Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 1. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA-

UCrnoj Gori

svegadvijeoddeset rođenih

beba imapristupmajčinom

mlijekuu tokuprvog satapo

dolaskuna svijet, navodi seu

izvještajuFondaUjedinjenih

nacija zadjecu (Unicef ) i

Svjetske zdravstveneorgani-

zacije.

U tom dokumentu, koji će da-

nas povodomSvjetske nedjelje

dojenja zvanično objaviti glo-

balnu evidenciju rezultata do-

jenjazaovugodinu,akojasadr-

ži analizu podataka iz 194

države svijeta, pokazuje ,,da

samo devet zemalja ispunjava

pet od sedamminimalnih kri-

terijuma u vezi sa dojenjem“.

Odlaganje od nekoliko sati na-

kon rođenja, kako piše između

ostaloguizvještaju,može imati

posljedice opasne po život.

„Prvavakcina“

- Kontakt koža na kožu, zajed-

no sa sisanjem, stimuliše proi-

zvodnju majčinog mlijeka, uk-

ljučujući kolostrum, poznat i

kao bebina „prva vakcina“, koji

je izuzetno bogat hranljivim

materijama i antitijelima –piše

u izvještaju.

Unicef i SZO apelovali su na

vlade, donatore i druge donosi-

oce odluka da usvoje stroge za-

konske mjere za ograničenje

reklamiranja zamjena za maj-

činomlijeko za novorođenčad.

UUdruženju ,,Roditelji“ nijesu

iznenađeni podacima koji se

odnose na Crnu Goru jer, kako

kažu, u porodilištima gdje je i

uveden bebi frendli program

(majka i beba zajedno 24 sata)

on se ne primjenjuje u potpu-

nosti.

- Ove sedmice, kao i kada je na-

cionalna nedjelja dojenja, svi

pričamoo tome, konstatujemo,

zabrinemo se što su nampoda-

ci loši i ostane samo na tome.

Od svih stavki koje smo zajed-

no prepoznali da bi trebalo da

semijenjaju i da se na njima ra-

di, ništa sene radi. Čak i ono što

se uradilo se ne primjenjuje –

kazala je za Pobjedu izvršna

direktoricaUdruženjaKristina

Mihailović.

Pogrešne informacije

Prema njenim riječima, za sa-

mo uspostavljanje dojenja i

usmjeravanja na dojenje prvi

sat jeste ključan. Ipak, ističe

Mihailović, mnogo je važnije

da se dojenje nastavi i damajke

dobiju adekvatnupodršku.

- Ako majke nemaju pravu in-

formaciju,podrškuiliakodobi-

ju potpuno pogrešne informa-

cije, koje su prevaziđene, ne

znam koliko onda možete da

utičete da žene u većem pro-

centu doje. Kada majke uzmu

bebu u ruke važno je da im se

obezbijedi pomoć, a ne da se

potpuno destimulišu pogreš-

nim potezima, koji će da dove-

du do toga da vremenom izgu-

bemlijeko–kažeMihailović.

Onanaglašavadajemitovaipo-

grešnih informacija o dojenju

bezbroj, kako u sistemu zdrav-

stva tako i u javnosti.

- Od tih je li mlijeko kvalitetno,

je li vodnjavo, je li se od stresa

izgubilomlijeko ili nije. Sve in-

formacije neprovjerene i ne-

tačne, kojesepromovišu,mogu

da dovedu do toga da žene lako

odustaju od dojenja – kazala je

Mihailović, podsjetivši da po-

daci Unicefa pokazuju i da 17

odsto žena u našoj zemlji doji

djecu isključivo do šestog mje-

seca.

Bivša direktorka Kliničkog

centra Zorica Kovačević ranije

je kazala da bi bebi frendli pro-

gram u toj ustanovi trebao da

bude gotov do kraja avgusta.

Sl.r.

PODGORICA–

Kontinuitet

kvalitetne i prijateljske sa-

radnjenapoljubezbjednosti

izmeđunašedržave i Češke

bićenastavljenkrozobuke i

razmjenu iskustava i najbo-

ljihpraksi napolju sajber si-

gurnosti, te aktuelnihglo-

balnih izazovakao što su

ilegalnemigracije, terori-

zami trgovina ljudima.

Tosunaprvomsastanku, kako

je saopšteno iz Ministarstva

unutrašnjih poslova, ocijenili

prvi čovjek u ovom resoru

MevludinNuhodžić i ambasa-

dorČeškeunašoj državiKarel

Urban.

- Saradnju bi trebalo usmjera-

vati i na intenzivnijupromoci-

ju Crne Gore kao bezbjedne

destinacije za turiste iz Češke,

naročito imajući u vidu proš-

logodišnju rekordnu posjeće-

nost koju je naša država zabi-

lježila nakonprijema zemlje u

NATO – navedeno je u saop-

štenju.

Ministar Nuhodžić se, zahva-

livši na podršci koju je Češka

pružala Crnoj Gori na putu ka

članstvu u NATO, osvrnuo na

pomoć i saradnju u minulom

periodu, naročito u oblasti

vanrednih situacija, kao i u

oblasti policijskihposlova.

j. B.

PODGORICA-

Sljedećih

deset dana na jugu Crne Gore

će biti sunčano i toplo, a na

sjeveru povremeno nestabil-

no, posebno nekoliko nared-

nih dana do subote i onda

se nastavlja stabilno vrijeme

- kazao je Pobjedi meteorolog

Dušan Pavićević.

Što se tiče Podgorice, kako

je istakao, temperature će se

kretati od 35 do 38 stepeni.

- Na Primorju će biti suvo i

toplo, na sjeveru toplo, ali

povremeno uz padavine izra-

ženije tokomove sedmice,

više nego naredne - kazao je

Pavićević.

Padavine se, kako je naglasio,

ne mogu očekivati u Podgorici

osimu četvrtak, ali, kako je

kazao, vjerovatnoća je mala i

tada.

- Sve se, u principu, kreće u

granicama normale. Što se

tiče vlage ona je u skladu sa

temperaturom - kazao je Pavi-

ćević.

n. k.

Njegoš, osim jednog, u dobromstanju

M. Petrovića – Njegoša, princeze

Vjere N. Petrović Njegoš i prince-

ze Ksenije N. Petrović Njegoš.

SaoPštenja

Interesantno je što je prošle

sedmice, nakon što je jedna

Cetinjanka na Fejsbuku objavila

fotografiju uništene grobnice u

Cetinjskommanastiru, iz Mitro-

polije crnogorsko-primorske

saopšteno kako se „grobnice

na Dvorskomgroblju nalaze u

ovakvom stanju od 1945. godine“.

Uprava Cetinjskogmanastira je u

posljednje vrijeme, kako su rekli,

zaključala kapiju kako bi spriječila

da svako ne bi ulazio na groblje i

dalje skrnavio grobnice.

- Isto tako, monasi su nekada raz-

bacane ostatke grobnica uspjeli

makar da saberu na jednomjesto

kako ne bi bile rasute i oni se sta-

raju, koliko je to u njihovoj moći,

da groblje bude uredno i čisto od

otpadaka ubačenih tokomnoći i

u periodu nevremena – naveli su

tada u saopštrenju.

Dodali su i da je „nažalost, ovo

groblje vremenompostalomje-

sto za igranje karata, često ga naj-

nesavjesniji koriste i kao toalet,

a u zadnje vrijeme je utočište za

narkomane, pa i za pse lutalice,

što veoma dobro znaju Cetinjani

koji duže pamte“.

Uprava Cetinjskogmanastira je,

kažu, pokušala da uredi groblje

2008. godine, ali je bila spriječena

od Zavoda za zaštitu spomenika i

njenih inspekcijskih organa.

Na to su iz Uprave za inspekcijske

poslove rekli da tadašnja komisija

bivšeg Zavoda za zaštitu spome-

nika kulture nije imala ingerencije

kao sadašnja inspekcija, te da oni

tada nijesumogli da obave nad-

zor, kako tvrde iz Mitropolije.

n. Đ.

e i

rob

ije

Upozorenje Unicefa i SZO-a o dojenju bebamajčinimmlijekom

Mihailović:Majkama

potrebnavećapodrška

Mitova i pogrešnih informacija o dojenju

je bezbroj, kako u sistemu zdravstva

tako i u javnosti, od tih je li mlijeko

kvalitetno, je li vodnjavo, je li se od stresa

izgubilomlijeko ili nije. Sve informacije

neprovjerene i netačne, koje se

promovišu, mogu da dovedu do toga da

žene lako odustaju od dojenja – kazala je

za Pobjedu KristinaMihailović

Porodilišteu

Kliničkomcentru

KristinaMihailović

Na jugu i narednih

dana sunčano i toplo

Na sjeveru

seočekuje

nestabilno

vrijeme

PODRŠKAI PROMOCIJA:

Sa sastanka

Ministar Nuhodžić razgovarao sa ambasadoromČeške

CrnaGorabezbjedna

turističkadestinacija

PODGORICA–

Kadrovski

planzaorganedržavne

uprave i službeVladedopri-

nijeće razvoju ljudskihre-

sursa i zahtjevimaupogledu

optimizacijebroja zaposle-

nih - ocijenjeno je izMini-

starstva javneuprave.

Vlada je nedavno, na prijedlog

ovog ministarstva, donijela

uredbu o sadržaju, postupku i

načinu pripreme i izmjene ka-

drovskog plana za organe dr-

žavne uprave i službeVlade.

IzMinistarstvasuagencijiMi-

na rekli da je unaprijeđeno

upravljanje ljudskim resursi-

ma i uspostavljen efektivni si-

stem za praćenje i optimizaci-

ju broja zaposlenih i mjerenje

kvaliteta njihovog rada, kroz

unapređenje kadrovskog pla-

niranja, jedan od prioritetnih

ciljeva, koji je utvrđen Strate-

gijom reforme javne uprave

2016-2020.

Imajući u vidu ovakvo opre-

djeljenje, kako sunaveli, Vlada

je prvi put donijela podzakon-

ski akt, kojimse na cjelovit na-

čin uređuju pitanja od značaja

zainstitutkadrovskogplanira-

nja.

- Donošenje kadrovskog plana

doprinijeće razvoju ljudskih

resursa, zahtjevima u pogledu

optimizacije broja zaposlenih,

aliijačanjukadrovskihkapaci-

teta u procesu pridruživanja

Crne Gore Evropskoj uniji -

smatrajuuMinistarstvu.

Iz tog resora su objasnili da se

kadrovskim planom, u skladu

sazakonom,planirabrojzapo-

slenih, promjene u kadrovskoj

strukturi i druga strateška pi-

tanja upravljanja kadrovima u

skladusabudžetskimi strateš-

kimplaniranjemradaVlade.

Kako kadrovski planmora biti

usklađensabudžetskimplani-

ranjem, podzakonskim aktom

je prepoznata ulogaMinistar-

stva finansija i Ministarstva

javne uprave u njegovoj pri-

premi.

- Svaki organ će imati svoj ka-

drovski plan i oni će biti dio

zajedničkog kadrovskog plana

za sve organe državne uprave i

službe Vlade, koji će donijeti

Vlada-reklisuizMinistarstva.

Oni su kazali da će kadrovski

plan, osim što se donosi za ka-

lendarsku godinu, radi boljeg,

kvalitetnijeg i dugoročnijeg

planiranja sadržati i projekcije

za naredne dvije godine.

- To će znatno doprinijeti bo-

ljem i efikasnijem upravljanju

kadrovima - ocijenili su izMi-

nistarstva.

r.D.

Kadrovski plan za organe državne uprave i službe Vlade

Cilj kvalitetnijeupravljanje

Zgradaukojoj je smješteno

Ministarstvo javneuprave