Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 1. avgust 2018.

CrnomGorom

TIVAT

– Ugovor nije sporan,

prošao je kompletnupravnu

proceduru, veri ikovan je u

Skupštini, a i SDTunjemunije

našaoništa sporno - naglasio je

dr SinišaKusovac, vršilac duž-

nosti predsjednika opštine.

Prilikomprekjučerašnjeg susreta

opštinske i delegacije kompanije

Adriatik marinas nije bilo razgo-

vora o ugovoru o poravnanju

između opštine i kompanije

vezanom za naknadu komunalija

u iznosu od 5,5 miliona eura, po

TIVAT:

Vršilac dužnosti predsjednika opštine Siniša Kusovac o saradnji sa PortoMontenegrom

Nijesporanugovor sa

Adriatikmarinasom

SinišaKusovac

PLAV

-Ministarstvo rada i socijal-

nog staranja je započeloaktivnosti

na adaptaciji poslovnihprostora za

potrebeJUCentar za socijalni rad

zaopštinePlav i Gusinje, dnevnog

boravka za stare i drugihusluga so-

cijalne i dječje zaštite - objavljeno

jena sajtu lokalneuprave.

Ministarstvo rada i socijalnog stara-

nja i UNDP realizuju projekat ,,Ra-

zvoj kapaciteta za pružanje usluga

socijalnezaštite“koji imaciljunapre-

đenje kapaciteta državne i lokalne

upravezaupravljanje socijalnimpro-

gramima. Glavni cilj projekta je da se

omogući pružanje kvalitetnih usluga

prilagođenih potrebama socijalno

ugroženihgrupa.

Uokviruprojektabićeadaptirano116

kvadratnih metara prostora, a za tu

namjenu izdvojeno je 100.000 eura.

T.Č.

Kusovac: PortoMonte-

negro je uložio skoro 500

miliona eura. Toliku sumu

investiraće i unarednihde-

set godina, a cilj nam je da se

unjihovu strategiju razvoja

što više uključemala i sred-

nja preduzeća iz Tivta

kome Adriatik marinas nije u oba-

vezi da plati taj iznos. Taj ugovor,

usvojen prije pet mjeseci skup-

štinskom, vladajućom većinom

uz protivljenje opozicionih odbor-

nika, još nije potpisan.

Izražavajući zadovoljstvo sarad-

njom sa PortomMontenegrom,

dr Kusovac je rekao da će buduće

pro itne jedinice Porta biti prila-

gođene stanovništvu Tivta.

- To je strateški investitor koji je

uložio skoro 500miliona eura, ne

računajući donacije, sponzorstva,

porez na nepokretnosti, prirez i

slično. Toliku sumu investiraće

i u narednih deset godina, a cilj

nam je da se u njihovu strategiju

razvoja što više uključe mala i

srednja preduzeća iz Tivta - kazao

je Kusovac naglasivši da je Porto

Montenegro otvorio vrata i dru-

gim investitorima u Tivtu i Crnoj

Gori.

Vršilac dužnosti predsjednika

opštine zadovoljan je dosadaš-

njim rezultatima turističke sezo-

ne.

- Oko osamhiljada gostiju boravi

u Tivtu, a od toga je 90 odsto iz

inostranstva. Mislimda možemo

biti više nego zadovoljni turistič-

kom sezonom. Nemamo pro-

blema sa vodosnabdijevanjem,

grad je čist, a odlične programe

gledamo na Purgatorijama i u

organizaciji Turističke organiza-

cije. Centar za kulturu i Turistička

organizacija su više nego na visini

zadatka, a mogu da pohvalim i

Vodovod i Komunalno preduze-

će- kazao je Kusovac.

S. K.

Zasijedala Skupština opštine grada na Tari

Mojkovčani žele

organizacijuMOSI

MOJKOVAC

–Odbornici su,

juče, jednoglasnopodržali

prijedlogodlukeoprihvata-

njukandidature zaorgani-

zacijuMeđuopštinskih

omladinskih sportskih igara

(MOSI) za 2020. godinu.

U obrazloženju je navedeno

da su MOSI ne samo najveća

regionalnamanifestacijaama-

terskog sporta na Balkanu, na

kojoj učestvuje više od 30 op-

ština sa oko 2.500 sportista iz

Crne Gore, Srbije, Republike

Srpske i Federacije BiH, već i

društveni događaj koji više-

struko promoviše organizato-

ra, štoMojkovcumožedonije-

ti korist na mnogim poljima,

pa i uoblasti turizma.

Na skupštini je, pored ostalog,

usvojen i DUP „Babića polje

drugi dio – biznis zona“, koji

će omogućiti izgradnju infra-

strukture u „zoni“, i tako stvo-

riti pretpostavke za dolazak

investitora.Predsjednikopšti-

ne, Ranko Mišnić, izrazio je

uvjerenje da će tender za iz-

gradnju infrastrukture, što će

finansirati Vlada, biti raspisan

u septembru.

Odbornici su, većinom glaso-

va, podržali prijedlog odluke

pokojoj ćeoniprimatimjeseč-

no naknadu od 150 eura, dok

BIZNISZONAPRIVUĆI ĆE INVESTITORE:

Sa sjedniceSkupštine

će za svako zasijedanje kojem

budu prisustvovali dobijati

dnevnicu.

Odbornici su složno podržali

prijedlogeodlukaoekspropri-

jaciji nepokretnosti u KO Go-

jakovići, radi realizacije pro-

jekta zaštite vodoizvorišta sa

kojeg se grad i prigradska na-

selja snabdijevaju vodom, za-

timu KOMojkovac (za potre-

be rekonstrukcije Ulice

Nemanjića), uKOBjelojevići i

KO Podbišće – za potrebe bu-

Odbornici supodržali pri-

jedlog odluke po kojoj će

oni primatimjesečnona-

knaduod 150eura, dok

će za svako zasijedanje

kojembuduprisustvovali

dobijati dnevnicu

dućeg ski centra i projekta re-

gionalnog puta Mojkovac –

Vragodo – Lubnice. Usvojen

je, većinom glasova, završni

račun opštinskog budžeta za

prošlu godinu. Većina odbor-

nika podržala je i Program

uređenjaprostorazaovugodi-

nu i dala saglasnost na statut

Centra za kulturu „Nenad Ra-

kočević“ i plan i program rada

te ustanove za ovu godinu.

Usvojena je i odluka o izradi

prijedloga poslovnika SO.

R.Ć.

PLAV:

Projekat Vlade i UNDP-a

Uređujukancelarije

zanekoliko institucija

Bar:

Uspješno završena humanitarna akcija

Organizacija slijepih

kupilanovovozilo

RIJEŠILI GORUĆI PROBLEM:

Sapreuzimanjavozila

BAR

-Organizacija slijepih

zaBar iUlcinj od juče ima

razlogviše zaproslavu se-

damdecenijapostojanja - uz

podrškubrojnihdonatora,

jednoodnajboljeorganizo-

vanihdruštava slijepih i sla-

bovidihudržavi kupilo je

novi automobi „dačija san-

dero stepvej“. Timpovodom

jeuprostorijamaorganiza-

cijeodržana svečanost kojoj

suprisustvovali predsjednik

opštineBardrZoranSrzen-

tić i brojni donatori izpri-

vrednog života gradapod

Rumijom.

Predsjednik organizacije Ve-

selin Joketić kazao je da su uz

podršku 49 donatora riješili

gorući problem.

-Uzbrojne aktivnosti udruže-

nja,realizujemoiservisperso-

nalne asistencije u našimpro-

storijama i na terenu. Novi

automobil olakšaćeradperso-

nalnim asistentima, omogući-

ti da naši članovi dođu u druš-

tveni klub koji radi u okviru

naših prostorija, ali i posjete

sportski, kulturni ili neki za-

bavni događaj. Time ćemo

unaprijediti naš rad i podstaći

članove da se integrišu u za-

jednicu - kazao je Joketić.

Ključeve od automobila u ime

Rotari klubaBar, koji jeprepo-

znat kao jedan od najaktivni-

jih humanitarnih klubova, i

svih donatora, uručio je pred-

sjednik kluba za rotarijansku

2017. godinu, Željko Karani-

kić.

V.K.V.

HercegNovi:

Održan prvi Jaht vik u Gradskoj luci

Došlo250

nautičara

HERCEGNOVI

–Višeod

250nautičarana 20plovila

boravilo jeuLuci Škver to-

komprvogJaht vika. Oni su

uLuci proveli jedandan, a

potomisplovili kaBudvi.

DirektorAgencijezagazdova-

nje gradskom lukom na Škve-

ru Božo Ukropina ističe da su

nautičari bili iz Australije,

Amerike, Evrope i Afrike i da

će slikuHerceg Novog i lijepe

utiske pronijeti širomplanete.

- To su visokoplatežni gosti,

mladi ljudi koji volemore, do-

bar provod i zabavu, a od nji-

hovogdolaska benefite ima ne

samoLuka, već i grad – kazao

jeUkropina.

On ističe da se već organizaci-

ono pripremaju za naredni

Jaht vik koji je najavljen za 5.

avgust.

- Prijavljen je dolazak 42 plo-

vila sa preko 450 nautičara, a

treći je najavljen za 12. avgust,

kada će Luku posjetiti 26 plo-

vila, sa preko 300 nautičara.

Moraćemo dobro da se orga-

nizujemoza5.avgust,jertoliki

broj plovila treba smjestiti, a

istovremeno premjestiti na

bezbjednomjesto plovila koja

suvećnaboravkukodnas–re-

kao jeUkropina.

Navodi i da je u najavi za 26.

septembar dolazak više od 20

plovila sa oko 300nautičara.

Ž. K.

DOBRASEZONA:

Gradska luka