KosovoForce“) unovem-

bruove godine, predviđeno

jeplanomradaMinistar-

stvaodbrane. Udokumen-

timaMinistarstvanavodi se

da jeupućivanjeumisiju

KFORpredviđenouperio-

duod01. do31. novembra

ove godine.

Iz resora Predraga Boškovića

potvrdili su za Pobjedu da će

vojnici naKosovo ići ovegodi-

ne.

-KrajemtekućegodineVojska

Crne Gore će uputiti dva pri-

padnika u misiju KFOR - ka-

zali suPobjedi izMinistarstva

odbrane.

Naknada crnogorskimoficiri-

ma u međunarodnoj misiji

KFOR na Kosovu iznosiće 70

euradnevno, odlučila jeVlada

prošle nedjelje, nakon što je

Skupština sa 45 glasova „za“

izglasala odluku o učešću pri-

padnika Vojske Crne Gore u

misiji KFOR u Republici Ko-

sovouz angažovanjedva štab-

naoficiraodkojihće jedanbiti

raspoređen u Komandi misije

u Prištini, a drugi u Regional-

noj komandimisije uSkoplju.

- U skladu sa činjenicomda je

Crna Gora postala punoprav-

na članicaNATOsaveza, stvo-

rena je objektivna potreba da

se nastavi sa aktivnim uče-

šćemi doprinosomVojskeCr-

ne Gore naporima Alijanse za

očuvanje i jačanjemira u regi-

onuisvijetu.Angažovanjepri-

padnika Vojske Crne Gore u

misiji KFOR u Republici Ko-

sovo predstavlja još jedan do-

prinos ukupnim naporima

zemalja članica NATO saveza

u realizaciji mirovnih misija,

saopšteno je ranije iz Savjeta

za odbranu i bezbjednost.

Iako su se u Srbiji oštro proti-

vili ovakvoj odluci, nazivajući

je „neprijateljskim činom“,

plan radaMinistarstva odbra-

ne predvidio je posjetu mini-

stra odbrane Srbije Aleksan-

dra Vulina Crnoj Gori 18. i 19.

septembra, ili kako se navodi,

opciono od 24. do 25. septem-

bra.

Vulin je ranije kazao da na od-

luku Crne Gore ne gleda kao

na prijateljski čin.

-Osnovni red je bioda se Srbi-

jakonsultujeo tompitanju, da

pokažete poštovanje državi

Srbiji sakojommoratedaživi-

te. Kada ste susjedi, logično je

da vodite računa o interesima

onog ko živi pored vas a toga

nemakadašaljetesvojeoficire

ne pitajući Srbiju i kada sve-

sno gazite neutralnost KFOR

govoreći da je Kosovo država

- kazao je ranijeVulin.

Istimdokumentompredviđe-

na je i posjeta ministra odbra-

ne Predraga Boškovića Koso-

vu narednog mjeseca, prije

nego što vojnici odu u misiju

KFORnaKosovo i uSkoplje.

JovanaĐURIŠIĆ

PODGORICA

- Prema revi-

zorskomizvještaju, dugpri-

jestonice iznosi oko24,6mi-

liona eura. Useptembrubi

trebaloda imamogotove re-

vizorske izvještaje za javna

preduzeća čiji jeosnivačpri-

jestonica, takoda ćemo tek

tadamoći da govorimoo to-

mekoliki je stvarni iznos du-

ga, rekao je gradonačenik

CetinjaAleksandarKašće-

lanu intervjuzaPortal Ana-

litika.

U prvom intervju nekomme-

diju od stupanja na dužnost,

on odbacuje tvrdnje da nijesu

realizovani projekti koji se fi-

nansiraju na osnovuZakona o

prijestonici i na osnovu kojih

je, kako ističe, za Cetinje ove

godinebilopredviđeno5,6mi-

liona eura. Tvrdi i da se od tog

novca ne isplaćuju zarade, te

da u odnosu na broj stanovni-

ka, prijestonica Cetinje ima

višakzaposlenih,kojićepoku-

šati da riješe prema Planu op-

timizacije

- Problemnam je i nepovoljna

kadrovska struktura u pojedi-

nim službama, ali ohrabruje

najava iz Vlade da će se moći

angažovati nedostajući, struč-

ni kadar, naveo je on.

-Prema revizorskomizvješta-

ju, dug prijestonice iznosi oko

24,6 miliona eura. U septem-

bru bi trebalo da imamo goto-

ve revizorske izvještaje za jav-

na preduzeća čiji je osnivač

prijestonica, tako da ćemo tek

tadamoći da govorimoo tome

koliki je stvarni iznos duga.

Bezobziraokojojcifridabude

riječ, već sa svim službama

prijestonice intenzivno radi-

mo na konsolidaciji finansija.

Pokrenute su mjere štednje i

racionalizacije, trudimo se da

se domaćinski odnosimo pre-

ma novcu i sredstvima kojima

raspolažemo. Prvi efekti se vi-

de, ali ne trebagubiti izvidada

je to dugoročan proces, koji

osimumješnostiuposlovanju,

podrazumijeva strpljenje, ra-

zne vrste odricanja i podršku

države, koja nikada do sada

nije izostala - kazao je Kašće-

lan.

R.P.

PODGORICA

-Apelacioni

sudCrneGoreprihvatio je

žalbuadvokata jednogod

funkcioneraDF-aMilana

Kneževićana ranijuodluku

Višeg sudauPodgorici ko-

jomjeKneževićubilaodre-

đenakazna zatvoradodva

mjeseca.

KaznaKneževiću bila je odre-

đena jer je odbio da saopšti

ime sudijekojimu je, kako tvr-

di, ponudio 10.000 eura za

ukidanje presude zbog napa-

da na policajca pilikomprote-

staDF-a oktobra 2015. godine.

Predmetjevraćennaponovno

odlučivanje.

- Apleacioni sud, rješavajući

požalbi punomoćnikasvjedo-

kaMilanaKneževića, donio je

rješenje kojim je uvažio pred-

metnu žalbu, rješenje Višeg

suda u Podgorici

Kvs.br.

189/18od24. jula2018. godine

ukinuoipredmetvrationapo-

novno odlučivanje, objavljeno

je na sajtuApelacionog suda.

Saopšteno je da „razlozi ove

odluke predstavljeni su u rje-

šenju Apelacionog suda CG

Kvsž.br.

76/18 od 1. avgusta

2018. godine“ i daće rješenjeu

najkraćem roku, biti objavlje-

no na internet stranici suda

http://sudovi.me/ascg.

Povodom odluke Višeg suda

daMilanaKneževića, kazni sa

dvamjesecazatvora, podsjeti-

mo, nedavno je Predsjedniš-

tvoDemokratskog fronta pre-

daložalbuApelacionomsudu.

R.P.

PODGORICA

-Dosadašnjegpotpredsjedni-

kaopštineBudvaVeselinaMarkovića iz re-

dovaSNP-a, zamijenio jeVladimirBulatović

izCrnogorske.

To je glasovima vladajuće koalicije odlučila SO

Budva. Odbornici opozicije bili suuzdržani.

PredsjednikopštineDraganKrapović, kazao je

da nije po srijedi nikakva politička korupcija

već normalna izborna procedura.

- Ovdje nema korupcije, ova odluka i izbor Bu-

latovića može da donese samo dobro Budvi -

saopštio je on.

R.P.

Prema planu radaMinistarstva odbrane

Crnogorski vojnici unovembru

iduumisijuKFORnaKosovu

Umisiji KFOR biće angažovana dva štabna o cira. Jedan će biti raspoređen

u Komandi misije u Prištini, a drugi u Regionalnoj komandi misije u Skoplju.

Naknada crnogorskimo cirima iznosiće po odluci Vlade 70 eura dnevno

NATO: CrnaGoraželi da

doprinese sigurnosti regiona

Visoki NATO zvaničnik kazao je da svi saveznici doprinose

Alijansi, onda kada postanu njeni punopravni članovi. On

je Pobjedi kazao da upravo to radi i Crna Gora učešćemu

misijama na Kosovu i u Avganistanu. Govoreći o odnosima u

regionu i eventualnih tenzija zbog slanja crnogorskih vojnika

na Kosovo, kaže da je izazov za sve zemlje da imaju dobre

odnose u regionu.

- Izazov je da sve zemlje u tom regionu imaju dobre bilate-

ralne odnose i NATO je relevantan za to, ali se to ne mijenja

fundamentalno iz dana u dan. Svi saveznici doprinose Alijansi

kada postanu njen dio kroz aktivnosti koje sprovode kao

članovi Alijanse. Logično je da učlanjenjemu NATO zemlje

preuzimaju dio odgovornosti i dijeljenje tereta, što, kako je

pokazao i ovaj samit nije samo apstraktno pitanje. Krucijalno

je za sve zemlje da učestvuju u tome. Mi od saveznika tra-

žimo tri stvari: tražimo novac, sposobnost, koja se ogleda u

kupovini opreme i kontribuciju, što podrazumijeva stavljanje

snaga na raspolaganje. To je upravo ono što Crna Gora radi,

doprinosi Alijansi kroz učešće umisijama u Avganistanu i na

Kosovu, ona želi da doprinese stabilnosti i sigurnosti ovog

regiona - rekao je NATO zvaničnik Pobjedi.

Dodaje i da je KFOR od Beograda prepoznat kaomisija kruci-

jalna za očuvanje stabilnosti.

- Postoje i ljudi na Kosovu koji nam kažu „zadržite KFOR

ovdje“. Zatomi zvuči čudno kada čujemda ušečće umisiji

koja ima za cilj da održi stabilnost, zabrinjava nekoga - zaklju-

čio je on.

Predsjednik opštine Cetinje o radu svoje lokalne samouprave

Kašćelan: Uprijestonici

imaviška zaposlenih

Apelacioni sud prihvatio žalbu funkcionera DF-a

Knežević za sada

nećeuzatvor

Konstituisana nova većina

Bulatović iz Crnogorske

izabran za potpredsjednika

AleksandarKašćelan

MilanKnežević

SavježbeVojskeCrneGore