Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 3. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

- BrankoRa-

dulović, poslanikDemokrat-

skog fronta, i dalje jenajak-

tivniji ucrnogorskom

parlamentu, saopštila jeMre-

ža za afirmacijunevladinog

sektora.

MANS je juče objavio podatke

o aktivnostima poslanika i po-

slaničkih klubova na skupštin-

skimsjednicama od 15. novem-

bra prošle do avgusta ove

godine.

Radulović, kako tvrde iz

MANS-a,saindeksomaktivno-

sti 8,30 i dalje je na prvommje-

stu, dok je na drugom mjestu

Branka Bošnjak, takođe iz DF,

sa indeksom6,68.

Nezavisni poslanikAleksandar

Damjanović ima indeks 5,85,

poslanik Liberalne partije An-

drija Popović 5,47, aMarta Šće-

panovićizDemokratskepartije

socijalista 4,32.

Prema podacima MANS-a, to-

komnedavnozavršene12. sjed-

nice prvog redovnog proljeć-

nogzasijedanja,kojajeimala18

tačakadnevnog reda i trajala 73

sata, primijećena je veća aktiv-

nostposlanikakojidosadanije-

su spadali u grupu aktivnih na

plenarnimsjednicama.

- Tokom sjednice pojedini po-

slanici, koji sudo sada spadali u

grupu srednje i slabo aktivnih,

češće su se javljali za riječ u od-

nosuna prethodni period, kaže

se u saopštenju. Navodi se da je

poslanik DPS-a Petar Ivanović

procenutalno najviše povećao

sopstveni indeks tokom po-

sljednje sjednice, uglavnom u

ulozi predlagača zakona.

Iz MANS-a su podsjetili da je

poslanički klub SDP-a u Skup-

štiniaktivanodprekidabojkota

prije dvamjeseca.Monitoring i

izrada baze realizuju se u sklo-

pu projekta Unapređenje par-

lamentarnog nadzora i odgo-

vornosti u Crnoj Gori, koji

podržava Demokratski fond

Ujedinjenihnacija.

R.P.

PremamonitoringuMansa

Radulović i dalje

najaktivniji poslanik

PODGORICA

- Predsjednik

SrbijeAleksandar Vučić

moraće da bude vrlo

oprezan i ne dozvoli zlo-

upotrebu srpstva, Srbije i

njega kaopredsjednika od

takozvanih srpskihpartija

uCrnoj Gori - rekao je za

Pobjedupolitički analitičar

Dušan Janjić, komentari-

šući najavljeni sastanak

predstavnika srpskihpartija

uCrnoj Gori sa predsjedni-

komSrbije, koji će se održa-

ti unedjeljuuBeogradu.

Janjić kaže da neki od pred-

stavnika srpskih partija imaju

pitanja srpskog nacionalnog

identiteta u prvomplanu, dok

drugi, deklarišući se kao pro-

srpske partije, predstavljaju

politiku protiv Đukanovića.

- Taj dio, pomommišljenju

Vučiću ne treba. Možda mu je

nekad trebalo, ne znam zašto,

ali danas sigurno ne. I mislim

da on kao predsjednik, neće

dozvoliti zloupotrebu srpstva,

Srbije i njega kao prvog čovje-

ka države - rekao je Janjić.

Dodaje da se može očekivati,

da Vučić preuzme ulogu

medijatora u razgovoru sa

predsjednikomCrne Gore

MilomĐukanovićem, kako bi

se osigurao položaj srpskih

partija u Crnoj Gori.

MEDIJACIJA

- Ne bi me iznenadilo da se

aktivira u nekoj vrsti medija-

cije, političkog dogovora sa

Đukanovićm. Zakonodavstvo

je jedna stvar, parlament je

druga stvar i pretpostavljam

da Vučić tu ne bi zagovarao

nove tenzije, previše ih je,

i zato bi se moglo desiti da

ovi razgovori budu prilika

za obnovu komunikacije sa

DPS, odnosno sa Đukanovi-

ćem, ističe Janjić, ali dodaje

da Vučić ne može rješavati

Politički analitičar o predstojećemsastanku predsjednika Srbije sa predstavnicima srpskih partija iz Podgorice

Janjić: Vučićdabudeveoma

oprezansaSrbima izCrneGore

Razgovori o srpskom jeziku, identitetu, ekavici, ćirilici i ostalomsu namjestu. Ali, ako je u

pitanjumanipulacija da oni koji imaju neriješen problemda li su „Srbo-Crnogorci ili Crnogorci

srpskog porijekla“ to politički pretvaraju u širenje fronta u borbi za vlast među Crnogorcima,

to je nešto o čemuVučić ozbiljnomora da razmišlja. Beograd ne bi smio da dozvoli da bude

dublje uvučen u crnogorske političke borbe, ocijenio je Janjić

probleme prosrpske opozicije

u Crnoj Gori.

- Možda je njima lakše da neke

garancije daju preko Vučića i

da onda uđu u neku komuni-

kaciju sa vlašću, ali to se mora

riješiti u institucijama Crne

Gore, na izborima, u parlamen-

tu - navodi Janjić.

On je kazao i da strategija Srbi-

je kad je u pitanju odnos prema

Srbima u regionu, podrazu-

mijeva saradnju sa onim stan-

kama, grupama, udruženjima

koje sebe de inišu kao pripad-

nike srpske zajednice. U Crnoj

Gori je međutim, kaže Janjić,

situacija speci ična, jer se ne

radi o srpskoj naciji koja živi u

Crnoj Gori, već o „autentično

crnogorskimgrađanima srp-

ske indenti ikacije“.

- Za ovo prvo, ne može da se

kaže ništa protiv toga. Razgo-

vori o srpskom jeziku, identite-

tu, ekavici, ćirilici i ostalom su

na mjestu. Ali ako je u pitanju

manipulacija da oni koji imaju

neriješen problemda li su

„Srbo-Crnogorci ili Crnogorci

srpskog porijekla“, i to politički

pretvaraju u širenje fronta u

borbi za vlast među Crnogor-

cima, to je nešto o čemu Vučić

ozbiljnomora da razmišlja.

Beograd ne bi smio da dozvoli

da bude dublje uvučen u crno-

gorske političke borbe - ocije-

nio je Janjić.

IDENTITET

On ne isključuje ni jedan sce-

nario, i navodi da je moguće da

će tema razgovora biti i identi-

tetska pitanja.

- Ali, ako se planira zloupotreba

tih pitanja, biće to kratkoga

daha i govoriće o nemoći da

se izađe iz sadašnje parali-

ze zbog neučestvovanja u

institucijama i pokušajima

da se ta parališuća situacija

prevlada uz pomoć Vučića -

zaključio je Janjić.

Predsjednik Srbije Aleksan-

dar Vučić najavio je da će se

u nedjelju sastati u Beogradu

sa predstavnicima svih srp-

skih političkih partija iz Crne

Gore.

Prema saznanjima Pobjede,

od srpskog predsjednika

pozive su dobili Nova srpska

demokratija Andrije Mandi-

ća, Demokratska narodna

partija Milana Kneževića,

Prava Crna Gora Marka Mila-

čića, Srpski nacionalni savjet

Momčila Vuksanovića, pred-

stavnici Matice srpske, kao i

predstavnici Srpske kuće.

Sa Vučićem će se razgovarati

o položaju srpskog naroda

u Crnoj Gori, ali i o položaju i

imovini Srpske pravoslavne

crkve.

Iz Kneževićevog DNP-a

Pobjedi je potvrđeno da će

lider te stranke prisustvovati

sastanku sa Vučićem.

- S obziromna to da su

odlukomVišeg suda pred-

sjedniku DNP-a vraćene

putne isprave i omogućeno

da napušta teritoriju Crne

Gore uz obavezno petnae-

stodnevno javljanje u Centar

bezbjednosti, sastanku će

u ime DNP-a prisustvovati

Milan Knežević, kao i Predrag

Bulatović i Vladisav Bojović,

saopšteno je iz DNP-a.

J. ĐURIŠIĆ

DušanJanjić