Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 1. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

–Međunarod-

ni voz432, koji jeuponedje-

ljakveče trebalo izBarauBe-

ograddakreneu 19 sati,

pošao je tekpola sataprije

ponoći jer jedošlodokvara

na lokomotivi, aonda i pada

napona strujenadionici Pod-

gorica–Virpazar.

Društvene mreže „usijale su

se“ nakon što je nezadovoljni

putnik, koji je čekao voz na sta-

nici u Sutomoru, objavio na

Fejsbuku fotografije na kojima

se vide desetine putnika i djeca

koja spavajuporedpruge.

PR menadžerka Željezničkog

prevozaCrneGoreAminaMu-

rić kazala je juče Pobjedi da ža-

le zbog situacije u kojoj su se

putnici našli.

- Znamo da je putnicima stre-

sno, ali sekompletanmenadže-

ment trudi da sa kapacitetima

kojima raspolažemo, kao i

uzevši u obzir cjelokupno sta-

nje voznih sredstava i infra-

strukture, radimo najbolje što

možemo, jer je putnik na pr-

vommjestu– istakla jeMurić.

Komentarišući navode neza-

dovoljnog putnika koji je na

Fejsbuku napisao da od 19 sati

nijesuimalinikakvuinformaci-

juštosedešava, ona jeobjasnila

da je to obaveza konduktera.

-Djeca spavajuna šinama, a ni-

ko se nije udostojio ni da nas

obavijesti koliko ćemo čekati i

da li će voz uopšte krenuti sa

staniceizBara.ŽeljeznicaCrne

Gorenemanikakvualternativu

– napisao je autor objave na

Fejsbuku.

Murić ističe da u kontinuitetu

radesaosobljemkakobiihedu-

kovali, posebnokonduktere, da

suuobavezidakomunicirajusa

putnicima.

- Izvršno osoblje je dužno da

informišeputnikeo trenutnom

stanju kada su vanredne situa-

cije u pitanju. Međutim, pone-

kad naše osoblje nije umoguć-

nostidaihodmahobavijesti,jer

i sami čekaju tačnu i preciznu

informaciju od svojih nadlež-

nih – objasnila je naša sagovor-

nica.

U ponedjeljak veče, ističe ona,

pošto su riješili prvi problem -

obezbjeđivanje druge lokomo-

tivekoja je zamijenilapokvare-

nu, pojavio se novi - došlo je do

prekidanaponanadijelupruge

Podgorica –Virpazar.

-Zbogtogajeilokomotiva,koja

je krenula iz Podgorice po put-

nikeuBaru i Sutomoru,morala

da čeka da se napon na ovom

dijelu pruge uključi, što je ura-

đenooko10ipo,aokosatkasni-

je je voz iz Bara krenuo u Beo-

grad– rekla jeMurić.

Komentarišući česta kašnjenja

vozova, ona kaže da se uglav-

nom radi omeđunarodnim i to

onimkoji krenusa teritorijeSr-

bije, akasnezbogradovananji-

hovoj infrastrukturi tokom se-

zone.

- Manja kašnjenja lokalnih vo-

zovanarelacijiPodgorica -Nik-

šić i Podgorica - Bar uzrokuju i

problemi sa signalizacijom na

putnim prelazima. Vozovi pre-

ma Baru kasne iz Podgorice

zbog rekonstrukcije sistema za

signalizaciju i to oko 10-ak mi-

nuta –objasnila jeMurić.

J. B.

PODGORICA

–Savez izviđa-

čaCrneGoreučestvovao je

od 14. do22. julana smotri u

SkrebatnuuMakedoniji, ko-

ja jeokupilaoko2.000 izvi-

đača iz cijelog regiona i Evro-

pe, saopšteno je juče izove

organizacije.

Njihovo učešće realizovano je

u okviru projekta „Priča bez

kraja“, koji je podržalo Mini-

starstvo sporta na konkursu za

dodjelu sredstava omladin-

skim organizacijama za finan-

siranje i sufinansiranje proje-

kata zamlade.

- Smotra je nosila naziv „Neve-

rending story“ zato što je svaki

učesnik birao put koji će proći

na smotri, svako je imao svoju

priču. Razlikovala se od dosa-

dašnjih po veoma raznovr-

snom i modernom programu,

radionicama i aktivnostima.

Naši članovimogli suda izabe-

ru da li će vrijeme provoditi u

sticanju novih znanja na temu

značaja obuke mladih za pro-

ces donošenja odluka ili će ići

na aktivnosti na vodi uOhridu,

ili na rafting u Strugu – istakli

su iz Saveza izviđača.

Trudili su se, kako je navedeno

u saopštenju, da svim članovi-

ma omoguće da prođu sve što

ihjezanimalo„odveomaboga-

tog i raznovrsnog programa“.

- Vjerujemo da su se sa ovog

putovanja vratili bogatiji za

jednu veliku avanturu, nova

znanja i ono najvažnije brojna

prijateljstva od kojih će neka

trajatidokrajaživota–naglasi-

li su iz Saveza izviđača.

Ni ovogputa, kako surekli, nije

izostala velika podrška Saveza

radio-amateraCrneGore, „bez

čijegprisustvajeteškozamisli-

ti bilo koju aktivnost“ Saveza

izviđača.

-Savezujenedostajaloovakvih

aktivnosti, a višednevne aktiv-

nosti u prirodi, poput smotre u

Makedoniji, ključne su za ra-

zvoj skautizma u Crnoj Gori.

Učestvovanje na ovakvim ak-

tivnostimaodvelikog jeznača-

ja za mobilnost mladih u našoj

zemlji, kao i za umrežavanje sa

drugim velikim omladinskim

organizacijama u regionu i

Evropi – poručili su iz Saveza

izviđača i dodali da će u nared-

nom periodu kroz kampove

pružiti priliku članovima da

dobiju nova znanja, kao i prili-

ku da napreduju kroz rad u or-

ganizaciji.

Na smotri u Makedoniji uče-

stvovao je 91 crnogorski izvi-

đač.

J. B.

PODGORICA

–Predsjedni-

caSindikata zdravstvadr

LjiljanaKrivokapićkazala

jedanećeodustajati odza-

htjeva zapovećanjeplata

svimzdravstvenimradnici-

ma, teda ćeu septembru

tražiti sastanak samini-

stromzdravljaKenanom

Hrapovićemkakobimu

iznijeli konkretanprijedlog.

OnazaPobjedukažeda jene-

ophodno da se od 25 miliona

eura koliko je rebalansom

Vlada opredijelila za sektor

zdravstva, procenat izdvoji i

zamedicinare.

- To nijesumale pare. Vidimo

da se otpisuju dugovi velikih

likvidnih firmi, tako da mi-

slimdasmosvojimradompo-

tvrdili da je zdravstvo jedna

rentabilna kategorija i da tre-

ba da budemo vrednovani

shodno svom zanimanju –

kazala je drKrivokapić.

Premanjenimriječima,mini-

starHrapović ranije jeobeća-

vaoda ćenaći načinza stimu-

laciju ljekara. Međutim, kako

naglašava, u sindikatu traže

stimulaciju i za medicinske

sestre ,,koje jednako čine

tim“.

Krivokapić ističeda će avgust

iskoristitikakobisekonsulto-

valisakolegamakakoonivide

mogućnost povećanja zara-

da. I svojim kolegama iz dru-

gihsindikataizloćićesvojpri-

jedlog.

Sindikat je u martu tražio da

zarade svima budu povećane

za 45 eura na pola godine, ka-

ko bi za dvije godine svim

zdravstvenim radnicima za-

radebileuvećaneza30odsto.

Krivokapić je tada kazala da

je odgovornost medicinskih

radnika velika, a u prosjeku

primaju od 350 do 490 eura,

dok direktori pojedinih usta-

novazarađujuido3.000eura.

MinistarzdravljaKenanHra-

pović nedavno je kazao da će

tražiti rješenja za povećanje

zarada zdravstvenih radnika,

jer se radi o sistemuna kojem

je veliko opterećenje i velika

odgovornost za obavljeni po-

sao, pri čemu moramo voditi

računa i o srednjemmedicin-

skomkadru.

Sl.R.

PODGORICA

- Policija je, uokviruakcije sprečavanjanezakoni-

tog ribolova, u mjestu Bigova pronašla juče skriveni eksploziv i

municiju, dok jekontrolomplovilazatečena jednaosobada izlov-

ljava ribu sredstvima za koja nije posjedovala dozvolu.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, protiv te osobe podnijeta je

prekršajna prijava iz Zakona omorskomribarstvu i marikulturi i

izdat prekršajni nalog.

- Službenici RCGP „Jug“ su u saradnji sa službenikom Inspekcije,

30. jula, od šest do 12 časova, na lokalitetima priobalnog dijela i u

akvatoriju unutrašnjih morskih voda od ostrva Mamula do uvale

Nerin – ispod naselja Zagora, realizovali akciju sa ciljem sprečava-

nja krivičnihdjela u vezi sa nezakonitimizlovomribe. UmjestuBi-

gova,ublizinibivšegvojnogodmarališta,ušahtizavodu,pronađena

su dva pakovanja eksploziva kao i 236 komada puščanih metaka

kalibra7,62mm. Opronalaskueksploziva imunicijeobaviješteni su

Dežurna službaOdjeljenja bezbjednosti Kotor, kriminalistički teh-

ničar kao iDirektorat za vanredne situacijeMUP-a. Pronađenimu-

nicija i eksploziv su izuzeti sa lica mjesta i predati su službeniku

Direktorata za vanredne situacijeMUP-a - saopšteno je iz policije.

U sklopu akcije kontrolisana su plovila inostranih registarskih

oznaka kojimje upravljaoN. L. (45) izBigova.

- On je zatečen u izlovu ribe sredstvima za koja nema dozvolu či-

me je počinio prekršaj iz Zakona omorskomribarstvu i marikul-

turi. Od strane službenika Inspekcije za morsko ribarstvo ovom

licu je izdat prekršajni nalog za naplatu novčane kazne u iznosu

od250 eura - zaključeno je u saopštenju.

R.D.

EDUKATIVNADRUŽENJA:

Sa smotre

Savez izviđača Crne Gore na smotri uMakedoniji

Ministarstvosporta

podržaloskaute

Međunarodni voz 432 iz Bara za Beograd u ponedjeljak veče kasnio zbog kvara

Četiri satačekali

novu lokomotivu

AminaMurić

Portparolka

Željezničkog

prevoza

AminaMurić,

komentarišući

navode

nezadovoljnog

putnika koji je

na Fejsbuku

napisao da od

19 sati nijesu

imali nikakvu

informaciju što

se dešava, istakla

je da je obaveza

konduktera bila

da ih obavijesti

DJECASPAVALAPOREDPRUGE:

Dupli kvar uzrokovaovišesatnokašnjenje

Sindikat zdravstva očekuje da ćemedicinari biti bolje plaćeni

Krivokapić: Nećemoodustati

odzahtjeva zavećeplate

LjiljanaKrivokapić

Krivokapić ističe da

će avgust iskoristiti

kako bi se konsultovali

sa kolegama kako

oni videmogućnost

povećanja zarada

KodBigovepronađeni

eksploziv imunicija

Akcija sprečavanja nezakonitog ribolova