Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 2. avgust 2018.

Hronika

PODGORICA-

Policija je juče uhapsila S. B. (19), crnogorskog

državljanina, zbog sumnje da je silovao sedamnaestogodišnju

djevojku.

Slučaj je policiji prije dva dana prijavila majka maloljetnice.

- Tužilac je nakon saslušanja S. B. odredio pritvor do privođenja

nadležnom sudiji za istragu, zbog postojanja osnovane sumnje da

je počinio krivično djelo silovanje - saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije ističu da u cilju zaštite identiteta i integriteta maloljetni-

ce neće saopštiti druge detalje na osnovu kojih bi žrtva mogla da

bude prepoznata, a samim tim i izložena neprijatnostima.

C. H.

Uhapšen crnogorski državljanin

Devetnaestogodišnjak

osumnjičenza

silovanjemaloljetnice

ULCINJ -

Albanski državljani N. T. (24) i F. E. (20) povrijeđeni su u

saobraćajnoj nezgodi koja se juče oko 10 sati dogodila u naselju

Štoj u Ulcinju.

Kako Pobjeda saznaje, N. T. je upravljaomotorom i on je zadobio

teže povrede i hitno prevezen u barsku Opštu bolnicu.

U udesu je učestvovalo i jedno vozilo.

Kako je došlo do nezgode, utvrdiće istraga.

M. L.

Saudesa

Saobraćajna nezgoda u Ulcinju

Dvijeosobepovrijeđene

PODGORICA–

Viši sudpo-

tvrdio jepresudukojomje

Džebrail Sejdovićosuđenna

godinudana, anjegovbratBo-

židaruslovnona godinu jer su

kao saizvršioci počinili tešku

krađu.

Prvostepenu presudu u maju

donio je sudija Osnovnog suda

NenadVujanović.

Božidar Sejdović kaznu neće

služiti ukoliko za tri godine ne

počini novo krivičnodjelo.

Prema navodima presude, oni

su 9. marta 2014. godine došli u

Ulicu AvdaMeđedovića i iz po-

slovnog prostora Željka Božića

ukrali tri metalne čelične šipke,

četiri mesingane vodovodne

spojnice, pet vodovodnih venti-

la ,,herc“, 17 vodovodnih nasta-

vaka,10metalnihcijevi,bušilicu

,,einhel“ i tri manje brusilice

,,makitau“. Kako se navodi u

presudi, odnijeli su i plastičnu

kutiju sa metalnim nastavcima

za šrafciger, tri produžna kabla

od kojih je jedan sa motalicom,

plastično crijevo za vodu od 0.5

cola ukupne vrijednosti 233,81

euro.

M.L.

Potvrđena presuda okrivljenima za tešku krađu

BraćaSejdović

osuđenanauslovnu

i zatvorskukaznu

PODGORICA/BEOGRAD-

CrnaGora i Srbija staćena

kraj obračunimaorganizo-

vanihkriminalnihgrupa, po-

ručili suministri unutraš-

njihposlovaMevludin

Nuhodžić iNebojšaStefano-

vić, navodeći daoddržave

nikonije, nemože i nećebiti

jači.

Nuhodžić jenakonferenciji za

novinare, nakon potpisivanja

sporazuma, rekao da je sarad-

nja izmeđuministarstava i po-

licija Crne Gore i Srbije inten-

zivna i sadržajna po svim

pitanjimakoja suvažnazadvi-

je države.

Kakojekazao,posebnupažnju

posvetiće organizovanom kri-

minalu, terorizmu i ilegalnim

migracijamainastavitidajača-

ju zajedničku borbu protiv tih

prijetnji.

- Dogovorili smo da će se na-

staviti praksa da naše policije

sinhronizovano djeluju i raz-

mjenjuju podatke kako bi or-

ganizovanekriminalnegrupe i

njihove pripadnike što prije

uhapsili i izveli pred pravdu -

saopštio jeNuhodžić.

Kako je istakao, to je u ovom

trenutkunajvažniji zadatak.

Nuhodžić je kazao da zajed-

ničkom komunikacijom, koja

će biti još intenzivnija, žele da

pošalju poruku kriminalcima

da će imse suprotstaviti još ja-

če i snažnije.

- Vjerujem da će Crna Gora i

Srbija, i njene policije, stati na

kraj obračunima organizova-

nih kriminalnih grupa. Od dr-

žave niko nije, ne može i neće

biti

jači.To

jezajedničkaporu-

ka sa današnjeg sastanka - re-

kao jeNuhodžić.

On je pohvalio saradnju srp-

skih i crnogorskih policijskih

službenika koji zajedno rade

naCrnogorskomprimorju,na-

vodeći da to povećava stepen

sigurnosti turista i potvrđuje

prijateljstvo između dvije dr-

žave.

Stefanović je rekao da je borba

protiv organizovanog krimi-

nalajedanodnajvažnijihaspe-

kata kojim se policija, uz nad-

ležno tužilaštvo, bavi.

- U toj borbi nemamo drugi iz-

bornegodapobijedimoipoka-

žemo građanima Srbije i Crne

Gore da zajedničkim radom,

jer je ključni dio u tome sarad-

nja i razmjena informacija,

možemo da dovedemo do slo-

ma organizovanog kriminala i

hapšenja organizatora ili izvr-

šilacanekihodnajtežihkrivič-

nih djela - poručio je Stefano-

vić.

Nuhodžić jekazaodasupotpi-

sali sedam sporazuma i dva

protokola, kojima se reguliše

režim rada svih šest graničnih

prelaza, dokseSporazumomo

pograničnom saobraćaju re-

gulišu uslovi i način prelaska

granice stanovništva u pogra-

ničnimopštinama Crne Gore i

Srbije.

On je istakao da su se saglasili

da će saradnja ministarstava

unutrašnjih poslova Crne Go-

re i Srbije biti dodatno unapri-

jeđena stvaranjempreduslova

za uspostavljanje zajedničkih

graničnihprelaza.

Kako je naveo Nuhodžić, pot-

pisali su dva sporazuma koja

već definišu dva granična pre-

laza.

- Obezbijedićemo uslove da

nastavimo sa praksom zajed-

ničkih graničnih prelaza po

principu jednog zaustavljanja.

To je važno za naše građane i

one koji prelaze granicu, zbog

zajedničkekontroleistvaranja

povjerenja - rekao jeNihodžić.

Prema njegovim riječima, tim

sporazumom je definisano i 21

mjesto za prelaženje državne

granice van službeno otvore-

nihpograničnihprelaza.

- To je važno za naše stanov-

ništvo u pograničnimopština-

ma Srbije, odnosno Priboja,

Sjenice,TutinaiNovogPazara,

a sa crnogorske teritorije Plje-

valja, Bijelog Polja, Petnjice i

Rožaja - rekao jeNuhodžić.

On je kazao da su pripadnici

MUP-a Srbije i policije zado-

voljni saradnjom sa kolegama

izCrneGore.

Stefanović je naveo da se pot-

pisanim sporazumima otkla-

njaju prepreke za bržu komu-

nikaciju izmeđudvije države.

-Unapređujemoefikasnostra-

da granične policije i razgova-

rali smo kako da pojačamo za-

pljene narkotika, da i granične

policije imaju značajniju ulo-

gu u sprečavanju šverca i kako

da zajedničkim radom obe-

shrabrimo izvršioce krivičnih

djela da uopšte pokušavaju da

se bave takvim kriminalnim

radnjama-rekaojeStefanović.

Kakojedodao,saNuhodžićem

je razgovarao i o saradnji i da-

ljem zauzimanju zajedničkih

stavova popitanjumigracija.

- Za Srbiju je važno da ima do-

bre odnose sa CrnomGorom i

poovompitanju jer ononedo-

tiče samo našu državu, već se

tiče čitave Evrope - istakao je

Stefanović.

C.H.

Ministri unutrašnjih poslova Crne Gore i Srbije na sastanku u Beogradu

poručili da će stati na kraj obračunima kriminalnih grupa

Saradnjompolicijaprotiv

organizovanogkriminala

Vjerujemda će

Crna Gora i Srbija, i

njene policije, stati

na kraj obračunima

organizovanih

kriminalnih grupa.

Od države niko

nije, nemože i

neće biti jači. To je

zajednička poruka

sa današnjeg

sastanka - rekao je

Nuhodžić

PODGORICA-

Uposljednjih

devet godinaCrnaGora je

isplatilablizu 11,5miliona

euranaknade zbogneosno-

vanoghapšenja, što jeudar

nabudžet države i time se

nanosi šteta građanimakoji

postajužrtve - saopštila je

saradnicanaprogramima

CGO-aTamaraMilaš.

- Tokom devet godina čak

3.490 prijedloga od strane dr-

žavnih tužilaca je riješeno od-

lukomsudakojomseodređuju

mjere pritvora. Ukupan broj

prijedloga tužilaštava je ne-

znatno veći odbroja predmeta

u kojima je određen pritvor,

odnosno prijedlozi tužilaštva

segotovopoautomatizmupri-

hvatajuodstranesuda-dodaje

ona.

Istovremeno, kako objašnjava,

Ministarstvo pravde je po

osnovu 335 potpisanih potpu-

nih sporazuma isplatilo

1.070.460 eura, dok je Mini-

starstvo finansija na osnovu

sudskih presuda isplatilo

10.381.021, a što ukupno čini

blizu 11,5 miliona eura koje je

država Crna Gora isplatila za

neosnovano lišenje slobode.

- Ministarstvo pravde je imalo

i znatno nižu stopu obračuna

isplate po mjesecima neosno-

vanog lišenja slobode u odno-

su na sud, a koja se kretala od

600 do 2000 eura, pri čemu je

od 2018. smanjena na 500 do

1000eurazavisnoodkategori-

je. Na drugoj strani, sudovi

isplaćuju za mjesec dana neo-

snovanog pritvora 3.000 do

4.000eura, zavisnoodokolno-

sti slučaja predviđenih Zako-

nomo obligacionimodnosima

- saopštila je ona.

Kako dodaje, podaci CGO, za

period od 1. januara 2009. do

31. decembra 2017, ukazuju da

tužioci često predlažu mjere

pritvorakojesudolakoprihva-

ta, a da ih ne prati adekvatno

izvedeno činjenično stanje na

kojem bi se morali zasnivati

optužni zahtjevi.

-Strankekojenepostignuspo-

razumsaMinistarstvom prav-

de se upuštaju u parnični po-

stupak čime se opterećuje rad

sudova. Najvažnije, brine i ne-

prepoznavanjeovogproblema

od strane nadležnih organa i

nepostojanjejedinstvenihme-

hanizama za utvrđivanje kon-

kretne i individualneodgovor-

n o s t i z b o g o d r e đ e n o g

propusta u službi. To je pove-

zano i sa hroničnim nedostat-

kommjerljivih rezultata u ra-

du sudstva i tužilaštva,

što utiče i na ukupni ugled no-

silaca pravosudnih funkcija -

dodaje ona. Centar za građan-

sko obrazovanje u analizi

„Neosnovano lišenje slobode

– pritvor pravilo umjesto da

bude izuzetak“ daje niz poda-

taka koji vode zaključku da

je neophodno sa pojačanim

oprezom i sa dubljim sagleda-

vanjem okolnosti predlagati

pritvor kao mjeru obezbjeđe-

njaprisustva okrivljenogupo-

stupku, odnosno koristiti više

alternativnemjere.

C.H.

Centar za građansko obrazovanje predstavio podatke za posljednjih devet godina

Neosnovanahapšenjadržavu

koštala 11,5milionaeura

TamaraMilaš

Nuhodžić i Stefanovićpotpisujusporazum

DURMITOR–

Pripadnici Gor-

ske službe kasno sinoć završili

su višečasovnu akciju spašava-

nja Grkinje Tsiliki Meropi (62)

koja je povrijedila nogu prilikom

povratka sa Bobotovog kuka.

Ona je nakon ukazane pomoći

transportovana i upućena u

žabljačku hitnu pomoć.

Poziv za pomoć je upućen

preko OKC Direktorata za van-

redne situacije MUP-a oko 15

časova. U akciji su učestvovali i

pripadnici Službe zaštite i spaša-

vanja sa Žabljaka.

Dan ranije, pripadnici Gorske

službe spašavanja intervenisali

su u reonu Jablan jezera, gdje

je povrijeđena francuska držav-

ljanka M. L. (15).

C. H.

Akcija Gorske službe na Durmitoru

Spašenagrčkadržavljanka

Bobotovkuk