Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 4. avgust 2018.

Hronika

BAR

-DraganŠušter i Rado-

vanBrajković izBara i Pod-

goričaninStefanVujačić

uhapšeni suučetvrtakveče

zbog sumnjeda su švercova-

li 65.000 šteka cigaretabez

akciznihmarkica, ukupne

vrijednosti oko 1.400.000

eura, saopšteno je izUprave

policije.

Oni su juče oko 16 časova pri-

vedeni u Specijalno tužilaštvo

gdje su pred tužiteljkom Sto-

jankomRadović, kako se pret-

postavlja, do večernjih časova

iznosili odbrane, nakon čega

im je određeno zadržavanje

od 72 sata.

Šušter, Brajković i Vujačić se

sumnjiče da supočinili krivič-

no djelo stvaranje kriminalne

organizacije i krivično djelo

krijumčarenje.

Zbog oznake tajnosti koja je

stavljena na predmet, advoka-

ti Šuštera, Brajkovića i Vujači-

ća nijesu željeli govoriti o de-

taljima koje su iznijeli vezano

za optužbe za šverc cigareta.

HapšenjeŠuštera,Brajkovićai

Vujačića uslijedilo je nakon

što su pripadnici specijalnog

policijskog odjeljenja u sarad-

nji sa barskom policijom na

putu između Bara i Podgorice

zaustavili kamion u kojem su

pronašli švercovane cigarete.

Vozilo je navodno napustilo

Luku Bar sa cigaretama i kre-

nulo prema glavnom gradu,

kada ga je presrela policija.

- Službenici Specijalnog poli-

cijskog odjeljenja su u sadej-

stvusaslužbenicimaCBBar,2.

avgusta ponaloguSpecijalnog

državnog tužilaštva, u koordi-

niranoj akciji umjestuSotoni-

ći, kontrolisali kamion „iveco“

uvlasništvujednogpreduzeća

iz Bara. Tom prilikom su pro-

našli i oduzeli 64.998 šteka

inostranih cigareta bez akci-

znihmarkica, akojesubilena-

mijenjenezaprodajunasivom

tržištu, a čija procijenjena vri-

jednost iznosi oko 1.400.000

eura – navodi se u saopštenju

policije.

Pronađene i oduzete cigarete

predate su službenicima

Upravecarinanadaljunadlež-

nost.

Izpolicijenavodedapripadni-

cispecijalnogpolicijskogodje-

ljenja i nakon hapšenja Šušte-

ra, Brajkovića i Vujačića

nastavljaju sa intenzivnim

preduzimanjemdaljihmjera i

radnjina identifikovanjuorga-

nizatora i drugih članova ove

kriminalne organizacije.

B.R.

PODGORICA

–Policija je

uhapsilaB. F. (45) izPodgo-

rice, zbog sumnjeda jevozio

automobil koji jeukradenu

Beogradu2016. godine. Ka-

ko su saopštili izpoliicje, do-

bijeni rezultati trasološke

analize supokazali dabroj

šasijenije fabrički, anakon

sprovedenih trasoloških

procedurautvrđen jeorigi-

nalanbroj šasije.

- Policijskih služenici su došli

do saznanja da vozilo marke

„dodž nitro 2,8 CHT“ inostra-

nih registarskih oznaka koje

koristi B. F. nije regularno, i na

osnovuprethodnopribavljene

naredbe sudije za istragu Vi-

šeg suda u Podgorici pretresli

sukuće idrugeprostorijeovog

lica – saopštili su iz policije.

Njemu se na teret stavlja kri-

vičnodjeloprikrivanje.

Kako je pojašnjeno, nakondo-

bijenih rezultata iz Forenzič-

kog centra upućen je zahtjev

premaNCB Interpol Podgori-

cakakobiprovjerilida li sepo-

tražuje.

-Vozilo je bilo predmet krivič-

nog djela počinjenog u Beo-

gradu 2016. godine, a vlasnik

vozila je izBeograda.Naosno-

vu dobijenih podataka i činje-

nica postoje osnovi sumnje da

je B. F. izvršio navedeno kri-

vično djelo budući da je kori-

stio vozilo za koje je, kako se

sumnja, znao ili morao znati

da potiče iz krivičnog djela

krađa - kazali su iz policije.

Policija je uhapsila osamnae-

stogodišnju V. R. iz Podgorice

zbog sumnje da je 24. jula

ukrala telefon sa prodajnog

pultaCrnogorskogtelekomau

Delta sitiju. Uhapšen je i njen

sugrađanin S. G. (24) zbog

sumnje da je 3. aprila iz po-

drumskih prostorija u kojoj se

nalaze TEP ormari sa elektro-

instalacijama, ukrao izvjesnu

količinu elektromaterijala i to

automate, sklopke, transfor-

matore, konduktore, provod-

nike i pretvarače napona.

A.G.

BUDVA

- Budvanski inspektori ra-

svijetlili su tri krađe i priveliNikši-

ćaneS.G. (24), D.B. (23), N.K. (19) i

D.K. (21) - saopšteno je izUprave

policije.

Policija sumnja da su S.G, D.B, N.K. i

D.K., 31. jula, stanaru I.K. zgrade u

Ulici Filipa Kovačevića ukrali osigu-

rač iz TEP ormara. Osigurač je pro-

nađen kod S.G. i vraćen je vlasniku –

navodi se u saopštenjupolicije.

S.G. je kakopolicija sumnja osimove,

počinio još dvije krađe na području

Budve u apriluove godine.

- S.G. je iz TEP ormara, koji se nalazi

uhodnikuzgradeukrao20osigurača

za struju ,,Hager“ kao i određenu ko-

ličinukonektoraivremenskihtajme-

ra iste marke. Tokom aprila on je iz

GRTormara koji se nalazi uhodniku

iste zgrade ukrao devet kompleta za

stubičnurasvjetu i komplet konekto-

ra. S.G. jeukradeneosiguračeugrađi-

vao u privatne objekte na području

Nikšića i Podgorice – kazali su iz po-

licije.

Oni su osumnjičeni i da su u julu po-

činili više krađa uBudvi i Podgorici.

C.H.

PODGORICA

–Viši sudpo-

tvrdio jeoptužnicuprotiv

devetočlane grupeuhapše-

neupolicijskoj akciji „Bar-

ba“ koja se tereti zameđu-

narodni švercdroge.

Optužnim aktom obuhvaćeni

su Nikola Đokić, Srđan Dani-

lović, VladoČubrilo,Marijana

Vuljaj, Marko Todorović, An-

tonVuklaj,ĐonJunčaj,Nikola

Gjetja i Žaklina Globarević.

Oni se terete za međunarodni

šverc droge i za stvaranje kri-

minalne organizacije.

Prema navodima optužnice,

Gjetja se tereti da je početkom

marta prošle godine osnovao

kriminalnu grupu čiji članovi

su postali Đokić, Danilović,

Čubrilo, Todorović, Vuljaj i

Globarević.

On je, kako se sumnja, osmi-

slio plan kako da se u Albaniji

nabavimarihuanakoja ješver-

covana uCrnuGoru.

Droga je trebalo da se prodaje

uCrnojGori, Bosni iHercego-

vini i Srbiji.

Zadatak Đokića, prema navo-

dima Tužilaštva, bio je da or-

ganizuje preuzimanje droge

od „kurira“ iz Albanije i pre-

voz krozCrnuGoru.

-Danilovićje,takođe,pronala-

zio kupce i kurire, a Čubrilo je

biozaduženzaprodajuuSrbi-

ji. Todorović je trebalodauče-

stvujeu finansiranjuprenosa i

nabavke izCrneGoreuSrbiju.

Vuljaj je imaozadatakdaupo-

graničnom dijelu sa Albani-

jomuzmedrogu i skladišti jeu

Tuzima – ovako su opisane

uloge optuženih u aktu Tuži-

laštva.

M. L.

Uhapšeni Dragan Šušter, Radovan Brajković i Stefan Vujačić

Zaustavljenšverc

cigaretavrijednih

1.400.000eura

Potvrđena optužnica protiv grupe

uhapšene u akcji ,,Barba“

Uskoropredsudom

zbogmeđunarodnog

švercadroge

Rasvijetljeno više krađa u glavnomgradu

Osumnjičeni zavožnjuukradenog

automobila, krađu telefona…

CETINJE

- S.K. iz Cetinja uhapšen je zbog sumnje da je 15. jula

oko 10.40 časova, iz otključanog vozila vlasnika T. B. ukrao

kesu u kojoj su se nalazila dva mobilna telefona i drugi pred-

meti. O događaju je obaviješten osnovni državni tužilac u Ceti-

nju koji je naložio da se S.K. uhapsi i da mu se privede.

Stvari su vraćene vlasniku.

A.G.

BAR

- A. R. (25) iz Palestine uhapšen je u Baru zbog sumnje da

je u tomgradu počinio više krađa.

On je, kako su saopštili iz Uprave policije, uhapšen u zasjedi.

Policija ga sumnjiči da je obilazio parking prostore, lomio pro-

zore na vozilima, odakle je krao stvari koje je zatekao.

O događaju je obaviješten osnovni državni tužilac u Baru

kojem će A. R. biti priveden. On je nakon saslušanja donio rješe-

nje o zadržavanju u policijskimprostorijama do privoda sudiji

za istragu.

M.L.

Bar: Palestinacobijaoauta?

Budvanski inspektori rasvijetlili tri krađe, privedeno četiri Nikšićanina

Krali osiguračepa ihpreprodavali

ILUSTRACIJA

ILUSTRACIJA

Cetinjska

policija

rasvijetlila

krađu

Viši sud