Table of Contents Table of Contents
Previous Page  19 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 48 Next Page
Page Background

19

Pobjeda

Kultura

Subota, 4. avgust 2018.

Jedno nostalgično prisjećanje na posjetu Titogradu velikog hrvatskog kantautora

Brigadirskoodijelopo

mjeri OliveraDragojevića

Štab

radne

akcije

donio je

odluku da

se, uoči

koncerta

u bašti

kina

Kultura,

organizuje posjeta Olivera Dragojevića

brigadirima u đačkomdomu

PODGORICA

Malokou

Podgorici znada jeOliver

Dragojević jednomprilikom

uStaroj varoši dobionapo-

klonbrigadirskoodijelo,

majicu i patike. Ovaj hrvat-

ski kantautor, koji jeprekju-

če sahranjenuVeloj Luci,

posjetio jeTitogradpočet-

komosamdesetihgodina,

održaokoncert ubašti kina

Kultura i usput posjetio ju-

goslovenskebrigadire.

Višeod200brigadira izsvihju-

goslovenskih republika radilo

je toga ljeta 1981. godinena sre-

đivanju terena i pošumljavanju

goleti oko Titograda, u okviru

Savezne omladinske radne ak-

cije (SORA). Svake večeri opu-

štali su se uz raznovrstan kul-

turno-umjetnički program, a

posjeta glavnom gradu jednog

odnajpopularnijih jugosloven-

skih pjevača probudila je u nji-

ma hrabrost i nostalgiju. Štab

radne akcijedonio je odlukuda

se, uoči koncerta u bašti kina

Kultura, organizuje posjeta

Olivera Dragojevića brigadiri-

maunekadašnjemđačkomdo-

mu u Staroj varoši. Nimalo lak

zadatak pridobijanja muzičke

zvijezdepripaojerediteljuMo-

miruMatoviću i sekretaru šta-

baMiodraguBajiću.

LJUBAZAN I TAČAN

U okviru brigadirskog naselja,

Matović je bio zadužen za foto

kurs i starao se da sve aktivno-

sti budu pribilježene fotoapa-

ratom. Za Pobjedu se prisjetio

da je vijest o koncertu Olivera

Dragojevića izazvalaogromno

oduševljenje među titograd-

skompublikom, ali i brigadiri-

ma iz svih jugoslovenskih re-

publika. Dragojević je tada,

ističeMatović, većbiopoznat i

osvajao jepriznanjana raznim

festivalima.

-Kadasmovidjeliplakate, štab

radne akcije je došao na ideju

da pozovemo Dragojevića da

posjeti brigadirskonaselje. Se-

Brigadiri uTitogradu, 1981. godine

Dragojević

početkom

osamdesetih

BBC-a u Rojal Albert holu

spektra stilova i formata – za-

pisao jeTomas.

Sa druge strane, David Nice

zapisao je za www.thearts-

desk.com

da se kompozitor

Džobi Talbot i nije baš poka-

zaounajboljemizdanjuunaj-

novijoj kompoziciji. Pohvalio

je Karadaglića, uz napomenu

da su njegovi artistički i izvo-

đački kvaliteti bili podređeni i

na momente prigušeni sna-

gomansamblaBBC-a.

USPJEŠANPOVRATAK

Karadaglić je krajemmajana-

stupio na Trgu nezavisnosti u

Podgorici, zajedno sa Crno-

gorskim simfonijskim orke-

strom. Unedavnom intervjuu

za Pobjedu prisjetio se muč-

nog perioda, kada je prije go-

dinu i po otkazao sve koncer-

tne nastupe kako bi sanirao

zdravstveni problem sa ru-

kom. Ponovni izlazak na sce-

nu, nakon svega što je preži-

vio, za njega je kao ostvarenje

sna.

-To je inovašansa inovi poče-

tak,jersamujednommomen-

tu zaistamislio da nikada više

neću svirati – kazao je Kara-

daglić.

Posljednji koncert u Rojal Al-

bert holu, kao i niz ranijih

uspješnih nastupa, pokazali

su da su zdravstveni problemi

izaKaradaglićaidasenašmu-

zičarvratiousamisvjetskivrh

izvođaštva umjetničke muzi-

ke.

J.N.

vremena

sti. Budva je gradukomsu Ita-

lijaniradoičestoviđenigosti,a

i grad pobratim je sa italijan-

skim gradovima, što dodatno

učvršćuje naše političke, turi-

stičke, kulturne i svake druge

veze, i pruža mogućnost stva-

ranja još boljih relacija –poru-

čio jeMarković.

Izložbu je otvorila državna

sekretarka Ministarstva kul-

ture Crne Gore, Sandra Đur-

buzović.

-Ovomlijepomi edukativnom

izložbom produbljujemo i

umnožavamo ljubav prema

umjetnosti i kulturi među na-

šim narodima, spajamo ljude

iz tri vijeka zahvaljujući mreži

požrtvovanih prijatelja, struč-

njaka i posvećenika, ulazimou

sržnajtananijeg,najintimnijeg

onog što je činilo bića ova tri

stvaraoca, važna za istoriju

umjetnosti, čijadjelasu i posli-

je osamdeset godina iznena-

đujuće savremena i urbana, a

mi posmatrači - ostajemo

oplemenjeni tim čudesnim

tragovimaizdobakojeuistori-

ji civilizacije nazivamo mo-

dernim vremenima. Izložba

„Veroneze&more“predstavlja

još jedankvalitetandogađajna

bogatoj kulturnoj trpezi Italije

i CrneGore – kazala jeĐurbu-

zović.

Nakrajuseprisutnimaobratio

direktor galerije „Espas la

Stanca“ izBolkana, PjetroMa-

rangoni, podsjetivši načuvenu

sentencu Fjodora M. Dosto-

jevskog „ljepota će spasiti svi-

jet“, te dodao da svijet treba da

spasi ljepotu, jer su ljepota,

umjetnosti i kultura limfa ži-

vota.

-LuiđiVeronezi, FaustoMelo-

ti i Mauro Ređani, su zajedno

saLućomFontanomutemeljili

italijansku apstraktnu umjet-

nost, kada su 1934. godine pot-

pisaliManifestapstraktneum-

jetnosti. Veliki dio radova koje

večeras imateprilikudavidite,

potiču iz perioda u kojem je

Veronezi dolazio u Bolkano,

kadase i družiosaVirdžinijom

Đermozi, koja jevečeras sana-

ma. Ove godine se obilježava

110 godina od rođenja Verone-

zija, kao i 20godinaodnjegove

smrti – podsjetio jeMarango-

ni.

Izložba je za javnost otvorena

do 18. avgusta.

R.K.

Saotvaranja izložbeuBudvi

kmičarskih selekcija

oncept selektora

I producent iz Crne Gore Ivan

Đurović je rekao da je veoma

emotivno vezan za festival, pa

mujeposebnodragoštojefesti-

val narastao i u programskom i

u svakomdrugomsmislu.

Predsjednikžirija takmičarske

selekcije dokumentarnog fil-

ma je Huaćing Đin iz Kine, a

članovi su i Senad Šahmano-

vić – reditelj izCrneGore i Zo-

fia Kovalevska, filmska redi-

teljkanagrađenaprošle godine

upravo na hercegnovskom fe-

stivalu.

HuaćingĐin rekao je da je bio

na više od 30 festivala i da mu

je ovo jedan od najljepših fe-

stivala. U Kini malo znaju o

Crnoj Gori, oHerceg Novom i

o ovom festivalu, ali njegov je

zadatak baš da priča o ovom

predivnomiskustvu izHerceg

Novog. Pogledao je većinu fil-

mova,kažedajeVladoPerović

napravio sjajnu selekciju koja

je vrlo uzbudljiva, i on želi ka-

snije da pokaže upravo ove fil-

move svojimstudentima.

ZofiaKovalevska smatrada su

mjestazaprikazivanje filmova

sjajna, a ističe da jošnijevidje-

la ovakve lokacije za filmske

festivale. Pogledala je sve fil-

move u selekciji, kaže da je iz-

vrsna selekcija i da su to jako

dobra ostvarenja koja donose

novu perspektivu u pravljenju

dokumentarnih filmova.

SenadŠahmanović je rekaoda

se raduje što je u žiriju i što će

pogledati cijelu selekciju koju

jePerović napravio.

R.K.

Karadaglić tokomkoncertauRojal Albert holu

Izložba fotografijaFrideKalo

i DijegaRiverenaCetinju

CETINJE

U okviru obilježa-

vanja jedanaestogodišnjice

prijateljskih odnosa između

Meksika i Crne Gore, Narodni

muzej Crne Gore u saradnji sa

AmbasadomMeksika najavilo

je izložbu „Dijego i Frida: osmi-

jeh na pola puta“, koja će biti

otvorena7. avgusta u 20 sati u

Crnogorskoj galeriji umjetno-

sti „Miodrag Dado Đurić“.

Izložba se sastoji od 96 crno-

bijelih fotogra ija čuvenih

fotografa kao što su Manuel

Alvares Bravo, Nikolas Marej

i Edvard Veston, koje prika-

zuju različite etape ljubavnog

odnosa, društvenog i politič-

kog života i smrti Fride i Dije-

ga. Ta postavka nas upoznaje

sa njihovim čudesnim svije-

tom, pretvarajući ih u jedan od

najkontroverznijih parova u

meksičkoj istoriji umjetnosti.

Skoro četvrt vijeka zajedno,

njihova ljubavna veza koja

je prevazilazila granice, bila

je puna bezbrojnih susreta,

bliskosti, nesuglasica i iskrenih

prijateljstava sa velikim lično-

stima epohe.

-Zadovoljstvo nam je da pozo-

vemo crnogosku javnost na

kretar Bajić i ja zatekli smo

Olivera na platou ispred kina

Kultura, u čijoj bašti je bio za-

kazan koncert. Kada smo mu

objasnili kosmo i štabismože-

ljeli, on je vrlo rado rekao da

dođemozanjegaokopetposli-

jepodne - pričaMatović.

Udogovoreno vrijeme Drago-

jevića je sačekala Matovićeva

zelena „zastava 101“. Oliver je,

pričaMatović, bio tačan. Pam-

ti ga kao visokog, mršavog, sa

znatno dužomkosom i naoča-

rima sa debelimokvirom.

-Biojeizuzetnoljubazan,imao

je neki svoj mediteranski šarm

– ističeMatović.

Dolazak u brigadirsko naselje

izazvao jeoduševljenje.Zavla-

dala je, priča Matović, prava

brigadirska euforija. Brigadiri

su tražili autogram i željeli da

se fotografišu sa Dragojevi-

ćem.On

imje radoudovljavao.

-Oliver je imaotipičnimedite-

ranski šarm, razgovarao je sa

svima, sa rukovodstvomštaba,

koje mu je poklonilo brigadir-

sko odijelo, majicu i patike.

Obukao je majicu i u znak za-

hvalnosti zbog lijepog druže-

nja pozvao je sve brigade da

dođu besplatno na koncert –

pričaMatović.

Uoči početka koncerta, oko 21

sat, sve brigade su bile postro-

jene i ukoloni sučekaleulazak

u baštu kina Kultura. Matović

se prisjeća da je došlo više od

200brigadira.

- Sjećam se da je zaustavljen

ulazakposjetilaca koji suplati-

li karte, dabi organizovanoušli

brigadiri.Oni susjeli okoklupa

i stolica, na betonski podijum,

budući da je koncert bio ra-

sprodat. Oliver je pjevao neke

od svojih prvih pjesama, kao

što su „Skalinada“, „Malinko-

nija“, „Nadalina“... Svi su bili

oduševljeni koncertom– ističe

Matović.

PRAZNAOMOTNICA

Tokom posjete Dragojevića,

Matović je napravio i veliki

broj fotografija. Međutim,

ovih dana nije mogao da ih

pronađe u svojoj obimnoj do-

kumentaciji.

- Našao sampraznu omotnicu

na kojoj piše „Oliver Dragoje-

vić“. Prilikomranijeg rada vje-

rovatno su se negativi pomije-

šali sa drugimmaterijalom, ali

samsiguran da ću to pronaći u

skorijevrijeme–malosažalje-

njemkonstatujeMatović.

Ovo je, prema svjedočenju re-

diteljaMomiraMatovića, vje-

rovatno prvi i posljednji put

kada je Oliver Dragojević po-

sjetioTitograd.

J.NIKITOVIĆ

ovaj kulturni događaj koji nam

pruža bolji uvid umagičnu

stvarnost ovog izuzetnog

meksičkog para i njihovo

prisustvo u svjetskimumjet-

ničkim, političkim i kulturnim

tokovima tridesetih, četrdese-

tih i pedesetih godina prošlog

vijeka - rekao je ambasador

Meksika Marko Antonio Garsi-

ja Blanko.

Izložbu će otvoriti istoričarka

umjetnosti Ljiljana Karadžić,

a javnost će imati priliku da

izložbu posjeti do 26. avgu-

sta 2018. na drugom spratu

Crnogorske galerije umjetno-

sti.

R. K.