Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 48 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Hronika Podgorice

Subota, 4. avgust 2018.

CENTARSAVREMENE

UMJETNOSTI CRNEGORE

Dvorac Petrovića

Izložba Lene Nikčević i Julijana

Helmšrota Modike „In-between“

Galerija „Centar“

Kolektivna izložba radova

crnogorskih umjetnika

„Mnogolikost savremene

umjetnosti“

JUMUZEJI I GALERIJE

Moderna galerija

Izložba slika akademskog slikara

Muharema Muratovića

Radno vrijeme: 9 - 20h svakog

dana, osimponedjeljkom

KONCEPTART SPACE /

Karađorđeva 13

Izložba slika i crteža Sanje Raonić

Danas u gradu

važniji telefoni

Centar bezbjednosti

122

Vatrogasci

123

Hitna pomoć

124

Klinički centar

412-412

Informacije

1181

Kvar na telefonu

1271

Telegrami

126

Telenor

1188

T- Mobile

1500

M-tel

1600

MUP - žalbe i pritužbe građana

19-821,069-349-000

Komunalna policija

080081222 ; 237-861

Montenegro Call centar (turistički serfvis)

080001300

SOS lin. za žrtve trgovine ljudima

020/656-166

Automoto savez

19807 i 020/ 234-999

Autobuska stanica

620-430

Željeznička stanica

441-211

Montenegro erlajns, buking služba

19804

Montenegro erlajns, poslovnica

664-433 i 664-411

AerodromPodgorica, informacije

020/444-244

Carinska otvorena linija

080-081-333

Centar za zaštitu potrošača

210-670

Sigurna ženska kuća

020/ 234-253

Centar za djevojke „Ksenija“

256-865

Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika

psihoaktivnih supstanci

611-847

Kancelarija za prevenciju narkomanije

611-534

NVO „4 life“

068/818 - 181

Kancelarija za pomoć samohranimmajkama

646-090

Podrška LGBT osobama - Juventas

020/230 - 474

Jedinstveni evropski broj za pozive u nevolji

112

Tačno vrijeme

125

Univerzalna služba za davanje informacija o tel. br. pretplatnika

1180

SOS broj za žrtve trafikinga

116666

DOMOVI ZDRAVLjA

Kol centar

19816

Blok 5:

Izabrani doktori za odrasle

481-911

izabrani doktor za djecu

481-912

ginekologija

(izabrani doktori za žene)

481-925

Centar zamentalno zdravlje

481-928

laboratorija

481-933

„Centar“:

Izabrani doktor za odrasle

201-955

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

201-956

Stari Aerodrom:

Izabrani doktor za odrasle

481-940

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

481-961

izabrani doktor za žene

(ginekolog)

481-955

ATD 481-958 i ultrazvuk

481-954

„Nova varoš“:

Izabrani doktor za odrasle

230-410

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

230-418

Iinterna medicina

428-922

„Stara varoš“:

Izabranidoktor za odrasle

648-823

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

648-836

fizikalna medicina

481-991

Konik

607-120

Golubovci

603-310

Tuzi

603-940

INSPEKCIJE

Republička

Tržišna

230-529 i 230-921

Sanitarna

608-015

Ekološka

618-395

Veterinarska

234-106

Odjeljenje inspekcije

zaštite prostora

281-055

Inspekcija rada

230-374

Turistička inspekcija

647-562

Inspekcija Uprave

za igre na sreću

265 – 438

Fito - sanitarna

621-111

Metrološka

601-360

DEŽURNE SLUŽBE

Biro glavnoga grada za

komunikaciju sa građanima

(svakog dana od 08-24h)

080-081-081

Vodovod

440-388

Agencija za stanovanje

623-493

Komunalne usluge

655- 313

Čistoća

625-349

Elektrodistribucija

633-979

Pogrebno

662-480

APOTEKE

Kruševac

241-441 (NON-STOP)

Podgorica

230-798

Ribnica

627-739

Sahat kula

620-273

Galenika Crna Gora

245-019

Sanatea

248-677

U bioskopu Sinepleks danas je

na repertoarumjuzikl ,,Mama

mia – idemo ponovo“ u 19:45

i 21:30 časova. Krimi-drama

,,Neboder“ biće prikazana u

16:30 i 22:15 sati, animirani

,,Hotel Transilvanija 3 - odmor

počinje“ u 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19:15 i 20:15, akcija ,,Nemo-

guća misija - razilaženje“ u

15:30, 18:15, 21 i 22, a triler ,,Sika-

rio 2 - ratnik“ u 21:45 časova.

Avantura ,,Antmen i Osa“ na

programu je u 17:30, a animi-

rani film ,,Luis i drugari iz sve-

mira“ u 11:30, 13:30, 14:30, 15:45

sati.

Nj. B.

,,Mama

mia - idemo

ponovo“ u

Sinepleksu

Javna rasprava o nacrtu DUP-a ,,Servisno-skladišna

zona uz željezničku prugu - Vatrogasni dom“

Šansazagradnjuposlovno

- stambenihobjekata

NacrtDetaljnogurbanističkog

plana ,,Servisno-skladišna zo-

na uz željezničku prugu - Va-

trogasni dom“ je u proceduri

donošenja. Primjedbe i suge-

stije na ovaj dokument građa-

nimogu slati do 9. avgusta.

Zahvat Detaljnog urbanistič-

kogplanaograničen jena isto-

ku Bulevarom Josipa Broza

TitainajuguijugozapaduUli-

com Bracana Bracanovića.

Predviđene su površine za

mješovitenamjene-poslovni i

kancelarijski objekti, stambe-

no-poslovni objekti, ostali pri-

vredni objekti, trgovački cen-

tri, benzinske pumpe…

Na jučerašnjoj javnoj raspra-

vi izostalo jeprisustvograđa-

na.

Nj.B.

Detaljni urbanistički plan ,,Masline“ u proceduri donošenja

DUP radepoplanu iz

1990. godine,mještani se

pozivajunaonaj iz 1972.

Detaljni urbanistički plan

,,Masline“, koji jeuproce-

duri usvajanja, izazvao je

žustrupolemikuna jučeraš-

njoj Centralnoj javnoj ra-

spravi uKIC-u ,,BudoTo-

mović“. Naime, noviDUP

,,Masline“, koji jeuproce-

duri usvajanja, radi sena

osnovuplana iz 1990. godi-

ne.Međutim,mještani se

pozivajuna stariji plan, onaj

iz 1972. godine, ocjenjujući

da su impremanjemupar-

celebilevećepovršine.

PARCELE

MještankaMaslina Vera Ter-

zić kazala je da je od parcele

njenog oca uzeto 1,5 metara

za proširenje ulice Jovana

Ćetkovića. Prema DUP-u iz

1972. godine, dodaje, parcela

je šira zametar i po.

- Prilikom kupovine parcele

važio je DUP iz 1972. godine, a

vi ga sada krijete. Od Ulice Jo-

vana Ćetkovića nekim vlasni-

cima se dodaju, a nekima uzi-

maju djelovi parcela. Takođe,

imam zamjerku na to što na

geodetskoj podlozi nema ko-

ordinataparcelacije i regulaci-

je.Interesujemezaštoseurba-

nističke parcele poklapaju sa

ogradom i zašto je širina ulice

promjenjiva - pitala jeTerzić.

Glavni planer firme ,,Urbi.

pro“ AnaDžudović koja je ra-

dila ovaj planski dokument,

odgovorila je da seDUP ,,Ma-

sline“ radi na osnovu starog

plana iz 1990. godine, te da je

besmisleno pozivati se na do-

kument iz 1972. godine, u koji

obrađivač nije imaouvid.

- Katastarsku podlogu obra-

đivač je dobio od Sekretarija-

ta, aSekretarijat odUpraveza

nekretnine. Podloga je prosli-

jeđena geodetima na dosni-

mavanje, koji su zatim dodali

sve elemente na parcelu, te

poslali Upravi za nekretnine

Primjedbe na DUP ,,Masli-

ne“ građani mogu pre-

dati do 7. avgusta, a više

informacija o dokumentu

mogu dobiti u prostorija-

ma Sekretarijata za plani-

ranje i uređenje prostora i

zaštitu životne sredine.

- Pisane primjedbe i suge-

stije na Nacrt plana zainte-

resovani mogu dostavljati

Sekretarijatu na adresu

Ulica Vuka Karadžića br. 41

Podgorica ili na imejl adre-

su sekretarijat.planiranje.

ure

đ[email protected]

Rokza

primjedbe

isugestije

7.avgust

na potpis i ovjeru. Ovjerena

podloga vraćena je obrađiva-

ču na dalji rad i ja sam dužna

da se pridržavam nje. Vi se

uporno pozivate na plan iz

1972. godine, za koji ja niti

da je taj sporni objekat tako

snimljen na podlozi koju je

obrađivač dobio, te da imaju

obavezu da rade prema njoj.

Savjetovano joj je da priloži

primjedbu, kako bi osporila

legalizacijuobjekta.

Vlasnik parcela u Maslinama

Igor Ivanović kazao je da je na

dijelu njegove parcele smje-

štena trafostanica, pa je pitao

da li je moguće njeno izmje-

štanje.Džudović jeodgovorila

datrafostanicanijestrogoucr-

tana na mjestu gdje je sada,

tako da postoji mogućnost da

se pomjeri.

DUP ,,Masline“, površine

45,27 hektara, graniči se sa

istočne strane UP ,,Kasarna

Masline“, sa sjeverne DUP-

om „Murtovina“, sjeveroi-

stočne DUP-om „Kakaricka

gora“, a zapadne DUP-om

„Ibričevina“ i sjeverozapadne

strane DUP-om „Prvoborac“.

Planirane su površine za mje-

šovitu namjenu, zdravstvenu

zaštitu, pejzažno uređenje,

kao i površine za stanovanje

malih gustina sa mogućnošću

poslovanja uprizemlju.

Nj.BOŠKOVIĆ

znam ko ga je radio, niti sam

ga kad vidjela. Dobila sam

plan iz 1990. godine i on je sa-

stavni dio dokumentacije.

Prema njemu, vaše katastar-

ske parcele su jednake, što

možedaznači davašproblem

datira od prije, ali ja imam

obavezudapoštujemposljed-

nji plan, a to je ovaj iz 1990.

godine. UPmože da se poklo-

pi sa ogradom ili katastrom –

pojasnila jeDžudović.

OBJEKTI

MještankaMaslinaZoricaPo-

pović takođe se pozivala na

planiz1972. godine, ističućida

sujojsvigeodetiPodgoriceka-

zali da taj dokument postoji.

Ona je imalazamjerkunauda-

ljenost pomoćnog objekta od

njene ograde.

-Vi ste izračunali da jeobjekat

odmojeogradeudaljenmetar,

atonijetačno.Jutrossammje-

rila, udaljenost je 45 centime-

tara. Vi ovimplanomdopušta-

teda se taj objekat legalizuje, a

meni smeta svakog dana ta

garaža, stalno je buka, vari se,

zuji - istakla jePopović.

Džudović je na to odgovorila

Sa javne rasprave

IZOSTALOPRISUSTVOGRAĐANA:

Primjedbedo9. avgusta

NJ. BOšKOVIć

NJ. BOšKOVIć