Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 2. avgust 2018.

Hronika

PODGORICA

–VasilijeMar-

ković (64) stradao je, pod još

nerazjašnjenimokolnosti-

ma, upožarukoji se jučeu

osamsati dogodiou selu

GornjaStijenauPiperima.

Prema nezvaničnim saznanji-

ma,Marković jenajvjerovatni-

je stradao dok je palio svoje

pokošeno sijeno.

- Požar je buknuo u osam sati

usljed paljenja smeća. Mješta-

nisusesamoorganizovalidaga

gase i nijesu zvali ni Službu za-

štite ni Direktorat za vanredne

situacije. Nikome u sistemu

nijeprijavljenpožar,većnesta-

nak lica u 12.21. Kada suugasili

vatru, prijavili sunestanak. Ni-

ti smo znali, niti smomogli in-

tervenisati – kazao je Pobjedi

direktor Direktorata za van-

redne situacijeMirsadMulić.

Vatrogasci Službe zaštite Pod-

goricanakonprijavekrenulisu

uPipere.

-Ekipa jekrenulau12.40sati, a

stigla u 13:15. U tom trenutku

stiglajeinformacijadajenađe-

no tijelo nestale osobe – kazali

su iz Službe zaštite.

Uviđaj je obavila podgorička

policija i tužilac, a tijelo je po-

slato na obdukciju nakon čega

će se znati uzrok smrtiMarko-

vića.

M.L.-Nj.B.

Stradaomještanin

VasilijeMarković

Direktorat za vanredne situacije MUP-a apelovao je na građane

da prilikomuređenja svojih imanja i paljenja korova obavijeste

lokalne službe zaštite i spašavanja, koje će blagovremeno izaći

na lice mjesta i u slučaju potrebe adekvatno intervenisati.

Još jednompodsjećamo da je broj za hitne situacije u Direktora-

tu za vanredne situacije 112, a broj službi zaštite i spašavanja 123.

MUP:Obavijestiti lokalne

službekadasređujuimanja

Požar u Gornjoj Stijeni u Piperima

KOTOR

– Osnovno državno

tužilaštvo u Kotoru pokrenulo

je istragu i formiralo je pred-

met protiv Tivćanina Ivana

Fatovića (30), skipera motor-

ne jahte „Fliper“ zbog sumnje

da je odgovoran za nesreću u

kojoj su prije tri dana poginuli

poljski državljani Pjotr Martin

Makovski (39) i Emilia Agne-

ska Pjaskovska (46).

- Formiran je predmet pro-

tiv I. F. iz Tivta povodom

pomorske nesreće, zbog

krivičnog djela teško djelo

protiv bezbjednosti javnog

saobraćaja. Osumnjičenom je

nakon saslušanja određeno

zadržavanje u trajanju do 72

sata. Izviđaj je u toku – kazala

je za portal Boka news port-

parolka Osnovnog državnog

tužilaštva u Kotoru Tijana

Čelanović.

Fatović će danas biti priveden

sudiji za istragu Osnovnog

suda u Kotoru koji će se izja-

sniti o pritvoru.

Sudar ,,Flipera“ i jedrilice

„Karuker“ dogodio se u

ponedjeljak oko osammilja

južno od uvale Oblatna u zali-

vu Trašte, kada su poginuli

poljski državljani Makovski i

Pjaskovska. Oni su bili skiper i

putnica na poljskoj jedrilici.

Direktor Uprave pomorske

sigurnosti Safet Kočan ranije

je kazao da je spašeno 12

osoba, od kojih je sedmoro

djece.

U akciji spašavanja, na poziv

Uprave pomorske sigurnosti,

učestvovao je i Neđeljko Bani-

ćević, inspektori za bezbjed-

nost plovidbe kotorske Lučke

kapetanije, ekipa Marine

Zelenika, helikopter MUP-a,

pripadnici tivatske Službe

zaštite i spašavanja i članovi

Dobrovoljnog vatrogasnog

društva „Krtoli“ iz Radovića.

Zbog nesreće na moru oglasili

su se i iz Motonautičkog save-

za Crne Gore, apelujući na

nadležne da reaguju i spriječe

rad irmi koje nemaju licencu.

Oni su istakli da već niz godi-

na nude državnimorganima

rješenje kojimbi se smanjio

broj nesreća na moru, time

što bi se opredijelio poligon

za sportsku obuku i vožnju.

M. L.

ILUSTRACIJA

Pokrenuta istraga i formiran predmet protiv Tivćanina

zbog nesreće namoru u kojoj su dvije osobe poginule

Fatovićdanaskod

sudijeza istragu

BAR

- I. Ž. (19) izBara i B. E. (18) izRusijeuhapšeni suzbog

iznude, saopšteno je izUpravepolicije.

Kakosenavodiusaopštenju, njihdvojesu, uutorakveče, kakose

sumnja, od RusaM. E. ukrali telefon iPhone 8, da bi mu nakon

toga preko ruske društvenemrežeVK tražili 300 eura.

Oni su tako i ugovarali vrijeme i mjesto predaje novca, na šta je

Rus i pristao, pa imje predao 200 eura.

On je slučaj prijaviopoliciji, anakonpredajenovca osumnjičeni

su i uhapšeni.

Ukradeni telefon i novac su vraćeni vlasniku.

A.G.

U Baru uhapšene dvije osobe zbog iznude

Ukrali telefon,

papreko ruske

društvenemreže

tražili 300eura

NIKŠIĆ

- Ž. J. (42), Z. K. (37) iN. K. (25) izNikšićauhapšeni

suzbog sumnjeda supočinili krađe i razbojništvoupokuša-

ju.

Kako je saopštilaUprava policije, prilikomrazbojništva upoku-

šaju, osumnjičeni Ž. J. je, kako se sumnja, nakon što je oborio na

zemljudjevojčicupokušao odnje da ukrademobilni telefon.

Z. K. je osumnjičen da je počinio dva krivična djela teška krađa

tako što je dva puta obijaomotorna vozila.

N. K. je priveden osnovnom državnom tužiocu u Nikšiću zbog

sumnje da je iz jedne kuće ukrao 1.700 eura.

M.L.

Krivične prijave protiv trojice Nikšićana

Osumnjičeni zakrađe

telefona, obijanjevozila

UPlatijamagorio ,,audi A6“

KOTOR

–Odbrana ljekarke

HitnepomoćiuBudvi Jane

Bovan(32)predložila je

OsnovnomsuduuKotoruda

odredinovovještačenjekojim

trebadaseutvrdi vrijeme

moždanogudarasadapokoj-

nogSavaKovačevića, potvr-

dio jezaPobjeduadvokatRat-

koPantović.

Premanavodimaoptužnice,ko-

ju zastupa tužilac Žarko Pajko-

vić, Bovan je kao dežurni ljekar

9.septembra2014.godineuHit-

nojmedicinskojpomoćiuBudvi

prema Savu Kovačeviću primi-

jenila nepodoban način liječe-

nja, propisujući mu terapiju za

alkoholisano stanje i previdjela

je da je stanje u kojem je dove-

denpacijentmoglobitiirezultat

moždanogudara.

Branilac Bovan, advokat Ratko

Pantović prigovorio je nalazu

koji je uradila obducentkinja dr

DraganaČukićnavodećidaovaj

dokument ne sadrži opismeto-

de koja je korišćena prilikom

utvrđivanja uzroka smrti kao i

vrijeme nastanka moždanog

udara.

-TojeosnovkojijedrČukićmo-

rala navesti u nalazu jer ako je

moždani udar kod Kovačevića

nastupio nakon što je otpušten

izHitnepomoći,ondanemakri-

vičnog djela koje se mojoj bra-

njenici stavlja na teret – poja-

snio jeadvokatPantović.

On je predložio da se novo vje-

štačenje povjeri Institutu za

sudskumedicinuuBeogradu.

Prilikom davanja odbrane, lje-

karka Bovan je ispričala da je

SavaKovačevića opservirala sat

ipoilidva,štoukazujedajeima-

lanamjerudapomogne tomčo-

vjeku.

Ona je pred sudomustvrdila da

jeprilikomprijemaiotpustapa-

cijenta Kovačevića uradila or-

jentaciono neurološki pregled i

da nije primijetila simptome

neuroloških ispada koji su ka-

rakteristični zamoždani udar.

Istakla je da joj je nejasno kako

je obducentkinja dr Dragana

Čukić mogla da utvrdi da nije

uradila neurološki pregled Ko-

vačevića prilikomprijema i pri-

likomotpusta izHitnepomoći.

- Svjesna sam da protokol nije

bio detaljan, ali da ne mora da

znači da ako sve nije detaljno

napisano da pregleda nije bilo –

kazala je tada ljekarkaBovan.

Prema nalazu koji je potpisala

vještak dr Dragana Čukić, lje-

karka Bovan je propustila da

uradi orjentaciono neurološki

pregled Kovačevića i da ga po-

novo pregleda nakon primljene

terapije.

Advokat Pantović navodi da je

Bovansudupredočila i da jepo-

slijedva sata opservacije osvije-

stila Kovačevića, koji je u svje-

snomstanju i na nogama izašao

izHitnepomoćiuBudvi, ašto je

potvrdila i dežurnamedicinska

sestraStefanaVuković.

-Kada jeotpušten, Kovačević je

mogao da govori i izašao je iz

zgradeHitnepomoćiuBudvina

nogama, zbilja uz pomoć brata

–kazao jeadvokatPantović.

Prema njegovim riječima, lje-

karka Bovan je pred sudomna-

vela i da jeprilikomotpustaKo-

vačevića naložila njegovom

bratudagapovedekući i prepo-

ručila strogomirovanje.

Međutim,Savajenakonotpusta

iz Hitne pomoći brat Milorad

Kovačevićumjestoukući držao

ugepekupikapa sedamsati.

To je pred sudom ispričao poli-

cajacMirkoJovanović, koji je te

noći patrolirao i došao po pozi-

vuMiloradaKovačevića.

Policajac je ispričaoda jepokoj-

nogSavazatekaougepekupika-

pa u nesvjesnom stanju. Ležao

je u lokvi tečnosti koju je pret-

hodno najvjerovatnije povratio,

ispričao jeJovanović.

Sljedeće suđenjezakazano jeza

4. oktobar.

B.R.

PODGORICA

-NamagistralnomputuPodgorica–Kolašin

uPlatijama jeuutorakveče gorioautomobil ,,audi A6“.

Kako je saopšteno iz podgoričke Službe zaštite i spašavanja,

prijava je stigla okoponoći, a vatrogasci su izašli na teren, ugasi-

li požar i očistili kolovoz.

Nije poznato kako je došlodopožara na automobile.

C.H.

Na suđenju ljekarki Hitne pomoći u Budvi za nesavjesno liječenje odbrana prigovorila nalazu obducenta

Vještaci dautvrdevrijememoždanogudara

Osnovni suduKotoru

Advokat RatkoPantović

SamjestapožarauPiperima