Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 3. avgust 2018.

Ekonomija

Predstavnici Luke Bar i kompanije Agroglobe ozvaničili dogovor

PODGORICA/BAR

- Pred-

stavnici LukeBar i kompani-

jeAgroglobe izSrbijepotpi-

sali suugovor zapretovar

žitarica. IzLuke je saopšte-

noda će seplaniranom, po-

četnomkoličinomžitarica

od30hiljada tona staviti u

funkciju silos, koji nijekori-

šćengodinama.

- Silos je udobromstanju i

spreman je da nakonnekoliko

manjih, tehničkih intervenci-

ja, koje će biti urađene u sa-

radnji sa stručnimosobama iz

Agrogloba, primi prve količi-

ne žitarica - navodi se u saop-

štenjuLukeBar.

Terminal za žitarice je u okvi-

ruSlobodnezoneBar i imaka-

pacitet 60hiljada tona.

Funkcije terminala suprijemi

otprematransportnihsredsta-

va, utovar, istovar i pretovar i

skladištenje žitarica, pakova-

nje,prepakivanjeiuvećavanje,

kao i prerada žitarica.

- Taj posao kojim se u barsku

lukuvraća roba kojanije rađe-

na godinama, uprkos tome što

prirodno gravitira ka luci,

predstavlja rezultat stalnih

napora izvršnogmenadžmen-

ta i vizije poslovne politike,

kojapotencira vraćanje ,,izgu-

bljene“ robe, ali i dovođenje

nove - dodaje seusaopštenjuI

podsjeća da pregovori sa

Agroglobom traju više mjese-

ci, a saradnja jedogovorenana

sajmu u Novom Sadu, uz po-

drškuprivrednihkomoraobje

zemlje.Kazali suda jeovaj po-

saokodobaposlovnapartnera

shvaćen kao inicijalna kapisla

za dalju saradnju, pa će se

uskoro razmatrati izgradnja

skladišnih kapaciteta za soji-

nu sačmu, vještačka đubriva,

kao i rezervoara za ulje.

- Realizacijom ovih planova i

projekata za koje je Luka Bar

obezbijedila sve potrebne

uslove, dostići će sepunaopti-

mizacija stavljanja u funkciju

svih lučkih resursa i kapacite-

ta –kaže se u saopštenju.

S.P.

Ugovorenpretovar žitarica

Silos za žitouLuci Bar

Glavni državni arhitekta dao saglasnost Žarku Buriću z

Umjestoh

zgrada sa2

Investitor je

bio isključiv da

podražava trenutni

arhitektonski

trend iz Porto

Montenegra i

Luštice, te tako i

ovaj objekat ima

„romantičarski“

prizvuk koji

karakterišu fasadni

vijenci i pro lacije,

navodi se u

idejnom rješenju

PODGORICA

- Podgorička

kompanijaUTIPCrnaGora,

biznismenaŽarkaBurića,

srušićehotel Siti uPodgorici

i na toj lokaciji sagradićepo-

slovno– stambeni kompleks

ukupnebrutopovršine 30,9

hiljadametarakvadratnih.

RUŠENJE

V.d glavni državni arhitekta,

Dušan Vuksanović, dao je sa-

glasnost na idejno rješenje

ovog objekta koji će se graditi

na urbanističkoj parceli jedan

pod Ljubovićem, koju čine tri

katastarskeparcele, uzahvatu

DUP-a Pobrežje – zona G iz-

mjene i dopune. Projektant

objekta je podgorička firma

Arhitektonski atelje, vlasniš-

tvoMladenaĐurovića.

Urbanistička parcela broj 1 je

ukupne površine 9.418,57 me-

tara kvadratnih i nanjoj je tre-

nutno Siti hotel. Investitor,

koji je vlasnik parcele i hotela,

nije želio da postojeći objekat

zadrži, jermu nije ekonomski

isplativ. Odlučio jeda iskoristi

opciju kojamu je planom i ur-

banističko-tehničkim uslovi-

ma dozvoljena i hotel ukloni i

zamijeni novim objektom

114

jednosobnih, 102 dvosob-

na i 18 trosobnih stanova i

šest garsonjera predviđeno

podLjubovićem

druge namjene.

Izgradiće sedvaobjekta, ispod

kojihće senalaziti jedinstvena

podzemna garaža. Objekti su

pozicionirani po oboduparce-

le i izlaze do građevinskih lini-

ja sa svih strana, praktično for-

mirajući zatvorenu blokovsku

strukturu sa centralnimdvori-

štem. Sastoje se od podzemne

etaže,prizemljaišestspratova,

a imaće 315 parking mjesta.

Navodi se da njihov nadzemni

diočini ukupnošestmeđusob-

no dilatiranih cjelina. Jedan

objekat se sastoji odpetmeđu-

sobno dilatiranih konstruktiv-

nihcjelina, dok jedrugi objeka

jedinstvenakonstruktivnacje-

lina.

Ovaj stambeno-poslovni kom-

U prvih pola godine uminusu Nova i Zirat

Bankeuplusu32miliona

PODGORICA

–Bankarski

sistemkoji čine 15banaka za

pola tekuće godineostvario

jeprofit od31,8miliona eu-

ra, pokazujurezultati koje je

jučeobjavilaCBCGna svom

sajtu. Svebanke suuplusu

osimNove i Zirat.

Odkamatasuuzeleukupno66

miliona, a od naknada i provi-

zija 19,2miliona eura.

Najbolji rezultat ima CKB sa

profitomod 6,7 miliona eura -

od kamata 11,6, a od naknada i

provizija 3,6 miliona. Na dru-

gommjestu je Erste sa 6,5 mi-

liona eura profita - od kamata

10,5, a od naknada i provizija

1,5 miliona. Na trećemmjestu

je NLB sa 5,5 miliona profita -

odkamata jeuzela8,8, aodna-

knada i provizija 1,8 miliona.

Četvrtu poziciju drži Sosiete

ženeral sa profitomod 5,4mi-

liona–10,1odkamata, a1,4mi-

liona od naknada i provozija.

Hipotekarna ima 2,7 mliona

profita, od kamata je naplatila

6,5, aodnaknada iprovizija3,5

miliona eura. Adiko banka je u

plusu 1,27miliona - od kamata

4,5 miliona, od naknada

865.000 eura. Atlas banka je

prijavila 1,1milioneuraprofita

-1,6milionaodkamatai4,1mi-

lionodnaknada.

Lovćen banka ima profit od

844.000 eura - od kamata 2,9

miliona,aodnaknada347.000,

Profit Prve banke je 725.000 -

od kamata 4,2 miliona, a od

naknada 791.000 eura. Ko-

mercijalna banka Podgorica

ima profit od 709.000 - od ka-

mata 1,97miliona, a od nakna-

da 318.000 eura. Profit Zapad

banke je 702.000 - od kamata

1,2 miliona, a od naknada

728.000 eura, a Univerzal ka-

pital banke je 151.000 - od ka-

mata 1,2miliona, aodnaknada

194.000 eura. Najmanji profit

imaIBM–pethiljadaeura-od

kamata 340.000 a od naknada

123.000 eura.

GubitakNovebankeje817.000

- od kamata je prihodovala

320.000, a odnaknada je umi-

nusu 67.000 eura. Gubitak Zi-

rat banke je 308.000, a ona je

od kamata zaradila 681.000, a

odnaknada jeuminusu19.000

eura.

M.P.M.

PODGORICA

- Prihodi od

prodajekaratau lokalnomi

međunarodnomsaobraćaju

suza sedammjeseci ove go-

dine 28,76odstoveći uodno-

suna isti prošlogodišnji pe-

riod, saopšteno je iz

Željezničkogprevoza.

- I pored problema sa kojima

sekompanijasuočava, akoji se

ogledaju u problemima na in-

frastrukturi vezanihza rekon-

strukciju pruge Beograd-Bar,

prilično starim voznim sred-

stvima i ograničenim finansij-

skim sredstvima, uspjeli smo

da ostvarimo značajan napre-

dakuodnosunaprošlugodinu

-navodiseusaopštenjuŽPCG.

Iz kompanije su naveli da je

rastprihodarezultatpoboljša-

ne organizacije poslovanja,

povećanekontrolenaplateka-

rata, kao i konstantne težnje

kompanije da usluge što bolje

prilagodi potrebama putnika.

S.P.

PODGORICA

- Centralna

depozitarna agencija promi-

jenila je ime u Centralno kli-

rinško depozitarno društvo

Podgorica. Promjena imena

registrovana je od juče, objaš-

njeno je izMontenegroberze.

M.P.M.

Zajednica opština generalno zadovoljna Nacrtom

zakona o nansiranju lokalne samouprave

Svimapovećati procenat

odporezana zarade

PODGORICA

–UZajednici

opština sugeneralnozado-

voljni rješenjimauNacrtu

zakonao finansiranju lokal-

ne samouprave, jer jenjime

prihvaćenznačajanbroj nji-

hovihprijedloga.

Ostaje da sačekamo reakciju

opština pojedinačno, što bi

trebalodabudedo10. septem-

bra. Ako su zadovoljne opšti-

ne, onda jezadovoljna iZajed-

nica opština - kazao je Pobjedi

generalni sekretar Zajednice

opštinaRefikBojadžić.

Nacrtom zakona, o kome jav-

na rasprava počeinje 31. avgu-

sta i traje 30 dana, predloženo

je da se poveća ustupanje po-

reza na zarade sjevernim op-

štinama sa 12 na 50 odsto, a

opštinama koje imaju manje

od tri hiljade stanovnika na 70

odsto. Za ostale opštine ostaje

dosadašnji procenat izdvaja-

nja.

Bojadžić je kazao da su na pr-

vočitanjeNacrtazakonauoči-

li dvije ključnemanjkavosti.

- Za ostale opštine nije pove-

ćan procenat poreza na zara-

de, niti je povećan Egalizacio-

ni fond kroz dio nekog

prihoda – kaže on i dodaje da

će, nakon reakcije opština, na

stručnim tijelima i organima

Zajednice zauzeti stavo rješe-

njima izNacrtazakona idjelo-

vati poproceduri.

M.P.M.

Prihodi odprodajekarataveći 29odsto

CDA

promijelila

ime

Od juče

USD

1.16960

JPY 130.81000

GBP 0.89040

CHF

1.15890

AUD

1.57670

CAD

1.52310

Kursna lista

Hotel Siti