Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 1. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Crnogorski kuvar i

predsjednikUdruženja šefovakuhi-

njaCrneGoreVuksanMitrovićpo-

stao jepočasni i doživotni član

Svjetske asocijacijekuvara (WACS).

Mitroviću je priznanje, koje se sastoji

odmača, lente i značke, dodijeljenona

Svjetskom kongresu šefova kuhinja u

Maleziji sredinom jula, na kojem je

prisustvovalo hiljadu kuvara iz 124 dr-

žave.

-Velika je čast izaći nabinu, doknajbo-

lji svjetski kuvari aplaudiraju i odaju

priznanje vašemdjelu. Vrijednost pri-

znanja daje mi za pravo da budempo-

nosan što jeCrnaGora ušla umali broj

priznatih kuvara – rekao je Mitrović

juče na konferenciji zamedije.

Prviputtalentajedodijeljena1928.go-

dine ocu modernog kuvarstva Es-

coffieru, a do danas je to priznanje do-

bilo 140kuvara.

Mitrović jekazaodaga jezaovunagra-

du kvalifikovalo više od 100 priznanja

koje je dobio, a većina je bila međuna-

rodna. U Sloveniji mu je dodijeljena

nagradazaživotnodjelo,,Crnaorhide-

ja“,aSrbijaiHrvatskasumidalezlatne

medalje.

Pomoćnik ministra u Ministarstvu

održivog razvoja i turizma Ćazim

Hodžić ocijenio je da je veliki uspjeh

da Crna Gora ima kuvara koji je među

40najboljihu svijetu.

-Nagrada jevrloznačajnazaCrnuGo-

ru. Postoje specijalni turisti koji obila-

ze mjesta kako bi probali hranu i to je

elitniturizam-rekaojeHodžićinagla-

sio daMitrović svakodnevno mukotr-

pnimradomulaže unove generacije.

-Toćebitijednanovastrananašedrža-

ve. Očekujemda ćemo narednih godi-

nabiti važan faktoruregionu- rekao je

Hodžić.

PR Nacionalne turističke organizacije

Nina Vukčević kazala je da je Crna Gora

tim priznanjem „ušla na velika vrata u

svijet gastronomije“, dok je sekretar

Udruženja šefova kuhinja Crne Gore

BogdanKrsmanovićporučiodaljudepo-

put Mitrovića, koji su predstavili Crnu

Goru svijetu, moramo čuvati i učiti od

njih.

-Priznanje jekrunanašegzajedničkog

rada. Nagrada za životnodjelouovako

malojdržavi, zakojuvjerovatnonezna

velikibrojučesnicaWACS-a,pokazuje

da svi treba da budemo srećni i zado-

voljni - rekao jeKrsmanović.

N.K.

PODGORICA

–Građani suuprvoj sedmici predaje dokumen-

tacije za projekatHiljaduplus dostavili bankama 709prijava.

Građani su za projekat počeli da se prijavljuju 23. jula i tada su

dostavili najviše prijava, 431. Prema podacima sa sajta projekta,

doponedjeljka je predatoukupno 709prijava.

Građani komercijalnim bankama koje učestvuju u projektu,

odnosnoNLB,CKB,Lovćen,Erste iSosijeteženeraleMontene-

gro dokumentaciju mogu predavati do 13. avgusta. Vrijednost

projekta je 20miliona eura. Visina fiksne kamatne stope u pro-

jektu je 2,99 odsto, dok se kredit otplaćuje 20godina.

N.K.

PODGORICA

- UJugopetrolu su veo-

mazadovoljnirezultatimauprvojpolo-

vini godine, koju je ova naftna kompa-

nijazavršila saprofitomod3,14miliona

eura, odnosno 560 hiljada više nego u

istomperioduprošle godine.

- Shodno definisanomplanu nastavlja-

mo sa investicijama prevashodno u di-

jelu rekonstrukcijemaloprodajnemre-

že.Kaoiprethodnihgodinanastavljamo

samodernizacijombenzinskihpumpi i

podrškom projektima od društvenog

značaja – kazali su iz Jugopetrola. Pri-

hod kompanije je bio 65,5miliona eura

ibiojevišiza7,4milionauodnosunaisti

prošlogodišnji period. Poslovni rashod

Jugopetrola iznosio je 62miliona.

S. P.

PODGORICA

-Novimzako-

nomoputevimaurediće se

pravni položaj, razvoj, odr-

žavanje, zaštita, upravljanje i

finansiranje javnihputeva

kao i njihovograđenje i re-

konstrukcija i izvršiti dodat-

nousaglašavanje sapravnom

tekovinomEU, saopšteno je

izMinistarstva saobraćaja.

Nacrt zakona o putevima je od

11. junana javnoj raspravi, koja

traje 40 dana. Zakon o putevi-

ma donijet je 2004. godine, a

2009, 2010, 2011. i 2017. godine

pretrpio je izmjene i dopune.

S. P.

vremeni boravak i rad stranaca

zatreba

njeno je 8.310, sezonsko zapo-

šljavanje stranaca 3.547 i

pružanje ugovorenih usluga

stranaca 1.328dozvola.

Podsjetimo, po posljednjim

podacima, koje sunedavno sa-

opštiliizZavodazazapošljava-

nje, uCrnoj Gori je ove godine,

krozkvotuzaradnusnagukoja

dolazi sa strane, zaposleno

9.908 osoba što je gotovopolo-

vina od planiranog broja. Po

timpodacima, ukupno je izda-

to 13.612 radnihdozvola.

Podsjetimo da su na evidenciji

Zavoda za zapošljavanje

43.032 osobe, odnosno da je

stopa nezaposlenosti 18,55 od-

sto.

KONOBARI, KUVARI…

Najtraženija zanimanja za pr-

vih šest mjeseci ove godine,

kako su nedavno rekli Pobjedi

iz Zavoda za zapošljavanje, su

iz oblasti turizma i ugostitelj-

stva, trgovine, saobraćaja i

usluga. To su kvalifikovani

radnici: konobari, kuvari, pica

majstori, mesari, pekari, soba-

rice, higijeničarke, serviri, pe-

rači posuđa, ali i radnici na po-

moćnim poslovima. Pored

osnovnih znanja, poslodavci,

uz radno iskustvo, sve više tra-

že i dodatna znanja i vještine,

međukojima i stranih jezika.

Istraživanje Privredne komo-

re sprovedeno u aprilu ove go-

dine takođe jepokazalodasuu

oblasti turizma prepoznata

kao deficitarna zanimanja

kvalifikovani kuvar, pica maj-

stor, konobar, šanker/ bar-

men…UZavoduzazapošljava-

nje, podsjetimo, organizuju i

obuke za određenadeficitarna

zanimanja, kao što su kuvari,

pomoćni kuvari i slastičari.

- Potrebe poslodavaca za se-

zonskom radnom snagom os-

ciliraju, tako da je najveća po-

tražnja u toku predsezone. To

nikako ne znači da je nema u

tokusezone.Nerijetkosedeša-

vadaradnici,zboguslovarada,

napuštaju jednog poslodavca i

odlaze da rade kod drugog ili

se zbog povećanog obima po-

sla treba povećati i broj izvrši-

laca. Najtraženija je kvalifiko-

vana radna snaga. Na cijeni su

dobri konobari, kuvari, pica

majstori, ali tržištu nedostaje i

veliki broj mesara, pekara, po-

slastičara - navode izZZZ.

Na pitanje zašto crnogorski

državljani neće da rade u toku

ljetne sezone što za posljedicu

ima uvoz radne snage iz dru-

gih država, direktor Zavoda za

zapošljavanje Suljo Mustafić

nedavno je objasnio da na to

utiče više faktora.

-Slabamotivisanostzarad,naš

mentalitet koji je takav kakav

jeste,alisadrugestraneiuslovi

koji nijesu prihvatljivi ili pri-

mamljivi za domaću radnu

snagu. Zbog čega? Zato što

imamo situaciju da pomalo si-

vo tržište dominira u ovoj

oblasti - kazao je tada Musta-

fić.

IzZZZnaglašavaju i da sezna-

čajan broj domaćih sezonaca

zapošljava i mimoZavoda. Po-

slodavci ih direktno kontakti-

raju, na osnovu dobrog isku-

stvaminulih sezona.

M.P.M. -N.K.

Završena javna rasprava o

nacrtu zakona o putevima

Urediti

upravljanje i

finansiranje

Treća faza projekta Hiljadu plus

Građani prve sedmice

podnijeli 709prijava

Svjetska asocijacija kuvara nagradila našeg stručnjaka u gastronomiji

Mitrovićpočasni i

doživotni članWACS

U Jugopetrolu zadovoljni rezultatima u prvoj polovini godine

Profit 3,14miliona

Jugopetrol