Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 3. avgust 2018.

Društvo/Hronika

PODGORICA

–Ministar

zdravljaKenanHrapović sa-

opštio je jučeda ljekar koji

senalazi na specijalizaciji ne

možedaobavljadopunski

radza specijalističkuoblast

zakoju se edukuje.

On je nakon brojnih reakcija

na informaciju da Klinički

centar ubuduće neće plaćati

dežurstva, prekovremeni i do-

punski rad specijalizantima

koji su u tu ustanovu došli na

obuku iz drugih zdravstvenih

ustanovarekaodatonijeodlu-

ka Ministarstva zdravlja, već

važeći zakon, u čijemtumače-

nju je, na inicijativu direktora

Kliničkog centra, učestvovao

taj resor.

PROBLEM

- Istini za volju, to je mogao

uraditi i bilo koji pravnik

KCCG. Međutim, cijenili smo

važnim da KCCG želi da na

pravnim osnovama uredi do-

punski rad ljekara koji dio

svog specijalističkog staža

obavljaju u Kliničkom centru,

a specijaliziraju za druge cr-

nogorskezdravstveneustano-

ve. Onda se dolazi do suštine

problema: ljekar koji se nalazi

na specijalizaciji se ne može

angažovatiudopunskomradu

za specijalističkuoblast za ko-

juseedukuje, zato štozavrije-

me trajanja specijalizacije

specijalizantnemožedaobav-

lja samostalni rad za specijali-

stičkuoblast zakojuseeduku-

j e – naveo j e mi n i s t a r

Hrapović.

Njemu je jučeuotvorenompi-

smu doktorka Vanja Popović,

između ostalog, poručila da je

odluka Ministarstva ne poga-

đa finansijski, već lično i pro-

fesionalno.

-Kolegauhirurškojambulanti

Urgentnog centra u srijedu je

pregledao 78 pacijenata, ura-

dio 11 intervencija umaloj sali

i tosedanascijeni sanulaeura.

Nemam brojke, ali sigurna

samdaništamanjenijesuura-

dile ni kolege na drugimklini-

kama. Ako mislite da su te

brojke velike i da one nešto

pokazuju, ne pokazuju. One

apsolutnonemoguda izmjere

količinu posla i odgovornosti

koju mlade kolege imaju, ali

namje to jedinomjerilo. I tose

mjeri sa nula eura - navela je

Popović uotvorenompismu.

Stres kojem je, kako je dodala,

kolega izložen u toku dežur-

stvamjeri se sa nula eura.

- Gospodine ministre, nema

smisla da nastavljam, jer da Vi

imate bar malo sluha za ovaj

zdravstveni sistem i ljude koji

su njegovi istinski nosioci ne

biste donosili ovakve odluke.

Daimateslikuotomeštaznači

biti ljekar i liječiti našenajdra-

že ne biste se ni prihvatili po-

sla o kojem, kako se iz prilože-

n o g v i d i , ma l o z n a t e .

Gospodine ministre, kaže se

da zdravlje nema cijenu, ali

smo svi sigurni da ste Vi tu

izreku pogrešno shvatili - za-

ključila jePopović.

Odgovarajući naoveprozivke,

ministar Hrapović je rekao da

kolega doktorice Popović koji

je tokomnoći samostalnooba-

vio 78pregleda na tonije imao

pravo.

ANALIZA

- U više navrata je Kliničkom

centru ukazivano na ovaj pro-

blem, posebno nakon analize

višeod800izvještajaopregle-

dima u Urgentnom centru

KCCG, obavljenih za prvih 15

dana decembra 2017, gdje je

samo 10 odsto obavljenih spe-

cijalističkih pregleda imalo

potpis specijalista, a 90proce-

nata pacijenata su pregledali

specijalizanti, davali preporu-

ke za dijagnostiku, terapiju,

kontrole. Reagovali su i in-

spekcijskiorgani i zabranjivali

rad specijalizanata u Urgen-

tnomcentru–kazaojeHrapo-

vić.

On je pozdravio odluku novog

menadžmenta da ovu slabu

tačku Kliničkog centra učini

snažnijom, i što se krenulo od

formalnog definisanja anga-

žovanja specijalizanata u do-

punskom radu, a suštinski šti-

tećinjihovpravnistatusutoku

edukacije.

- I ono što je važnije od toga:

pacijentima se daje moguć-

nost dobijanja bezbjedne

zdravstvene zaštite visokog

nivoa koju će impružati ljeka-

ri sa okončanomedukacijom i

specijalističkim diplomama.

Da li jeuprethodnomperiodu

bilo odstupanja od Zakonom

utvrđenih normi, utvrdiće

Fond za zdravstveno osigura-

nje – zaključio je ministar

zdravlja.

Sl.R.

Ministar zdravlja odgovorio na prozivke ljekara

Specijalizantnemože

dopunski da radi

KenanHrapović

Analiza više od 800 izvještaja o pregledima uUrgentnom

centru KCCG, obavljenih za prvih 15 dana decembra 2017,

pokazala je da je samo 10 odsto obavljenih specijalističkih

pregleda imalo potpis specijalista, a 90 procenata pacijenata

su pregledali specijalizanti, davali preporuke za dijagnostiku,

terapiju, kontrole, što nije u skladu sa propisima

Doktorica Vanja Popović juče popodne odgovorila je ministru

Kenanu Hrapoviću da će, ako specijalizanti prestanu da dežura-

ju, „sistempropasti za manje od 10 dana“.

- Uopšte nijeste upoznati sa tim kako stvari izgledaju na terenu,

stoga dajete ovakve izjave. Umedicini teorija (zakon) i praksa

nikad nijesu jedno. Problem je što ljekara nema dovoljno i ne

mogu se pokriti sve ambulante i dežurstva, pa je neophodno da

specijalizanti rade sa faksimilom svojihmentora koji su imna

raspolaganju za bilo koju nedoumicu. Ovakva praksa je svuda

u svijetu. Zašto to nije regulisano zakonom je pitanje pravnika,

a ne ljekara, pa Vas pozivamda se ovimpozabavite. Ali vjerujte

mi da ako specijalizanti prestanu da dežuraju sistem će propasti

za manje od 10 dana – poručila je ona, između ostalog, Hrapovi-

ću, u otvorenompismu dostavljenomPortalu Analitika.

Popović:Akospecijalizanti

prestanudadežurajusistem

ćepropastizadesetakdana

Klinički centar

PODGORICA

– Jedanaest

crnogortskih državljana, koji

se u policijskim evidencijama

vode kao članovi škaljarskog

klana ili ljudi bliski toj krimi-

nalnoj grupi uhapšeni su u

međunarodnoj akciji kada su

brodom, koji je iz Maroka kre-

nuo za Libiju, pokušali da pro-

krijumčare dvije tone hašiša.

Kako Pobjeda saznaje, uhapše-

ni su Marko Borozan, Vladimir

Živković, Uglješa Kovačević,

Srđan Matijević, Stanko Tomi-

čić, Ljubomir Bakočević, Milan

Kovačević, Dragoljub Mrgudo-

vić, Vladimir Lipovina, Božidar

Barović i Velimir Ratković.

Prema nezvaničnim saznanji-

ma, radi se o osobama koje su

povezane sa „škaljarcima“, a

koje su poznate crnogorskim

istražiteljima.

Crnogorska policija došla je,

nakon dužeg operativnog

rada, do saznanja da su osum-

njičeni putuju pod krinkom

da su članovi posade broda i

,,stručnjaci za ispitivanje pod-

morje“ i da su planirali da na

brod, koji je isplovio iz Luke

Zelenika, po dolasku u Maroko

ukrcaju dvije tone hašiša i da

je prokrijumčare morskim

putemu Libiju.

Do realizacije ove velike akcije

došlo se na inicijativu naše

policije, koja je sve informacije

proslijedila američkoj agenciji

DEA i kolegama iz Italije.

Iz Uprave policije su saopštili

da je brod koji je prevozio

drogu zaustavljen u italijan-

skim teritorijalnim vodama.

- Ova droga nije krijumčarena

preko crnogorske teritorije ali

se sumnja da je drogu brodom

krijumčarilo 11 crnogorskih

državljana - M.B, V.Ž, U.K, S.M,

S.T, Lj.R, M.K, D.M, V.L, B.B. i V.L,

pripadnici jedne organizovane

kriminalne grupe i njima bliska

lica, koje je italijanska policija

privela – navodi se u saopšte-

nju.

Dodaju da im je pomogla i

Američka agencija za borbu

protiv droge – DEA, koja je

koordinirala akcijom.

Crnogorska

policija došla je

do saznanja da

su osumnjičeni

putovali pod

krinkomčlanova

posade broda

i ,,stručnjaka

koji ispituju

podmorje“.

Isplovili su iz

Luke Zelenika, u

Maroku ukrcali

dvije tone hašiša

i pokušali da ga

prokrijumčare u

Libiju

PODGORICA

-Bezbjednosna

situacijauCrnojGori jestabil-

na, uprkos izazovimakoji su

registrovaniuprethodnom

periodu– jedanjeodzaklju-

čakasa jučerašnjegkolegiju-

maUpravepolicije, kojimje

predsjedavaionovidirektor

VeselinVeljović.

Naglašeno je da će zadatak

Uprave policije, zajedno sa dru-

gim nadležnim službama, biti

da održi i ojača povoljan be-

zbjednosniambijentzarad,dje-

lovanje i život svihgrađana.

-Borba protiv svihoblika krimi-

nala, sa akcentomna organizo-

vani,bićeprioriteturaduidjelo-

vanju policijskih službenika, a

ovomproblemu trebapristupiti

sistemski, kako sa strateškog ta-

ko i operativnog nivoa - navodi

seusaopštenjuUpravepolicije.

Veljović je naglasio da očekuje

konkretne rezultate, teda jeod-

govornost svih starješina da

obezbijede najefikasnije i zako-

nito vršenje poslova i zadataka

izsvojihnadležnosti.

On navodi da svaki pojedinac u

službimoradatimaksimalnido-

prinos u realizaciji postavljenih

zadataka, kako na pojedinač-

nomprofesionalnomnivoutako

i u timskom radu, uz plansko

djelovanjeurješavanjusvihiza-

zovauslužbi.

Dodajesedajeprioritetunapre-

đivanje materijalno-tehničkih,

operativno-taktičkih i ljudskih

kapacitetairesursakakobipoli-

cija i u ovom segmentu pratila

trend savremenih policijskih

organizacija u uspješnoj borbi

protiv kriminala, posebno naj-

težih krivičnih djela ,,protiv ži-

vota i tijela“.

Na kolegijumu Uprave policije

istaknuto je da u prevenciji i re-

presiji kriminaliteta važnu ulo-

guimaoperativni radna terenu,

koji je potrebno konstantno ja-

čati kako bi se nastavio i ojačao

trend otkrivanja, sprečavanja i

rasvjetljavanja najtežih krivič-

nih djela, a posebno ubistava

nastalih u sukobu između orga-

nizovanihkriminalnihgrupa.

Posebno je naglašeno da je po-

trebnodasepreduzmumjerena

nacionalnom i međunarodnom

nivou s ciljem lociranja i hapše-

njaosobakoje sepotražuju.

Konstatovana je kvalitetna sa-

radnjapolicijesasvimorganiza-

cionim jedinicama MUP-a, uz

neophodnost nastavka koordi-

nacije i snaženja kapaciteta u

dostizanju standarda i očekiva-

nihrezultata.

U saopštenju se navodi da će se

saradnja sa svim činiocima

društva, među kojima su udru-

ženja ranjivih grupa, lokalna

zajednica,medijiinevladineor-

ganizacije, odvijati na profesio-

nalnomnivou, uskladusanače-

lima zakonitosti, povjerenja i

transparentnosti rada.

- Međuinstitucionalna, regio-

nalna i međunarodna saradnja

policijesarelevantnimsubjekti-

ma ostaje važna karika u rješa-

vanju pitanja od šireg značaja i

međunarodnog karaktera, sa

punimdoprinosomcrnogorske

policije kao uvaženog i pouzda-

nog partnera svih nivoa sarad-

nje.

Stanjeizsvihoblastiradapolici-

je pažljivo će se pratiti, analizi-

rati i planirati, kako bi policija

uspješno odgovorila svimzada-

cima i izazovima i postigla još

mjerljivije rezultate u nared-

nomperiod - zaključuje se u sa-

opštenjuUpravepolicije.

A.G.

Prioritet borbaprotiv

organizovanogkriminala

Direktor Uprave policije Veselin Veljović održao prošireni kolegijum

SakolegijumaUpravepolicije

„Škaljarci“ kren

zaLibijusadvij

tonehašiša

MEĐUNARODNA POLICIJSKAAKCIJA:

Uhapšeno 1

organizovane kriminalne grupe zbog krijumčarenja d

Zaplijenjeni hašiš