Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 1. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

- Socijali-

stičkanarodnapartijaneće

moći da formira svoj posla-

nički klubzbog toga što su,

prema tumačenjuparla-

menta, ,,pozajmili“ trećeg

poslanika sa listeDemo-

kratskog frontakoji jeveć

formiraoposlanički klub.

To jeu izjavi zaPobjedu sa-

opštiopredsjednikSNP-a

Vladimir Joković, navode-

ći da će tapartija ,,razmisli-

ti odaljimopcijama“.

- Dobili smo od Skupštine

obavještenje da ne možemo

formirati poslanički klubSo-

cijalističke narodne partije

zatoštosmopozajmiliposla-

nika, odnosnozatoštoposla-

nica DF-a Marina Jočić nije

bila na našoj listi - kazao je

Joković zaPobjedu.

Mogućnost za formiranje

poslaničkogklubaSNP-apo-

javila se nakon što je DF

prošlog mjeseca ponudio

SNP-u da mu „pozajmi“ po-

slanicuMarinu Jočić kako bi

ova partija mogla da formira

poslanički klub. Sa Jočić u ti-

mu, SNP bi imala ukupno tri

poslanika, budući da Alek-

sandar Damjanović više od

godinu nastupa kao samo-

stalni poslanik.

Joković je dodao da će se ta

partija preko stranačkih or-

gana izjasniti o daljim kora-

cima.

- Sada smo u situaciji damo-

žemo da formiramo samo

nezavisni klub poslanika. O

tome ćemodobro razmisliti i

donijeti odluku- kazao jeJo-

ković.

Prema podacima na sajtu

Skupštine, dosada jeuparla-

mentu formiranošest klubo-

va poslanika: Demokratske

partije socijalista, Demo-

kratskog fronta, Socijalde-

mokrata Crne Gore koji su

formirali klub sa predsjedni-

kom LP Andrijom Popovi-

ćem, Demokrate, SDP, kao i

zajednički klub manjinskih

stranaka.

Predsjednik SNP-aVladimir

Joković rekao je ranije Po-

bjedi da SNP ima pravo da

formira klubposlanika.

-Jedanodposlanikanijehtio

da formira poslanički klub.

Mi smo se dogovorili sa DF-

om i Marinom Jočić da for-

miramo klub i u tome nema

ničega posebnog. To nam

pripada i zato hoćemo da

imamo klub i prostorije koje

možemo da koristimo u

Skupštini - rekao je Joković.

N. Z.

PLAV

–PredsjednikAlbani-

je IlirMeta stigao je jučeu

Plav. Na svomFejsbuk i In-

stagramprofilupodijelio je

nekoliko fotografija iz grada

na sjeveruCrneGore.

Meta se fotografisao na brdu

sa kojeg se pruža pogled na

Plavsko jezero.

- Dragi prijatelji, pozdravljam

vas sa livade gdje se pruža po-

gled na Plavsko jezero, tamo

gdje planine ljube nebo i gdje

jeBogstvoriočudo-napisaoje

Meta. Na putu do Crne Gore,

kako prenosi portal CdM, al-

banski predsjednik se slikao i

umjestuVrmoša.

MetaćedanasuseluVusanjeu

Gusinju prisustvovati manife-

staciji „Albanski Alpi“.

R. P.

PODGORICA

- PredsjednikSocijaldemo-

krataCrneGore IvanBrajovićpodsjetio je

da se jučenavršilo tri godineodosnivanja

Socijaldemokrata i da je to, kako je rekao,

najprogresivnija i najperspektivnijapolitič-

ka snagauCrnoj Gori.

- Ovo nije samo puka konstatacija, jer o nama

govore naši rezultati i djela, imajući u vidu da

smo se za ove tri godine uspješno nosili sa svim

izazovimanapolitičkojsceniCrneGore,ostaju-

ći uvijekdosljedni vitalniminteresimanašedo-

movine-kazaojeBrajovićujavnomsaopštenju.

- Nakon što smo pobijedili pravno i političko

nasilje najprije tadašnjegministra unutrašnjih

poslova, prilikom registracije partije, pa onda i

tadašnjeg predsjednika Skupštine, oko popu-

njavanja poslaničkogmjesta, uslijedili su lo-

kalni izbori u Tivtu, marta 2016. godine,

prvi na kojima smo učestvovali. Rezultat -

druga partija po snazi u lokalnom parla-

mentu, sa dvocifrenom procentualnom

podrškom birača.

Potom su održani

parlamentarni iz-

bori 2016. godine,

na kojima smo, i

pored negativne

medijske kampanje

koja je protiv nas

vođena, uspjelidasa

dva osvojena man-

data sačuvamoCrnu

Goru od političke

nestabilnosti, što je,

između ostalog, re-

zultiralo ostvarenjem jednog od naših, ali i dr-

žavnihključnihspoljnopolitičkihciljeva-član-

stvom u NATO alijansu, ali i omogućavanjem

vođenja odgovorne politike na unutrašnjem

planu–podsjetio jeBrajović.

Brajović jedaljenapomenuodasunakonlokal-

nih izbora u Tivtu, u periodu od oktobra 2016.

godine domaja ove godine, održani lokalni iz-

bori u svim ostalim opštinama u Crnoj Gori,

uključujući i dvijegradskeopštine: Golubovci i

Tuzi, ističući odlične rezultate Socijaldemo-

krata.

- Socijaldemokrate imaju odbornike u svakom

lokalnomparlamentuuCrnojGori,ukupno66,

pri čemu ne treba zaboraviti činjenicu da smo

samostalnonastupilina80odstolokalnihizbo-

ra koji su održani, uključujući Podgoricu,

Nikšić, Bar, Rožaje, Plav, Danilovgrad,

Cetinje, Ulcinj, Herceg Novi, Kolašin,

Plužine itd. U svim tim sredinama, za

nepune dvije i po godine, ostvarili smo

izuzetan porast podrške u odnosu na

parlamentarne izbore 2016. godine.

Ako se saberu rezultati sa svih lokalnih

izbora koji suodržani uCrnoj Gori u

odnosunaparlamentarne, zaklju-

čujemo da Socijaldemokrate

uživaju podršku od preko

25.000našihgrađankiigrađa-

na, odnosno duplo više od

12.464 glasa, koliko smo

osvojili na parla-

mentarnim iz-

borima 2016.

godine – kazao

jeBrajović.

R. P.

KOLAŠIN

-MilosavBato

Bulatović, predsjednikOp-

štinskogodboraDPS-a i no-

silac listeovepartijena lo-

kalnimizborima 27.maja,

novi jepredsjednikopštine

Kolašin.

Za Bulatovića je glasalo 18 od-

bornika vladajuće koalicije –

13odbornikaDPS-a,triodbor-

nika Grupe građana i dva

odbornika Socijaldemokrata.

Odbornici koalicije DF-SNP

bili su uzdržani, a Aleksandar

Dožić je kazao da neće glasati

protiv kandidata DPS-a Bula-

tovića da bi se relaksirali poli-

tički odnosi i da bi se nastavio

kontinuitet uspješnog rada

prethodne vlasti.

ProtivkandidataDPS-anijesu

glasala ni dva odbornika SDP-

a, već su bili uzdržani, a Bojan

Zekovićjeinsistiraodasenova

lokalna vlast ne ponaša rasi-

pnički. Šest odbornika Demo-

kratajenapustilosjednicupri-

je glasanja za predsjednika

opštine.

Obraćajući se odbornicima,

MilosavBatoBulatović je ista-

kao da je pred novom vlašću

zajednički posao razvoja gra-

daiobezbjeđenjakvalitetnijeg

života za građaneKolašina.

- Partnerstvo sa VladomCrne

Gore u kapitalnim projektima

autoputa, putaKolašin–Bera-

ne, Ski centra Kolašin 1600.

Podizanje na veći nivo saobra-

ćajne, komunalne i vodovodne

infrastrukture. Otvaranje no-

vih radnih mjesta saradnjom

sa investitorima i prerađivač-

kim kapacitetima baziranim

na prirodnim resursima drvo-

preradeipoljoprivrede-kazao

je Bulatović, ističući da su nje-

govavrataotvorenaza svegra-

đaneKolašinakakobimoglida

predlažu i pokreću sve što je u

funkciji razvoja grada.

Dr. P.

MUKE POJOKOVIĆU:

Skupština negativno odgovorila na

inicijativu predsjednika Socijalističke narodne partije

Nemože se formirati

klubpod imenomSNP

Ura i daljebezkluba

poslanika, Demokratega

formiralemeđuprvima

OsimSNP-a, po zvaničnimpodacima, bez kluba poslanika je i

Građanski pokret Ura, čiji poslanici DritanAbazović i Neđeljko

Rudović i daljebojkotujuradparlamenta.

RudovićjenedavnopodnioostavkunasvefunkcijeuUriiponu-

diovraćanjemandata, zbogneslaganjasapolitikombojkota.

Iakobojkotuju radparlamentaodpočetka, Demokratamanije

smetalodameđuprvima formirajuklubposlanika.

Na sajtu Skupštine navodi se da je predsjednik poslaničkog

klubaDemokrataBorisBogdanović.

Momir

Sojski

Vreli ljetnji dani u Beogradu odmrznuli su, osim zaboravljene

zimnice, i Momira Bulatovića, nekadašnjeg predsjednika Crne

Gore i Miloševićevog premijera SRJ.

Onako odleđen, zabrinut je za Crnu Goru. Tamo je, duma

Momir u ekskluzivi za Blic, ,,pocijepana konstitutivna duša

naroda“, podijelili se, kaže, Srbi na Srbe i Crnogorce, pa sad u

Crnoj Gori Bošnjaci i Albanci ,,kolo vode“, ,,učestvuju u uprav-

ljanju državom“ i, zamislite, ,,imaju višak prava“.

Ali, Momir nije baš pravi fašista, pa blagougodno kaže da ne

zamjera bogzna šta Bošnjacima i Albancima. Zapalo ih je, veli,

da imaju taj ,,višak prava“.

Zamjera Crnogorcima. Što ne osjećaju da su Srbi. I odmah daje

recept za ozdravljenje Crne Gore, pravo rješenje za osvježenje:

da se pomire Srbi i Crnogorci u Crnoj Gori, da svi budu Srbi i

da onda sami, jednonacionalno, upravljaju Crnom Gorom.

Nekako je to i normalno, vjeruje negdašnji predsjednik, jer su

Crnogorci u stvari Srbi, tačnije - ,,soj srpstva“. Dao je i teoretsku

potporu tom stavu, citirajući akademika Matiju Bećkovića koji

tvrdi da je - ,,nemoguće da jedna majka rađa dvije nacije“.

Da je Matiju citirao ko drugi, možda bi ova akušersko-sociološ-

ka analiza mogla da se proguta kao dobar vic. Ovako, teško će

nova etnogeneza zaživjeti u nauci.

Jer, upravo je Momir Bulatović živi dokaz da jedna majka, eto

baš Momirova, može da rodi – ne dva brata iz dvije nacije –

nego jednog sina koji ima u sebi dvije nacije!

,,Ime mi je crnogorsko, a prezime srpsko“. Tako je, prije dvije

decenije, deklamovao predsjednik Crne Gore Momir Bulatović,

pozivajući se na svoju babu Janicu, još jedan autoritet, ravan

akademiku Matiji.

Što se, u ovih dvadesetak godina, desilo sa dvonacionalnim

Momirom Bulatovićem? Da li mu je ime izblijedilo, a prezime

ga preuzelo?

Ili je baš to – Momir Bulatović.

Tvorac tragikomične autobiografske knjige ,,Manje od igre, više

od života“. U kojoj nam je lažljivo ,,otkrivao“ kako je on, koji je

kao dijete o icira JNA završio osnovnu i srednju školu u Zadru,

prvi put vidio more kad je došao – u Bar. Ili: kako je, kao srame-

žljivi brucoš na Ekonomskom fakultetu, tri dana sramežljivo

tražio am iteatar jer ga bilo stid da koga pita, da ne shvate da

je - dođoš.

Sramežljivi brucoš koji evoluira u AB revolucionara. Pred-

sjednik. Crnogorac imenom, prezimenom Srbin. Bijaše to na

početku.

Danas je bivši predsjednik. Prima crnogorsku penziju i živi u

glavnom gradu, kako reče, svih Crnogoraca koji su Srbi – Beo-

gradu. Kaže da je soj srpstva. Obrnuta evolucija.

Momir Bulatović, tužna crnogorska priča.

DraškoĐURANOVIĆ

Osvrt

Tri godine od osnivanja Socijaldemokrata Crne Gore

Brajović: Socijaldemokrate su

najperspektivnija politička snaga

Milosav Bulatović

predsjednik opštine

Predsjednik

Albanije u Plavu

Ilir Meta:

Pozdravljam

vas samjesta

božjeg čuda

Sa jučerašnje sjednice

RukovodstvoSNP-a

KOLAŠIN:

Konstituisana lokalna vlast

IvanBrajović