Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 4. avgust 2018.

CrnomGorom

TIVAT

–Kulturno-zavičajnoudruženje „Napredak“ izGor-

njeLastvepriređujevečeras tradicionalnuLastovsku feštu,

koja će seodržati ispredcrkve iDomakulture „IlijaMarko-

vić“uGornjoj Lastvi.

Fešta se uvijek organizuje prve subote u avgustu, a po tradiciji se

otvara kolom Bokeljske mornarice, koje uz muziku Glazbeno-

prosvjetnog društva Tivat izvode članovi tivatske podružnice

Bokeljske mornarice. Goste na 44. Lastovskoj fešti zabavljaće

„Nekst bend“ izOmiša, aposjetioci će imati priliku i dapogledaju

izložbufotografija„PoljoprivrednipejzažGornjeLastve“,kojusu

pripremili članovi Foto-kino klub „Mladost“ izDonjeLastve.

Organizatori fešte, kojapočinjeu21 sat, obećali sudobruzabavu

uz bogatu gastronomskuponudu.

S.K.

Đukanović, Marković i Brajović čestitali dan opštine Petnjici i Plužinama

Iskoristiti izdašne

potencijale sjevera

PODGORICA/PETNJICA/

PLUŽINE

–PredsjednikCr-

neGore, premijer i pred-

sjednikSkupštineCrneGo-

re čestitali su stanovnicima i

lokalnomrukovodstvuPet-

njice i Plužina, danopštine

koji obilježavaju4. avgusta.

Đukanović je kazao da je narod

pivskog kraja svoje posebno

mjestoiuloguimaotokomslav-

ne Narodnooslobodilačke bor-

be, u kojoj suCrnogorci uzdigli

svojenacionalnodostojanstvoi

Crna Gora dobila zasluženo

ravnopravno mjesto u zajedni-

ci jugoslovenskihnaroda.

– Isto tako i u poslijeratnom

periodu, u kojem je veliki broj

istaknutih pojedinaca iz Pive,

krozsvedruštvene iprivredne

oblasti dao neprocjenjiv do-

prinos obnovi i izgradnji i Cr-

ne Gore i Jugoslavije – navodi

se u čestitki Đukanovića.

To je, prema njegovim riječi-

ma, nastavljeno i u nezavisnoj

Crnoj Gori, koja je u kratkom

vremenuostvarila impresivne

rezultate na unutrašnjempla-

nu, i u dostizanju strateških

evroatlantskih i evropskih ci-

ljeva.

On je kazao da je neophodno

posvetiti veću pažnju valori-

zaciji bogatihprirodnihresur-

sa Pive, posebno kroz razvoj

turizma i poljoprivrede, i u

svim oblastima gdje je realno

očekivati otvaranje novih rad-

nihmjesta i poboljšanje život-

nog standarda.

– U tim naporima možete ra-

čunati na punu podršku drža-

ve – poručio je Đukanović.

Predsjednikdržave je u čestit-

ki građanima Petnjice kazao

da uspjesi ostvareni tokom

proteklihpet godinaodformi-

ranja opštine najbolje potvr-

đuju koliko je ta odluka bila

promišljena i opravdana.

–Odgovornimodnosomdrža-

ve i lokalne uprave pospješili

smo razvoj i doprinijeli pove-

zivanju dijaspore sa zaviča-

jem,nalinijiizgradnjegrađan-

skog, multietničkog društva i

ostvarenja zajedničke vizije

kroz integraciju Crne Gore u

NATO i Evropsku uniju – na-

vodi se u čestitki.

Predsjednik Vlade Duško

Markovićučestitki navodi ka-

ko mu je zadovoljstvo što je

već u prvoj godini mandata

Vlade imaoprilikuda svjedoči

realizaciji važnih infrastruk-

turnih projekata na teritoriji

opštine.

Marković je, u čestitki upuće-

nojSamiruAgoviću,predsjed-

niku opštine i Mehmedu

Adroviću,predsjednikuSkup-

štine opštine, istakao daVlada

ostaje posvećena ravnomjer-

nom regionalnom razvoju, uz

izgradnju infrastrukture i va-

lorizaciju izdašnih prirodnih

potencijala sjevera.

-Stoga sam uvjeren da Petnji-

ca i Bihorski kraj u više nego

podsticajnom ambijentu do-

čekuju dinamičniji i sadržaj-

niji razvoj kojem ćemo zajed-

nički doprinositi –zaključio je

Marković.

U čestitki građanimai ruko-

vodstvu Plužina premijer na-

vodi da potencijali, kojima je

prirodanesebičnoobdarila taj

kraj, treba da budu stavljeni u

službu razvoja i većeg zapo-

šljavanja, kao preduslova da-

ljeg ukupnog društvenog na-

pretka.

Predsjednik Skupštine Crne

Gore Ivan Brajović u čestitki

navodi da su građani Petnjice

decenijama dijelili sudbinu

sjevera, koja je mnoge od njih

odvela daleko od zavičaja, ali

dadolazeboljavremena.Osje-

ćaju ih prije svega oni koji su

ostali, ali i oni koji sevraćajusa

svojim idejama i kapitalom i

dajuzamajacprivrednom, po-

ljoprivrednom i turističkom

razvojuuGornjemBihoru.

– Razvojem ekonomije, a time

i privrede sjevera, uz perma-

nentnu saradnju lokalne i dr-

žavne uprave na stvaranju

uslovazadomaćeistraneinve-

sticije, kao i dugoročnu podrš-

ku domaćim preduzetnicima,

gazdinstvima i organizacija-

ma, uvjeren samda Petnjičane

iBihorceočekujuboljavreme-

na –poručio jeBrajović.

On je praznik čestitao i građa-

nima i lokalnom rukovodstvu

opštinePlužine.

M.N.

DRŽAVAPOSVEĆENARAZVOJUSJEVERA:

Petnjica i Plužine

TIVAT:

Vikend u znaku dobre zabave

Večeras Lastovska fešta

NAOTVARANJUKOLOBOKELJSKEMORNARICE:

Saprošlogodišnjefešte

NIKŠIĆ:

Ribolovci nastavilli akciju u Norinu

Krapove

vraćajuu

Krupac i

Slano

NIKŠIĆ

–Članovi Sportsko-ribolovnogkluba „Nikšić“ i vo-

lonteri uspjeli suda spasuokočetiri tone ribe za četiri dana.

Samočetvrtogdana akcije spašeno jeoko 1.600kilograma,

uglavnomšarana, koji jevraćenu jezeraKrupac i Slano.

–Dosta ribe ostalo je zarobljeno umulju i blatu, nemoguće ju je

izvući. U spašavanju je učestvovao naš spasilački tim formiran

od volontera, vođen instrukcijama profesora Danila Mrdaka

koji jeobezbijedioodređenapomagalaza izvlačenje ribe.Akcija

je sprovedena uz prisustvo inspektora za slatkovodno ribarstvo

kao i predstavnikaEPCG–poručili su iz SRK ,,Nikšić“.

Zbog redovnog godišnjeg remontaHEPerućica, uNorinu osta-

ne zarobljena velika količina ribe.

S.D.

NEMOGUSPASITI SVURIBU:

SpasilačkaakcijauNorinu

KOLAŠIN:

Grupa žitelja iz GornjeMorače 28 godina okuplja se početkomavgusta na planini djetinjstva

KOLAŠIN

-Društvenimna-

porimadanamseloneosta-

neprazno i danebude zapu-

štenih imanja, uključuju se i

„nostalgičari“ koji se selu

vraćaju sporadičnoda se

podsjete, ispričaju, prošeta-

ju livadama i planinamadje-

tinjstva.

Takav jedan „napor odmiline“

28 ljeta čini društvo iz Gornje

Morače koje je sebe prozvalo

„PomoziBože“.Iakosuodavno

napodgoričkim,nikšićkim,ko-

lašinskim i ostalim adresama,

svakoga ljetnjeg dogovorenog

dana suu svojoj GornjojMora-

či, odnosnona Javorju.

Vojkan Dragović, jedan od ak-

tera,kažedajesvakiputosjećaj

drugačiji jer su emocije jače.

- Sve nam je potrebniji ovaj

prostor u kojem smo bili dje-

čaci imomčići, gdje smoodra-

stali i sanjali životne snove.

Okupimo se na Javorju sa po-

rodicama,prijateljima,komši-

jama. Ponekad naiđu i putnici

namjernici i mi ih primimo u

društvo - pričaDragović.

Ovoga ljeta Vojin, Rašo, Aco,

Prle,Janko,Mikan,Mijan,Ši-

ka, Vuleta, Vojkan, Šika, Pop,

Vukman,Bratskavila,Đurađ,

Milan... na Javorje su stigli

asfaltom.

- Prošle jeseni smo završili as-

faltiranje puta do naše plani-

ne. To je jedan od prvih većih

projekata koje planiramo. Od

puta i saputemsvepočinje, ta-

ko smo razmišljali i tako smo

uradili. Javorjemožedabude i

poljoprivredna i stočarska i

turistička priča. Sada su svi ti

planovibližiipokušajirealniji,

jer je asfalt donio samopouz-

danje - ističeDragović.

A kad se ima samopouzdanja

nastaju ideje. Rašo je predlo-

žio da se na Javorju igra golf.

Ima, veli, dovoljno „ravnine“.

- Neka to u početku bude po

„našimpravilima“, ali da bude

rupa za golf na planini našeg

djetinjstva. Malo atrakcije da

sepročujemo, pa ćeonda lakše

i ostali projekti ići - pričaRašo.

Dr.P.

OPETĆEDOĆI:

Društvonaplanini djetinjstva

IDILA:

Kolibena Javorju

Nostalgičari sa Javorja

Ženamaza

biznis 10

hiljadaeura

HERCEGNOVI

–Opština će

podržati biznis ideje radi

podsticanja ženskogpredu-

zetništva.

Riječ je o projektu koji se rea-

lizuje uz podršku Kancelarije

UN. Herceg Novi je prva od

šest opština u Crnoj Gori koje

su pokrenule realizaciju tog

projekta. Iz Sekretarijata za

turizam, ekonosmki razvoj i

preduzetništvo objašnjavaju

daćeprvikonkurszaraspodje-

lu sredstava za potencijalne

preduzetnice biti raspisan u

septembru, a planirani iznos

podrške iznosi 10.000 eura.

Drugi konkurs, sa većom po-

drškom, planiran je za mart.

Uvođenje posebne budžetske

linijezapodrškuženskompre-

duzetništvu rezultat je djelo-

vanja Ženske političke mreže

koja okuplja predstavnice 16

pozicionih i opozicionihparti-

jauCrnojGori. Ženskapolitič-

ka mreža i podrška ženskom

preduzetništvu dio je progra-

ma koji realizuje Kancelarija

UNDP-a uCrnoj Gori.

Ž.K.

Herceg Novi