Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 3. avgust 2018.

Ekonomija

DRI pozitivno ocijenila finansijski izvještaj Agencije za civilno vazduhoplovstvo

Ministarstvoda

donesecjenovnike

Državna revizija

naložila je

Ministarstvu

saobraćaja da

donese dva

pravilnika za

naplatu procenta

od prevoza

robe i putnika

i naknada za

usluge Agencije

PODGORICA

-Državna re-

vizorska institucija jepozi-

tivnoocijenila finansijski iz-

vještaj Agencije za civilno

vazduhoplovstvoza 2017.

godinu i uslovnonausklađe-

nost sa zakonom.

Revizija, koju potpisuju sena-

tori Zoran Jelić i dr Branislav

Radulović konstatovala je da

je finansijski izvještaj Agenci-

je sastavljen u svimmaterijal-

nimaspektima u skladu sa va-

žećim okvirom finansijskog

izvještavanja i da je prezento-

van na fer i objektivan način.

Revizijom pravilnosti je utvr-

đenodaAgencijanijeupotpu-

nosti uskladila poslovanje sa

odredbamanekihzakona, koji

sumaterijalno značajni, ali ne

i prožimajući u odnosu na po-

stavljenje kriterijume za revi-

zijupravilnosti.

DRI je dala 11 preporuka

Agenciji i jednu, što jeneuobi-

čajeno, Ministarstvu saobra-

ćaja, koje treba da ispune za

šestmjeseci.Ministarstvo tre-

ba da donese dva podzakon-

ska akta kojim bi regulisalo

naplatu naknada za usluge

Agencije i procenta od preve-

zene robe i putnika u odlasku.

Agencija jeprijedlogza izradu

U izvještaju DRI je navede-

no da je Agencija od počet-

ka primjene zakona o vaz-

dušnom saobraćaju donije-

la 115 pravilnika preko kojih

su se implementirali propisi

Evropske unije o vazduš-

nom saobraćaju. Agencija

ima 125 opštih i pojedinač-

nih akata kojima se detalj-

nije reguliše unutrašnje

postupanje u ostvarivanju

zakonskih i međunarodnih

nadležnosti.

Donijeli 115

pravilnikai

125akata

DRI je naložio Agenciji da

uskladi unutrašnju reviziju sa

zakonom. Iz Agencije kažu da

se radi o neusklađenostima

koje se tiču uspostavljanja

unutrašnje revizije na osnovu

njihovih strateških dokumena-

ta. Zakon predviđa da se umje-

sto unutrašnje kontrole koju

ima Agencija, formira ili poseb-

na organizaciona jedinica ili da

se sa nekimdrugimpravnim

licem sklopi sporazumo vrše-

nju interne revizije. U Agenciji

su kazali da će ispoštovati taj

zahtjev DRI, ali su istovremeno

pokrenuli inicijativu za promje-

nu zakonskih rješenja, jer sma-

traju da su sa aspekta njihovog

načina finansiranja oni u bitno

drugačijoj poziciji.

- Ostale preporuke su domi-

nantno tehničke i procedural-

ne prirode. Iako ćemo primije-

Neusklađenosti

niti preporuke o kontiranju,

smatramo da postojeći

pravilnik o kontnimokvirima

treba mijenjati, posebno

sa aspekta nepostojanja

imperativne obaveze njego-

ve primjene. Preporučene

elektronske evidencije i sof-

tverska unapređenja ćemo

odmah uspostaviti, timprije

što je taj imperativ još ranije

identifikovan kroz naš plan

javnih nabavki – naveli su iz

Agencije.

11

preporuka datoAgenciji

ovih pravilnika uputila Mini-

starstvu saobraćaja 2013. go-

dine.

Od svih prihoda koji joj pripa-

daju po zakonu, Agencija re-

dovno naplaćuje samo putne

naknadeodEurokontrola. La-

ni jepo tomosnovunaplaćeno

3,9 miliona eura. Od SMAT-

SA-e (Kontrole leta za Srbiju i

Crnu Goru) je na ime termi-

nalnenaknadenaplaćenosve-

ga 125 hiljada eura, umjesto

deset odsto prihoda koji se

ostvaruju od preleta aviona u

okviru zone naplate Crna Go-

ra-Srbija – KFOR, za koji radi

Hungaro kontrol. Po tom

osnovuSMATSAAgenciji du-

guje 586 hiljada eura kumula-

tivnood2008.godine.Agenci-

ja je planirala ukupno 60

hiljada eura od prevoza tereta

i putnika, ali nije naplatila ni

centa, jer nema pravilnika, a

od licenci za pilote, pregleda

vazduhoplova... 16 hiljada eu-

ra.

Ukupan prihod Agencije

prošlegodinebioječetirimili-

ona eura, a troškovi 3,6 milio-

na, što znači da im je ostalo

neutrošeno 360hiljhada eura.

Neraspoređena dobit iz pret-

hodnih godina iznosi ukupno

2,57 miliona eura. Agencija za

civilno vazduhoplovstvo, pre-

ma direktivama Eurokontro-

la, ne smije ništa da izdvaja za

državni budžet.

Za potrebe traganja i spašava-

nja lani su platili 700 hiljada

euraMUP-u, Generalnom se-

kretarijatu Vlade, Upravi po-

morske sigurnosti i morskoj

službi spašavanja. Za zarade

18 stalno zaposlenih i 11 ugo-

voraca izdvojeno je 2,1 milion

eura, a za proizvodne usluge

1,1milion.DRI jekonstatovala

da Agencija mora da uvede

dvojni potpis za plaćanje fak-

tura, da osnivaču dostavlja, uz

godišnje finansijske i izvješta-

je planiranih aktivnosti u ra-

zvoju sistema finansijskog

upravljanja, da objedini infor-

macioni sistem za kancelarij-

sko upravljanje, da Upravi za

nekretnine redovno dostavlja

podatke o imovini. Revizija je

konstatovala i da se ne može

tenderom za nadzornika pro-

pisivati veći stepen obrazova-

njanegoštojepredviđensiste-

matizacijom.

IzAgencije suPobjedi rekli da

se radilo o zahtjevnoj reviziji i

da su zadovoljni rezultatima

jernijesuevidentiranebiloka-

kve zloupotrebe. Istakli su da

su imali korisno iskustvo i da

suimrevizoripomoglidaneke

elemente u poslovanju dodat-

no unaprijede, tako da će vrlo

brzorealizivatisvepreporuke.

Uagenciji suu jednomtrenut-

ku istovremeno vršili reviziju

DRI i nezavisni revizor, koga

je u skladu sa zakonom odre-

dila Vlada. I nezavisni revizor

je u izvještaju dostavljenom

Vladi konstatovao da finansij-

ski izvještajiAgencije istinito i

objektivnopo svimznačajnim

pitanjima prikazuju finansij-

ski položaj Agencije, kao i re-

zultate poslovanja u skladu sa

računovodstvenim standardi-

ma i domaćimpropisima.

J.R.

rušenje

telaSiti,

0stanova

pleksimaće240stanovai18po-

slovnihprostora.

StRuktuRaStanova

Predviđeno je šest garsonjera,

114jednosobnih,102dvosobnai

18 trosobnih stanova. Ukupna

nadzemna bruto građevinska

površina objekta je 23.528,52

kvadrata, a podzemna 7.372,94

kvadrata. Ukupna neto površi-

naobjektaje19.545.65kvadrata.

- Investitor je bio isključiv po

pitanju stilskog pravca koji je

želio da primjeni na ovom

objektu, a koji podražava tre-

nutni trend koji prati nova ar-

hitektura koja se pojavljuje u

PortoMontenegru i Luštici, te

tako i ovaj objekat ima „ro-

mantičarski“ prizvuk koji ka-

rakterišu fasadni vijenci i pro-

filacije – navodi se u idejnom

rješenju.

U objektu se osim stanovanja

planira poslovanje u prize-

mnoj etaži, a u jednom dijelu

objekta može se planirati iz-

gradnja gradskog hotela koji

se će imati zaseban ulaz i koji

se po vertikali može pružati

cijelomvisinomobjekta.

Programski sadržaji i zahtjevi

investitora su uticali na odva-

janje funkcija, pa su objekti

projektovani tako da se u pri-

zemlju nalaze poslovni pro-

stori dok je na spratovima sta-

novanje. Podzemna etaža

nalazi se ispod parcele i njena

namjena je isključivo garaži-

ranje vozila.

S.P.

U prvoj polovini godine Plantaže povećale prihode za 15 odsto

Smanjili gubitakzapetinu

PODGORICA

-Gubitak

Plantažauprvoj polovini go-

dinebio je 3,1miliona eura,

što je20odstomanjeuodno-

suna isti prošlogodišnji pe-

riod. Izkompanije sukazali

da je gubitakuprvoj polovi-

ni godinekarakterističanza

njih.

-Rashodi su veći od prihoda,

jer je ovo period intenzivnih

ulaganja u vinogradarsko-vo-

ćarskoj proizvodnji. Rast pri-

hoda u odnosu na troškove

prepoznatljiv je za drugi dio

godine, ostvaren prodajom

breskve, stonog grožđa, kao i

pojačanih prihoda od prodaje

flaširanihproizvoda-objasnili

su iz kompanije i dodali da se

već krajem trećeg kvartala ući

u zonuprofita.

- Na osnovu trendova prodaje

možemo konstatovati da će i

ovo biti još jedna uspješna po-

slovna godina Plantaža - sma-

traju u kompaniji i podsjećaju

da su ukupni prihodi za šest

mjeseciiznosili9,4milionaeu-

ra, 15 odsto više u odnosu na

uporedni period. Na doma-

ćem tržištu prodaja je veća za

petinu, odnosno 4,8 miliona

eura, a prihodi od prodaje fla-

širanihproizvodasuporasli 12

odsto.Troškovisubilitriodsto

manji odplana, advaodstove-

ći uodnosuna prošlu godinu.

S.P.

Povećan promet na aerodromima

Za sedammjeseci

1,3milionaputnika

PODGORICA

-Naoba aero-

dromauprvih sedammjese-

ci opsluženo je 1,3miliona

putnika, 145hiljadavišene-

gou istomperioduprošle,

saopštio je izvršni direktor

AerodromaCrneGoreDani-

loOrlandić.

- Rast saobraćaja bilježimo

praktično od prvih dana ove

godine, a tokomljetnjihmjese-

ci onje intenziviran, pa jesamo

u julu kroz oba aerodroma

prošlo 422,22 hiljade putnika -

rekao jeOrlandić i dodao da su

podaci o prometu pokazatelj

napornog rada i doprinosa Ae-

rodroma turističkoj privredi.

Naveojedaoobimusaobraćaja

dovoljnogovoripodatakdajeu

nedjeljuna tivatskomaerodro-

Investiciono-razvojni fond

Kapital povećali za305,7hiljada

PODGORICA

- Investiciono-razvojni fond povećao je kapital

registracijomemisije akcija postojećimakcionarima po osnovu

prava preče kupovine.

- Emitovano je 305,7 hiljada akcija, a nominalna vrijednost po

dionici je bila jedan euro - navodi se u saopštenju.

Ukupna vrijednost kapitala IRF-a sada iznosi 105,16miliona.

M.P.M.

PODGORICA

– Institut SimoMilošević iz Igala za šest mjeseci

je ostvario gubitak od 880.820 eura, što je 100.000 eura više nego

uistomperioduprošlegodine.PrihodiInstitutasubili4,3miliona

a rashodi 5,1milion eura.

M.P.M.

Institut ,,SimoMilošević“

Uminusu880.000

mu opsluženo 11,23 hiljade

putnika, najvišeuprotekloj de-

ceniji. Obavljeno je 58 rotacija.

- Rekord bilježimo i na podgo-

ričkom aerodromu, gdje je 22.

jula ostvaren najveći promet u

toku jednog dana uposljednjih

deset godina, kada je opsluže-

no 7,67 hiljada putnika - saop-

štio jeOrlandić.

S.P.

Render budućezgrade

DaniloOrlandić

PodrumPlantaža