Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 1. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Glavni ra-

zlog zbogkoga jeVladau

protekli četvrtakpovećala

zapet hiljada, odnosno sa

18.185na 23.185broj dozvola

zaprivremeni boravak i rad

stranaca jedane fali privre-

di, ukolikozatreba, rečeno je

Pobjedi izZavoda za zapo-

šljavanje.

- Povećanje za pet hiljada nije

proizvod zahtjeva ni iz jedne

privredne grane, nego se na

vrijemereagovalodanebidoš-

lo do zastoja ukoliko zatreba

turizmu, građevinarstvu ili bi-

lokojoj privrednoj grani. Zbog

toga ovihnovihpet hiljada do-

zvola nije preciziranoni po vr-

sti djelatnosti niti zanimanju.

Odobrene su samo iz preven-

tivnih razloga. Njih će Mini-

starstvoradaunarednomperi-

odu dijeliti zavisno od potreba

tržišta - objasnili su našoj re-

dakciji iz Zavoda za zapošlja-

vanje.

POLOVINA

IzZavodasusaopštilidajošni-

je potrošena ni prvobitna kvo-

ta dozvola od 18.185.

Podsjetimo da je Vlada u janu-

aru tekuće godine usvojila od-

luku sa 18.185 od čega je pet

hiljada bilo za Ministarstvo

rada. Od 13.185 dozvola za za-

pošljavanje stranaca namije-

PODGORICA

- Proizvodnja

uNovomduvanskomkom-

binatu (NDKP) trebalabi da

počnedokraja avgusta, sa-

opštio jePobjedi predsjed-

nik tenderskekomisije

BrankoVujović. Na juče

održanoj sjednici skupštine

akcionarausvojen je izvje-

štaj odosadašnjimulaganji-

mauNDKP investitora

kompanijeBMJ Industries

izUjedinjenihArapskih

Emirata, naosnovu izvješta-

jaNadzornekomisije za im-

plementacijuugovoraodo-

kapitalizaciji i nezavisnog

revizoraErnst&Young.

Prema timizvještajima,

arapski investitor je ispunio

dosadašnjeobaveze izugo-

vora i dokrajaprošle godine

uložio 15,96miliona eura.

-Već13.avgustaćenovalinijau

fabrici biti puštena u pogon.

Repromaterijal je na putu i

očekujesedastignekrajemav-

gusta i naše očekivanje je da će

proizvodnja početi krajem av-

gusta–kazao jeVujović, koji je

i članNadzorne komisije.

U fabrici se ovih dana obavlja

proba mašina. Probna proi-

zvodnja bila je započeta 24.

majapuštanjemupogon jedne

proizvodne linije. Direktorica

NDKP je nedavno Nadzornoj

komisiji poslala spisak od 55

radnikakojisuuskladusaugo-

voromprimljeni u stalni radni

odnos.

Vujović je naveo da je Skupšti-

na akcionaraNDKP prihvatila

i tekst ugovora o pozajmici iz-

međuBMJiNDKP.Ovimugo-

vorom se sva ulaganja arapske

kompanije tretirajukaopozaj-

mica, koja će biti pretočena u

kapital kroz zamjenu duga za

akcije, odnosno dokapitaliza-

cijunanarednojsjedniciskup-

štine akcionara.

-Odlukaodokapitalizaciji nije

donešenanaovojsjednicizbog

toga što se očekuje odobrenje

parlamenta Glavnog grada –

rekao jeVujović.

Firma Grand internacional iz

Dubaija jeustoodstotnomvla-

sništvu Ahmeda Ibrahima

Hamdana Bkairata, koji je vla-

snik BMJ. Izmedu BMJ i

Grand internacionala jepotpi-

san ugovor kojimGrand preu-

zima sva prava i obaveze iz

ugovora o dokapitalizaciji.

Tim ugovorom je predviđena

solidarnaodgovornostBMJza

ispunjenje svih obaveza iz

ugovora odokapitalizaciji.

-Nanarednoj sjednici skupšti-

ne akcionara će se utvrditi vla-

snička struktura Glavnog gra-

da i Grand internacionala, s

obziromna toda trebadadođe

do umanjenja kapitala Glav-

noggradapoosnovutogaštoje

BMJ investirao u komunalnu

infrastrukturu, kojom je opre-

mljenNDKP,štojeinačeranije

bila obaveza Glavnog grada –

objasnio je Vujović i dodao da

država nakon naredne skup-

štine akcionara višeneće imati

vlasnički udio u kompaniji, jer

ništa od opreme starog DKP

nije prenijeto u novu fabriku

zbog starostimašina. Dodao je

da je moguće da arapski inve-

stitor ponudi Glavnom gradu

otkup akcija u narednomperi-

odu. Ulog Glavnog grada je

plac na kojemje izgrađena no-

va fabrika.

S. POPOVIĆ

PODGORICA

–DRI jedala

pozitivnomišljenjena finan-

sijski izvještaj i naposlova-

nje sa skretanjempažnje

Radničkepartije zaprošlu

godinu.

Partijajeprošlugodinuzavrši-

lauplusu17.867eura–prihodi

su bili 52.618 eura, rashodi

34.752 eura.

U izvještaju koji su sačinili se-

natori Nikola N. Kovačević i

Zoran Jelić se navodi da je fi-

nansijskiizvještajusvimbitno

materijalnim aspektima sa-

stavljen na fer i objektivan na-

čin, ali da su odstupanja evi-

dentirana kod ugovorenih

naknada i ostalih troškova, što

je bio osnov za skretanje pa-

žnje.

- Za neto naknade po ugovori-

ma o djelu isplaćeno je 3.300

eura za trening i obukupoten-

cijalnih članova biračkih od-

bora, učlanjenja, evidencije

članovapartije i komunikacija

sa njima radi evidencije arhi-

ve, rad sa mjesnimodborima i

organizacijačlanovaiupozna-

vanje sa aktivnostima koje su

donijeli organi partije, komu-

nikacija sa članovima partije…

Revizijom je utvrđeno da su

izvršioci angažovani po osno-

vuugovora o djelu (osimuslu-

gaprevođenja literatureparti-

je) za obavljanje poslova koji

spadaju u redovne partijske

aktivnosti. To znači da je tre-

balo zaključivati ugovore o ra-

du - konstatovala je državna

revizija.

Troškovi evidentirani u po-

slovnim knjigama ove partije

od4.991 euroodnose senapo-

moći i sponzorstva2.300, pre-

nosa na izborni račun 2.500 i

ostale troškove 191 euro.

- Revizijom je utvrđeno da su

sredstva uplaćena 7. februara

2017. nakon proglašenja ko-

načnih rezultata izbora (29.

oktobra 2016), pa se konstatu-

je da su izvršene suprotno Za-

konu o finansiranju političkih

subjekata i izbornihkampanja

- konstatovala je državna revi-

zija.

M.P.M.

PODGORICA

-NetodobitErste grupe za šestmjeseci ove

godineporasla je 24odstona 774miliona eura.

- Ovom rezultatu je doprinio rast prihoda od kamata 3,3 odsto i

naknada 5,3 odsto, zadržavanje troškova rizikananiskomnivou

ismanjenjeodnosatroškovaiprihodasa64,3odstona58,8odsto

u drugomtromjesečju – ocijenili su iz grupe, a glavni izvršni di-

rektorAndreasTreichl rekao jedaseočekujedapozitivantrend

bude nastavljen i udrugoj polovini ove godine.

U saopštenju se navodi da je neto prihod od kamata porastao

najviše uČeškoj i Rumuniji, da je neto prihod od naknada i pro-

vizijaporastaona959,3milionaeura, aoperativni prihodna3,37

milijardi. Udio nenaplativih kredita je ponovo poboljšan na 3,6

odsto, a njihova pokrivenost rezervacijama porasla je na 72 od-

sto.

M.P.M.

PODGORICA

- PPFgrupa

završila jepreuzimanje tele-

komunikacionihkompanija

mobilnogoperatoraTeleno-

raucentralnoistočnoj Evro-

pi, uCrnoj Gori,Mađarskoj,

Bugarskoj i Srbiji.

Grupa je dobila sva neophod-

na odobrenja relevantnih in-

stitucija i okončala sve preo-

staleprocedure i rezultat jeda

imajupunukontrolunadope-

racijamaTelenora u pomenu-

timzemljama.

Ukupna cijena za preuzete

kompanije bila je 2,8milijardi

eura,aPPFgrupajetransakci-

ju finansirala pozajmicom

grupe kreditora i to je najveće

preuzimanjeusektoruiregio-

nuod2011. godine.

S. P.

Održana sjednica skupštine akcionara Novog duvanskog kombinata

Proizvodnjapočinje

dokrajaavgusta

Ovegodine

uloženo

polamiliona

Prema riječima Vujovića,

kompanija BMJ uložila je

ove godine pola miliona

eura u fabriku i očekuju da

će do 15. februara naredne

godine biti uloženo svih

20miliona eura, kako je

i de inisano ugovoromo

dokapitalizaciji. Podsjetio

je da je investitor preuzeo

obavezu da poveća svoju

investiciju i izgradi pogon

za primarnu proizvodnju.

Vlada za pet hiljada povećala broj dozvola za pr

Dane fali ak

Radulović: Kvotenijesuproblemnegozakon

PredsjednikCrnogorskogturističkogudruže-

nja Žarko Radulović za Pobjedu je kazao

dajenajvećiproblemZakonostrancima.

- Zakonostrancima i dalje jekatastrofal-

no loš i štetan za državu i privredu. Već

sada Vlada treba da razmišlja za iduću

godinu da uvozimo radnu snagu sa

Filipina i Tajlanda, zato što ta-

mo jedinomožemoda jena-

đemo. Ovdje ne možemo

kada je turizamu pitanju.

Azagrađevinuipoljopri-

vredu da je uvozimo iz

Pakistana i Indije. To

ozbiljno kažem jer

nećemoviše imati radnika iz regionanaročito

dokjeovaj ,,ludi“zakonnasnaziinačinka-

ko se stiče radna dozvola - kaže Radulo-

vić.

Vjerujem, istakao je, da je zakon pisao

nekokonijedobropromisliooposljedi-

cama. Što se tiče povećanja

kvoteza sezonske, Radulović

smatradasusekasnosjetili.

- Sezonci već odavno rade

po Hrvatskoj i drugimze-

mljama, mi sada nema-

mo odakle da crpimo

radnu snagu - objašnja-

vaon.

PODGORICA

- Rudnik uglja

Pljevlja za pola tekuće godine

ostvario je pro it od 785.000

eura, što je značajno više nego

u istomperiodu prošle godine

kada su u plusu bili 93.200 eura.

Prihod je bio 16,6miliona eura,

a rashod 15,4miliona eura.

Većinski vlasnik Rudnika je

Elektroprivreda sa blizu 97

odsto, izička lica 2,94, a ostali

akcionari 0,28 odsto.

M.P.M.

USD

1.17360

JPY 130.84000

GBP 0.89220

CHF

1.15920

AUD

1.58040

CAD

1.52980

Kursna lista

Poslovanje Rudnika uglja

Profit

785.000

eura

DRI dala pozitivnomišljenje Radničkoj partiji na nansijski

izvještaj i na poslovanje sa skretanjempažnje

Pobrkali ugovore

PPF grupa završila sa preuzimanjem

u centralnoistočnoj Evropi

Crnogorski Telenor

dobionovogvlasnika

Dobit Erstegrupe774miliona

ŽarkoRadulović

Novi duvanski kombinat

Povećanje broja

radnih dozvola za

strance sa 18.185

na 23.185 nije

posljedica zahtjeva

privrednika, nego

se na vrijeme

reagovalo da ne bi

došlo do zastoja

ako zatrebaju

sezonci turizmu,

građevinarstvu ili

bilo kojoj privrednoj

grani, kažu u Zavodu

za zapošljavanje

JankoVučinić,

predsjednik

Radničkepartije