Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 2. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Mitropolija

crnogorsko-primorska, odno-

sno Manastir Morača, gradiće

još jednumalu elektranu. Prva

mala elektrana u okviru ovog

manastira, koji je u sastavu

Srpske pravoslavne crkve,

izgrađena je 2009. godine.

Prema pisanju ,,Novosti“, riječ

je o protočnoj elektrani, u

kojoj se struja dobija padom

vode na turbinu. Iguman

Rafailo je saopštio da pripre-

maju dokumentaciju da bi

Hramuspenja Presvete Bogo-

rodice dobio još jednu elek-

tranu. Gradnja prve elektrane

započeta je 2008. godine, a

okončana 2009. godine, kada

su je u rad pustili tadašnji

predsjednik Crne Gore Filip

Vujanović i mitropolit Am i-

lohije.

- Tada je na snazi bio zakon

prema kome snaga elektrane

ne može biti veća od 12 kilo-

vata. Pošto se dobro pozna-

jemo, predsjednik Vujanović

mi je pomogao da završimo

sve papire i tako smo sagra-

dili elektranu od 12 kilovata

– kazao je iguman Rafailo,

objašnjavajući da su nakon

toga imali dovoljno električne

energije za njihove potrebe.

- Od tada smo, međutim,

obnovili sve zgrade i povećali

kapacitete. Ovde žive kalu-

đeri, sveštenik sa porodicom,

ljudi koji rade u Manastiru,

kao i prognanici – rekao je igu-

man Rafailo, koji Manastirom

upravlja 37 godina.

- Meni je pala na pamet ideja

da izgradimo elektranu i iznio

sam je predmitropolita. On se

malo nasmijao i blagoslovio.

Odmah smo krenuli sa sređi-

vanjempapira. Nadam se da

ćemo za mog života dobiti

još jednu elektranu – kazao je

iguman Rafailo.

S. P.

Uz blagoslovmitropolita Am lohija

SPCgradimini elektranu

PODGORICA

Kotor se ove

godine sa prošlogodišnjg tre-

ćegmjesta najpopularnijih luka

za kruzere u istočnomMedite-

ranu popeo na drugo, ostavivši

za sobomVeneciju, saopšteno

je iz Luke Kotor, uz objašnjenje

da su tako glasali putnici na

kruzerima.

Prvoplasirani je Dubrovnik, a u

top pet destinacija su Santorini

i Rodos.

S. P.

Top lista kruzing destinacija u istočnomMediteranu

Luka

Kotor na

drugom

mjestu

PODGORICA

DRI jedala

uslovnomišljenjena finansij-

ski izvještaj i negativnona

usklađenost poslovanja sa za-

konomUre zaprošlugodinu.

Stranka je 2017. završilau

plusu21.637 eura, jer supri-

hodi bili 143.172, a rashodi

121.535 eura.

Izvještaj,kojisusačinilisenato-

ri Nikola N. Kovačević i Zoran

Jelić,jezbogvećegbrojanepra-

vilnosti i propusta dostavljen

skupštinskimodborimazaeko-

nomiju i za politički sistem. Na

negativno mišljenje presudno

jeuticalo tošto jeUrakršilaZa-

kon o finansiranju političkih

subjekata i izbornihkampanja.

- Revizijom je utvrđeno da su

prihodi Ure od opštine Budva

od 10.482 eura za redovno po-

slovanje uplaćeni od aprila do

septembra 2017. na izborni ra-

čunkoalicije „Budvamore“ ko-

ji čineUra, SDPiLiberalnapar-

tija za izbore u oktobru 2016.

Uplatesurealizovanesuprotno

Zakonu o finansiranju politič-

kih subjekata i izbornih kam-

panja – konstatovala je DRI,

koja je utvrdila da su

sa izbornog računa plaćani re-

dovni troškovi partije od 7.838

eura, suprotno zakonu.

Ura je, kako je utvrdila revizija,

za izbornu kampanju potrošila

13.357 eura više od zakonom

utvrđenog limita. Troškove

kampanje u prijestonici od

6.802 eura (usluge medijskog

predstavljanja i brendiranja

izloga) isplatili su sa žiro raču-

nazaredovnoposlovanjeparti-

je, što je takođekršenjezakona,

a IOPPD poreske obrasce su

predali tek4. juna ove godine.

Sklapali su ugovore o djelu sa

ljudima koji su imali ugovor o

radunaneodređeno. Pougovo-

rima o djelu isplatili su 34.938

eura za prezentacije partije na

društvenimmrežama, lekture i

korekture, kreiranje web stra-

nica, prevoz aktivista, dizajni-

ranje, konsultacije, savjete i

predavanja aktivistima, čišće-

nje, servisiranje opreme, osmi-

šljavanje i postavljanje sceno-

gra f i j e, us luge t ehni čke

realizacijepromotivnog skupa,

redovne aktivnosti, molerske

usluge…

-Ura je zaključila ugovore o di-

jelu sadvapartijska funkcione-

ra za prevoz aktivista i članova

organa, transport materijala,

konsultacije, savjete i predava-

njaaktivistimauoblastidigital-

nog marketinga. Sa jednim li-

cem su istog dana zaključena

dva ugovora o dijelu za onlajn

marketinga za lokalne izbore u

Mojkovicu i Cetinju. Naknade

od 80 do 3.850 eura isplaćene

suza28lica,aprilikomangažo-

vanja ljudi po ugovoru o djelu

Uranijeobezbijedilapodatkeo

njihovom radnopravnom sta-

tusu,većjeporez plaćenkaoda

su u radnom odnosu - navodi

DRI.

Za volonterske usluge su ispla-

tili 1.525 eura, bez pravdanja

troškova. Ura nije usaglasila

podatke u poslovnimknjigama

u izvještaju koji je dostavljen

Agenciji za sprečavanje korup-

cije, nije pravdala dio troškova

nastalih prilikompružanja vo-

lonterskih usluga, nije eviden-

tirala sve troškove po osnovu

preuzetih obaveza već ih je

„prenijela“ u 2018, te nije ispo-

štovala četiri preporuke iz

2016.

M.P.M.

DRI dala negativnomišljenje na poslovanje Građanskog pokreta Ura za 2017.

Sklapali ugovoreodjelusa

partijskimfunkcionerima

Zbog većeg broja

nepravilnosti

DRI je izvještaj o

reviziji dostavila

skupštinskim

odborima za

ekonomiju i za

politički sistem

Ura:Krivisuopštinskiodbori

- Svjesni smo propusta, ali većinu su napravili lokalni odbori na

njihovim žiro računima. To ne umanjuje našu odgovornost, ali

vas obavještavamo da je predsjedništvo Ure odlučilo da ugasi

lokalne žiro račune kako bi spriječili ovakve propuste - naveli

su iz Ure u dopisu DRI.

Pojasnili su da je dio prihoda koje je ostvarila Ura za redovno

poslovanje od opštine Budva u suštini prihod koalicije „Budva

mora“.

- Imajući u vidu nerazumijevanje koalicionih partnera i poli-

tička previranja u LP, koju je umeđuvremenu napustio Blažo

Rađenović, predsjednik budvanskog odbora, aneks 3 koalicio-

nog sporazuma o gašenju zajedničkog izbornog računa kojim

smo de inisali i način raspodjele novca, uspjeli smo da potpi-

šemo tek 13. septembra 2017, a do tada je novac uplaćivan na

račun koalicije. Ni Ura ni kolege iz koalicije nijesu uputili dopis

opštini Budva da se sredstva za redovno inansiranje uplaćuju

na izborni račun - naveli su iz Ure, uz konstataciju da će nasto-

jati da realizuju sve preporuke.

DritanAbazović

Rukovodilac Službe kastodi poslova Universal Capitala

PODGORICA

Universal

Capital banka nudi uslugu

trgovanja na gotovo svim

većim svjetskimberzama i

to ne samo akcijama, već i

obveznicama i derivatima

koji se na tim tržištima trguju,

izjavio je rukovodilac Službe

kastodi poslova Universal

Capitala Željko Drinčić.

Ono što nas izdvaja od osta-

lih, naglasio je, jeste to da

trgovanje radimo direktno

u tzv. „real time“ vremenu

preko platforme jednog od

najvećih globalnih brokera

u svijetu, uz potpunu zaštitu

imovine klijenata.

- Kuriozitet je i to što ovu

uslugu pružamo klijentima

po jako povoljnimuslovima

koji se mogu upoređivati sa

uslovima „trejdera“ i banaka

u Evropi i šire. Upravo zbog

ove dvije činjenice samo

uspostavljanje usluge trgo-

vanja na svjetskim tržištima

je iziskivalo dosta vremena

i truda jer smo željeli da

klijentima pružimo uslugu

kao u Evropi ili svijetu, jer to

zaslužuju i očekuju - kazao je

Drinčić u intervjuu Pobjedi.

Objasnio je da je UCBmoder-

na i inovativna, pa se kao

takva brzo i e ikasno prila-

gođava potrebama klijenata,

pa upravo zbog toga raste

iz godine u godinu po svim

pokazateljima. Podsjetio je

da je UCB dio jedne od najve-

ćih poslovnih grupa u Crnoj

Gori po broju zaposlenih i

ostalim kvalitativnim i kvanti-

tativnimpokazateljima.

POBJEDA:

Zašto ste razvili

ovaj servis, pošto vjerovat-

no kodnas nemamnogo

klijenata koji trgujuna ber-

zama uEU i SAD?

DRINČIĆ:

Naš primarni cilj je

Nudeklijentim

na svjetskimb

Pripremazatržišnuutakmicu

POBJEDA: Kakvo jeVašemišlje-

nje o Zakonuo tržištukapitala i o

trenutnoj situaciji na tržištukapi-

tala uCrnoj Gori?

DRINČIĆ:

Kao neko ko je u ovoj

branši od 2002. godine i ko je pro-

šao faze od pionirskih koraka razvo-

ja tržišta do velike euforije, i može-

mo reći čak i berzanske histerije,

a nakon toga hladnog tuša i krize,

koja u nekoj blažoj formi traje do

danas, mislimda, ukoliko svi akteri

budu na nivou svog zadatka, ovom

tržištu slijede bolji dani.

Prvi argument za tomišljenje je

novi Zakon o tržištu kapitala, za

čiju izradu je najveći doprinos dala

Komisija za tržište kapitala i koji nas

svrstava čak i ispred nekih zemalja

EU. Zakon je usvojen i dijelom je na

snazi u ovoj godini, a sada se radi na

podzakonskim aktima koja će dati

pravni tj. zakonski okvir za sve uče-

snike na tržištu. Činjenica je da će

zakon otežati uslove rada broker-

skih kuća i drugih učesnika u inan-

sijskom smislu, ali spremamo se za

tržišnu utakmicu sa mnogo većima

i moramo se prilagođavati uslovima

koji važe u EU kojoj težimo.

Berza ima svoje probleme, koji se

prije svega ogledaju umalombroju

kvalitetnih hartija od vrijednosti i

niskoj likvidnosti, ali uz malo veći

Ono što nas izdvaja od ostalih je što trgujemo

u tzv. „real time“ vremenu preko platforme

jednog od najvećih globalnih brokera u

svijetu, uz potpunu zaštitu imovine klijenata,

kojima ovu uslugu pružamo po povoljnim

uslovima koji semogu upoređivati sa

uslovima „trejdera“ i banaka u Evropi

bio da ovu uslugu podjednako

koriste klijenti iz Crne Gore, ali i

iz EU, SAD, UAE i ostalih zema-

lja, koji tu uslugu odavno kori-

ste, ali žele da to urade tamo

gdje je usluga kvalitetnija, jed-

nostavnija i možda povoljnija.

Mi smo kao banka u zemlji

članici NATO saveza i zemlji

kandidatu za članstvo u EU

svjesni da ćemo se brzomorati

upustiti u tržišnu utakmicu

sa većim i jačim inansijskim

institucijama u EU i naći svoje

prednosti i svoje mjesto u tom

društvu. Upravo zbog toga

pokušavamo da kvalitetom i

odnosom zadobijemo povjere-

nje klijenata i da ga opravdava-

mo iz dana u dan, a na taj način

smo sigurni ne samo u uspjeh,

već i u širenje jer u današnjem

poslovnom svijetu najviše

znači dobra preporuka klijenta.

Podsjetiću da je ova vrsta uslu-

ge omogućena i kroz Zakon

o tržištu kapitala, koji je u

potpunosti usaglašen sa svim

regulativama i direktivama

koje je propisala EU, a koje tek

sada usaglašavaju neke članice

Unije.

POBJEDA:

Što konkretno

predlažete za ulaganje klijen-

tima uCrnoj Gori?

DRINČIĆ:

Svaki klijent ima

PLJEVLJA

Odbordirektora

RudnikaugljaPljevljautvrdio

jeprijedlogodlukeoposlova-

njukompanije i finansijskim

iskazimazaprošlugodinu, ko-

ju sukarakterisali stabilni pri-

hodi odTE, rekordni prihodi

na tržištu širokepotrošnje,

benefiti reprogramapore-

skogduga i novi ugovorni od-

nos saEPCG.

Tokom 2017. godine je proizve-

deno ukupno 1,4 miliona tona

uglja, što je 5,2 odsto više nego

lani, dok je otkrivke bilo 7,6 od-

sto više, odnosno 4,5 miliona

kubika.

Ukupni prihodi kompanije bili

su 43,2 miliona eura, a rashodi

su porasli 2,6 odsto na 36milio-

na eura. Plaćeno je ukupno 15,5

miliona eura poreskih obaveza,

a reprogramirani dug od 8,6mi-

liona eura smanjen je za 4,8mi-

liona.

Ostale obaveze prema državi,

zaposlenima, bankama kupci-

maidobavljačimasuizmirivane

na vrijeme. Kompanija je ostva-

rila profit od 6,3 miliona eura,

što je 71 odsto više nego u 2016.

godini.

- Izvještaji o finansijskom po-

slovanju, sa izvještajemnezavi-

snog revizora Deloit Podgorica,

koji je utvrdio da finansijski

iskazi prikazuju istinito i objek-

tivno, po svim materijalno

značajnimpitanjima, biće upu-

ćen skupštini akcionara – saop-

šteno je iz kompanije.

A.S.

Odbor direktora pljevaljskog rudnika zadovoljan poslovanjemu 2017.

Profit 6,3miliona, poreski dugprepolovljen

PODGORICA

Udržavni

budžet se zapola godine slilo

763,8miliona eura, što jeviše

uodnosunaplan 12odsto i isti

prošlogodišnji period0,6od-

sto, pokazujupreliminarni

podaciMinistarstva finansija.

Deficit budžeta bio je 85,2mili-

ona ili 1,9 odsto procijenjenog

BDP-a.

-Naplataporezanadobitvećaje

26,6 odsto, PDV 14,3, poreza na

dohodak 8,4 i akciza 0,9 odsto.

Doprinosi su7,6odstoveći nego

u istomperodu lani, a 1,7odstou

odnosunaplan-saopštilojeMi-

nistarstvoidodalodasuprihodi

odtaksiveći22,5,anaknada41,9

odsto.

Izdaci budžeta iznosili su 849

miliona ili 19,2 odsto BDP, što je

porast od 7,9 odsto, odnosno

61,9 miliona u odnosu na upo-

redni period. Povećanje rasho-

da, kako su objasnili, rezultat je

veće realizacije kapitalnog

budžeta. U odnosu na plan iz-

daci su manje realizovani za

35,8 miliona, ili četiri odsto, pri

čemu su tekući bili 1,8 odsto

iznadplana. Kapitalni budžet je

49,7 miliona manji od planira-

nog, što će biti nadomješteno u

narednim mjesecima usljed

očekivanogintenziviranjaizvo-

đenja radova.

M.P.M.

Ministarstvo nansija saopštilo rezultate za pola godine

Prihodi 764, rashodi 849miliona

ZgradaLukeKotor