Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 3. avgust 2018.

Marketing

PODGORICA

- I ove godine

NLB je podržala realizaciju

Projekta 1000+ i uvjereni

smoda je ovo kvalitetan

model za rješavanje stam-

benogpitanja građana,

izjavila je Pobjedi Ivana Boš-

ković, direktorica sektora

poslovanja sa građanima

NLB-a.

Naglasila je da nude moguć-

nost klijentima da na jedno-

stavan i povoljan način riješe

jedno važno životno pitanje,

kakvo je stambeno i ne čudi

nas veliko intresovanje gra-

đana, a samim tim i veliki broj

prijava. Do sada su NLB Banci

podnesena 192 zahtjeva za

ovaj vid kreditiranja.

POBJEDA:

Kakve pogod-

nosti nudi Vaša banka za

aplikante?

BOŠKOVIĆ:

NLB nastoji da

građanima omogući što jed-

nostavnije procedure, brzu

i e ikasnu uslugu koja će im

maksimalno olakšati proces

prijave za stambeni kredit. Bri-

nući o komforu svojih klijenata

obezbijedili smomogućnost

odloženog plaćanja rate po

kreditu do 12 mjeseci. Važno

je napomenuti i to da za kre-

dite čiji otplatni period ističe

do 50-e godine života, klijent

nije u obavezi da obezbijedi

polisu životnog osiguranja.

Zajedničko za sve prijavljene u

ovomprojektu je i to da mogu

očekivati povoljnije notarske

usluge i usluge osiguranja, za

one kojima su potrebne.

POBJEDA:

Kolika je efek-

tivna godišnja kamata na

kredite?

BOŠKOVIĆ:

Riječ je o vrlo

povoljnom kreditnom aran-

žmanu sa efektivnomgodiš-

njom kamatnom stopom izno-

sa 3,07 odsto, pa pozivamo

sve građane koji imaju nerije-

šeno stambeno pitanje da se

informišu o uslovima prijave

u nekoj od naših poslovnica,

kako bi iskoristili ovumoguć-

nost da na lak, povoljan i brz

način sebi obezbijede stan.

POBJEDA:

Da li odobravate

grejs period za aplikante

koji kupe stanu izgradnji?

BOŠKOVIĆ:

Obezbijedili smo

mogućnost odloženog plaća-

nja rate kredita do 12 mjeseci.

Ovo je velika prednost jer

tako rasterećujemo

budžete korisnika kre-

dita, kako bi izbjegli da

u isto vrijeme plaćaju i

ratu po kreditu i rentu

za iznajmljivanje

stana domomenta

useljenja u novi stan.

Tokomgrejs perioda u traja-

nju do 12 mjeseci, klijentima

je ponuđena mogućnost da

plaćaju samo kamatu za ovaj

period ili da ne plaćaju ni

iznos kamate, već da se ovaj

iznos rasporedi na cijeli peri-

od otplate kredita.

POBJEDA:

Koliko ste apli-

kacija proslijedili Ministar-

stvu?

BOŠKOVIĆ:

Sve aplikacije

predate Banci su proslijeđene

Ministarstvu, odnosno agenci-

NLB učestvuje u projektuHiljadu plus

Bez rate i kamate

do 12mjeseci

Kako klijenti ne bi istovremeno plaćali kiriju i ratu omogućili smo imda do

12mjeseci plaćaju samo kamatu za ovaj period ili ni kamatu, već da se ovaj

iznos rasporedi na cijeli period otplate kredita

ji Procon koja je zadužena za

realizaciju projekta. Na osno-

vu interesovanja građana,

očekujemo da pristigne još

prijava.

POBJEDA:

Kolikodugo traje

obrada zahtjeva?

BOŠKOVIĆ:

Obrada zahtjeva

u prosjeku ne traje duže od 30

minuta po pojedinačnom slu-

čaju u zavisnosti od potrebne

dokumentacije. Nastojali smo

da sve procedure prilagodimo

potrebama klijenata kako bi

imomogućili da što lakše apli-

ciraju za projekat 1000+.

POBJEDA:

Koliko košta

životnoosiguranje za kredi-

te uVašoj banci?

BOŠKOVIĆ:

Premija za polisu

osiguranja nije iskna i zavisi

od starosti osiguranika, osi-

gurane sume i osiguravajuće

kuće za koju se odluči. U

saradnji sa klijentom i osigura-

vajućom kućom, uvijek nasto-

jimo da nađemo najpovoljnije

rješenje za klijenta.

J. R.

IvanaBošković