Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 2. avgust 2018.

CrnomGorom

PLJEVLJA

–Opštinaćeprojektenevladinihorganizacijaovegodi-

nepodržati sa 11.431 eura.Kako jeobjavljenonasajtuopštine, pred-

nost će imati projekti čiji je cilj društvena briga omladima, ostvari-

vanje prava osoba sa invaliditetom, poljoprivreda i ruralni razvoj,

zaštitaživotne sredine i kultura.

NVOnemožeučestvovatiuraspodjelisredstavazagodinuukojojse

sredstva raspodjeljuju ukoliko ne dostavi finansijski i narativni iz-

vještajorealizacijisredstavazaprethodnoodobreniprojekatkojije

finansiran izbudžetaopštine.Konkurs jeotvoren30dana.

T.Č.

KOLAŠIN

-NVOKlasterska

inicijativa je, nakondvijegodi-

ne, kompletiraladokumentaci-

juzaregistracijuoznakepori-

jeklakolašinskog lisnatogsira.

MilovanVlahovićiBalšaCvetko-

vić iz Klasterske inicijative kažu

da su predali zahtjev Ministar-

stvu poljoprivrede i ruralnog ra-

zvoja i vjeruju da su ispunili sve

traženekriterijume.

Dvije godine je pripremana do-

kumentacija, organizovani su

poljoprivredni proizvođači,

osammjeseci je trajao postupak

izrade specifikacije o oznaci po-

rijekla.

- Očekujemo da će kolašinski li-

snati sir postati peti crnogorski

proizvodkojijezaštićenuskladu

sa Zakonomo šemama kvaliteta

poljoprivrednih i prehrambenih

proizvoda i da ćemodobiti najvi-

ši stepenzaštite–oznakuporije-

kla. Ukoliko komisija Ministar-

stva poljoprivrede prihvati našu

dokumentaciju, biće to prvi za-

štićeni proizvod sa područja ko-

lašinskeopštine. Vjerujemoda je

ovo početak stvaranja čitave le-

peze proizvoda koji će Kolašinu

obezbijediti značajnomjesto na

gastronomskoj mapi Evrope.

Plan je i da ojačamo kapacitete

Udruženja za proizvodnju lisna-

togsiranačijemčelujepredsjed-

nikRatkoPejić - ističu izKlaster-

ske inicijative.

Cvetković i Vlahović najavljuju

da im predstoje brojni zadaci,

između ostalih i formiranje ko-

misije za senzornu evaluaciju,

obuka poljoprivrednika za pri-

mjenu samokontrole i opsega

interne kontrole, oprema za

skladištenje uzoraka, mjerenje

saliniteta i temperature sira. Da

bi čuveni kolašinski lisnati sir

imao zaštićenu oznaku porije-

kla, pomogli su i Danijel Vincek,

IvanIvanović,DraginjaKujović,

Branislav Jeknić, Aleksandra

Martinović i Srđa Dragović koji

je autor loga zaštitnog znaka li-

snatogsira.

Dr.P.

ZaprojekteNVO

skoro 12.000eura

PLJEVLJA

,,Listaće“ sezaštićeni sir

POZNATPOKVALITETU:

Kolašinski sir i njegovzaštitni znak

KOLAŠIN:

Čuveni bijeli mrs peti kandidat za oznaku porijekla

HERCEGNOVI

–Radnici

firmeBi kod izPodgorice

uskoroće formirati gradili-

šteuMojdežukakobi nasta-

vili radoveuhidrotunelu

Potkop. Riječ jeodrugoj fazi

zakoju je izdržavnogbudže-

taopredijeljeno286.000eu-

ra.

Radovi podrazumijevaju pro-

kopavanje hidrotehničkog tu-

nela u dužini od oko 20meta-

ra, kako bi se novi tunel spojio

sa starimPotkopom, zatimsa-

naciju i rekonstrukciju posto-

jećeg hidrotehničkog tunela

napotezuod350do670meta-

ra. Predviđeno je da se tunel

očisti od nanosa, proširi i pod-

gradi.

FAZE

Tokom prve faze radova koja

je okončana u oktobru 2015,

radnici Bi koda prokopali su

novi tunel u dužini od 197me-

tara. Radovi su izvođeni u or-

ganizaciji Direkcije javnih ra-

dova, a investicija je bila

vrijedna oko 852.000 eura.

Prema riječima vlasnika firme

Bi kod IvanaBurića, planirane

su tri građevinske faze, kojima

će biti obuhvaćeni radovi na

iskopu, postavljanju oplate i

eventualno drenaže za otica-

nje vode izPotkopa.

– Ubrzo ćemo početi radove.

Preostalo je da dopremimo

mašine i krećemo u organiza-

ciju gradilišta. Radićemo na

prokopu više od 20metara tu-

nela. Vidjeće se koliko tačno,

kada uđemo u tunel. Po okon-

čanju građevinskih radova

projektant će dati rješenje na

koji način će se odvoditi voda

iz tunela –kazao jeBurić.

ROKOVI

Mještanin Mojdeža Milorad

Velaš koji je prisustvovao sa-

stanku sa izvođačem i investi-

torom, kazao je da su razgova-

rali o organizovanju smještaja

i obezbjeđenju gradilišta.

– Imamo podzemne kablove

za elektronapajanje gradilišta

koje su koristili i tokom prve

faze radova. Odstupanja ne-

ma, jer je sve spremno za po-

četak. Zamjesec i pomogusve

da završe, nadamo se da neće

biti nepredviđenih okolnosti.

U Potkopu se nalazi voda iz-

dašnosti oko25 litarau sekun-

di, one otiču vani kroz izgra-

đeni dio tunela, što radnicima

unastavkuneće ometati rado-

ve. U izvorištu Lovac tokom

ljeta nema vode – objasnio je

Velaš.

MještaniMojdeža s nestrplje-

njemočekujunastavakradova

jersmatrajuda,doksenezavr-

ši kompletanposaona sanaciji

hidrotunela, postoji bojazan

od pokretanja novog klizišta.

U katastrofi koja ih je zadesila

prije 14 godina stradali su

objekti i infrastruktura na oko

12hektara površine.

Ž.K.

HERCEGNOVI:

Uskoro početak radova u hidrotunelu Potkop

Mojdežće

konačno

ukrotiti

Radovi podrazumijevaju prokopavanje

hidrotehničkog tunela u dužini od oko 20metara,

kako bi se novi tunel spojio sa starimPotkopom,

zatimsanaciju i rekonstrukciju postojećeg

tunela na potezu od 350 do 670metara

Mještani Mojdeža

s nestrpljenjem

očekujunastavak

radova jer postoji

bojazanodpokre-

tanja novog klizišta.

Ukatastro koja ih

je zadesila prije 14

godina stradali su

objekti i infrastruk-

tura na oko 12

hektara

286

hiljada eura košta druga

faza, a novac je obezbijeđen

iz državnog budžeta

PODGORICA

- Crnogor-

ski elektrodistributivni si-

stem danas nastavlja rado-

ve za kvalitetnije i sigurnije

napajanje električnom

energijom u više opština.

Zbog toga potrošači upoje-

dinim naseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

Andrijevica:

od 8:30 do

14:30 sati – seloLukinVir.

Bar: od14do16sati - zgrada

Zavoda za izgradnju Bara

(Vodovod) i A3-teama.

Berane:

od8:30do14:30sa-

ti dio Novog naselja, kao i

djelovi sela Vinicka i Buba-

nje; od8do 18 sati Buče I, II

i III.

Bijelo Polje:

od 9 do 15 sa-

ti Kisjela Voda, Sutivan,

Njegnjevo, Gubavac, Bistri-

ca, Požeginja, Mojstir, Ko-

natari, Dobrakovo, Kanje,

Milovo, Mioče, Sela i Suti-

van; od 8 do 18 sati Dobra-

kovo - zbog ugradnje novih

brojila.

Danilovgrad:

od 10 do 12

sati - Dobro Polje i Glava

Zete.

Kolašin:

od9do14satiSuva

gora, Prekobrđe, Petrova

ravan, Sreteška gora, Smira

i Uljari.

Mojkovac:

od 9 do 15 sati

- Bjelojevići.

Plužine:

od 10:30 do 13 sati

Crkvičko polje, Kolo, Jeri-

nići, Nikovići, Bojati i Kne-

ževići.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati

- naselje Carine; od 9 do

12:30 sati - dio selaKalače.

Nikšić:

od 10 do 12 sati Da-

bovići, Povija, Ostrog, No-

rin, Stubički Kraj i Jovan

do.

Šavnik:

od 9 do 15 sati - Ru-

doPolje.

Ulcinj:

od 8 do 14:45 sati -

vikendice sa desne strane

Ade premaUšću.

M.N.

CEDIS

Radovi u

11 opština

MJEŠTANI ĆEODAHNUTI:

Mojdežnakonklizištaprije14godina

PREOSTALOMALOPOSLA:

UlazuPotkop