Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 48 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Subota, 4. avgust 2018.

Hronika Podgorice

Za četiri decenije Zoran Balaban dobrovoljno je donirao 65 litara dragocjene tečnosti, i još će

Bokserskosrcepumpa

komegodzatrebakrvi

Čestomi se dešava da sanjamda čovjeku nijesamdao krv. Probudimse usred noći, ustanem, vidim

da samkod kuće, u krevetu. Ujutru, čimsvane, odemu bolnicu da dobrovoljno doniramkrv. Iakomi

nekad kažu da nije potrebno toga dana, ne izlazim iz transfuzije dok ne damkrv – kaže Zoran Balaban

PenzionerZoranBalaban,

bivši bokser i radnikKAP-a,

koji jeuproteklih39godina,

u 153 akcije, dobrovoljnodo-

nirao65 litarakrvi, zasigur-

no je jedanodnajboljihpri-

mjerahumanosti i

društveneodgovornosti u

našemglavnomgradu. Ovu

dragocjenu tečnost, zakoju

medicina još uvijeknijenaš-

la zamjenu, doniraće, kaže

on, još tri godine - do šezde-

set pete, dokadapropisi to

dozvoljavaju.

POMOĆ

Sa Zoranom Balabanom sreli

smo se u Kraljevom parku,

gdjeovaj vitalnipenzionerna-

konvožnje biciklom, odKoni-

ka gdje stanuje, preko Starog

aerodroma, Zabjela i dijela

PrekoMorače, redovnodolazi

da igra šah sa prijateljima.

- Ja pružam ljudima ruku, ne

mogu da gledam kako neko

pada.Mojejedapomažemlju-

dima, ne da im odmažem, a

mislim da još mogu dosta po-

magati - kazao je Balaban na

početkunašeg razgovora.

Krv je, prisjeća seon, počeoda

donira sasvimslučajno - kada

je njemu nepoznatoj sugra-

đanki bio hitno potreban do-

nator.

- Te 1978. godine, sasvim slu-

čajno sam se zatekao ispred

Kliničkogcentra.Imaosam22

godine. Sjećam se, ženi nekog

policijskogčinovnikapukaoje

čirnadvanaestopalačnomcri-

jevu. Zbog hitne operacije,

trebalo je donirati krv. Čovje-

kusubilepuneoči suza.Obra-

tio mi se za pomoć. Pomogao

sam odmah, bez razmišljanja,

iakomi nije bilo svejedno toga

prvog puta. Žena je, hvala bo-

gu, bila dobro poslije operaci-

je. To me je jako obradovalo.

Njen muž me poslije toga na-

šao u gradu i htio da me časti,

što sam, naravno, odbio - priča

Balaban.

To je bila prva u nizu od 153

akcije (od kojih u Podgorici

105) u kojima je za 39 godina

naš sagovornik iz svojih vena

ispumpao65 litarakrvi.Zase-

be kaže da nije bioneki as, već

prosječan bokser. Međutim,

čikaZoranjeasljudskosti,čije

je humano srce ispumpalo

osam litara više krvi od onih

57 kilograma pero lake kate-

gorijekojima je, do1983. godi-

ne, po ringovima širom bivše

Jugoslavije branio boje pod-

goričke Budućnosti i Sutjeske

izNikšića.

BLAGOSLOV

Stanje kada donira krv naš sa-

govornikopisujekaoblagoslo-

veno, ,,jer daruje nešto od sr-

ca“. Dragocjenu tečnost,

navodi on, donira četiri puta

godišnje.

-Čestomi sedešavada sanjam

da čovjeku nijesam dao krv.

Probudim se usred noći, usta-

nem, vidimda samkodkuće, u

krevetu. Ujutru, čim svane,

odem u bolnicu da doniram

krv.Iakominekadkažudanije

potrebno toga dana, ne izla-

zim iz transfuzije dok ne dam

krv –pričaBalaban.

Od1983.do2005.godine,kada

je radio u elektrolizi uKombi-

natu aluminijuma, sa kolega-

ma izpreduzećaučestvovaoje

u dobrovoljnim akcijama. Za

tih 27 godina, navodi on, nika-

da nije tražio slobodne dane

koji su ga sledovali nakon ak-

cije. Nije pravio pauzu ni dok

je bio na osluženju vojnog ro-

ka - 18 mjeseci u mornarici u

Puli.

Naš sagovornik bio je angažo-

vanpri FKGrafičar. Prošlego-

dine je dobio zahvalnicu za

doprinos sportu u razvoju

fudbalskog saveza srednje re-

gije. Radi kao trener u bokser-

skom klubu ,,Fajter“, gdje po-

maže u podučavanju mladih

sportista. Kako naglašava, svi

bi trebalo dobrim djelom da

damo svoj doprinos društvu.

- Moramo biti vodilja mladi-

ma,kakobiionipomagalijedni

drugima, jer društvo je danas

dosta neosjetljivo – poručuje

Balaban, uznapomenudagrad

i država nikad nijesu imali do-

voljno osjećaja i razumijeva-

nja za dobrovoljne davaoce.

I.MITROVIĆ

Zoran Balaban kaže da

je donirao krv za Rome,

Bošnjake, Muslimane, Srbe,

Crnogorce, strance…

- Nema kome ova krv nije

ušla u vene. Nikad nijesam

pitao, kao ni u privatnom

životu, koje je ko vjere ili

nacije. Nikad nijesampitao

nekoga kome pripada,

kojoj partiji ili bilo čemu

drugom. Krv nam je svima

ista – kaže Balaban.

Potvrda ovih tvrdnji je

slučaj kada je pomogao

nepoznatomRomu ispred

Kliničkog centra, kome su

bile potrebne dvije jedinice

krvi za unuče na opera-

ciji. Kako nam je ispričao

Zoran, jednu bocu je sam

donirao i obezbijedio još

jednu.

Balaban:Krv

namje

svimaista

Iz Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore ne daju informacije o

broju donacija dobrovoljnih davalaca, ali su nampotvrdili da

je Zoran Balaban jedan od redovnih davalaca, koji ,,već duži

niz godina svaka tri mjeseca samoinicijativno donira ovu dra-

gocjenu tečnost“.

Davalac krvi, navode iz Zavoda, može biti svaka zdrava osoba

od 18 do 65 godina, a ,,doniranje krvi ne šteti našem zdravlju i

traje svega pet do osamminuta“.

- Nakon doniranja krvi, krvne ćelije se regenerišu u kratkom

roku, te nakon tri (muškarci), odnosno četiri mjeseca (žene)

spremni su da ponovo bezbjedno doniraju krv – poručuju iz

Zavoda, uz napomenu da svi koji žele da budu dio ove huma-

ne misije dobrodošli su u Zavod za transfuziju krvi u Podgorici,

radnimdanima od sedamdo 14 časova.

Davalaczaprimjer

PEROLAKASASRCEMSUPERHUMANE:

ZoranBalaban

I. MITROVIĆ

Poziv zamlade kreativce da se prijave na umjetničke konkurse COF-a

Glasomladine

morada sečuje

Mladi ljudi iz svihkrajeva

CrneGore imajuprilikuda

seprijavenakonkurs za iz-

bornajboljeggrafitana te-

mu„Danas sammlad/a“.

Autornajboljeg rješenjabi-

ćenovčanonagrađen, a gra-

fit urađennanekoj od jav-

nihpovršinauPodgorici.

Zbog slabogodzivanapret-

hodni konkurs zanajbolji

video-radna istu temu, rok

zaprijavljivanje zaoba ta-

kmičenjaprodužen jedo

utorka, 8. avgusta.

Organizatori iz Crnogorskog

omladinskog foruma (COF)

apelujunamladeda seprijave

sa svojim umjetničkim ideja-

ma, uz napomenu da će grafit

U okviru projekta ,,Danas sammlad/a“ bio je raspisan i kon-

kurs za tekst himne omladima. Na ovaj poziv mladi su se

odazvali u velikombroju, a ime autora pobjedničkog teksta

biće saopšteno tokomobilježavanja Dana mladih, 12. avgu-

sta.

- Za kompoziciju i aranžman zadužen je Mihailo Miha Rado-

njić, a pjesmu će otpjevati naši mladi nea irmisani muzičari.

Planirano je da sve bude gotovo do septembra – kazala je

generalna sekretarka COF-a Milica Žugić.

Himnamladihuseptembru

koji bi trebalo da na simboli-

čan način predstavi trenutni

položaj mladih u Crnoj Gori,

bitiipodsjetniklokalnojupra-

vi daglasomladinemoradase

čuje.

-Najbolji grafit bićenagrađen

sa 100 eura, a pobjednik će

imati tu čast da upravonjegov

grafitbudeiscrtannanekojod

javnih površina u Podgorici

koju odobri lokalna samou-

prava.Mogu se prijavitimladi

do30godina. Svečanoprogla-

šenje pobjednika zakazano je

za Svjetski danmladih, 12. av-

gust, a grafit će biti završen

sljedećeg mjeseca – kazala je

generalna sekretarka COF-a

MilicaŽugić.

Ona je apelovalanamlade lju-

de da se aktiviraju i pošalju

svoje video radove na temu

,,Danas sammlad“.

- Očekivali smo mnogo veći

odzivmladih, ali to se nije de-

silo. Pozivamo ih da se prijave

sa svojim video-klipovima, a

za najboljeg autora obezbije-

dili smo i novčanunagraduod

100 eura. Otvoreni smo za sve

ideje, a zainteresovani svoje

radovemoguposlati namejl

[email protected]

com–poručujeŽugić.

Oba konkursa dio su projekta

Crnogorskogomladinskogfo-

ruma ,,Danas sam mlad/a“,

koji je podržalo Ministarstva

sporta sa ciljem povećanja

učešća mladih u životu druš-

tva.

I.Če

.

Nastavak humanitarne akcije za pomoć trogodišnjoj Tijani Kasalici

Prikupili još 390eura

Na humanitarnom koncertu

održanomprijedvijevečerina

Skalinama prikupljeno je 390

eura zapomoćTijani Kasalici,

koja ima cerebralnu paralizu.

Trogodišnjoj djevojčici koja

ne može da se kreće, ni da go-

vori, nedostaje još oko 4.500

eura za liječenjematičnimće-

lijama na privatnoj klinici u

Turskoj.

Inicijatorka koncerta Jelena

Šćepanović zadovoljna je po-

sjećenošću događaja i priku-

pljenim sredstvima. Ona je

najavilada će se akcijapomoći

oboljeloj djevojčici nastvaviti.

- Sinoć je u Kutiji dobre volje

sakupljeno320eura,aslanjem

poruka 70, za nepuna tri sata.

Djevojčici u ovom trenutku

nedostaje još oko 4.500 eura i

mi jednostavnonesmijemoda

stanemo.Dokrajamjesecado-

govorene su još dvije humani-

tarne akcije - fudbalska uta-

kmica i dječji koncert. Nadam

se da ćemo s početkom nove

školske godine pročitati vijest

da je potrebna suma za njeno

liječenje prikupljena. Ima nas

dovoljno, načina da se pomo-

gne je više, samo ne treba biti

lijen

–kazala je Šćepanović.

Tokom koncerta simoblično

nazvanog ,,Muzička terapija“

nastupili sumuzičari:NinaŽi-

žić, Sanja Raičković, Enes Ta-

hirović, Tamara i IvanPejović,

Sava i Smajo, Teodora Tapuš-

ković i LanaBojanić.

Podjećamo, svi koji žele i mo-

gu da pomognu liječenje Tija-

ne Kasalice mogu to učiniti

slanjemporuke sadržine 18na

14543, kao i uplatomnovčanih

sredstava na žiro račun 520-

14714-68.

I.Če.

SakoncertanaSkalinama

Humanost nadjelu