Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Subota, 4. avgust 2018.

Svijet

IDALGO

-Najmanje troje

ljudi je stradaloprilikom

urušavanjadijela rudnika

mermeraumeksičkoj državi

Idalgo, naveli suzvaničnici.

Vlada Idalga je saopštila da je

do urušavanja došlo juče, da je

tužilaštvo potvrdilo da je izvu-

čenojednotijelo,adajepotraga

začetirirudarazakojesevjeru-

je da su zatrpani u rudniku u

toku. Navedeno je da su njih

četvorica bili u vozilu u rudni-

kukada je došlodourušavanja.

Kasnije je guverner države re-

kao da su pronađena još dva

tijela. Nije precizirano koliko

ljudi se i dalje vodi kaonestalo.

APnavodi da se na fotografija-

mavididiourušenogdijelapo-

vršinskogkopa,saspasiocimai

civilima koji se penju među

stijene veličine automobila.

KABUL

-Avganistanskana-

cionalnavojska (ANA) izvela

je specijalnuoperaciju i oslo-

bodila61 osobu izdva tali-

banska zatvorau južnoj po-

krajiniHelmandučetvrtak,

saopštilo je juče avganistan-

skoministarstvoodbrane.

Djelujućipodojavi, komando-

si ANA pokrenuli su raciju u

dva zatvora u oblasti Kajaki u

Helmandu, oslobađajući 61

osobu iz talibanskog zaroblje-

ništva. Podolaskuvojnika, po-

bunjenici su ušli u sukob s nji-

ma, a u razmjeni vatre su

ubijena dva pobunjenika, dok

je sedamtalibana uhapšeno.

Američki državni sekretar uputio zahtjev šefu turske diplomatije

Pompeo tražiooslobađanje

američkog sveštenika

VAŠINGTON

-Američki dr-

žavni sekretarMajkPom-

peoponovo je juče zatražio

daTurskaoslobodi američ-

kog sveštenika čije je zatva-

ranje znatnozategloodnose

Vašingtona i Ankare, dvije

NATOsaveznice.

Predsusret sašefomturskedi-

plomatije Mevlutom Čavu-

šogluom na marginama mini-

starskog sastanka Asocijacije

država jugoistočne Azije

(ASEAN) u Singapuru, Pom-

peo jerekaodaće tražiti i oslo-

bađanje nekoliko radnika

američke diplomatske misije

uTurskoj, navodi AP.

SANKCIJE TURSKOJ

Zbog slučaja sveštenika Endr-

juaBransona,SADsuusrijedu

uvele sankcije turskommini-

stru pravde i unutrašnjih po-

slova, a Pompeo je pred susret

s Čavušogluomrekao da će taj

slučajbiti jednaodnajvažnijih

tema razgovora.

Naveo je da uvođenje sankcija

turskimministrima pokazuje

koliko administracija pred-

sjednika SAD Donalda Tram-

pa ozbiljno pristupa Branso-

novomslučaju.

-Turskajeupozorenadavrije-

me ističe, vrijeme je da se sve-

štenik Endrju Branson vrati u

SAD i ja se nadam da će oni

shvatiti da smo mi veoma oz-

biljni. Branson treba da dođe

kući, kao i svi Amerikanci koje

jeturskavladazatvorila,kazao

je šef američke diplomatije

novinarimatokomleta izKua-

Zbog slučaja sveštenika Endrjua Bransona, SAD su u srijedu uvele sankcije

turskomministru pravde i unutrašnjih poslova, a Pompeo je pred susret s

Čavušogluom rekao da će taj slučaj biti jedna od najvažnijih tema razgovora

laLumpura za Singapur.

Vašington i Ankara se spore

oko brojnih pitanja, među ko-

jima su hapšenje tri osobe za-

poslene u američkom konzu-

l a tu u Ist anbulu , vo jne

aktivnosti Turske na sjeveru

Sirije i njene namjere da od

Rusije kupi napredni raketni

odbrambeni sistem.

Čavušoglujeposlijesastankas

Pompeom rekao turskim no-

vinarima da su imali „krajnje

konstruktivan“ razgovor i da

ćenastaviti da radena rješava-

njupostojećih sporova.

- Ponovili smo im da ništa ne

može biti postignuto prijete-

ćom retorikom i sankcijama i

vjerujemoda je todobro shva-

ćeno,naveoješefturskediplo-

matije.

ProšlenedjeljesuTrampipot-

predsjednik SAD Majk Pens

Najmanje trojemrtvih u

meksičkom rudniku

Traga se

za tijelima

rudara

Pokrajina Helmand

na jugu Avganistana

Iz talibanskih

zatvorapušten

61 zatvorenik

Priredila:

JovanaĐURIŠIĆ

MajkPompeo

ATINA

- Iz kabineta grčkog

premijera Aleksisa Ciprasa

saopšteno je da premijer

prihvata ostavkuministra

civilne zaštite Nikosa Toska-

sa zbog nedavnih katastro-

falnih požara u Atini.

Njegovu dužnost će preuzeti

ministar unutrašnjih poslova

Panos Skourletis.

Ostavka Toskasa došla je

nakon što se našao pod

velikimpritiskomnakon

katastrofalnih požara.

Osim toga, grčke vlasti će

naredne sedmice početi da

ruše desetine ilegalno sagra-

đenih objekata u širem regi-

onu Atine, saopštio je grčki

ministar Jorgos Statakis

Grčki

ministar

podnio

ostavku

zbogpožara

zaprijetiliuvođenjemsankcija

Turskoj ako Branson ne bude

momentalno pušten iz zatvo-

ra,navodećidanjegovonedav-

no prebacivanje u kućni pri-

tvor nije dovoljno.

ODBIJENZAHTJEV

Predsjednik Turske Redžep

TajipErdoganodbiojezahtjev

Vašingtona,rekavšidanjegova

vlada neće odstupiti i da je

spremnadanastavi svojimpu-

tem. Ankara je obećala i da će

na sankcije odgovoriti „bez

odlaganja“.

Branson(50)živiuTurskoj23

godine, auhapšenjeudecem-

bru 2016. poslije neuspješnog

pokušaja puča u julu te godi-

ne. Optužen je da je pomagao

grupi koju Ankara krivi za taj

pokušaj državnog udara, ali

ne i da je njenpripadnik, kao i

za špijunažu. On te optužbe

negira. Iako je 22. jula preba-

čenukućni pritvor, prijetimu

kazna zatvora do 35 godina

ako bude osuđen po obje tač-

ke optužnice.

Sastanak Vijeća za sigurnost Kosova

RamušHaradinaj tražio

podizanjepripravnosti

PRIŠTINA

PremijerKo-

sovaRamušHaradinaj za-

tražio jepodizanjepri-

pravnosti institucija

bezbjednosti na cijelom

Kosovuu slučajuremeće-

nja reda i zakonauzemlji.

Haradinajjenakonsastanka

Savjeta za bezbjednost Ko-

sova,istakaodajepovećanje

pripravnosti zatražio zbog

posljednje političke retori-

ke, vremenskog roka za za-

jednicu opština sa srpskom

većinomidrugihinformaci-

ja koje se povezuju sa re-

dom, zakonomi bezbjedno-

šćunaKosovu.

- Istina je da sam zatražio da

se poveća spremnost institu-

cijazakontroluredaizakona

na Kosovu, kako bi se osigu-

rao red, zakon i mir u cijeloj

zemlji u narednim danima,

rekao je Haradinaj, saopšte-

no je izVladeKosova.

BEOGRAD

- Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je za

danas sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost.

Sjednica je sazvana za 4. avgust, dan kad je trebalo da bude

formirana zajednica srpskih opština na Kosovu. Blic prenosi da

će se na sjednici razgovarati o zaštiti srpskih interesa i naroda

na Kosovu.

VučićzakazaosjednicuSavjeta

zanacionalnubezbjednost

Haradinaj je naglasio da je

pravna i bezbjednosna situaci-

ja na Kosovu mirna i stabilna,

ali da je neophodno povećanje

spremnostizadjelovanjeuslu-

čajubilokakvog remećenja re-

da i zakona u zemlji.

Prištinskimedijinaalbanskom

jeziku navode da je sjednica

kosovskog savjeta za bezbjed-

nostuslijediladannakonštosu

sepojavilenavodneinformaci-

je da će Srbi sa sjevera Kosova

u subotu proglasiti autonomi-

ju, u odgovor na to što Priština

nije formiralaZSO.

-Niko nema pravo da preduz-

me unilateralnu akciju - rekao

je onna konferenciji zamedije

i dodaoda seneće tolerisati kr-

šenje kosovskihzakona.

Što se tiče zajednice opština sa

srpskom većinom (ZSO), Ha-

radinaj je rekao da jeKosovo u

okvirima svojih obaveza, a to

značidaje4.avgustrokzapod-

nošenjetranskriptaradnegru-

pe za izradu nacrta statuta te

zajednice. On je dodao da pro-

cedura iz sporazuma uBriselu

predviđadasetranskriptipod-

nesu pred stranama u ovom

slučaju i predEU.

Haradinaj jenaglasioda jeKo-

sovo, kao ozbiljna strana,

unutar svojih međunarod-

nih i domaćih obaveza i da

zato niko nema prava da

preduzima jednostrane ak-

cije, ali je poručio i da će

ukolikonekopreduzmebilo

kakvu jednostranu akciju,

dobitiodgovororganaredai

zakona. Za4. avgust, kadabi

trebalo da bude predstav-

ljen nacrt statuta zajednice

srpskih opština na Kosovu,

sjednicunacionalnog savje-

ta zabezbjednost sazvao je i

predsjednikSrbijeAleksan-

dar Vučić, a ,,Blic” piše da

“postoje operativna sazna-

nja da će Albanci uz pomoć

NATO pokušati da zauzmu

Gazivode”, vještačko jezero

na sjeveru Kosova od vital-

nog značaja za snabdijeva-

nje strujomi vodom.

RadiotelevizijaSrbijejejavi-

lada jenekolikodesetina vo-

zilaKfora izmađarskogkon-

tigenta primijećeno tokom

prijepodneva u petak nama-

gistralnom putu Priština –

KosovskaMitrovica, kako se

kreću ka sjeveru Kosova i

Metohije. Kako javlja RTS,

,,u koloni je bilo najviše voj-

nih džipova, te kamiona i po

neki oklopni transporter“.

AleksandarVučić

Haradinaj je nakon sastanka Savjeta za bezbjednost Kosova, istakao da

je povećanje pripravnosti zatražio zbog posljednje političke retorike,

vremenskog roka za zajednicu opština sa srpskomvećinom i drugih

informacija koje se povezuju sa redom, zakonom i bezbjednošću na Kosovu

Sa sjedniceSavjetaza

bezbjednostKosova