Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 3. avgust 2018.

Hronika

PODGORICA

–Viši sudpo-

tvrdio jeoptužnicuSpecijal-

nogtužilaštvaprotivbanja-

lučkogbiznismenaMomira

Nikolićazbogsumnjeda je

utajiovišeod100.000eura i

taj predmet ćebiti spojensa

postupkomzapranjenovca

gdje jesa lideromPZP-aNe-

bojšomMedojevićemozna-

čenkao jedanodorganizatora

kriminalnegrupe–potvrđe-

no jePobjedi.

PremasaznanjimaPobjede,Ni-

kolić bi se teretio da je oštetio

budžet države za mnogo veći

iznos, ali je u nekim slučajevi-

ma nastupila zastara.

Ime Nikolića dospjelo je u žižu

javnosti u maju prošle godine

kada je uhapšen pod teretom

dokazadajesalideromPokreta

za promjene NebojšomMedo-

jevićembio na čelu kriminalne

grupekojajeuvišenavratapra-

la novac uoči i tokom izborne

kampanje.

Protiv Nikolića, Medojevića i

jedanaest osoba u februaru je

potvrđena optužnica zbog

sumnje da su učestvovali u fi-

nansijskimmalverzacijama u

kojima su oprali 900.000 eura

u interesu Pokreta za promje-

ne.

OsimMedojevića i Nikolića, na

optužnici su se našli direktor

Pokreta za promjeneDejanVu-

jisić, tehnički sekretar te partije

Željko Šćepanović, lokalni diler

deviza Gordan Konatar, v. d.

glavne urednice programa TV

Budva Iva Pavlović, član Izvrš-

nog odboraNove srpske demo-

kratije Petar Drašković, Luka

Radunović,sinfunkcioneraDF-

a Slavena Radunovića, sinovac

funkcioneraPredragaBulatovi-

ća, Vladislav Bulatović, pred-

sjednik mladih DNP-a Nikola

Jovanović, član Demokratske

narodne partije Aleksandar Se-

kulić i član Glavnog odbora

PZP-a Mladen Jovanović. Oni

se terete za članstvoukriminal-

noj organizaciji i pranjenovcau

produženomtrajanju.

Prema sumnjama Tužilaštva,

višemjesečne provjere ukazale

su da je Medojević sa Nikoli-

ćem osmislio kriminalni plan

da u legalne tokove ubace no-

vac koji je Nikolić nezakonito

stekaougrađevinskimposlovi-

ma, kao preduzetnik firme

„Graditelj“ iz Tivta. Cilj je bio

da se ta sredstva ne prikazuju

kao prihod nadležnim organi-

mainatajnačinizbjegneplaća-

nje zakonskihobaveza.

Medojević je, kakoseosnovano

sumnja, angažovao i saradnike,

čijijezadatakbiodasebezodo-

brenja bave bankarskimposlo-

vima, odnosno da za potrebe

partije na crno rade konverziju

deviza i zarađeni procenat sta-

ve u legalne tokove. Medojević

seteretidajeimaouplivutoko-

ve novca koji je, kako ocjenjuju

istražitelji, lažno predstavljen

kaodonacija zaPZP.

U fokusu opsežne istrage nad-

ležnih organa bili su i sumnjivi

transferi novca koji su stizali iz

Letonije i Litvanije na račun

MomiraNikolića.

Nikoliću je u samo jednoj tran-

sakciji iz Litvanije uplaćeno

170.000 eura, a iz Letonije

90.000. Tada su istražni timovi

došli do saznanja da se radi o

transferima novca preko ru-

skih firmi sa sjedištima u biv-

šim sovjetskim republikama.

Sa druge strane, Nikolić je cr-

nogorskimporeskimorganima

godinama prijavljivao svega

2.000 eura dobiti godišnje, a za

ogromninovackojimujestizao

iz bivših sovjetskih republika

tvrdio je da potiče od prodaje

kuće i izvođenja građevinskih

radova.

Onezakonitimtokovimanovca

uoči oktobarskih izbora 2016.

nedavno je pisala i agencija

Rojters. Objavila je da letonske

vlastiprovjeravajudalijepreko

njihovih banaka usmjeravan

ruski novac za miješanje u iz-

bore i politiku u drugim drža-

vama.

Specijalno tužilaštvo je više od

godinu provjeravalo kako su

pojedinci u interesu PZP-a

oprali stotine hiljada dolara,

utvrđivalo ko je sve bio uklju-

čen u pranje novca i kakva je

bila šema malverzacija kojom

je pokušano da se prikrije pori-

jeklo spornihdolara.

Istraga je pokrenuta kada je

kod tehničkog sekretar PZP-a

Željka Šćepanovića i lokalnog

dilera deviza Gordana Konata-

ra pronađen novac sumnjivog

porijekla. Od Šćepanovića je

tada zaplijenjeno 30.000 dola-

ra, a odKonatara 18.000.

Kasnije je utvrđeno da je Šće-

panović u najmanje tri navrata

razmijenio 100.000 dolara u

eure.

B.R.

PODGORICA

-Aktuelni kon-

zulCrneGoreuNjujorku

ZeljkoStamatovićpravosnaž-

no jeoslobođenoptužbida je

kaogeneralnidirektorDirek-

toratazakonzularneposlove

mimozakona i saglasnosti

Upravepolicije2015. godine

izdaovize121 stranomdržav-

ljaninuzaulazakuCrnuGo-

ru.

Pvostepenu presudu je u sep-

tembru prošle godine izrekla

sutkinja Višeg suda u Podgorici

AnaVuković.

Apelacioni sud je odbio žalbu

Specijalnog tužilaštva navodeći

dasuneosnovaninjihovinavodi

da je prvostepena presuda za-

snovananapogrešnoinepotpu-

noutvrđenomčinjeničnomsta-

nja i na bitnim povredama

krivičnogpostupka.

- Sadržina presude je sačinjena

u potpunosti u skladu sa odred-

bamaZKP.Ocjenjujućisavjesno

isajednakompažnjomodbranu

optuženog i ostale izvedenedo-

kaze, dovodeći ih umeđusobnu

vezu, pravilno je zaključivanje

prvostepenog suda da nije do-

kazanopostojanjeumišljajakao

subjektivnog obilježja bića kri-

vičnogdjela za koje seStamato-

vić optužuje, pa ga je pravilno

prvostepeni sud oslobodio od

optužbe – navodi se u odluci

Apelacionogsuda.

Vijeće sudija Apelacionog suda

ističe da tokom postupka nije

dokazano da je Stamatović

obavljajući funkciju General-

nog direktora Generalnog di-

rektoratazakonzularneposlove

(GDKP), protivpravnim iskori-

šćavanjemsvogslužbenogpolo-

žaja i prekoračenjem granica

svog službenog ovlašćenja, pot-

pisivanjemNota,bezprethodno

pribavljene saglasnosti Uprave

policije, pribavljao korist stra-

nimdržavljanima.

-Nijedokazanopostojanjeumi-

šljaja,kakotoproizilaziiizjasno

datih razloga u obrazloženju

pobijane presude - navodi se u

obrazoženju presude Apelacio-

nogsuda.

Sutkinja Vuković je u prvoste-

penoj presudi objasnila da iako

su sporne vize izdate bez sagla-

snosti Uprave policije tadašnji

direktor Direktorata za konzu-

larne poslove Stamatović nije

ignorisaozakonpokojemjepo-

licija imala učešće u procesu iz-

davanjaviza.

Todokazuje i tadašnjakorespo-

dencija ministara inostranih i

unutrašnjih poslova a sve radi

rješavanja novonastale situaci-

je.

Različit pristup službenika Di-

rektorataiUpravepolicijeveza-

no za dokumente o podacima

onih koji su aplicirali za vizu i

davaoca garancije iskompliko-

valaječinjenicadanijedanpod-

zakonski akt ne precizira način

pribavljanja i odlučivanja o sa-

glasnosti Uprave policije za iz-

davanje vize pojasnila je sutki-

njaVuković.

Ona je navela i da je sud utvrdio

da Stamatović izdavanjemviza

bez saglasnosti Uprave policije

nije imao namjeru da pričini

imovinsku korist onima koji su

aplicirali za vizu. Da je htio da

pričini imovinsku korist ne bi

policiji slao zahtjeve za dobija-

njesaglasnostizaizdavanjevize

aplikantima.Stamatovićjeuda-

tim uslovima birao najcjelis-

hodnije rješenje prilikom izda-

vanja viza obziromda se radi o

kratkim rokovima navodi se u

kratkom obrazloženju osloba-

đajuće presude. Sutkinja Vuko-

vić je istakla i da se postupanje

Stamatovića prilikom procesa

izdavanja viza nemože dovesti

u vezu sa krijumčarenjem ljudi

izCrneGoreuzemljeEvropske

unijeaštosenavodiuoptužnici.

Prilikomdavanja odbrane, Sta-

matović je istakao da je radio

savjesno i po pravilima Mini-

starstvainostranihposlovakaoi

da je tražio mišljenje policije u

svakomslučaju, pa čak i kada to

nijebilopotrebno.

Stamatović jepojasnioda jeMi-

nistarstvo inostranih poslova

sedamdana čekalo na izjašnje-

njepolicijekadasuupitanjubili

uslovi izdavanjavize.

Ukolikopolicijanebidalaodgo-

vor u roku od sedamdana, Sta-

matović je kazao da jeMIP i za-

htjevima za vizu odlučivao

pozitivno ili negativno jer su

ćutanje smatrali kao saglasnost.

Stamatović je pojasnio da i po-

red toga što je on nekome izdao

vizu konačnu odluku da li će to

liceući uCrnuGoru imaupravo

policija na graničnom prelazu

jer se svaki stranacmorapodvr-

gnuti graničnoj kontroli.

Stamatović je komentarišući

oslobađajućupresuduzaPobje-

duranijekazaodaje,,istinaizaš-

la na vidjelo i da je jasno da je

provodio politikuMinistarstva

vanjskih poslova a ne neki pri-

vatni hir“. Istakao je da nije bilo

ni osnova da se pokrene postu-

pakprotivnjega.

B.R.

- Službenici Uprave policije

MUP-a – Odsjeka za borbu

protiv droge Sektora krimi-

nalističke policije, došli su

do operativnog podatka da

pripadnici jedne organizova-

ne kriminalne grupe imaju

namjeru da prokrijumčare

veću količinu hašiša iz Maroka

u Libiju. S obziromna to da

put krijumčarenja droge nije

prolazio kroz teritorijalne

vode Crne Gore, službenici

Odsjeka su ove podatke raz-

mijenili sa DEA-om, nakon

čega je uslijedilo planiranje i

realizacije ovog predmeta u

koordiniranim zajedničkim

aktivnostima – saopštili su iz

policije.

Oni navode da kolege iz Italije

uzimaju izjave i od ostalih čla-

nova posade broda.

A. G.

SaprivođenjaMomiraNikolića

Viši sud u Podgorici prihvatio dokaze protiv banjalučkog biznismena, optuženog za

pranje novca sa lideromPZP-a

Potvrđenaoptužnicaprotiv

MomiraNikolića zautaju

100.000euraporeza

Stamatovićdolazi na suđenje

Apelacioni sud potvrdio presudu konzulu Crne Gore u Njujorku

ŽeljkoStamatović

pravosnažno

oslobođenoptužbi

KOTOR

–IvanuFatoviću(30),

izTivta, skiperumotorne jahte

„Fliper“osumnjičenomda je

odgovoranzanesrećuukojoj

supriječetiridanapoginuli

poljskidržavljaniPjotrMartin

Makovski (39) iEmiliaAgne-

skaPjaskovska(46), juče jena-

konsaslušanjaodređenpritvor

do30dana.

Odluku jedonio sudija za istragu

Osnovnog suda u Kotoru Špiro

Pavićević.

On je za Pobjedu potvrdio da je

Fatoviću odredio pritvor zbog

opasnosti od bjekstva. Fatović se

premanavodimaprijaveteretida

je počinio teško djelo protiv be-

zbjednosti javnogsaobraćaja.

Sudar,,Flipera“ijedrilice„Karu-

ker“ dogodio se u ponedjeljak

oko osam milja južno od uvale

Oblatna u zalivu Trašte, kada su

poginuli poljski državljani Ma-

kovski i Pjaskovska. Oni su bili

skiper i putnicanapoljskoj jedri-

lici.

Direktor Uprave pomorske si-

gurnosti Safet Kočan kazao je za

Pobjedu da preko radarskih si-

stem kontrolišu more i shodno

tome oni dostavljaju inspekcija-

ma sigurnosti i bezbjednosti luč-

kekapetanijeBariKotorpodatke

onepoštovanjusigurnosnihbrzi-

nauodređenimrejonima.

- Mi preventivno djelujemo i sa

namauvijekiduipripadniciregi-

onalnog centra granične policije

jug i njihov službenik koji kon-

trolišeipravislužbenezabilješke

inaosnovunjihpodnoseseprija-

ve inspektorima sigurnosti i be-

zbjednosti plovidbe – kazao je

Kočan.

On je istakao da je Uprava po-

morske sigurnosti od 1. juna do-

stavilapreko50prijavainspekciji

sigurnosti i bezbjednosti plovid-

be lučkih kapetanija koji su svo-

jimzakonskimregulativamakre-

nuli dakontrolišu taplovila.

- Apelujemda ispit za polaganje

skipera ili vozača čamca ne bude

samo teorijski nego i praktični -

dodao jeKočan.

M.L.

Osumnjičeni za izazivanje nesreće na

moru saslušan kod sudije za istragu

Fatovićupritvor zbog

opasnosti odbjekstva

Osnovni suduKotoru

li

članova

oge

Kako Pobjeda

saznaje, uhapšeni

suMarkoBorozan,

Vladimir Živković,

UglješaKovačević,

SrđanMatijević,

StankoTomičić,

Ljubomir Bakočević,

MilanKovačević,

DragoljubMrgudović,

Vladimir Lipovina,

Božidar Barović i

Velimir Ratković