Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 2. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA–

Stopaneza-

poslenosti uCrnoj Gori, pre-

mapodacimaZavoda za za-

pošljavanje, pala je ispod 18

procenata, ana smanjenje

brojanezaposlenihuprvoj

polovini godineuticalo je, iz-

međuostalog, sezonskoza-

pošljavanjedomaće radne

snage.

Kako je na konferenciji za no-

vinareistakaodirektorZavoda

Suljo Mustafić, na sezonskim

poslovima u Crnoj Gori anga-

žovan je 8.081 domaći radnik.

Plan

- Godišnji plan od 10.000 do-

maćih sezonaca biće prema-

šen. Poslodavcima je jeftinije

angažovanje domaćih sezona-

ca, jer mogu da koriste aktuel-

nu Vladinu uredbu o olakšica-

ma - kazao jeMustafić i dodao

da jesiguranda jeregistrovana

brojka od 8.081 angažovanog

domaćeg radnika na sezon-

skimposlovimamnogo veća.

Dodao je da očekuju podatke

izPoreskeupraveoprijavirad-

nikanaobaveznosocijalnoosi-

guranje i konstatovao da smo

svi svjedoci pojave rada „na

crno“.

- Kao institucija ne možemo

sami da se borimo sa timnega-

tivnim trendom, ali u saradnji

sa nadležnima nastojimo da tu

pojavu svedemo na najmanju

moguću mjeru - saopštio je

Mustafić.

On jenaveoda jeZavodpriori-

tetno djelovanje usmjerio na

što veće uključivanje domaćih

radnikanatržišterada,kaoida

je promijenjen pristup u se-

zonskom zapošljavanju, jer

mobilni timovi idu kod poslo-

davaca i nude im raspoloživu

radnu snagu.

Mustafić smatra da su benefiti

intenzivnijeg zapošljavanja

domaćeradnesnagevišestruki

ividljivikrozpoboljšanjestan-

darda i veći priliv sredstava u

budžet.

- Najznačajniji programi koje

jeZavodrealizovaouprethod-

nom periodu odnose se na os-

posobljavanje i obrazovanje

odraslih, kao i na javne radove

- kazao jeMustafić.

Na programu „Stop sivoj eko-

nomiji“ angažovano je, kako je

rekao, 180 visokoškolaca na

periododšestmjeseciitouPo-

reskoj i upravama policije i za

inspekcijske poslove.

- Krenuli smo sa pilot projek-

tompodnazivom„Osnažime i

uspjeću“, koji je namijenjen

kategorijama teže zapošljivih

osoba –dodao jeMustafić.

U prvih šest mjeseci ove godi-

ne odobrena su 63 kredita vri-

jedna 394.000 eura, čija reali-

zacijaomogućavaotvaranje79

radnihmjesta.

Podaci

Pomoćnik direktora Zavoda

Goran Bubanja kazao je da su

u prvoj polovini godine zabi-

lježeni pozitivni trendovi na

tržištu rada, koje karakterišu

kontinuirani pad broja neza-

poslenih i stope nezaposleno-

sti.

Izdato je 17.600 radnih dozvo-

la, odčega 11.950uokvirukvo-

te, a 5.732 vannje.

PODGORICA–

Uzrokviše-

satnogkašnjenjameđuna-

rodnogvozauponedjeljak

veče, upolasku sa staniceu

Baru, navodnonijekvar lo-

komotive, većkrađabeton-

skih tegovakoji zatežukon-

taktnumrežu, objavio jena

Fejsbukuzaposleni uŽelje-

zničkomprevozuCrneGore,

prenio jePortal Analitika.

Na njegovu objavu, iako su je

prenijeli mediji, juče nije bilo

reakciježeljezničkihpreduze-

ća. Pobjedi su iz Željezničke

infrastrukture najavili odgo-

vore za danas.

Prema našimnezvaničnim sa-

znanjima, krađa betonskih te-

gova nije rijetka pojava.

- Kad se tegovi maknu, mreža

se opusti i kad voz naiđe – po-

kida je. Ista stvar se i večeras (u

ponedjeljak veče) desila i opet

je nastao haos. Zbog vandala

koji nijesu svjesni šta rade ne-

komože izgubiti život. Radnik

samŽeljezničkog prevoza, ne

pišem na pamet – poručio je

ovaj zaposleni na društvenoj

mreži Fejsbuk.

Međunarodni voz 432, koji je

iz Bara u Beograd trebalo da

krene u 19 sati, iz barske stani-

ce u ponedjeljak veče pošao je

sa više od četiri sata zakašnje-

nja, skoropredponoć.

Jedannezadovoljni putnikko-

ji je ovaj voz čekao na stanici u

Sutomoru, ogorčen što ih niko

nije obavijestio o razlozima

kašnjenja, te kada će krenuti,

objavio jenaFejsbukufotogra-

fijenakojimasevidedjecakoja

spavaju pored šina i desetine

iznurenihputnika.

PRmenadžerka Željezničkog

prevoza Amina Murić juče je

zaPobjeduobjasniladasuveli-

ko kašnjenje uzrokovala dva

događaja – pokvarila se loko-

motiva, pa su novu morali da

dopreme iz Podgorice, ali je u

međuvremenudošlodopreki-

danakontaktnojmreži nadio-

nici ka Virpazaru. Da li je na-

vodna krađa betonskih tegova

bila uzrok prekida napajanja

kontaktnemrežetrebalobida-

nas da saopšte iz Željezničke

infrastrukture. Betonski tego-

viobezbjeđujudasekontaktna

mreža ne olabavi i da voz pro-

đe neometano.

J.B.

PODGORICA-

SeloOčinići,

koje jepet kilometaraudalje-

noodCetinja, tokomprote-

klihpet godinabilo je epicen-

tar oko 150zemljotresa.

Iz Sektora za seizmologiju Za-

voda za hidrometeorologiju i

seizmologiju kažu da su uzrok

sastav tla i obilne padavine, pi-

šeCetinjski list.

Sektor za seizmologiju u julu

ove godine registrovao je dva

zemljotresamanje jačine, čiji je

epicentar bio u Očinićima. Ze-

mljotresjačine3,5jedinicaRih-

terove skale registrovan je 5.

jula, a pet dana kasnije zemljo-

tres jačine 3,3 jedinicaRihtero-

ve skale. Zabilježeno je i dese-

tak slabijih zemljotesa jačine

od 1,5 do 2,5 jedinica Rihterove

skale. Materijalnu štetu nije

pretrpjelo nijedno od oko 50

domaćinstava uovomselu.

Uzrok čestog podrhtavanja tla

na ovompodručju, prema rije-

čima inženjera geologijeMile-

neTomanović,jetajštoprostor

Brajića i Očinića predstavlja

tektonski aktivnu zonu, čiji se

seizmogeni potencijal perio-

dično aktivirao u prošlosti,

kroz seriju slabijih, umjereno

jakihdo jakihzemljotresa.

- Ono što je karakteristično za

ovuoblast jesteda jevećinaze-

mljotresa bila generisana to-

komperioda sa obilnimkoliči-

nama atmosferskih padavina,

stoga donekle, pojačana seiz-

mičnost bi semogla koorelirati

sa obilnim padavinama, kakav

je slučaj zabilježen krajem

1985. i početkom 1986. tokom

velikihpoplavanateritorijiop-

štine Cetinje, zatim u skorijoj

istoriji 2005, 2010, krajem

2012. i tokom 2013 - kazala je

Tomanović.

Onadodajedaseovakvipotresi

moguočekivati ubudućnosti.

- Moramo biti svjesni da je Cr-

na Gora, naročito njen južni i

centralni dio, samim tim i Oči-

nići i Brajići, prostor sa pojača-

nim seizmičkim hazardom,

zemljotresi su naša realnost i

takvihdešavanja jeuvijekbilo i

biće u budućnosti - kazala je

Tomanović.

Sektor za seizmologiju posje-

duje bazu podataka dokumen-

tovanihiregistrovanihzemljo-

tresa u Crnoj Gori i regionu

tokomposljednjihpet vjekova.

Prema timpodacima, samo to-

kommarta 2013. na Očinićima

je „treslo“ više od 70puta.

Od 2013. do danas na području

Očinića i Brajića registrovano

je oko 150 zemljotresa.

Najjačizemljotresnaovompo-

dručjuzabilježenje25.novem-

bra 1985. i iznosio je pet jedini-

caRihterove skale.

R.d.

POVEĆANOZAPOŠLJAVANJEDOMAĆERADNESNAGE:

Sa jučerašnjekonferencije

Zavod za zapošljavanje saopštio podatke poslovanja

Nezaposlenost

ispod 18odsto

Zavod za zapošljavanje

objavio je juče sedmi javni

poziv za dodjelu grant šeme

u iznosu od 1,5 miliona eura

za finansiranje projekata

rehabilitacije i zapošljavanja

osoba s invaliditetom.

Načelnica Fonda za profesi-

onalnu rehabilitaciju Enesa

Rastoder rekla je da će javni

poziv biti objavljen na sajtu

Zavoda i da će trajati 30

dana.

- Finansiraće se projektne

ideje u vrijednosti od 30 do

50 hiljada eura, odnosno

maksimalni iznos granta

je 50 hiljada - objasnila je

Rastoder na konferenciji za

novinare.

Ona je kazala da bi u te pro-

jekte trebalo da bude uklju-

čeno najmanje 180 osoba, od

čega 40 ili 50 odsto žena.

- Najmanje 60 odsto učesni-

ka trebalo bi da bude zapo-

sleno tokom trajanja projek-

ta, a 30 odsto nakon završet-

ka - navela je Rastoder.

Radna grupa Zavoda uradila

je analizu projekata dodijelje-

nih 2014, 2015. i 2016. godine

koji su finansirani u iznosu

od 4,5 miliona eura.

U ove pozive je, kako je kaza-

la, bilo uključeno više od 800

osoba s invaliditetom, oko

300 je bilo zaposleno kod

poslodavca na konkretnom

radnommjestu, a za 200

je izdat sertifikat i oni su se

obučavali za pojedina zani-

manja.

Rastoder je navela da je blizu

100 osoba bilo uključeno u

mjere profesionalne rehabi-

litiacije.

Rekla je da je u prvim javnim

pozivima učešće nevladinog

sektora bilo na visokom

nivou, više od 80 odsto, a

kasnije je smanjeno.

- Na predzadnjemprojektu

učešće nevladinog sektora je

bilo 50 odsto, a realnog sek-

tora takođe 50 odsto - kazala

je Rastoder.

Preporuke radne grupe su

da se unaprijedi zakonski

okvir kojim se uređuje finan-

siranje projekata za zapošlja-

vanje osoba s invaliditetom,

da se napravi sistem selekci-

je i praćenja njihovog učešća

u projektima i da se unaprije-

de obaveze zapošljavanja.

Zazapošljavanjeosobas

invaliditetom1,5miliona

- Vlada je odredila ukupnu

kvotu od 18.185 radnih dozvo-

la, a procenat njihove iskori-

šćenosti iznosi 65,7 - naveo je

Bubanja.

On je dodao da Vlada raspola-

že sa još 5.000 radnihdozvola.

-Došlo jedopromjeneustruk-

turi nezaposlenih, odnosnodo

povećanjaudjelastarijihižena

među nezaposlenima, dok je

broj mladih smanjen. Pozitiv-

no je što imamo kontinuirano

smanjenje broja nezaposlenih

visokoškolaca - ocijenio je Bu-

banja.

Prema posljednim podacima,

u Crnoj Gori ima 41.750 neza-

poslenih,astopanezaposleno-

sti iznosi 17,99 odsto.

Bubanja je saopštio da u struk-

turi nezaposlenih, prema po-

dacima od kraja juna, žene

učestvuju sa 58,4 odsto, dok ih

jeu istomperioduprošle godi-

ne bilo 52 odsto.

Na evidenciji se, prema rije-

čima Bubanje, nalazi 4.140

mladih koji nemaju posao, a

njihovo učešće u strukturi

nezaposlenih smanjeno je sa

13 odstona 9,7 odsto.

- Broj starih osoba u strukturi

nezaposlenosti povećan je sa

12.260 na 13.470 - rekao je Bu-

banja.

Prošle godine bilo je nezapo-

sleno 7.370 visokoškolaca, a

ove 5.830.

- Ove godine je smanjen i broj

novoprijavljenih i iznosi

14.360, što je 29,5 odsto manje

u odnosu na prošlu - kazao je

Bubanja.

n.K.

Godišnji plan od 10.000 domaćih sezonaca biće

premašen. Poslodavcima je jeftinije angažovanje

domaćih sezonaca, jer mogu da koriste aktuelnu

Vladinu uredbu o olakšicama - kazao je SuljoMustafić

Podaci Sektora za seizmologiju

UreonuselaOčinići zapet

godinabilo 150zemljotresa

Radnik Željeznice preko Fejsbuka upozorava namoguće pogubne posljedice krađa na pruzi

Zbogvandalaneko

može izgubiti život!

PUTNICISATIMAČEKALI:

Fotografijekoje jena

Fejsbukuobjavionezadovoljni putnik