Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 3. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

–Ministarstvo

prosvjeteraspisalo jenaknad-

ni konkurszadodjelu147sti-

pendijazadeficitarnekvalifi-

kacijezaučenikekojiupisuju

prvi razredsrednjihstručnih

školazaškolsku2018/2019.

Unaknadnomkonkursu ponu-

đeno je 18 stipendija za učenike

kojiseobrazujupoobrazovnom

programukuvar -popet stipen-

dija za učenike Srednje eko-

nomsko-ugostiteljskeškoleBar,

Srednje mješovite škole „Brat-

stvojedinstvo“Ulcinjiosamsti-

pendijazaučenikeSrednjemje-

šovite škole „17. septembar“

Žabljak. Dodijeliće i 36 stipen-

dija za učenike koji se obrazuju

po obrazovnom programu ko-

nobar -popet stipendijazauče-

nike Srednje mješovite škole

„Danilo Kiš“ Budva, Srednje

ekonomsko-ugostiteljske škole

Bar, Srednje mješovite škole

„Ivan Goran Kovačić“ Herceg

Novi, Srednje stručne škole

Pljevlja,Srednjemješoviteškole

„Bratstvo jedinstvo“ Ulcinj,

Srednjemješovite škole „Braća

Selić“Kolašinišeststipendijaza

učenike Srednje stručne škole

„VukadinVukadinović“ u Bera-

nama. Konkursom je predviđe-

no da se podijeli i 10 stipendija

za učenike koji se obrazuju po

obrazovnomprogramu instala-

ter sanitarnih uređaja, grijanja i

klimatizacije - po pet stipendija

zaučenikeSrednje stručne ško-

le Pljevlja i Srednje mješovite

škole „Bećo Bašić“ Plav. Pet sti-

pendija je predviđeno za učeni-

ke koji se obrazuju po obrazov-

nom p r o g r amu mon t e r

elektronske komunikacijske in-

frastrukture za učenike Elek-

trotehničke škole „Vaso Aligru-

dić“uPodgorici.

- Za učenike koji se obrazujupo

obrazovnomprogramuelektro-

instalater dodjeljuje se 16 sti-

pendija i to po pet za učenike

Elektrotehničkeškole„VasoAli-

grudić“ Podgorica i Srednje

stručne škole Nikšić i šest sti-

pendija za učenike Srednje

stručne škole Berane - saopšte-

no je izMinistarstvaprosvjete.

Za učenike koji se obrazuju po

obrazovnom programu posla-

stičar dodjeljuje se ukupno

osam stipendija i to za učenike

Srednjemješoviteškole„Danilo

Kiš“Budva.

- Za obrazovni programzavari-

vač dodjeljuje se 10 stipendija -

po pet za učenike Prve srednje

stručne škole Nikšić i Srednje

stručne škole „IvanUskoković“

Podgorica,doksezaučenikeko-

ji se obrazuju po obrazovnom

programu prodavac dodjeljuje

ukupno26stipendija - popet za

učenikeSrednjemješoviteškole

Petnjica, Obrazovnog centra

ŠavnikiGimnazije„25.maj“Tu-

zi i šest za učenike Obrazovnog

centra Plužine – saopšteno je iz

ovogresora.

Ukupnopetstipendijadodjelju-

je se, takođe, za učenike koji se

obrazuju po obrazovnom pro-

gramu bravar i to za Srednju

stručnuškoluPljevalja.Istotoli-

ko, kako dodaju, predviđeno je i

zaučenikeSrednje stručne ško-

le „Ivan Uskoković“ Podgorica

kojiseobrazujupoobrazovnom

programustolar.

- Za učenike koji se obrazujupo

obrazovnom programu zidar

dodjeljujeseosamstipendijaito

za učenike Srednje građevin-

sko-geodetske škole „Marko

Radević“Podgorica.Učenicima

Srednje stručne škole „Spasoje

Raspopović“ Podgorica koji su

seopredijelili zaobrazovni pro-

grammodni krojač dostupno je

ukupno pet stipendija – saop-

šteno je izMinistarstva.

Stipendije se dodjeljuju na

osnovu uspjeha ostvarenog u

osnovnoj školi i bez obaveze

vraćanja. Odobravaju se za jed-

nu školsku godinu i isplaćuje u

mjesečnomnovčanomiznosuu

deset jednakihmjesečnihrata.

Dokumenta za naknadni kon-

kurs za dodjelu stipendija za

deficitarne kvalifikacije se

podnose školi od 22. do 24. av-

gusta.

N.Đ.

PODGORICA

-DirektorFon-

dazazdravstvenoosiguranje

SeadČirgićsmatradaće25

milionaeurakoliko jeobezbi-

jeđenorebalansombudžeta

bitidovoljnozaovugodinuka-

kobi zdravstveni sistemmo-

gaonormalnoda funkcioniše.

Rebalans će, kaže on, bitno uti-

catidanedođedorastaikumuli-

ranja neizmirenih obaveza, a

koje su na kraju prošle godine

iznosile27milionaeura.

Prošle sedmice Skupština je

usvojilarebalansbudžeta,aopo-

zicijaganijedočekalasaodobra-

vanjem. Kritikovali su i dio koji

seodnosinazdravstvo,navodeći

da novac koji se izdvaja za ovaj

sektornijedoveodopoboljšanja

zdravstvene zaštite. Imali su

brojne primjedbe, a najviše na

visoke cijene ljekova u odnosu

na region i neke evropske ze-

mlje.

Komentarišući ove kritike, Čir-

gićzaPobjedukažedatroškoviu

zdravstvu nijesu uslovljeni i ne

nastaju voljomFonda ,,već iz re-

alnihpotreba građanaCrneGo-

rezazdravstvenomzaštitom“.

TROŠKOVI

- Troškovi se stvaraju u zdrav-

stvenimustanovama koje ispo-

stavljaju fakture Fondu, a poči-

njumomentomulaskapacijenta

u ustanove zdravstvene zaštite

–kazao jeČirgić.

Osnovni izazov svih ekonomija

je kako obuzdati rast troškova

zdravstvenomsistemuuodnosu

naBDP.

-Nemožeseočekivatidasetroš-

kovizazdravstvenuzaštitusma-

njuju, ali je neophodno da se na

svim nivoima u zdravstvenom

sistemu uspostavi kontrola nad

troškovima i racionalizacija ras-

hodakakobiurelativnimjedini-

cama (procentima) rast zdrav-

stvenepotrošnjebiougranicama

rastaBDP, i tada semože reći da

su troškovi zdravstvenog siste-

mapodkontrolomi danema ra-

sta iako se u apsolutnom iznosu

opredjeljuje veći budžet za

zdravstvo–pojasnio jeČirgić.

CrnaGorase,kaoiostaledržave,

kaže naš sagovornik, suočava sa

kritičnimzdravstvenimpitanji-

makaoštosustarenjestanovniš-

tva i povećan obim hroničnih

oboljenja.

-Ali i kakoobezbijediti novac za

rijetke bolesti, gdje se za liječe-

nje jednog osiguranika izdvaja

po nekoliko stotina hiljada eura

godišnje, zatim sa povećanim

očekivanjima stanovništva u

smislu veće i kvalitetnije zdrav-

stvene zaštite i usluga. Osim to-

ga, primjetno je smanjenjemla-

de populacije i rast starije u

PODGORICA

-Sviprogno-

stičkimaterijalipokazujuda

ćeavgustbiti stabilnijinego

jul, alidaće i tokom najtopli-

jegmjesecaugodini, biti serija

vremenskihnestabilnosti.

Direktor Hidrometeorološkog

zavoda LukaMitrović kazao je

za RTCG da je ova godina bila

karakterističnapoekestremnim

padavinamau februaru imartu,

ali i tokomljeta.

Najaviojedaćeoddanasbitista-

bilnije vrijeme, ali neće dugo

potrajati.

-Opet ćebiti useriji od tri-četiri

dana toplo, temperature će biti

preko 35 stepeni. U sjevernom

regionubićemanjemogućnosti

za popodnevne nestabilnosti -

rekao jeMitrović.

Nove vremenske nestabilnosti

nakon8. avgusta usloviće nepo-

gode, grad, jakevjetrove.

- Nemamo stabilne prilike ka-

rakteristične za ljeto. Ipak će

avgustbitistabilnijinegojul-re-

kao jeMitrović.

Kad je riječ o kišnom periodu

tokomjunaijula,Mitrovićjere-

kaodajenaŽabljakuod60dana

čak39bilokišnih,uRožajamaih

je zabilježeno 38, BijelomPolju

34, auKolašinu35.

R.D.

Srednjaekonomska školauPodgorici

Novi konkurs Ministarstva prosvjete

Zadeficitarna

zanimanja

147 stipendija

RAZGOVOR:

Direktor Fonda

Neophodno

kontrol

racionalizac

Fondzdravstva

UCrnoj

Gori imamo

neusklađenost

između

postojećeg

obima i

sadržaja prava

iz obaveznog

zdravstvenog

osiguranja i

raspoloživih

nansijskih

sredstava, zbog

čega se na kraju

svake godine

neizmirene

obaveze

kumuliraju -

naveo je

Sead Čirgić

Da bi imali održiv zdravstveni sistem,

prema riječima Čirgića, neophodno je

osim realnog planiranja sredstava za

zdravstvenu zaštitu naših građana obez-

bijediti autonomiju javnih zdravstvenih

ustanova, ali i primijeniti novi model

inansiranja.

- To je, vjerujem, realna osnova i za veće

zarade zdravstvenih radnika koji se sada

iscrpljuju kroz dopunski, prekovremeni

rad, pripravnost, kao i rad u privatnim

ustanovama da bi obezbjedili pristojnu

platu – kazao je Čirgić.

Ukoliko javne zdravstvene ustanove

nemaju autonomiju, smatra on, sputava-

ju se menadžerske vještine rukovodilaca

zdravstvenih ustanova i gotovo je nemo-

guće da zdravstvene ustanove kontrolišu

i smanjuju troškove, na primjer za gorivo,

struju, telefon, komunikaciju, i sve ne-kli-

ničke troškove u okviru javnog sistema.

- Ovako se, od Fonda očekuje da utiče na

smanjenje troškova poslovanja zdrav-

stvenih ustanova, a same ustanove, znači

mjesto nastajanja troška, nijesumotivi-

sane za racionalizaciju svog poslovanja

- istakao je Čirgić.

Uvođenje novogmodela plaćanja akut-

nog bolničkog liječenja po dijagnostički

srodnimgrupama – DRG, čija je primjena

predviđena od 2019. godine, kada će bol-

nice ispostavljati fakture Fondu po novoj

metodologiji stvoriće se, kaže on, suštin-

ske pretpostavke da se plaćaju usluge

umjesto kapaciteta.

- Cilj reformi koje su u toku je da sredstva

prate osiguranika, a ne da mi kao Fond

pratimo transfer sredstava prema javnim

zdravstvenimustanovama, jer je osnov-

na svrha poslovanja Fonda da inansira

zdravstvenu zaštitu i zastupa interese

osiguranika - kazao je Čirgić.

Potrebnaautonomijajavnihzdravstvenihustanova

Vremenske prilike i dalje će biti nestabilne

I uavgustukiša,

grad, jaki vjetrovi

SeadČirgić