Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 4. avgust 2018.

CrnomGorom

Berane:

Direktor Komunalnog sumnja u osnovanost zahtjeva građana za odštetu

Vučetić: Lažiranim

ujedima opštinu

oštetili 34.000eura

Otkad je otvoren

azil za napuštene

životinje u gradu

nema pasa

lutalica, ako se

pojave odmah ih

zbrinemo. Zato

čudi činjenica da

je prošle godine

građanima za

odštetu isplaćeno

34.000 eura

BERANE

–Komunalnopre-

duzeće i opštinaprošle godi-

ne isplatili supo 17.000eura

građanimapoosnovuodšte-

te zbogujedapasa lutalica.

DirektorKomunalnogSavo

Vučetić vjerujeda je riječo

prevari.

–Mogaobihrećidaseovdjera-

di o lažiranim povredama, i o

sprezi neodgovornih ljekara

koji im olako izdaju potvrde o

ujedima i advokata. Na taj na-

čin su oštetili opštinu i naše

preduzeće. Samo za prošlu go-

dinu Komunalno i opština Be-

rane po tomosnovu isplatili su

ukupno 34.000 eura – kazao je

Vučetić.

Ranijih godina iz gradske kase

zbog ujeda pasa lutalica izdvo-

jeno je znatno više novca. Na

primjer, 2013. i 2014. godine

građanima je isplaćeno oko

120.000 eura.

PROJEKAT

Azil za pse, prvi za napuštene

životinje na sjeveru, otvoren je

2015. godine. Projekat je finan-

sirala opština, a posluje u sklo-

pu Komunalnog preduzeća.

Prema riječima Vučetića, po-

kazalo seda jepotez biooprav-

dan jer se na ulicama rijetko

mogu vidjeti psi lutalice, jer ih

odmahzbrinu.

–Ciljotvaranjaazilabiojedase

sa ulica uklone lutalice, kao što

i možete vidjeti, u tome smo

uspjeli. Sada ima pojedinačnih

slučajeva pojave lutalica, ali

trudimosedareagujemobrzo i

te pse uklonimo sa ulica. Zato i

čudivelikibrojprijavanapadai

ujedapasalutalica–objašnjava

Vučetić. Kroz beranskli azil za

napuštene životinje je do sada

prošlo više od 500 pasa. Vuče-

tićkažeda je skoropolovinaod

SavoVučetić

OTVaranJeMSKLOnIŠTarIJeŠILI PrOBLeMLUTaLICa:

Berane

Direktor Komunalnog Savo

Vučetić kaže da imaju pot-

pisan ugovor o prihvatanju

pasa iz Andrijevice, Plava,

Gusinja, Bijelog Polja, Moj-

kovca i Kolašina, ali da neke

od tih opština do sada nijesu

koristile usluge azila. Posto-

jao je problem sa opštinom

Bijelo Polje koji je na obostra-

no zadovoljstvo riješen, pa

će psi iz te opštine sklonište

ponovo pronaći u beran-

skom azilu.

– Imali smo problem sa

neizmirenimdugovanjima i

neproduženimugovorom sa

opštinomBijelo Polje, koji je

Ugovorsašestopština

Sada se u azilunalazi

oko četrdeset pasa, iz

Berana i Bijelog Polja,

mjesta ima za još

skoro toliko

togbrojaudomljena, ada euta-

naziji pribjegavaju isključivo u

slučaju bolesnih i izuzetno ag-

resivnihpasa, poprocjeni nad-

ležnog veterinara.

USLOVI

Po njegovim riječima, i pored

manjih problema sa kojima se

svakodnevno suočavaju, azil

posluje dobro.

– Sada se u azilu nalazi oko če-

trdesetpasa, izBerana iBijelog

Polja, mjesta ima za još skoro

toliko. Sklopili smo ugovor sa

veterinarskom ustanovom

,,Ralević“, koja obavlja pregled

i vakciniše pse. Za pse se sva-

kodnevno priprema hrana od

svježih namirnica, a uslovi u

azilu suveomadobri –kazao je

Vučetić.

na obostrano zadovoljstvo

riješen. Ugovor je danas pot-

pisan i mi ćemo nastaviti da

primamo pse i iz te opštine –

kazao je Vučetić.

Od 2015. u sklonište za napu-

štene životinje smještena su

194 psa iz bjelopoljske opšti-

ne, od toga je 136 udomljeno,

35 je eutanizirano, dok se u

azilu sada nalaze 23 psa.

Problem im, kaže, predstavlja-

ju pojedini građani koji prijav-

ljujuKomunalnopreduzećeza

neadekvatne uslove u azilu.

–Ti koji kritikujuusloveuazi-

lu drže životinje u nehuma-

nimuslovima, ušupama ineu-

slovnim garažama – dodaje

Vučetić.

V.JAŠOVIĆ

BUDVA

–Mališani u Budvi dobili su bezbjedan i lijep kutak za

igru.Opština je rekonstruisala igralište, koje senalazi nazelenoj

površini ublizini hotela ,,Trekane“. Svi stari djelovi oddrveta su

zamijenjeni novim.

C.G.

Obnovljeno igralište

ULCInJ:

Opština pokrenula projekat unapređenja poljoprivrede

Začetiri godineuložiće300.000eura

ULCINJ

-Opštinaplanirada

naredne godineuloži ura-

zvoj poljoprivredeuvidu

subvencija, podsticaja i inve-

sticijaod50.000do60.000

eura. Riječ je, kažeAgron

Ibrahimi, sekretar Sekretari-

jata zaprivredu i ekonomski

razvoj, oprojektupodstica-

nja i investiranjaupoljopri-

vredu.

Ibrahimi kaže da je u toku pri-

prema dokumentacije, a da će

do decembra sve biti regulisa-

no.

- Projekat obuhvata i obuke za

poljoprivrednike koje će biti

realizovaneuzučešćedomaćih

istranihnevladinihorganizaci-

ja, a planirano je da se i na ino-

stranim sajmovima predstave

naši poljoprivredni proizvodi,

štobi privuklostrane investito-

re da ulažu upoljoprivredu, ri-

barstvo i stočarstvo – objašnja-

va Ibrahimi ističući da već

postoji interesovanje.

Glavni ciljevi projekta biće po-

drška razvoju organske hrane,

maslinarstvu, agrumu, speci-

fičnom ulcinjskom ulju, medi-

cinskom bilju, razvoju ribar-

stva i stočarstva.

- Fokus je na organskoj hrani iz

višerazloga.Naprimjer, organ-

ske hrane ne ispuštaju sintetič-

ke pesticide u okolinu, od kojih

su neki opasni za okolnu floru i

faunu.

Takođe, farme organske hrane

nenarušavajuekosisteme. Pro-

izvođači organske hrane neće

koristiti savremene vještačke

dodatke kao npr. pesticide, he-

mijska đubriva. Takva hrana,

koja ne sadrži genetski modifi-

kovaneorganizmeinijetretira-

na zračenjem, industrijskim

rastvaračimailihemijskimpre-

hrambenim aditivima, može

biti svježa ili prerađena, što za-

visi od metoda proizvodnje -

naveo je Ibrahimi.

Prema nekim studijama, kaže

on, smanjenje prinosa od 20

procenata uslovljeno uzgaja-

njemorganskehraneomoguću-

je i 50 odsto manju upotrebu

vještačkog đubriva i oko 97 od-

stomanjuupotrebupesticida.

Većina žitelja Ulcinja bavi se

maslinarstvom, proizvodnjom

agrumailipovrća.Oko20odsto,

odnosno svaki peti stanovnik,

ima primarni ili sekundarni

izvor prihoda odpoljoprivrede.

Projekat podsticanja i investi-

ranja u poljoprivredu je dugo-

ročan i trajaće četiri-pet godi-

na.Lokalnaupravazanjegaima

podršku nadležnog ministar-

stva, međunarodnih organiza-

cija. Planirano je i brendiranje

domaćihproizvoda – dobijanje

oznake geografskog porijekla.

- Za to vrijeme u sektor poljo-

privredebićeuloženokrozsub-

vencije 300.000 eura - rekao je

Ibrahimi.

M.N.

KOTOR - Tradicio-

nalna kotorska fešta

Bokeljska noć, koja ima

status nematerijalnog

kulturnogdobra, biće

održana u subotu, 18.

avgusta, a njenpoče-

tak najaviće kotorska

Gradskamuzika.

Kako su saopštili organi-

zatori, zajedno sa jedri-

licama Jedriličarskog

kluba „Lahor“ okićene

barke će se predstaviti

u tri kruga i konkurisaće

za nagrade.

Tokom trećeg đira,

stučni žiri će proglasiti

najbolje kreacije, nakon

ćega će uslijediti veliki

vatromet.

Nakon završetka nastu-

pa na akva pozornici,

fešta će se nastaviti na

trgovima po Starom

gradu, a najaviće je

defile Gradske muzike.

Domaći i furešti biće u

prilici da uživaju u kon-

certima klape „Kontra“ i

pop-rok grupa „Nipple-

people“ i „TBF“ na glav-

nomgradskom trgu.

Na Pjaci Svetog Luke

nastupiće „Justin´s

Johnson“, a na Pjaci od

muzeja „Little sisters“.

Ostali trgovi rezer-

visani su za lokalne

muzičke grupe: Who

See, Ansambl Toć, The

grupa, Tri kvarta, Galioti

i klape: Maris, Bisernice

Boke, Inkanto i Škuri-

banda.

Organizator je Kulturni

centar ,,Nikola Đurković“,

a suorganizator lokalna

Turistička organizacija.

Pokrovitelj je opština.

S. M.

Kotor

Bokeljska

noć 18.

avgusta

SVAKI PETI STANOVNIKBAVI SEPOLJOPRIVREDOM: Ulcinj

Budva