Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 2. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

–Tvrdnjapo-

slaniceDemokratskog fron-

taLjiljaneĐuraškovićda je

albanski nacionalni junak

ĐerđKastriot Skenderbeg

rođeni Srbin, još jedan jeod

oblikadezinformisanja jav-

nosti i pokušaj prisvajanja

tuđe istorije, ističe seubroj-

nimreakcijamapolitičkih

partijauCrnoj Gori.

-SkenderbeganijesusamoSr-

bi hjeli da prisvoje. Pokušali

su to i Grci i Bugari. I ne samo

njega, nego i Majku Terezu i

druge poznate albanske figu-

re, o kojima su pisali i koje su

crtale i opjevale mnoge svjet-

ski poznate ličnosti, ocijenio

je lider Albanske alternative

NikĐeljošaj.

Poslanica DF-a Ljiljana Đu-

rašković, nakon inicijative da

se u Ulcinju podigne spome-

nikĐerđuKastriotuSkender-

begu, izjavila je da je ovaj al-

banski nacionalni heroj iz

v r emena bo r be p ro t i v

Osmanskog carstva zapravo

„rođeni Srbin“.

DEZINFORMACIJA

Đeljošajističedaizjavuposla-

nice DF-a doživljava kao još

jednu u nizu dezinformacija

koje, kako je rekao, stavljaju

tačku na stanje društva u ko-

jem su mitovi kreirani u Srp-

skoj akademiji nauka i umjet-

nosti.

- Na taj način su širili mitove

koji sukodnekih i prihvaćeni,

odnosno neki su godinama

moralidaučeiztakvihudžbe-

nika – rekao jeĐeljošaj zaPo-

bjedu.

Predložio je da DF, ako zaista

misle da je Skenderbeg bio Sr-

bin,inicirapostavljanjespome-

nika Skenderbegu u opštinama

gdje je dio vlasti - Beranama,

Budvi,KotoruiHercegNovom.

- A ja se javno obavezujemda

ću snositi sve troškove. I bilo

bidobrodasmo,nakraju,ipak

našli tačku slaganja saDF-om

–poručio jeĐeljošaj.

Odbornik Demokratske par-

tije socijalista u opštini Tuzi

Nikola Gegaj ističe da ga izja-

vaLjiljaneĐurašković,sobzi-

rom na programske ciljeve

DF-a, nije iznenadila.

-O izjavi gospođeĐurašković

sam saznao iz medija. Njena

izjava me nije posebno izne-

nadila poznajući programske

ciljeve političke grupacije ko-

jojisamagospođaĐurašković

pripada. Obaveza nas politi-

čara je da budemo ozbiljni. O

Skenderbegumogudagovore

ljudi koji se baziraju na činje-

nicama i dokazima - naveo je

Gegaj.

Podsjetio je da se sam Sken-

derbeg, u korespondenciji sa

papom II i napuljskim kra-

ljemAlfonsomII,izjasniokao

albanski vladar, te da je to isto

ponavljao i prilikom sastav-

ljanjaGaetskog traktata.

- Namjerno krivljenje istorij-

skih činjenica ne doprinosi

izgradnji sklada među građa-

nima na čemu je bazirana po-

litika DPS-a i na čemu se, na

kraju, temelji Evropska unija

kojojsvitežimo–kazaojeGe-

gaj Pobjedi.

I predsjednik Demokratskog

saveza Albanaca Nikola Ca-

maj ocjenjuje kako bi vijest o

postavljanju spomenika

Skenderbegu u Ulcinju

trebalo da obraduje sva-

kog Albanca i svakog

evropski orjentisanog

stanovnika Crne Go-

re.

- U medijima proči-

tasmo o radovanju

Demokratskog fronta, ali

iz sasvimnekih drugih razlo-

ga. Njih raduje to što će se

spomenik podići srpskom ju-

naku Skenderbegu. Nije ovo

prviputdasepokušavajusvo-

jatati naši heroji i naše sveti-

nje od strane te politike. To je

odlika onih koji nemaju čime

svojim da se hvale – naveo je

Camaj u reagovanju.

POBUDE

Objasnio je i da ga postavlja-

nje spomenika uUlcinju, pri-

je svega, raduje iz civilizacij-

skih, ane iz srednjovjekovnih

pobuda.

- Ali, na žalost, politika koju

zastupaju dotična gospoda,

kako stvari stoje, ne može ni

danas da razumije prozapad-

nu orijentaciju Balkana, a ka-

moli onu iz vremena Đerđa

Kastriota-zaključiojeCamaj.

Podsjetimo, prije pet dana

predsjednik opštine Ulcinj

Ljoro Nrekić kazao je da će

najjužnijicrnogorskigraddo-

biti statuu Đerđa Kastriotija

Skenderbegaidabistatuatre-

balo da bude postavljena na

kružnom toku, u centru gra-

da, kod zgrade opštineUlcinj.

Prema njegovim riječima,

Ministarstvo kulture dalo je

saglasnost za postavljanje

spomenika. I bulevar na ko-

jem se nalazi kružni tok nosi

ime ovog albanskognacional-

nogheroja.

Inače, ove godine obilježava

se 550 godina od smrti Sken-

derbega. On je uUlcinju imao

kuću, koju su nakon njegove

smrti 1468. godine naslijedili

njegovi rođaci.

Đ.ĆORIĆ

PODGORICA

-Ministarod-

branePredragBoškovićka-

zao jeda jeCrnaGora, kao

najmlađačlanicaNATO-a,

posvećenarealizaciji ključ-

nihzadatakaAlijanseucilju

efikasnogodgovoranasavre-

menebezbjednosne izazove i

prijetnje.

Bošković je to saopštio tokom

susreta s komandantomNATO

centra za vazdušne operacije

RubenomGarsijomServertom,

koji boravi u zvaničnoj posjeti

Ministarstvuodbrane.

Bošković je sagovornika upo-

znaosanajznačajnijimaktivno-

stima realizovanim tokomprve

godine članstva, naglašavajući

da ćeCrnaGora nastaviti inten-

zivnodaradinaintegrisanjuna-

cionalnog sistema u sistemko-

lektivneodbraneAlijanse.

- Apostrofirajući značaj član-

stva u Alijansi, Bošković je ista-

kao da je upravo misija zaštite

vazdušnog prostora Crne Gore

(AirPolicing),kojajezapočela5.

juna ove godine, najbolja potvr-

da posvećenosti Alijanse zajed-

ničkoj sigurnosti i konceptuko-

lektivne odbrane - navodi se u

saopštenjunakonsastanka.

Takođe, kazao jeda jeovamisi-

janeborbenogkarakteranajbo-

lji primjerbenefitakoje jeCrna

GoraostvarilačlanstvomuNA-

TO, kao i posvećenosti savezni-

cazajedničkimvrijednostima.

-TokomsastankageneralaSer-

verta sa načelnikomGeneral-

štaba VCG generalom Daki-

ć em, r a z gova r ano j e o

zajedničkimaktivnostima koje

su planirane za budući period.

Takođe, razmatrani sumodeli

intenziviranja saradnje u do-

menu vazdušnih operacija iz-

međuVojskeCrneGoreiZdru-

ženog centra u Torehonu. U

tomkonktekstu, general Dakić

je najavio da će predstavnik

VojskeCrneGorebiti upućenu

Združeni centar za vazdušne

operacijeNATO-a uTorehonu

gdjećeobavljatidužnostiuNA-

TO sistemu zaštite vazdušnog

prostora - navodi se u saopšte-

nju.

General Servert je istakao da je

AlijansauCrnojGoriprepozna-

lakredibilnogpartnerakojipru-

ža konkretandoprinos aktivno-

stima NATO-a. Naglasio je da

upućivanje predstavnika u

Združeni centar za vazdušne

operacije NATO-a u Torehonu

dodatno potvrđuje ozbiljnost i

posvećenost Crne Gore u ispu-

njavanju obaveza koje proističu

iz članstva u najznačajnijem

vojno-političkomsavezu.

J.Đ.

Brojne reakcije na tvrdnju poslanice DF-a

da je albanski nacionalni junak - rođeni Srbin

PRIMIJENJENA ISTORIJA

Đeljošaj: Neka spomenik

Skenderbegupostave i u

Beranama, Kotoru, Budvi...

SamSkenderbeg se

u korespondenciji

sa papom II i

napuljskimkraljem

Alfonsom II izjasnio

kao albanski vladar,

podsjetio je

Nikola Gegaj

Predsjednik Demokratskog saveza Albanaca Nikola Camaj

objašnjava da je Đerđ Kastrioti jedna od najprisutnijih lič-

nosti u albanskom folkloru, ali i da se u

srpskoj narodnoj pjesmi gotovo i ne

pominje.

- Pitao bih tu gospodu: koliko je

naš Đerđ zastupljen u srpskoj

narodnoj pjesmi ili da mi nave-

du srpske pisce iz tog vremena

koji su glori ikovali njegovo

djelo ili pak ime nekog srpskog

grada koji krasi spomenik

ovog velikana? A ja ću pored

bogatog folklora o njemu, ovom

prilikomnavesti samo djela njego-

vog savremenika Marina Barletija ili

Frana Bardhija, zatimdjela poznatih

svjetskih pisaca poput Longfeloua

i Bajrona - naveo je Camaj.

Camaj:GdjejeSkenderbeg

usrpskojknjiževnosti?

Ministar odbrane Bošković sa komandantomNATO centra za vazdušne operacije RubenomGarsijomServertom

Zaštitacrnogorskog

neba jepotvrdada

Alijansačuvačlanice

Misija neborbenog karaktera je najbolji primjer

bene ta koje je Crna Gora ostvarila članstvom

uNATO, kao i posvećenosti saveznica

zajedničkimvrijednostima – kazao je Bošković

PredragBošković i RubenGarsijaServert