Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 2. avgust 2018.

CrnomGorom

PODGORICA/KOTOR

Agencija za sprečavanjeko-

rupcije jeutvrdilada jeNađa

Al Sarai, bivšav.d. sekretar-

kaSekretarijata za imovin-

sko-pravneposloveopštine

Kotor, kao javna funkcioner-

kaprekršilaZakono spreča-

vanjukorupcije.

ODLUKA

U obrazloženju odluke navo-

di se da je Agencija nakon

sprovedenog postupka 9.

marta 2018. godine donijela

odluku po kojoj je Al Sarai

kao javna funkcionerka pre-

kršila član 15, stav 1, tačka 5

Zakona o sprečavanju korup-

cije, tako što je u periodu od

dvije godine po prestanku

javne funkcije potpisala ugo-

vor saOpštinomKotorukojoj

jeobavljalajavnufunkcijuipo

tom osnovu ostvarila materi-

jalnu korist u iznosu od 7.500

eura.

Nađu Al Sarai je postavio

predsjednik opštine Kotor

Vladimir Jokić 13. aprila 2017.

godine na mjesto v.d. sekre-

tarkeSekretarijataza imovin-

sko-pravne poslove, da bi, na-

k o n n a l a z a Up r a v n e

inspekcije, kojim je konstato-

vana nezakonitost prilikom

njenog zapošljavanja, pred-

sjednik opštine donio rješe-

nje oprestanku v.d. statusa.

POSTUPAK

Nakon prestanka v.d. stanja,

potpisan je ugovor između

opštineKotor i NađeAl Sarai

11. 9. 2017. godine, a već 12. 10.

2017. godine i aneks ugovora.

Za pravno zastupanje Nađa

Al Sarai jeprimala2.500eura

mjesečno.

PremaZakonuosprečavanju

korupcije javni funkcioner,

između ostalog, ne može, u

periodu, do dvije godine po

prestanku javne funkcije da

stupi u ugovorni odnos ili

drugi oblik poslovne sarad-

nje sa organom lokalne vlasti

ukojemjevršiojavnufunkci-

ju.

S.M.

KOTOR:

Advokatica Nađa Al Sarai prekršila Zakon o sprečavanju korupcije

Opštinuzastupala za

2.500euramjesečno

PODGORICA

Petnaesti

skupbratstavakojavodepo-

rijekloodvraneškihMilikića

održaće se 18. avgusta (subo-

ta) uNovoj Varoši, urestora-

nu„Dobarpogled“. Organi-

zatori skupapozivaju sve

bratstvenikeda sepridruže

skupu, a ima ihodBara, Pod-

gorice, Nikšića, Pljevalja, Bi-

jelogPolja, doPrijepolja, No-

veVaroši, Sjenice i drugih

gradovaCrneGore i Srbije.

Ovogodišnji skup je, kako na-

javljuju organizatori, istorij-

ski, jer će se prvi put okupiti

sva bratstva koja vode porije-

kloodvraneškihMilikića.Ato

su:Konjevići,Milekići,Miliki-

ći, Stojkanovići, Sredojevići,

Petrići, Lazarevići i Mandići.

Domaćiniovogodišnjegskupa

suMilekići izNoveVaroši.

Milikići su najstarije knežev-

sko bratstvo u Vranešu, koje

vodi porijeklo od vraneškog

kneza Milike, koji se počet-

kom17. vijekapominjeuKata-

stiku manastira Dobrilovina,

kao priložnik manastira. Nji-

hov predak je znameniti vra-

neški knez Herak Vraneš, ro-

donačelnik plemena Vraneši,

po kome je i čitav kraj kasnije

dobio ime (Vraneš, Vraneška

dolina). Prije više od pet vje-

kova doselili su u (današnji)

Vraneš iz Drobnjaka, iz sela

Pošćenja.

Iz toga bratstva (Milikića) po-

tiče i Pava, po kojoj je nastao i

naziv Pavino Polje. Predanje o

Pavi i Ahmetu proglašeno je

nematerijalnimkulturnimdo-

bromdržaveCrneGore.

Organizatori pozivaju sve za-

interesovane bratstvenike da

najavesvoj dolazaknaskupdo

14. avgus t a , na bro j eve

+382(0)67224442,

+381(0)648745607 i

+381(0)637131221.

C.G.

Bratstvenički susreti

Milikići izVranešaokupiće seuNovoj Varoši

ASKPOTVRDILAKRŠENJEZAKONA:

ZgradaopštineKotor

PLUŽINE

Opština je objavi-

la međunarodni konkurs za

podizanje spomen-obilježja

Baju Pivljaninu. U pozivu

objavljenomna sajtu opštine

navedeno je da je nekadašnji

predsjednik opštine, Velimir

Jovović, iskazao spremnost

da projekat inansijski podrži.

Kako je navedeno u obrazlo-

ženju, više puta podnijete su

inicijative i prijedlozi da se

Baju Pivljaninu, kao najslav-

nijoj istorijskoj ličnosti koja

je porijeklom iz Pive, napravi

spomen-obilježje u rodnom

kraju.

- Zadatak konkursa je da se

kroz otvorenu, međunarod-

nu javnu proceduru dođe do

najkvalitetnijeg estetskog

rješenja koje podrazumije-

va dostojno obilježavanje

sjećanja na znamenitog

junaka, harambašu i slobo-

dara Baja Pivljanina, njegov

život, hrabrost, junaštvo i

nepokoljebljivu posvećenost

idejama slobode – piše u pro-

pozicijama.

Obavezujući dio spomen-

obilježja su stihovi Petra II

Petrovića Njegoša iz Gor-

skog vijenca ,,Soko Bajo su

tridest zmajevah, mrijet neće

dok svijeta traje“.

- Na učesnicima je da odrede

na koji način će ovi stihovi

biti integrisani u spomen-

oblilježje ili formalno pove-

zani sa samom iguralnom

predstavom, kao vrsta epita-

fa na istaknutom i čitljivom

mjestu na postolju spomeni-

ka. Takođe, učesnici su dužni

da prema vlastitimmislima

osmisle nekoliko odabranih

scena koje će ilustrovati

istorijske činjenice iz živo-

topisa Baja Pivljanina, ima-

ginarne prizore iz narodne

epske poezije, legende koja

je sačuvana u naradnom

predanju. Scene bi trebalo

da budu izvedene u tehnici

reljefa i bile bi razmještene

oko postolja na kojembi bila

postavljena igura – objašnje-

no je u uslovima konkursa.

Fond za nagrade iznosi

10.000 eura. Prva nagrada

je 5.000, druga 3.000 i treća

2.000 eura.

Konkurs je dvostepen,

što znači da se manji broj

odabranih radova u prvom

krugumože na osnovu suge-

stija žirija doraditi u drugom.

Rok za predaju radova u

prvom stepenu je šest mjese-

ci od raspisivanja konkursa,

a rok završetka 30 dana, dok

je rok za predaju radova u

drugom stepenu 30 dana, a

rok završetka 15 dana.

M. N.

BajoPivljanin (AksentijeMarodić)

PLUŽINE

Konkurs za izradu

spomen-obilježja

BajuPivljaninu

CETINJE

Od januarado

julamuzeje i galerijenaCe-

tinjuobišlo je62.000posje-

tilaca, što je 14.000višene-

gou istomperioduprošle

godine.

Tokom ljetnje sezone, od 10.

aprla do 30. oktobra, svi mu-

zeji na Cetinju otvoreni su za

posjetioce od 9 do 17 časova.

Van sezone muzeji rade od 9

do16časova.Nedjeljomnera-

de.

Kako navode iz Narodnog

muzeja, takvo radno vrijeme

važi za Istorijski, Etnografski,

Njegoševmuzej-Biljardu,za-

tim Umjetnički muzej kao i

Muzej kralja Nikole. Tokom

sezoneod9do17časovaotvo-

rena je i Njegoševa rodna ku-

ća na Njegušima kao i Njego-

ševmauzolejnaLovćenu.Van

sezone ta dvamuzeja ne rade.

Kada je riječ o galeriji Savre-

mene crnogorske umjetnosti

„Miodrag Dado Đurić“ i Ate-

ljeu „Dado“, u sezoni rade

dvokratnood10do14časova i

od 17do21 čas. Galerijane ra-

di ponedjeljkom, a Atelje ne-

djeljom i ponedjeljkom. U

vansezoniradnovrijemejeod

10do17časova,aneradnidani

sunedjelja i ponedjeljak.

Ulaznica koštaju od pet eura,

kolikotrebaplatitizaobilazak

MuzejakraljaNikole,doeuro,

koliko košta posjeta Reljefu

Crne Gore, koji je smješten u

dvorištu Njegoševe Biljarde.

Cijena ulaznice za Etnograf-

skimuzejjedva,azaIstorijski

muzej i Biljardu po tri, koliko

košta i ulaznica za Mauzolej

naLovćenu.

Njegoševa rodna kuća može

se posjetiti za dva eura. Riječ

je o pojedinačnim cijenama

za odrasle, dok su za djecu

upola niže.

Takođe,moguće jekupiti iko-

lektivnukartukojakošta10za

odrasle,odnosnopetzadjecu.

Ucijenunijesuuračunatepo-

sjete Mauzoleju i Njegoševoj

rodnoj kući.

Muzej pružamogućnost van-

rednog otvaranja, što se do-

datnonaplaćuje100eura(dva

sata, posebno plaćanje ula-

znica).

VIP posjete bez prisustva

drugih gostiju koštaju 250

eura ( jedan sat, posebno pla-

ćanje ulaznica) uz najavu 48

sati ranije. Prezentacija po-

stavki je organizovana na cr-

nogorskom, engleskom, itali-

j anskom, n j emačkom i

ruskomjeziku.

J.Đ.

CETINJE:

Veliko interesovanje za obilazak kulturnih znamenitosti

Muzeje i galerijeposjetilo

višeod60.000 turista

TURISTEPRIVLAČINAŠAISTORIJA:

Ćipur

Ćipur

otvoren

svakog

dana

Dvorska crkva na Ćipuru,

izgrađena na temeljima

manastira Ivana Crno-

jevića, u nadležnosti je

Mitropolije crnogorsko-pri-

morske.

- Crkva je otvorena svakog

dana od 8:30 do 16 časova.

Takođe, crkva je otvorena

za vrijeme bogosluže-

nja – rečeno je Pobjedi iz

Mitropolije crnogorsko-pri-

morske.

Moguće je vanredno

otvaranjemuzeja i

galerija, po cijeni od

100eura dokVIPpos-

jeta košta 250eura

Obavezujući dio

spomen-obilježja

su stihovi Petra II

PetrovićaNjegoša

iz Gorskog vijenca

,,SokoBajo su tridest

zmajevah, mrijet

neće dok svijeta traje“