Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Subota, 4. avgust 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

- Preduzeće

Čistoćanabavilo jenovovo-

zilozaodvozkontejnera,

vrijednosti 65.000eura.

Kakonavode iz togpredu-

zeća, to je još jedan iskorak

uaktivnostima zapoboljša-

nje tehničkeopremljenosti

voznogparka, koji jepro-

sječne starosti 20godina.

Upreduzećuočekujudaćese

ulaganjem u obnovu voznog

parka smanjiti ukupni troš-

kovi koji nastaju održava-

njemzastarjelihvozila.

NADZOR

– Izdaci za potrošnju goriva,

maziva, zamjenu rezervnih

djelova sa dosadašnjomme-

hanizacijom prelaze okvire

rentabilnosti i dovode do vrlo

teškefinansijskesituacije.Za

-

to je Čistoća ovih dana uvela

sistem nadzora kretanja svo-

jih automobila na terenu, či-

me se postiže bolja efikasnost

i koordinacija ekipa na poslo-

vima odvoza otpada. Postav-

ljanje sondi za kontrolu po-

trošnje goriva doprinijeće

značajnoj uštedi togenergen-

ta,koji jenamjesečnomnivou

bio neopravdano enorman

trošak– informišu izČistoće.

Ovoga ljetanajvišeprimjedbi

mještana i turista jenaodrža-

vanje higijene na javnim po-

vršinama i odvoz otpada. To

je bila i tema nedavne konfe-

rencije za novinare u predu-

zeću, ali i skupštinske raspra-

ve 24. jula, kada su odbornici

opozicije konstatovali da

grad nikad nije bio prljaviji i

da je poražavajuće da usred

sezone kontejneri budu puni

smeća.

TROŠAK

Sekretar za komunalne dje-

latnosti, ekologiju i energet-

sku efikasnost Aleksandar

Kovačević obrazložio je da

funkcioniše pet kamiona koji

odvoze smeće iz kontejnera,

dva kamiona za transport do

deponije Tisove grede, kao i

dvamanjakamionazakabasti

otpad. Vozila se često kvare i

dnevno budu i do tri na po-

pravci.

– Da bi funkcionisalo predu-

zećepotrebnojebar još jedno

specijalnovoziloi jednotran-

sportno–kazao jeKovačević.

On je istakao da preduzeće

ima i novi neplanirani trošak,

jer će po uredbi ministarstva

biti naplaćivano 10 eura po

toni odvoza otpada na depo-

nijuTisove grede.

Ž.K.

BUDVA

- Skupštinaopštine

jena jučerašnjoj sjednici

usvojila jednoglasnoprijed-

logodlukeopokretanjupo-

stupka zaproglašenjeNova-

kaĐokovića započasnog

građaninaBudve.

Lokalni parlament je u avgu-

stu2014.formiraoKomisijuza

sprovođenje postupka za pro-

glašenje Đokovića počasnim

građaninomBudve. O naime-

novanjutročlanekomisijegla-

sali su na posljednjoj sjednici

Skupštine opštineBudva kako

odbornici vladajuće koalicije,

tako i tadašnja kompletna

opozicija, koja je sada vlast u

tomgradu.

PokretačinicijativejeMijomir

Pejović.

U obrazloženju je navedeno

da je, uz izuzetna dostignuća

na sportskom polju, Novak

Đoković prepoznat u čitavom

svijetu i kao ličnost koja širi

ljubavmeđu ljudima, podstiče

solidarnost i izuzetno dopri-

nosi razvoju svijesti za unap-

ređenjevrijednostidemokrat-

skog društva.

- Zbog vrhunskih sportskih

ostvarenja, ali i kao dokazani

humanista i dobročinitelj,No-

vak Đoković je imenovan za

nacionalnogambasadoraUni-

cefa - piše u obrazloženju pri-

jedloga odluke.

T. Č.

BIJELOPOLJE

–Početak iz-

gradnje centralne gradske

džamijeuLipnici izvjestan

je. Dobijeni suurbanističko-

tehnički uslovi, aprojekat

će, shodnomogućnostima,

podržati lokalnauprava–

kazao jepredsjednikopštine

BijeloPoljePetar Smolović.

On je juče o tomprojektu raz-

govarao sa reisom Islamske

zajednice Crne Gore Rifatom

Fejzićem, predstavnicima op-

štine Konija iz Turske i amba-

sade te države kao i sa građe-

vinskimstručnjacima.

- Ova džamija će biti ne samo

vjerskiobjekat, već ikulturno-

edukativni centar od značaja

za Bijelo Polje, za koji će biti

zainteresovani i turisti koji će

boraviti ili prolaziti - ističe

Smolović.OnjedodaodajeBi-

jeloPolje2003.godinezavrije-

dilo i nagradu za najtoleran-

tniji graduSrbiji i Crnoj Gori.

Rifat Fejzić naveo je da je iz-

gradnja centralne gradske

džamije značajna, ne samo za

bjelopoljski Medžlis, već i či-

tavu Islamsku zajednicu.

Kako je ranije saopšteno, dža-

mija će biti ukupne površine

oko 609 kvadrata u tri nivoa.

Planiranajeuniverzalnasalau

suterenskomdijelu, molitveni

diouprizemlju i dvije galerije.

M.N.

ROŽAJA

- Rožajac Hasan Ljajić i njegov prijatelj Nermin Pra-

menko iz Tutina, koji se nalaze na privremenom radu u

Njemačkoj, poklonili suDomu zdravlja nekoliko desetina kom-

pleta posteljine, TVaparat i određene količine druge opreme.

DirektorrožajskemedicinskeustanoveHajranKalačjekazaoda

će donacija pomoći da poboljšajuuslove za pacijente.

- Dobili smo oko 50 kompleta posteljina, televizor za pacijente

koji koristehemodijalizuunašojustanovi idrugapriručnasred-

stva - rekao jeKalač.

Ljajić jekazaoda senadakako je toprvi koraknauspostavljanju

saradnje sa rukovodstvomDoma zdravlja.

Riječ je, inače, o poznatom donatoru koji je u više navrata po-

magao siromašne rožajske porodice.

F.K.

TIVAT

– Opština je juče ras-

pisalakonkurs zapodršku

projekata civilnog sektora.

Nevladineorganizacijekoje

su, dodana raspisivanjakon-

kursa, registrovaneuCrnoj

Gori sa sjedištemuTivtu,mo-

guračunati na 21.046eura.

Konkurs je otvoren 30dana.

Rad nevladinih organizacija

opštinaovegodinepodržavasa

60.000 eura, a prva raspodjela

tih sredstava obavljena je kra-

jem aprila. Tada je, na osnovu

konkursa i važećih kriteriju-

ma, Komisija za raspodjelu

sredstava za projekte nevladi-

nih organizacija podržala 19

projekata sa 39.703 eura.

Od te sume za redovne aktiv-

nosti nevladinih organizacija,

koje imaju poseban status za

opštinu Tivat, dodijeljeno je

15.000 eura.

S.K.

KOTOR

-Na tender za izvođenje radova

druge faze rekonstrukcijebazena ,,Nikša

Bućin“, koji je završenprošle sedmice, stigle

sudvijeponude– saopšteno jePobjedi izDi-

rekcije javnihradova.

Prema proceduri, komisija za otvaranje i vred-

novanje će vrednovati ponude i najbolju oda-

brati do 3. oktobra.

- Odluku o izboru najpovoljnije ponude komi-

sija će donijeti u roku od 60 dana od dana jav-

nog otvaranja ponuda - rekli su izDirekcije.

Otvaranjeponudabilo jezakazanoza24. jul, ali

je zbogpitanja zainteresovanihkoja suuslovila

izmjenu tenderske dokumentacije i produžet-

ka roka, tender produžendo 3. avgusta.

Druga faza rekonstrukcije bazena trebalo je da

bude završena u decembru prošle godine. Za

drugu fazu bilo je prijavljeno nekoliko firmi,

prilikomčegajekomisijaustanovilagreškukod

rangiranja. Prihvaćena je žalba firme Erlang

koja je izvodila prvu fazu.

Do sada je završen krovni dio, pjeskarenje i

osnovne stvari. Ostalo je da se uradi glavni dio

druge fazekojaobuhvata sistemgrijanja i vode,

filtriranje vode, automatsku hlorizaciju, venti-

laciju i dio za svlačionice. Završetkom druge

faze stvorili bi seuslovi zaodržavanje treninga,

upis novihčlanova, kontinuitet za razvoj vater-

polosportauKotoruzaklubovePrimorac iKa-

taro.

KakosunaveliizDirekcijejavnihradova,proci-

jenjena vrijednost radova tendera koji je poni-

štenbila je2.500.000eurasa tehničkimrokovi-

ma izvođenja odpetmjeseci.

Uponovnomraspisu tendera odlučeno je da se

predvide svi preostali radovi predviđeni pro-

jektnomdokumentacijom, neophodni zakom-

pletno funkcionisanje bazena.

Zazavršetakposlapotrebnojeosammjeseciod

dana započinjanja radova, a kompletna vrijed-

nost radova iznosiće 4.000.000 eura.

Bazen ,,Nikša Bućin“ izgrađen je 1984. godine

uz pomoć sredstava građana, opštine i radnih

organizacijaKotora.

M.N.

Herceg Novi:

Preduzeće Čistoća kupilo novo vozilo

,,Podmlađivanjem“

voznogparkažele

da smanje troškove

NAJVIŠEPRIMJEDBIGRAĐANANAČISTOĆU:

Novovozilo

65

hiljada eura koštalo

je novo vozilo za

odvoz kontejnera

Tivat

ZaNVO još

21.046eura

KOTOR:

Rekonstrukcija zatvorenog bazena ,,Nikša Bućin“

Za radove

zainteresovane

dvije firme

Bazen ,,NikšaBućin“

Jednoglasna odluka Skupštine Budve

Novak

Đoković

počasni

građanin

BIJELOPOLJE:

Razgovarali Smolović i Fejzić

Izvjesnagradnja

centralnedžamije

DOBIJENIURBANISTIČKO TEHNIČKIUSLOVI:

Sa sastankauopštini

Rožaje: Domu zdravlja uručena donacija dijaspore

Skromnapomoć,

alimnogoznači

POČETAKSARADNJE:

Sapreuzimanjadonacije