Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 2. avgust 2018.

Društvo

dužnadaobezbjeđujezaštitui

očuvanjesvihkulturnihdoba-

ra koja se nalaze na njenoj te-

ritoriji – napisao je Bogdano-

vić.

Krajemprošle sedmice, nakon

što je jedna Cetinjanka na

Fejsbuku objavila fotografiju

ruinirane grobnice u Cetinj-

skommanastiru, reagovali su

izMinistarstva kulture, odno-

sno izUpravezazaštitukultur-

nog dobra, i zatražili su od

Upravezainspekcijskeposlove

da obavi nadzor tog kulturnog

dobra. Inspektor je ustanovio

da su svi grobovi dinastije Pe-

trović Njegoš, njih devet, osim

grobaknjeginjiceMarijekojije

devastiran, u dobrom stanju.

Rečeno je da je grob knjeginji-

ce Marije uništen na način što

su sa desne strane od grobnice

,,izdvojenifagmentitrikamena

krsta, sa lijeve strane od grob-

nice izdvojen je kameni grb, a

na dva postamenta na grobnici

nedostaju isti“. Nije, međutim,

izvjesno ko je, kada i kako rui-

nirao grobnicu, jer inspektor

navodi da se na osnovu uvida u

raspoloživu dokumentaciju sa

sigurnošću ne može utvrditi

vrijeme devastacije.

Na vijest o devastaciji Dvor-

skoggroblja reagovao je i crno-

gorski princ Nikola II Petrović

Njegoš, praunuk posljednjeg

crnogorskog kraljaNikole, koji

je izjaviozaPobjeduda jeogor-

čen zbog varvarskog djela uni-

štenjagrobovanjegovihpreda-

ka.

- Čin koji nijedan stanovnik

Cetinja koji voli svoj grad, niti

bilo koji građanin Crne Gore

kojivolisvojuzemljunemože

da razumije – kazao je on ta-

da.

N.Đ.

PODGORICA

–UkolikoVla-

daneprihvati sugestijeUnije

slobodnih sindikata i Saveza

sindikatananacrt izmjena i

dopunaZakonaopenzij-

skomi invalidskomosigura-

njuove radničke asocijacije

će, akobudepotrebno, orga-

nizovati i proteste.

Generalni sekretar Saveza sin-

dikataDuškoZarubica saopštio

je juče na konferenciji za novi-

nare da pokreću kampanju pod

nazivom ,,Za dostojanstveno

trećedoba“, jer se radi o sistem-

skomi vrlovažnomzakonu.

RASPRAVA

- Javna rasprava jepočela i pla-

nirano je da se okrugli stolovi

održe početkom septembra.

Kako je sada vrijeme godišnjih

odmora, već smo uputili za-

htjev da se javna rasprava pro-

duži - rekao jeZarubica.

On je najavio i da će sindikati

organizovati tribine na kojima

će članstvo upoznati sa zajed-

ničkimzahtjevima.

- Prednost dajemo socijalnom

dijalogu, ali ako se naši prijed-

lozi ne uvrste u konačni tekst

zakona, sindikati su spremni i

na druge vidove sindikalne

borbe – lobiranje, prikupljanje

potpisa za amandmansko dje-

lovanje i referendumsko izjaš-

njavanje, svedoprotesta i štraj-

kovaakobudupotrebni-poručio

jeZarubica.

Generalni sekretar Unije slo-

bodnih sindikata SrđaKeković

naglasio je da se radi o zakonu

koji je od posebne važnosti za

sve građane ističući da radna

grupa nije prihvatila nijednu

sugestiju ili prijedlog sindika-

ta.

- Sindikati su podnijeli četiri

ključna zahtjeva, na koje će se

tokomkampanje najviše foku-

sirati. Jedan je da 40 godina

staža osiguranja ostane kao je-

dini uslov za odlazak u staro-

snu penziju, odnosno da se ne

proširuje sa kumulativnim

uslovom65 godina života kako

se to predlaže u nacrtu - rekao

jeKeković.

Drugi zahtjev jesmanjenjesta-

rosne granice za odlazak u

penziju sa 67 na 65 godina ži-

vota za žene imuškarce.

Keković je podsjetio da se sada

u starosnu penziju može ići sa

67godinaživotai15godinasta-

ža osiguranja. Druga moguć-

nost za odlazak u penziju je 40

godina staža osiguranja bez

ikakvog uslovljavanja.

-Tosadapokušavajudavežusa

životnomdobiod65godina,što

je za nas krajnjeneprihvatljivo,

isto kao što smatramo da treba

vratitistarosnugranicusa67na

65 godina za žene i muškarce -

objasnio jeKeković.

Argumenti za zahtjeve sindi-

kata su, kako je objasnio, što je

u Crnoj Gori ogroman broj ne-

zaposlenih, posebno mladih, i

što je evidentan trend „odliva

mozgova“.

PRIJEDLOZI

Sindikati su predložili i da

osnovicu za obračun penzije

čini prosjek zarada, odnosno

osnovicaosiguranjaostvarenih

u20najpovoljnijihgodinazatu

osobukoja ide upenziju.

Kako je istakao Keković, u Cr-

nojGorioko10.500penzionera

prima penziju od jedan do 125

eura. Višeod30.000njihprima

od 125 do 200 eura, a više od

30.500 prima penziju od 200

do 300 eura.

Kategoričan je da budžet Fon-

da PIO, ukoliko bi se izašlo u

susret zahtjevima sindikata, ne

bi bio previše opterećen, štavi-

še,može da bude održiv.

Istakao je i daMonstat posljed-

njih godina stalno saopštava da

u Crnoj Gori radi više od

180.000 osoba mjesečno, dok

podaciPoreskeupravepokazu-

ju da se doprinosi uplaćuju za

više od 130.000zaposlenih.

- Ta razlika je ogromna i tu po-

stojiogromanprostorzapunje-

nje budžeta Fonda PIO– rekao

jeKeković.

Ukazaojeinačinjenicudaistra-

živanja pokazuju da više od

40.000osoba radi nacrno.

N.K.

PODGORICA

– Inspekcija

jeprošle sedmice sa tržišta

povukla 13modelakupaćih

kostima zadjevojčicemarke

,,yamamay“, jer imajuvezice

kojenijesuu skladu sa stan-

dardomi predstavljajurizik

odgušenja i davljenja.

- Detaljnim pregledom proi-

zvoda utvrđeno je da pred-

metni proizvodi ne ispunjava-

ju zahtjeve bezbjednosti iz

nacionalnog standarda refe-

rentne oznake MEST EN

14682:2015jersekodkontroli-

sanih proizvoda vezice, odno-

sno vrpce sa slobodnimkraje-

vima nalaze na mjestima na

kojimanijesudozvoljene–na-

vodi seuobrazloženjuzaopo-

ziv ovih proizvoda koje je

objavljeno na sajtu potrošač.

me.

Iz Tržišne inspekcije su saop-

štili da djeca kao posebna ka-

tegorija potrošača u svojoj igri

morajubiti sigurna.

Građani koji su kupili ovemo-

delemogudaihvrate,atrgovci

će imvratiti novac.

Sa tržišta su prošlog mjeseca

povučene i plastične naočare

za suncenepoznatemarke, jer

mogu da izazovu oštećenje vi-

da.

-Na osnovu izloženog konsta-

tuje se da su navedene dječije

naočare za sunce stavljene u

promet iako ne ispunjavaju

zahtjeve bezbjednosti koji se

odnose na karakteristike proi-

zvoda, označavanje, upozore-

nja, uputstva - prema posebno

osjetljivojkategorijipotrošača

- djeci koja su usljed korišće-

nja najviše izložena riziku i

zahtjeva iz nacionalnog stan-

darda MEST EN ISO – piše u

obrazloženju.

Sl.R.

Slijedi izradakonzervatorskogprojekta

rskog groblja u Cetinjskommanastiru

Dva reprezentativna sindikata reagovala na izmjene i dopune Zakona o PIO

Protesti i štrajkovi ukoliko

Vladaneprihvati sugestije

ZAPOČELIKAMPANJU:

Sajučerašnjekonferencijezanovinare

Sindikati su

predložili i da

osnovicu za

obračun penzije

čini prosjek

zarada, odnosno

osnovica

osiguranja

ostvarenih u 20

najpovoljnijih

godina za tu

osobu koja ide u

penziju

Sindikati su predložili i da se profesionalnim vatrogascima

– spasiocima i zaposlenima u Zavodu za izvršenje krivičnih

sankcija omogući prijevremeno penzionisanje pod povla-

šćenimuslovima. U prijedlogu se navodi da to pravomogu

da ostvare najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

Prijedlogzaprijevremene

penzijevatrogascima

Predstavnici sindikata su predložili i da najniža penzija ne

može biti manja od 80 odstominimalne zarade, odnosno da

starosna penzija ostvarena na osnovu 40 godina staža osi-

guranja ne može biti niža od 55 odsto prosječne zarade.

Argumenti za to su, prema riječima Kekovića, pored ostalog,

što je tokom skoro tri decenije tranzicionog perioda, veliki

broj radnika bio obespravljen kroz uplatu doprinosa na

iznos najniže cijene rada ili minimalne zarade.

Predstavnik Saveza sindikata Predrag Spasojević naglasio

je na konferenciji za novinare da je predstavnik penzionera

u radnoj grupi za izradu zakona bio apsolutno protiv svih

prijedloga sindikata.

- Čak i protiv povećanja minimalne penzije – rekao je on.

Penzijadanebudenižaod

80odstominimalnezarade

Opasni proizvodi

Sa tržišta povučeni dječji kupaći kostimi i naočare za sunce

Vezicemoguda

izazovugušenje

i davljenje

Držaoci

čuvaju,

ržavaju

adobra

dila Srbija, mjerama moderne

inkvizicije, po kojoj je bolje 99

nevinih ubiti nego jednog kri-

vog zaobići, samo u prve dvije

godine zapaljeno je preko

5.000kuća.UdomuZviceraza-

paljeni su Petrova majka, su-

pruga, troje male djece, brat i

sestra. Baba je bila izvedena

ispred kuće i zavezana za drvo

da gleda smrt svojihnajbližih–

ispričao jeCimeša.

Književnik Milorad Popović

inicijativu UBNOR-a Nikšić

ocijenio jevrijednomjer će, ka-

ko je kazao, Crna Gora prvi put

na jednom vidnommjestu do-

bitiobilježjepoginulimazaslo-

bodu u periodu od 1916. do

1929, ističući da je spomenik u

Bajicama „nevidljiv“.

– I danas u suverenoj i nezavi-

snoj Crnoj Gori tema komit-

skog pokreta je još sakrivena,

što pokazuje da se i nakon 100

godinapokušavaumanjitiiobe-

smisliti taj glavni tok crnogor-

ske borbe za slobodu. Važno je

da revitalizujemo taj komitski,

ustanički, zelenaški pokret -pr-

vo jer smo to timljudimadužni,

jersuonikrenuliubitkukojusu

znali da će izgubiti, računajući

da će ta njihova žrtva imati ne-

ku cijenuunekomdrugomvre-

menu–kazao jePopović.

PredsjednikUBNOR-a i antifa-

šistaNikšićaSlobodanMirjačić

naglasio jeda sudobili podršku

lokalne uprave, a da će spome-

nik biti izgrađen na Trgu Save

Kovačevića, ispred Autobuske

stanice. Rekao je i da je do sada

prikupljeno svega 9.000, od

ukupno 26.000 eura koliko je

potrebno za spomenik.

J.ĐUKANOVIĆ

Na javnom konkursu oda-

bran je rad akademskog

vajara Sretena Milatovića.

Spomenik je kombinacija

bijelog autohtonog nikšić-

kog kamena i stakla. Kom-

poziciju spomenika čine

tri vertikalne grede (dvije

krajnje kamene i jedna sta-

klena središnja) i horizon-

talne kamene grede. Na

kamenimgredama biće na

ćiriličnompismu kompozi-

ciono raspoređen i ispisan

tekst: „U slavu crnogorskih

komita koji su se borili za

pravo, čast i slobodu Crne

Gore 1916 1929“ .

Spomenik