Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 2. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

–Položaj

LGBTIQosobaucrnogor-

skomdruštvuunaprijeđen je

prethodnihgodina, kao i za-

konska zaštita i poštovanje

njihovihosnovnih ljudskih

prava, ali velikavećinanjih i

daljeuCrnoj Gori žive skri-

veno i u strahu, suočeni/e sa

nasiljem, uznemiravanjemi

diskriminacijom, nemajući

ono što svakomljudskombi-

ćuna svijetu i po rođenju

pripada– slobodu, poručili

su juče iznevladineorgani-

zacije „KvirMontenegro“.

Ova organizacija saopštila je

da je okončana kampanja

„Eeedamije“, u okviru koje su

građani Crne Gore mogli da

iskažu svoje želje na vebsajtu

eeedamije.com

, a koju su pri-

premili u partnerstvu sa NVO

Juventas i Spektra.

Kampanja je, kako se navodi,

organizovana kako bi se skre-

nula pažnja na visok stepen

homofobije i transfobije u cr-

nogorskomdruštvu.

Uprethodnihmjesecipopozi-

vali su građane i građanke Cr-

ne Gore da iskažu svoje želje

navebsajtueeedamije.comina

siti lajtovima u Podgorici, Ko-

lašinu iBijelomPoljuosvanule

sunjihove 42 želje.

- Za pripradnike LGBTIQ za-

jednice, sve ove želje su na tek

drugom mjestu, a prvo je re-

zervisano za jednu jedinu že-

lju: da mi, pripadnici/ce

LGBTIQ zajednice, živimo

slobodno, bez straha, bez pre-

drasuda i osuda – saopšteno je

iz „Kvira“.

Oni su pozvali građane da pra-

te Fejsbuk, Tviter i Instagram

stranicu „Eeedamije“ kampa-

nje, gdje mogu pitati osobe iz

LGBTIQ zajednice sve što do

sada nijesu imali priliku.

-Nikoodnasnezaslužujeskri-

vanje u svoja četiri zida i svako

od nas ima pravo da živi slo-

bodno, ima pravo na ono sa či-

me se rodio, ima pravo na lju-

bav, sreću i na sve što ostali

ljudi neupitno imaju – zaklju-

čeno je u saopštenju.

Veb stranica zabilježila je više

od 4.700 posjeta, sa više od

1.000želja.

Kampanju je realizovala agen-

cijaBild studio.

N.Đ.

PODGORICA

–Ministarstvoprosvjete raspisalo jenaknad-

ni konkurs zaupis u srednje škole, amjesta ima za 2.720uče-

nika.

Prijave se, kako je saopšteno izovog resora, podnose školamaod

15. do 17. avgusta.

Na programima u trogodišnjem trajanju, kako je precizirano,

broj upisnihmjesta je 996, dok se na četvorogodišnje programe

srednjoškolskog obrazovanjamože upisati 1.194đaka.

-Brojmjestazaprogramgimnazije je454, dokćenaprograme iz

oblasti muzičke umjetnosti moći da se upiše 76 đaka. U svim

opštinama ima mjesta za sve učenike koji su završili osnovnu

školu–naglasili su izMinistarstva prosvjete.

Učenici trebada, kako jenavedeno, podnesuprijavunakonkurs,

originalnasvjedočanstvaposljednjatrirazredaosnovneškole,te

diplome i uvjerenja o rezultatima sa državnih i međunarodnih

takmičenja, odnosnododijeljenimpriznanjima.

- U toku trajanja roka za podnošenje prijava, komisija je dužna

da svakogdanaobjavi ažuriranu rang listuprijavljenihkandida-

ta radi njihovog informisanjaomjestuna rang listi.Nautvrđenu

rang listumože se podnijeti prigovor u roku od tri dana od dana

objavljivanja na oglasnoj tabli – kazali su iz Ministarstva pro-

svjete.

J.B.

PODGORICA

–Ministar-

stvokulture je, imajući uvi-

duznačaj Cetinjskogmana-

stira iDvorskoggroblja

Petrovića, koje seuokviru

njeganalazi, obezbijedilo fi-

nansijska sredstva, ali i druge

potrebne resurse za izradu

konzervatorskogprojekta i

sprovođenje svihpotrebnih

mjera radi zaštiteovognepo-

kretnogkulturnogdobra, sa-

opšteno je izovog resora.

Ministar Aleksandar Bogdano-

vić je, kakopojašnjavaju, uputio

inicijativuMitropoliji crnogor-

sko-primorskoj, kao držaocu

kulturnog dobra, u kojoj, pored

ostalog, navodi da su na dijelu

Dvorskoggroblja,kulturnogdo-

bra Cetinjski manastir, konsta-

tovana oštećenja koja snažno

doprinose degradaciji ovog ne-

pokretnogkulturnogdobra.

Bogdanović je u pismu ukazao

na odlučnost države da se sa

posebnom pažnjom odnosi

prema kulturno-istorijskom

nasljeđu koje svjedoči o našoj

ponosnoj i bogatoj istoriji.

- Riječ je o grobnimmjestima

članovadinastijePetrović, ko-

ji imajuvažnomjesto i uloguu

bogatoj crnogorskoj istoriji,

na koju smo izuzetno pono-

sni. Pored naših strateških

opredjeljenja, koja se odnose

na očuvanje i zaštitu nasljeđa,

imamo i zakonsku obavezu

kojom je predviđeno da su

vlasnici i držaoci kulturnih

dobara, uključujući i vjerske

zajednice, dužni da čuvaju,

poštuju, održavaju i pravilno

koriste kulturna dobra koja

posjeduju, teda je i CrnaGora

Konkurs za upis u srednje škole

Mjesta imaza

2.720učenika

Ministarstvoprosvjete

Ministarstvo kulture obezbijedilo novac za uređenje D

LGBTZAJEDNICAIDALJEJEDISKRIMINISANA:

Sa jednogodprajdova

Sa tribinenaCetinju

Završena kampanja ,,Eeedamije“

LGBTzajednicaželi

daživi bez straha

Bogdanovi

sudužni d

poštuju i o

kultur

Imamo i zakonsku obavezu

kojom je predviđeno da su

vlasnici i držaoci kulturnih

dobara, uključujući i vjerske

zajednice, dužni da čuvaju,

poštuju, održavaju i pravilno

koriste kulturna dobra koja

posjeduju - istakao jeministar

kultureAleksandar Bogdanović

Aleksandar Bogdanović

CETINJE

-CiljPodgoričke

skupštinebio jedenacionaliza-

cijaCrneGore, jerokupacija je

niži čini imačestoprolazni ka-

rakter, dokdenacionalizacija

imatrajni karakter–ocijenio

jesinoćnatribini „Komitski

pokretucetinjskomkraju“pu-

blicistaBorislavCimeša.

Tribina je održana u Vladinom

domunaCetinju,uorganizaciji

UBNOR-a i antifašistaNikšića i

Cetinja, kao dio projekta grad-

nje spomenika crnogorskim

komitama,kojibitrebalodabu-

de izgrađenuNikšiću.

Prema riječima diplomiranog

politikologaVladimiraJovano-

vića, istorijski podaci pokazuju

dabiuzmotoBožićnogustanka

- „za pravo, čast i slobodu“ tre-

balo dodati i „za nezavisnost

CrneGore“.

- Za ovo postoje i opravdanja u

istorijskim činjenicama, pa su

tako nađeni i pečati na kojima

stoji baš takav naziv „za pravo,

čast, slobodu i nezavisnost Cr-

neGore“ –kazao je Jovanović.

Cimeša je istakaoda jeodgovor

Crnogoraca na Podgoričku

skupštinubioBožićni ustanak.

- Saneslavnimponašanjempo-

jedinaca, komandu preuzima

KrstoZrnovPopović, koji jeza-

jedno sa 1.500 učesnika tog do-

gađaja krenuo u bitku za osva-

janjeCetinja–kazao jeCimeša.

Podsjetio je da je to vrijeme i

podjela u Crnoj Gori na „zele-

naše“ i „bjelaše“.

Prema riječima Cimeše, „bijeli

teror“kojijeod1916.godineza-

desio Crnu Goru bio je primjer

svjesnog organizovanog terora

i genocidnihmjera denaciona-

lizacije nad radnicima i civili-

ma,tedasavremenacivilizacija

ne pamti takav teror.

On je pozdravio inicijativu za

gradnju spomenika komitama

uNikšiću, ali i predložio da se i

na Cetinju podigne, makar,

skromnoobilježjeuznaksjeća-

nja na prvu žrtvu Božićnog

ustanka - kapetana Đura Draš-

kovića.

Cimeša je podsjetio i na tragič-

nusudbinuporodicePetraZvi-

cera.

-Utimmjeramakoje jesprovo-

Božićni ustanakpokušavase i

nakon 100godinaobesmisliti

Na Cetinju održana tribina o komitskompokretu