Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 3. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

- Pitanju

otvorenih izbornih listane

trebapristupiti na ishitren,

isključiv i jednostrannačin,

već jepotrebno štoprije

formirati radnugrupu i po-

četi ozbiljanrazgovorna tu

temu, ocijenio jeposlanik

Demokratskepartije soci-

jalistauSkupštini CrneGo-

re,MiodragVuković.

On je, u intervjuu za PRCen-

tar, kazao da ovaj i prethodni

sazivi crnogorskog parla-

menta imajupuni legitimitet.

-Aulegalitet,odnosnonjihov

izbor na osnovu Ustava i za-

kona ne treba sumnjati. Radi

se o elementarnoj činjenici,

kojunetrebadokazivati.Radi

se o različitoj interpretaciji

nespornečinjenice-dasupo-

slanici izabrani na osnovu

Ustava i zakona. Za mene tu

dileme nema, poručio je Vu-

ković.

On je rekao da nema savrše-

nog izbornogsistema i daseu

teoriji kaže da „postoji mo-

gućnost izbora najmanje lo-

Oštra polemika lidera PzP i slovenačkog ambasadora pri NATO

Kacin: Tužiću

Medojevića

PODGORICA

–Ambasa-

dor SlovenijepriNATO-u

JelkoKacinnajavio jeda će

zbog tvrdnji koje je iznio

NebojšaMedojevićprotiv

njega u slovenačkimmedi-

jimapodnijeti tužbu.

Član Predsjedništva Demo-

kratskog fronta NebojšaMe-

dojević, u intervuju koji je

nedavno dao za slovenačku

„Demokratiju“, optužio je tu

zemlju da igra ključnu ulogu

u promociji crnogorskog

predsjednika Mila Đukano-

vića u svijetu, a slovenačkog

diplomatu JelkaKacina da je

„najuspješniji promoter cr-

nogorskemafije uBriselu“.

Pacijent

Kacin je u odgovoru na Me-

dojevićeve navode za slove-

načke medije izjavio i da su

njegove tvrdnje lažne, ali i da

je taj čovjek „pacijent“.

-Ovo su lažne optužbe i štete

dobrom imenu. Taj čovjek

jednostavno izmišlja i on je

pacijent. Zbog njegovih izja-

va, odlučiosamdapodnesem

tužbu i imam sve argumente

da za svoje izjave odgovara –

rekao je Kacin za slovenački

portal Svet24 koji je objav-

ljenu srijedu.

Medojević je u pomenutom

intervjuu podsjetio kako su

Slovenci bili prvi strani inve-

stitori uCrnoj Gori, koji su se

f o k u s i r a l i n a b a n k e ,

osiguravajuća društva, kazi-

na, brokerske kuće i investi-

cione fondove i time, kako

tvrdi, pokazali poseban inte-

reszatransakcijepogodneza

pranje novca.

- Veza Slovenije i Crne Gore

bio je bivši direktor filijale

NLB banke u Crnoj Gori Čr-

tomir Mesarič. Ako je inve-

stitor iz Slovenije želio da

posluje u Crnoj Gori, morao

Zbog njegovih

izjava, odlučio sam

da podnesemtužbu

i imamsve argu-

mente da za svoje

izjave odgovara –

rekao jeKacin

je da dobije saglasnost

Đukanovića, a to je bilo

moguće jedino preko Mesa-

riča – ispričao jeMedojević.

OPtužbe

Medojević je u tomkonteksu

optužio i bivšeg slovenačkog

ambasadora u Crnoj Gori i

stalnog predstavnika Slove-

nije pri NATO-u Jelka Kaci-

na da je, kako je rekao, „krva-

vimnovcemmafije u Briselu

lobiraokakobi secrnogorska

vlada predstavila kao demo-

kratska i proevropska, a cr-

nogorska opozicija satanizo-

vala“.

Đ.Ć.

Četvoro poslanika Demokratskog fronta zatražili susret sa predsjednikomparlamenta

DF: Ustavni i Vrhovni sud

ignorišuapel Skupštine

PODGORICA

–Četvorica

poslanikaDemokratskog

fronta zatražili su susret sa

predsjednikomSkupštine

CrneGore jer smatrajuda

Ustavni i Vrhovni sud igno-

rišuapelKolegijumaSkup-

štinekojimse tražilo izjaš-

njenjepovodomodluke

Višeg sudakojomseposlani-

kuMilanuKneževićuodre-

đujedvomjesečni pritvor jer

nije želiodaoda izvor infor-

macijeokorupciji uVišem

sudu.

Poslanici AndrijaMandić, ne-

bojšaMedojević, Predrag Bu-

latović I Milutin Đukanović

tražesastanaksa ivanomBraj-

ovićem kako bi se odredili o

ćutanju vrha crnogorskog

pravosuđa.

KOlegijum

- Apel upućen Ustavnom i Vr-

hovnomsudukoji jenaprijed-

logKolegijumapodržalaSkup-

ština predstavlja zajednički

stav svih političkih subjekata

koji trenutno participiraju u

radu parlamenta – tvrdi se u

sopštenjupolanikaDF-a.

Oni navode da je zajednički

stavsvihparlamentarnihpoli-

tičkih subjekata povodom

,,slučaja“ Milana Kneževića

isključivo baziran na Ustavu,

posebno članu 150 koji Ustav-

nom sudu daje mogućnost da

se u svakom trenutku, samoi-

nicijativno, bez ikakvog pod-

nošenja ustavnih žalbi, odredi

prema novonastaloj situaciji

koja može nanijeti nesagledi-

vu štetu i posljedice.

Takođe, i Vrhovni sud u svojoj

ustavnoj nadležnosti se u bilo

kom trenutku može odrediti

prema novonastaloj situaciji

zaštapostojesviUstavomi za-

konom propisani elementi,

smatrajuposlanici Fronta.

- Pošto je očigledno da u ovom

trenutku,štokroznezvanična,

što kroz zvanična saopštenja

za javnost, Ustavni i Vrhovni

sud ignorišu apel Skupštine,

najvišeg zakonodavnog orga-

na u državi, karikirajući naš

zajednički stav, jer ne žele da

preuzmu odgovornost za ono

što je u domenu njihovih nad-

ležnosti, prinuđeni smoda za-

tražimo sastanak sa predsjed-

nikom Skupštine Ivanom

Brajovićem kako bi se zajed-

nički odredili prema ovom

najnovijem pokušaju poniža-

vanja crnogorskog parlamen-

ta - ističuposlanici DF-a.

žalba

Napominju da se nastavlja

protivustavnaiprotivzakonita

hajka na poslanike DF-a, „po-

što je SDTuložio žalbu na rje-

šenje istražnog sudije i zatra-

žio pritvor i za Nebojšu

Medojevića“.

Onizatoočekujudaodređenje

Ustavnog i Vrhovnog suda

,,koje će staviti van snage neu-

stavnu i nezakonitu odluku

Višegsuda,jernjihovipokuša-

ji izbjegavanja odgovornosti,

ne samo da ih ne mogu aboli-

rati, već ihmogu učiniti i sau-

česnicima u ovoj protivustav-

noj i protivzakonitoj hajci na

slobodu govora”.

R.P.

Poslanik DPS-a za što hitnije formiranje radne

grupe za izborno zakonodavstvo

Vuković: Ozbiljno

treba razgovarati

ootvorenimlistama

PODGORICA

-Grupa gra-

đana „SašaMijović“predala

jeUstavnomsudužalbu

zbogdiskriminacije jer im,

kako su saopštili, nijebilo

dozvoljenoda izvršeuvidu

biračkimaterijal prilikom

izborapredsjednikaSkup-

štine i gradonačelnika glav-

noggrada. Pozvali suosta-

takopozicijedabojkotuju te

institucije.

Iz Grupe građana su kazali da

je izborom predsjednika

Skupštine i gradonačelnika

glavnog grada učinjeno prav-

no nasilje, jer toj političkoj

grupaciji nije dozvoljeno da

izvrši uvidubiračkimaterijal.

Kako su kazali, Izborna komi-

sija glavnog grada nije postu-

pila po njihovom zahtjevu za

uvid i fotokopiranje izbornog

materijala.

- I utvrdila konačne rezultate

izbora, a da o zahtjevu uopšte

nijeodlučivala,čimejepodno-

silac izborne liste onemogu-

ćen da vršeći uvid uloži even-

tualneprigovorezbogpovrede

pravila izbornog postupka i

povrede biračkih prava, kaže

se u saopštenju.

R.P.

Tvrdedapostoji

diskriminacija

Grupa građana „SašaMijović“ predala Ustavnu žalbu

On je, u intervjuu za

PRCentar, kazaoda

ovaj i prethodni sazivi

crnogorskog parla-

menta imajupuni

legitimitet

šeg izbornog sistema.

- Sva tri poznata, tipična izbor-

na sistema imaju svoje mane i

prednosti. Ovakav tip izbornog

sistema poznaju mnoge druge

zemlje. Najveći broj zemalja

praktikuje proporcionalni si-

stem.Među timzamljama, naj-

veći broj praktikujeovaj klasič-

niproporcionalnisistem-rekao

jeVuković.

On je kazao da je za uvođenje

otvorenih izbornih lista, uko-

liko to predstavlja mjerljiv

demokratski iskorak, „kada je

u pitanju institucionalno

ustrojstvo crnogorske demo-

kratije“.

- Ipak, ne pripadam onima

koji smatraju da otvorene iz-

borne listepredstavljajupita-

nje svih pitanja, da je to spas,

da je to konačno rješenje,

izlaz iz svih stvarnih i projek-

tovanih teškoća. Nisameufo-

ričan i o tome ne treba razgo-

varati na ishitren, brz,

isključiv, jednostran način -

naveo jeVuković.

Prema njegovimriječima, pi-

tanje otvorenih izbornih lista

je „otvoreno“ i, kako jedodao,

međudominantnijimjeupo-

litičkom diskursu u Crnoj

Gori.

-Onjemuserazgovara ionje-

musedajurazličiteocjene.Io

njemu treba razgovarati u

parlamentu kao fabrici zako-

na, kao najvećem političkom

organuudržavi.Trebarazgo-

varati na organizovan, parla-

mentuprimjeren i parlamen-

tarnoj demokratiji svojstven

način - smatraVuković.

R.P.

MiodragVuković

Čelnici Demokratskog fronta

Portal nakome jeMedojevićdaospornu izjavu