Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 2. avgust 2018.

Ekonomija

USD

1.16960

JPY 130.81000

GBP 0.89040

CHF

1.15890

AUD

1.57670

CAD

1.52310

Kursna lista

PODGORICA

Na novom spisku Centralne banke je 16.904 irme sa

računima u blokadi. Među novoblokiranim je i Opšta bolnica Melji-

ne u Herceg Novom. Njen račun je u blokadi jedan dan za 197.000

eura. Na tom spisku je i opština Rožaje koja je u blokadi 27 dana za

42.800 eura, ali i Cijevna komerc Podgorica 29 dana za 473.000

eura, Autoboka Kotor 28 dana za 340.000, Invest Nikšić osamdana

za 231.000, Fab lajv 55 dana za 222.000, Labor plus Podgorica 43

dana za 114.000, Mediterantours Budva 37 dana za 102.000, MBA

group Podgorica 20 dana za 63.000, Autoprevoz Zaton devet dana

za 21.000, Investment Budva devet dana za 39.000 eura…

M.P.M.

Centralna banka objavila novu crnu listu

Od jučeublokadi

bolnicaMeljine

PODGORICA

Vlada će najvjerovatnije aerodrome dati u konce-

siju, saopštio je minista r saobraćaja Osman Nurković i dodao da

će koncesija biti na 25 do 30 godina.

- Neće doći do prodaje aerodroma. Ići ćemo vjerovatno sa pozi-

vom za dodjelu koncesije nekoj od kredibilnih irmi, dokazanih

na svjetskom tržištu – kazao je Nurković za TV Vijesti i dodao da

bi poziv koncesionarima ovih dana trebalo da se nađe na sajtu

Ministarstva.

- Na osnovu iskustva iz okruženja mislimda postoje velike šanse

da nađemo zainteresovane kompanije i to bi bio odličan posao

za državu – rekao je Nurković i ocijenio da trenutno stanje oba

aerodroma ne zadovoljava potrebe građana, kao i da taj državni

potencijal može bolje da se valorizuje.

S. P.

Ministar saobraćaja najavio

Dajuaerodromeukoncesiju

PODGORICA

Nacrtomza-

konao finansiranjuopština,

koji jeMinistarstvo finansija

jučeobjavilo, predloženo je

da se sjevernimopštinama

povećaustupanjeporezana

zarade sa 12na 50odsto. Op-

štinamakoje imajudo tri hi-

ljade stanovnikaustupaće se

70odstoovogporeza.

Javnaraspravaoovompropisu

počeće 31. avgusta i trajaće 30

dana. Opštinama primorskog i

centralnog regiona ostaje 12

odstoovogprihoda,prijestoni-

ci 16, aglavnomgradu13odsto.

Opštine će dobijati 80 odsto

prihoda od poreza na promet

nepokretnosti ostvarenog na

njenoj teritoriji, 70 odsto kon-

cesionih i drugihnaknada izu-

zevnaknadezakorišćenjeluke

odkojeopštinamapripadapo-

lovina prihoda sa njene terito-

rije i kompletna naknada od

registracije vozila.

Nacrtom zakona je predlože-

noosnivanjerivolving fonda iz

kojeg opština koja je potpisala

ugovor o projektu sa donato-

rom ili vodećimpartneromna

projektu ima pravo da povuče

novac. Predviđeno je da opšti-

na mora da vrati novac nakon

refundacijeoddonatora, anaj-

kasnije 12mjeseci od dana po-

vlačenja sredstava. Sredstva

revolving fonda u prvoj godini

obezbjeđuje državni budžet.

Nacrtom su predviđeni i novi

kriterijumi za korišćenje Ega-

lizacionog fonda, kojimoguda

koriste opštine čiji je stepen

razvijenosti ispod prosječne

vrijednosti indeksa na nivou

države. Na taj način, kako je

objašnjeno, doći će se do pra-

vičnije raspodjele novca.

- Raspodjela novca je po siste-

mu 15odsto fiksno, 35odstona

osnovu površine i broja sta-

novnika u srazmjeri 50:50 i

preostalih 50 odsto na osnovu

prosječno obračunatih priho-

daodporezanazaradepojedi-

načno za svaku opštinu. Izu-

zetno, za opštine kod kojih je

prosjek obračunatih prihoda

od poreza na zarade ispod 20

odsto prosjeka svih opština,

ujednačavaće se do 50 odsto

prosjeka obračunatih prihoda

po navedenom osnovu za sve

opštine - navedeno jeunacrtu.

Propisan je i način početnog

finansiranja novoosnovane

opštinekoja jedužnadauroku

od pola godine od konstituisa-

nja donese odluku o budžetu i

druge propise uvođenja, na-

plateikontrolejavnihprihoda.

Uvedena je i novina po kojoj

odluku o kratkoročnom zadu-

živanju opštine po kojem se

glavnicamora otplatiti do kra-

ja fiskalne godine, donosi

predsjednik opštine, čime se

skraćuje rok za zaduživanje za

prevazilaženje trenutne neli-

kvidnosti lokalnog budžeta.

Opštine su dužne damjesečno

podnose izvještaje Ministar-

stvu finansija.

M.P.M.

Objavljen nacrt zakona o nansiranju lokalne samouprave, javna rasprava počinje u septembru

Sjevernimopštinama

polaporezanazarade

Željko Drinčić o novoj usluzi te banke

trgovinu

rzama

angažman države u dijelu listira-

nja određenih državnih hartija

od vrijednosti na domaćem

tržištu, kao i uz formiranje

novih platformi i tržišnih

materijala od strane same

berze, a kroz povezi-

vanje sa regionalnim

berzama i tu se situa-

cija može vrlo brzo

promijeniti.

Uostalom, ova

nova usluga UCB

je doprinos razvoju

tržišta kapitala, jer

će veliki broj klijena-

ta iz inostranstva kroz

trgovanje preko nas biti dio našeg

tržišta i indirektno uticati na njegov

razvoj.

različite mogućnosti i očeki-

vanja. Jedno je činjenica, a

to je da su kamatne stope na

štednju u Crnoj Gori sve niže i

takav trend se može očekivati i

dalje. Takođe je činjenica da je

sama ta štednja kumulativno

gledano sve veća. Realno je

očekivati da je veliki broj klije-

nata spreman da ta sredstva

uloži u neke hartije od vrijed-

nosti koje će imdavati veći

prinos od onog koji dobijaju

kroz kamatu na štednju. Jedan

način je kupovina državnih

ili korporativnih obveznica

u različitim valutama i to ne

samo onih koje je izdala naša

država. Drugi način je ulaganje

u „nešto rizičnije“ instrumente

- akcije preduzeća. Putemnaših

službi građani mogu kupovati

akcije na domaćem tržištu,

gdje izbor na žalost nije veliki,

ali i na berzama širom svijeta

akcije hiljada preduzeća, kao

što su Coca Cola, IBM, Apple,

Samsung, Disney itd.

Uostalom, kao što sampome-

nuo, svaki klijent ima različitu

percepciju svog novca i

očekivanja od ulaganja i zbog

toga ih pozivamda nas posje-

te i porazgovaraju sa nama.

Siguran samda ćemo naći

najjednostavnije i naje ikasni-

je rješenje i da ćemo na obo-

strano zadovoljstvo započeti

saradnju koja će, nadam se,

trajati dugo.

J. R.

PODGORICA

Ministri sao-

braćaja Crne Gore i Kosova

Osman Nurković i Pal Lekaj

potpisali su juče sporazum o

prevozuputnika i tereta ume-

đunarodnom druskom sao-

braćaju.

- Jedan od ciljeva rada Mini-

starstva je uklanjanje admini-

strativnihbarijera i u tomsmi-

slu ovim se sporazumom

uređuju odnosi u oblasti pre-

vozaumeđunarodnomdrum-

skomsaobraćaju na savremen

način kako bi se olakšao pro-

tok robe i putnika - rekao je

Nurković.

Navodisedasuministrirazgo-

varali o putnoj infrastrukturi,

posebno o izgradnji tunela iz-

međuRožaja i Peći.

S.P.

Potpisan sporazumCrne Gore i Kosova o prevozu u drumskomsaobraćaju

Olakšanprotok robe i putnika

PODGORICA

Svjetskabanka

preporučila je smanjenje ad-

ministracijekroz redukovanje

brojaministarstava i organa

javneuprave. Kaoprimjerna-

veli suEstoniju, koja imadva

putaviše stanovnika i 11mini-

starstava, dokCrnaGora ima

17, navodi seu izvještaju tima

SB.

Konstatujudaumnožavanjema-

lih organa i agencija dovodi do

neefikasnosti uprave, pa je pre-

poručena redukcija broja mini-

starstava i spajanje institucija.

Najvažnija preporuka je da Vla-

da razmotri horizontalnu raspo-

djelu funkcija u okviru javne

uprave i eventualno integrisanje

postojećihorgana.

- U Crnoj Gori, 33 od 119 javnih

organa imamanjeod20zaposle-

nih. Sobziromnaveličinu tržišta

rada i ograničenuprivlačnost dr-

žavne službe (manje od jednog

kandidata na dva javno oglašena

upražnjena radnamjesta, prema

izvještaju SIGMA-e), bilo bi lo-

gičnije da se smanji zaposlenost

u javnomsektoru spajanjemma-

lih jedinica i smanjenjem broja

administrativnog osoblja - piše u

izvještaju.

Uanalizi piše da sudržavni služ-

benici nezadovoljni visinompla-

ta i obimom posla, a da pojedini

bitni organi imaju nedostatak

osoblja. Autorski tim se slaže da

je neophodno postojanje Mini-

starstva javne uprave i Uprave za

kadrove, ali izričito predlaže da

Ministarstvo javne uprave nad-

zire aktivnosti Uprave za kadro-

ve.

PortalAnalitika

Izvještaj Svjetske banke u vezi sa optimizacijom javne uprave

Smanjiti brojministarstava

ŽeljkoDrinčić

Am lohijeRadović