Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 1. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA-

Ministarstvo prosvjete raspisalo je konkurs za

dodjelu 332 stipendije najboljim studentima, studentima sa invali-

ditetom i studentima deficitarnah zanimanja za nastavu na alban-

skom jeziku za narednu studijsku godinu.

Iz Ministarstva su saopštili da će 200 stipendija pripasti najboljim

studentima koji produžavaju pravo na stipendiju, 100 najboljim

studentima koji prvi put konkurišu, 20 studentima sa invalidite-

tom i 12 studentima deficitarnih zanimanja za nastavu na alban-

skom jeziku.

- Pravo da konkurišu za stipendiju imaju studenti na drugoj i

narednimgodinama studija, koji su prvi put upisali semestar teku-

će studijske godine, nijesu gubili ni jednu studijsku godinu, koji

su prema nastavnomprogramu visokoškolske ustanove na kojoj

studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli

indeks uspjeha najmanje devet – navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će, ukoliko se prijavi više kandidata, prednost imati

studenti sa većomprosječnomocjenom, odnosno indeksom

uspjeha tokom studija, kao i veći broj osvojenih nagrada na

državnom i međunarodnom takmičenju.

Rok za podnošenje dokumenata je od 3. septembra do 19. okto-

bra.

PODGORICA-

Ministarstvo prosvjete raspisalo je konkurs za

dodjelu 185 stipendija talentovanimučenicima osnovnih i sred-

njih škola za narednu školsku godinu.

Biće dodijeljeno 20 stipendija učenicima osnovnih škola, koji prvi

put konkurišu za stipendiju, 40 učenicima osnovnih škola, koji

produžavaju pravo na stipendiju i 30 učenicima srednjih škola,

koji prvi put konkurišu za stipendiju.

Biće odobreno i 60 stipendija učenicima srednjih škola, koji pro-

dužavaju pravo na stipendiju i 35 učenicima srednjih škola, koji se

obrazuju za profil za deficitarne kvalifikacije.

Navodi se da talentovanog učenika za stipendiju predlaže nastav-

ničko vijeće osnovne, odnosno srednje škole, na osnovu pisane

preporuke predmetnog nastavnika.

Stipendija se dodjeljuje bez obaveze vraćanja, odobrava se za

jednu školsku godinu i isplaćuje u deset jednakihmjesečnih rata.

Rok za podnošenje dokumenata je od 3. septembra do 19. okto-

bra.

PODGORICA-

Raspisan je konkurs za dodjelu 3.400 studentskih

kredita za studijsku 2018/2019. studentima osnovnih i specija-

lističkih akademskih i primijenjenih studija ustanova visokog

obrazovanja.

Od ukupnog broja studentskih kredita 860 će biti dodijeljeno

studentima prve godine osnovnih studija i to: 770 kredita studen-

tima prve godine osnovnih studija koji studiraju na ustanovama

visokog obrazovanja u Crnoj Gori i 90 kredita studentima prve

godine osnovnih studija na ustanovama visokog obrazovanja

van Crne Gore, 2.290 kredita studentima starijih godina studija

koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori i

250 kredita studentima starijih godina koji studiraju na ustanova-

ma visokog obrazovanja van Crne Gore.

Pravo da konkurišu za studentski kredit imaju studenti osnovnih

i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija ustanova viso-

kog obrazovanja, koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće

godine studija i nijesumijenjali studijski program.

Rok za podnošenje zahtjeva elektronski preko Portala eUprave za

sve korisnike je od 3. septembra do 19. oktobra.

PODGORICA-

Konkurs za prijemučenika i studenata u domove

je raspisan, a mjesta ima za 568 učenika i 2.222 studenta.

Dokumenta za konkurs za prijemučenika podnose se od 13. do

24. avgusta.

Studenti prve godine dokumenta će podnositi od 27. avgusta do

14. septembra, dok je rok za podnošenje dokumenata za studente

ostalih godina od 10. septembra do 5. oktobra.

J. B.

PODGORICA–

Svi grobovi

uCetinjskommanastiru, njih

devet, osimonog knjeginjice

Marije koji je devastiran, su

u dobromstanju, ocijenio je

inspektor za kulturnu baštinu

nakon što je obavio nadzor

ovogmanastira.

Iz Uprave za inspekcijske poslove

rečeno je Pobjedi da je grob knje-

ginjice Marije devastiran tako što

su sa desne strane od grobnice

,,izdvojeni fagmenti tri kamena

krsta, sa lijeve strane od grobnice

izdvojen je kameni grb, a na dva

postamenta na grobnici nedosta-

ju isti“.

DokumentaciJa

Odgovarajući na pitanje je li utvr-

đeno ko je, kada i kako uništio

ovu grobnicu, kazali su kratko da

na osnovu uvida u raspoloživu

dokumentaciju sa sigurnošću se

ne može utvrditi vrijeme deva-

stacije groba.

- Kontrolisani su i ostali grobovi i

u dobrom su stanju, što se može

zaključiti iz fotografija – istakli

su, dodajući da su fotografije iz

inspekcijskog pregleda koje su

namposlali napravljene u petak,

u prisustvu jeromonaha Justina.

Osimgroba knjeginjice Marije, u

Cetinjskommanastiru se, prema

navodima Uprave za inspekcijske

poslove, nalazi još osamgrobova

dinastije Petrović sa natpisima.

Tu je sahranjen Stanislav M.

Petrović Njegoš knjažević crno-

gorski, Stefan M. Petrović Njegoš

knjažević crnogorski, velika

vojvotkinja Stana M. Petrović

– Njegoš. Ostaci pokojnika knja-

ževića Andrije P. Karađorđevića

se ne nalaze u grobu, jer su, kako

pojašnjavaju iz inspekcije, ekshu-

mirani 1912. godine i prenijeti u

Oplenac. Ni ostaci pokojnice knja-

ginje Ljubice - Zorke P. Karađor-

đević se ne nalaze u grobu, jer su,

takođe, ekshumirani 1912. godine

i prenijeti u Oplenac. UManastiru

se nalazi i grob princa Mihaila

Ministarstvoprosvjete

Vijesti izMinistarstva prosvjete

Studentske stipendije

Podrška zađake

Konkurs zadodjelu

studentskihkredita

Konkurs zaučeničke

i studentskedomove

Inspektor za kulturnu baštinu ocijenio da su svi grobovi dinastije Petrovi

Grob knjeginjice

Marije devastiran

je na način što su

sa desne strane od

grobnice izdvojeni

fragmenti tri

kamena krsta, sa

lijeve strane od

grobnice izdvojen

je kameni grb, a na

dva postamenta na

grobnici nedostaju

isti - rečeno je

Pobjedi iz Uprave za

inspekcijske poslove

InspekcijaPobjedi dostavila fotografijegrobovakoje je inspektor obišaoupetak

Nezna seko

kadauništio

knjeginjeMa

PODGORICA-

DirektorKli-

ničkog centradr JevtoEra-

ković saopštio je jučeda je

ustanovana čijemje čelu

spremnadapruži punu logi-

stičku i stručnupomoćurea-

lizacijimeđunarodnognauč-

nog institutakoji sebazira

nahadronskoj kancer tera-

piji, najsavremenijojmetodi

za liječenjevelikogbrojavr-

stakancera.

Ministarkanaukedr SanjaDa-

mjanović sastala se juče sa

Erakovićem, a sastanku je pri-

sustvovao i njegov tim - medi-

cinskadirektoricaprof. drMa-

rina Ratković, direktor Centra

za nauku prof. dr FilipVukmi-

rović i direktor Klinike za on-

kologiju prof. dr Vladimir To-

dorović.

Ministarka Damjanović je, ka-

ko je saopšteno, upoznalaEra-

kovića sa statusom projekta

SEEIIST, te narednom, pri-

premnom fazomkoja obuhva-

ta izradu tehničkog i biznis

plana (Technical Design Re-

port - TDR).

- Na posljednjoj sjednici

Upravnogodbora instituta, čiji

član je i direktorKlinikezaon-

kologijuprofesorVladimirTo-

dorović, iznijeta je inicijativa

za uspostavljanje kliničke

mreže onkologa. U tom kon-

tekstu,direktorKliničkogcen-

tra je predstavio ministarki

projekat Telemedicina, preko

kojeg jeCentar povezan sa op-

štim bolnicama u Beranama,

Baru i Pljevljima. U sva četiri

centra su obezbijeđeni poseb-

ni prostori i mogućnost da lje-

kari dijagnostičke nalaze koji

su urađeni u regionalnim cen-

trima (ultrazvuk, skener) od-

mah pošalju u jedinstvenu ba-

zu–piše u saopštenju.

Razgovaralisuiounaprjeđiva-

nju tog IT sistema, kako bi

mreža obuhvatala sve gradove

CrneGore.

Dogovoreno jeda seu septem-

bruorganizujekonferencijana

kojoj će učestvovati onkolozi

iz svihzemalja regiona i šire.

Damjanović je podsjetila da će

zaprojekat Institutabiti neop-

hodna stručna podrška ekspe-

rata zemalja Zapadne Evrope,

te da je cilj da do kraja godine

formiraju internacionalni tim

u koji će biti uključeni i nauč-

nici iz regiona.

- Upoznala je Erakovića sa

aplikacijama za finansijska

sredstvaizraznihmeđunarod-

nih fondova. Već je pripre-

mljeno nekoliko projektnih

prijava prema Međunarodnoj

agenciji za atomsku energiju,

koja jeobećalaprvihpolamili-

ona eura za ove namjene, za-

timza EUOkvirni programza

istraživanja i inovacije „Hori-

zont 2020“, COST program u

iznosuod300.000eura, zaRe-

gionalni IPAprogramza reali-

zacijuelektronskog registraza

kancer u iznosu od 2 miliona

eura –piše u saopštenju.

Ministarka Damjanović je sa

čelnicima Kliničkog centra

obišla Kliniku za onkologiju i

upoznala se sa dinamikom ra-

da ove zdravstvene jedinice.

R. D.

Direktor Kliničkog centra se sastao saministarkomnauke

Erakovićpodržao institut za

hadronskukancer terapiju

Sa sastankau

Kliničkomcentru