Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 3. avgust 2018.

CrnomGorom

BAR

-Nabavkomsavremenogdermatoskopa zamapiranje

cijelog tijela, Opštabolnicaod juče je jedina zdravstvena

ustanovauCrnoj Gori koja raspolaže timaparatomnove ge-

neracije. Zapotrebedermatološke ambulanteobezbijeđena

je iUVB lampa, anabavkomindirektnogoftamolskopa znat-

no jeosavremenjena i oftalmološka ambulanta. Vrijednost

opreme jeoko60.000eura.

Ovo su prvi konkretni rezultati primjene regionalnog projekta

Meladetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, u

kojemje barska zdravstvena ustanova jedanodpartnera.

Dermatološkinja u Opštoj bolnici u Baru Biljana Raičević obja-

snila je da se primjenomnovog aparata može mapirati cijelo ti-

jelo, podaci kompjuterski pohraniti i potompopotrebi upoređi-

vati i pratiti svaka sumnjiva promjena.

–Uz savremeni aparatmelanomse otkriva u ranoj fazi, što je od

velikog značaja za početak liječenja –ukazujeRaičević.

DirektorOpšte bolnice uBarudrDragoslavTomanović podsje-

tio je da je ta ustanova bila domaćin trećeg redovnog sastanka

projektnihpartnera.

V.K.V.

MOJKOVAC

- Nekoliko stotina građana, zajedno sa

uzornim stočarima i domaćinima, uz igru i pjesmu pro-

velo je Ilindan pored Crkve Ružice. U ime domaćina

opštine Mojkovac goste je pozdravio RankoMišnić. On

je podsjetio da je u posljednje vrijeme toj planini poklo-

njena s pravom velika pažnja, kroz izradu projektne

dokumentacije za asfaltiranje veoma dobro uređene

putne mreže i izradu studije za zaštitu tog prostora i

što bolju valorizaciju ovog najvećeg pašnjaka na Bal-

kanu.

- To će znatno doprinijeti stvaranju uslova za razvoj

poljoprivrede, čiji je budžet u ovoj godini u opštini veći

tri puta – rekao je Mišnić.

Skupu su prisustvovali i predstavnici opština Dani-

lovgrad, Kolašin, Šavnik i Žabljak.

Održane su viteške igre, dok su u umjetničkomdijelu

programa učestvovali solisti Igor Đurović, Marinko

Pavićević, Dejan Škuletić, Nina Strugar i narodni guslar

Milan Filipović.

D.M.Đ.

OPREMAJEVRIJEDNAOKO60.000EURA:

JučeuOpštoj bolnici

BAR:

OB jedina u Crnoj Gori nabavila dermatoskop

Melanommoguda

otkrijuu ranoj fazi

MOJKOVAc:

Na Sinjajevini održan veliki narodni zbor

Ružicaokupila ljudedobrevolje

NJEGUJUTRADIcIJU:

JučenaSinjajevini

GUSINJE

–Ali-pašini izvori

bili su jučekao i prethodne

skoročetiri decenijemjesto

okupljanjavišehiljada iselje-

nikakoji sudošli sa svih stra-

na svijeta. Tokomzavičajnih

susretanemadnevnog reda

ili govora zvaničnikakao što

bivana sličnimdogađajima,

već se, ljudi dobrevolje željni

porodice i rodnogakraja,

okupljaju i uzmuzuku, igru i

dobru trpezudruže…

Predsjednica opštine Anela

ČekićakažezaPobjedudaćese

naredne godine uključiti u or-

ganizaciju.

- S obziromna to da ovaj doga-

đaj niko ne organizuje već se

ljudi samo okupe, planiramo

da se od sljedeće godine uklju-

čimo u organizaciju. Cilj nam

je da se ljudi osjećaju ljepše i

dobrodošlo, a naročito naša di-

jasporakoja svakegodinedođe

u svoj zavičaj - istakla jeČekić.

Onoštose sigurnonećepromi-

jeniti jeste atmosfera. Mladi i

stari uživaju, osim našeg čuju

se jezici svijeta a preovladava

engleski. Na centralnommje-

stu kod Ali-pašinih izvora po-

stavljeno jenekoliko stolova. U

gradu je kao u košnici. Sve vrvi

od luksuznih automobila, do-

tjeranih mladića i djevojaka,

njihovih roditelja koji ihpono-

sno upoznaju sa rodbinom i

prijateljima. Neki su tu prvi

put.

GanoTošić,ugostiteljrodomiz

Plava, kaže da je atmosfera do-

bra ali da pamti vremena kada

seka izvorima išloukolonama,

mic pomic… Susreti 2. avgusta

sloveizamjestogdjesusklapa-

ni brakovi. Zapravo, tu su ,,pa-

dala“ upoznavanja, što je bio

korakdomatičara.

- Ima toga još, ali manje. Inter-

net jeučinio svoje, sad semladi

upoznaju preko društvenih

mreža. Ranije su ovdje poči-

njala prijatlejstava, rađale se

ljubavi –pričaTošić.

Skretar Fondacije ,,Gusinje“ iz

Njujorka Denis Rašić kaže da

susreti na Ali-pašinim izvori-

matrajujerčuvajutradicijutog

mjestaibudeuspomenenasta-

ra vremena.

- Ovaj datum je jako bitan za

Gusinjane koji dođu da se sret-

nu sa rodbinom i prijateljima

koje dugo nijesu vidjeli - ista-

kao jeRašić, uvjerenda ćemla-

di nastaviti da se okupljaju.

I.TERZIĆ

GUsINJE:

Završeni

zavičajni susreti na

Ali-pašinim izvorima

Narednegodineopština

ćepodržati organizaciju

KIŠANIJEOMELADRUŽENJE:

JučenaAli-pašinimizvorima

AnelaČekić

DenisRašić

PODGORICA

- Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijom u više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po neko-

liko sati neće imati struju.

Andrijevica:

od8do 14:30sati

dioGnjilogPotoka.

Berane:

od8do14:30satiAza-

ne; od 9 do 14 sati dio Donje

Ržanice; od8do 18 sati Buče I,

II i III - zbog ugradnje novih

brojila

BijeloPolje:

od9do15satiBo-

jišta, Tomaševo, Muslici, Gli-

bavac, Skočigorina, Grančare-

vo, Ujnice, Lijeska, Sokolac,

Pisana jela, Kameno polje, Ba-

rice, Obod i Zaljevo; od 8 do 18

sati Dobrakovo - zbog ugrad-

nje novihbrojila.

Kotor:

povremeni prekidi u

terminuod8do11 satiMarkov

Rt i Stoliv.

Kolašin:

od9do 14 satiOsreci,

Vrujca i Ravni.

Mojkovac:

od 9 do 15 sati Go-

jakovići.

Nikšić:

od 9 do 14 sati Spila,

Zagora, Okolišta, Osječenica,

Nudo,Zaslap,Grahovac,Roje-

vići, Prisoje, Zakurljaj, Gornje

Polje, Grahovo, Tospude, Ro-

koči iTrešnjevo; od9do15sati

dioDragoveLuke (Krš).

Petnjica:

od 8 do 14:30 sati Ja-

vorova.

Pljevlja:

od 8 do 13 sati Ljuće,

Pauče, Borovica, Šumani, Vr-

bica, Kruševo, Dragaši i Ka-

kmuže; od8do15sati:Rabitlje

i Koši do.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati Cr-

nokrpe, Razdolje, Konfekcija,

Grablje, Binoše, Rijeka, Kača-

re, Paučina i Blaće.

Šavnik:

od 9 do 15 sati Kruše-

vice.

Ulcinj:

od 8:30 do 13 sati Veli-

ka plaža kod PortMilene kao i

dioĐerana.

Žabljak:

od 9 do 15 sati Smo-

ljan, Okruglica iMandića do.

M. N.

cEDIs

DioŠavnika

bez struje

šest sati

R. IČEVIĆ

D. MalIDŽaN