Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 1. avgust 2018.

Hronika

PODGORICA

PredsjednikAdvokat-

skekomoreCrneGoreZdravkoBego-

vićocijenio jeda jeubistvokolegeDra-

goslavaMišeOgnjanovića izBeograda

atakna advokatskuprofesiju, kakou

Srbiji, tako i uCrnoj Gori.

Ognjanović je ubijen prije četiri dana na

NovomBeogradu ispred zgrade ukojoj je

stanovao. Sa njim je bio njegov sin Petar

(26), koji je ranjenu ruku.

Begović navodi da Ognjanovićev odlazak

predstavlja neizmjeran gubitak za advo-

katsku branšu i da se skoro nije desio na-

pad koji je na ovako težak način porazio

advokatskuprofesiju.

- Ognjanović je izgubio život samo zato

što je radio svoj posao - posao advokata.

To je čovjek koji nikada nikome ništa loše

nije napravio i koji je čak i u sudnici svoje

branjenike zastupao na najljepši način i

kako to kodeksi nalažu, a da pri tome ne

uvrijedi suprotnu stranu. Računam da je

došaotrenutakdadržavniorganiozbiljno

pristupe razotkrivanju počinioca ovog

krivičnog djela–kazao jeBegović.

ISTINA I PRAVDA

On jenaveoda šira javnost trebadaznada

suadvokati ljudi čiji jeposaoda seboreza

istinu i pravdu. Istakao je da iza advokata

nemamoći državnog aparatakoji stoji iza

tužilaca i sudija.

-Nijedanas lakobiti advokat.Evo iuSrbi-

ji, kao iuCrnojGori advokatidoživljavaju

neprijatnosti, atak na njihovu imovinu i

na njihove živote. Advokatima se prijeti,

vrijeđaju se i stvorena je jedna atmosfera

da svako može krenuti na advokata, a da

ne trpi posljedice zbog toga - kazao je on.

Begović smatradakada jeupitanjusigur-

nost advokata istovjetna je situacija i u

Srbiji i uCrnoj Gori.

Podsjetio je da je kod nas prije nekoliko

godinanaulici saleđaubijenadvokatVla-

do Bjeković. Takođe je istakao i da je ad-

vokat Lazar Aković metalnim šipkama

pretučennaparkingu ispredzgradeuko-

jojsenalazinjegovakancelarija.Nadležni

još nijesu utvrdili ko je to uradio. Podsje-

tio je i na česta paljenja automobila advo-

katima.

- Stvorena je takva atmosfera linča, tako

da jenajlakšeudaritinaadvokate, zapaliti

muautomobil,pucatinanjega,pretući ga.

Smatramda svaki atak na advokata treba

drastično sankcionisati – zaključio je Be-

gović ističući da veoma žali zbog ubistva

Ognjanovića, čestitog čovjeka i vrhun-

skog pravnika.

SPEKULACIJE

Advokat Branislav Durutović, koji je sa

Ognjanovićem bio branilac optuženima

za ubistvo policijskog funkcionera Slavo-

ljuba Šćekića, smatra da su spekulacije

koje su se pojavile umedijima da neka od

kriminalnihgrupastoji izaubistvaOgnja-

novića zasigurno je pogrešan rezon obič-

nog čovjeka.

- Vidimda se u javnosti sprekuliše koji bi

to predmet u kojima je postupao Miša

mogaobitipozadina,razlogiuzroknjego-

vog stradanja. Obilo kompredmetu da se

radi, to je apsurdno, jer on je targetiran

bez osnovnog razloga i povoda. Smatram

da ni jednim svojim postupkom nije iza-

šao iz zone moralnog i etičkog kodeksa.

Mislimda se pretjeruje i olako iznose za-

ključci ko bi mogao da stoji iza Mišinog

ubistva –pojasnio jeDurutović.

OnjeistakaodajeOgnjanovićbioprofesi-

onalac u pravom smislu te riječi, čovjek

koji je prije svega bio inteligentan i kultu-

ran, usudnici veomakorektan i odmjeren

prema protivničkoj strani.

- Advokati su profesionalci koji odrađuju

svoj posao i tu nema ništa lično. Čovjek je

jednostavno radio svoj posao poštujući

etičke standarde i kodeks, pokušavajući

da bude korektan na najbolji mogući na-

čin prema suprotnoj strani, posebno u si-

tuacijama kod najtežih krivičnih djela.

Nažalost, mnogo ljudi profesionalnost

advokatadoživljavaličnoidovodiihuistu

ravan sa izvršiocem krivičnog djela – ka-

zao je on.

Durutović navodi da nikonemože da tvr-

di koja je pozadina ubistva Ognjanovića,

dok istražitelji nedođudonekihkonkret-

nihpodataka i dokaza.

-Logično jepretpostavitida jepozadinau

nekom predmetu u kojem je postupao

Ognjanović, ali ne možemo ta nagađanja

navoditi kao konkretna –kazao je on.

AdvokatskekomoreSrbije i Beogradana-

javile su da će odministarke pravde Nele

Kuburović tražiti da nadležni formiraju

timovekakobi štoprijeotkrili ubicukole-

geDragoslavaMišaOgnjanovića.

Obje komore su najavile i da će raspisati

novčanu nagradu za građane koji tužilaš-

tvu dostave vjerodostojne informacije

koje će dovesti do podizanja optužnice

protiv izvršilaca i naručilaca ubistva ad-

vokataOgnjanovića.

Juče je u Beogradu održana sjednica Bi-

roa za koordinaciju rada službi bezbjed-

nosti na kojoj je ocijenjeno da su svi dr-

žavniorganiangažovaninarasvjetljavanju

okolnosti ubistvaOgnjanovića.

B.R.

POVODI:

Predsjednik Advokatske komore Crne Gore ocijenio

da je ubistvo kolege iz Beograda atak na profesiju

Begović:

Ognjanović stradao

samozatošto je radiosvoj posao

ZdravkoBegović BranislavDurutović

PODGORICA

Dvadržavna

službenikakojima jeukinut

status okrivljenih saslušani

su jučeu svojstvu svjedokau

slučaju ,,Primorka“, gdje je

prema stavuSpecijalnog tuži-

laštvadržavnakasaoštećena

za4.000.000eurakoje jeVla-

da isplatilana imedržavne

pomoći preduzeću„Melgonia

Primorka“.

Specijalno državno tužilaštvo

prije deset dana odustalo je od

krivičnog gonjenja predsjedni-

kaičlanovaKomisijezakontro-

lu državne pomoći među koji-

ma je i Predrag Stamatović,

bliski saradnik Igora Lukšića

koji se u vrijeme potpisivanja

sporne garancije nalazio na po-

zicijiministra finansija.

Upravo je u okviru ove istrage,

prošle nedjelje u svojstvu svje-

doka saslušan i Lukšić.

Onje,premasaznanjimaPobje-

de, ustvrdio da je potpis na

spornu garanciju stavio na

osnovu zaključka Vlade, doni-

jetog na osnovu nezakonitog

rješenja Komisije za dodjelu

državne pomoći.

Naveo je i damišljenjeKomisije

nije bilo obavezujuće za Vladu

koja je odlučila da se 4.000.000

eura isplati preduzeću„Melgo-

niaPrimorka“.

Stav Tužilaštva je da je država,

osim štete od četiri miliona, u

ovom slučaju na indirektan na-

čin oštećena za još 15.000.000

eura.

Iako je odustala od krivičnog

gonjenja devet državnih služ-

benika, tužiteljka Mira Samar-

džić nije odustala od gonjenja

osnivača preduzeća „Melgonia

Primorka“ Nebojše Boškovića,

njegovebivšesuprugeivlasnice

kompanije ,,Krisma trejd“ Bi-

ljane Bošković, izvršnog direk-

tora ,,Primorke“ iz Bara Sveto-

zara Markovića, koji su sa

Tužilaštvom dogovorili spora-

zumnopriznanje krivice, ali još

nijesustavili potpisna taj doku-

ment.

Takođe, status okrivljenih u

ovom predmetu i dalje imaju

izvršni direktori preduzeća

„Melgonia Primorka“ Vinko

Marović i bivši direktor NLB

bankeČrtomirMesarič.

Prema navodima iz naredbe za

pokretanje istrage, Svetozar

Marković je, po nalogu Boško-

vića, pomogao da se sprovede

kriminalanplankoji suosmisli-

liMesarič iBošković.Nakonšto

je preuzeo ,,Primorku“, Boško-

vić je SvetozaraMarkovića po-

stavio za izvršnog direktora u

toj barskoj kompaniji. Sa te po-

zicije,onjetrebaodaobezbijedi

nesmetano uvođenje ,,Primor-

ke“uunaprijedplaniranistečaj.

Prema stavuTužilaštva, Boško-

vić je udogovoru saMesaričem

2008. godine formirao fiktivno

preduzeće na Kipru ,,Melgonia

holdinglimited“.Ovakompani-

ja osnovala je preduzeće u Cr-

nojGori,,Melgonia“kojejepre-

uzelo obaveze kompanija

„Krisma trejd“ i „Krisma mo-

tors“ koje su kupile barsku

kompaniju „Primorka“.

Kupovina ,,Primorke“ se finan-

sirala iz kredita koji je 2010. go-

dine obezbijedila NLB banka, a

zahvaljujući neistinitim prika-

zanim finansijskim stanjem u

preduzećima Krisma trejd i

Krismamotors iprikazivanjem

da će se namjenski kredit kori-

stitizaoživljavanjeproizvodnje

u ,,Primorci“ i isplatu obaveza

radnicima. Kredit je isplaćen i

naosnovuzaključkaVladeore-

programu prethodnog duga ia-

ko zahtjev nije bio usvojen niti

su sredstva kojim se reprogra-

mira dug prošla proceduru do-

djele državne pomoći.

Osim ovih garancija, založena

je i cjelokupna imovina ,,Pri-

morke“ objekti, oprema i ze-

mljištepovršine66.000kvadra-

ta koje je u stvari u vlasništvu

države. Pošto kredit nije vraćan

uredno, banka je aktivirala ga-

rancije i hipoteku i na taj način

postala vlasnik zemljšta, opre-

me i objekata bivše ,,Primorke“

u vrijednosti od 15.000.000 eu-

ra, kao i Vladine garancije u

iznosuod četirimiliona eura.

B.R.

Nastavak istrage o zloupotrebama u slučaju „Primorka“

Dvasvjedokadala iskazpred tužiocem

zvršenje krivičnih sankcija

su u Australiji pravosnažno

osuđeni na izdržavanje

zatvorske kazne i to: F. K. na

17 godina, R. Lj. na 25 godina,

D. P. na 17 i D. M. na 14 godina

zatvora.

Sumnja se da su članovi Uli-

ćeve grupe prethodnih godi-

na proizvodili tablete ekstazi,

koje su prodavali na ilegal-

nomnarko tržištu Australije.

Ulićevo ime povezivano je i

sa švercomoružja i pranjem

novca, a za centre operacija

označene su još Španija,

Holandija, Srbija i Crna Gora.

U novembru 2004. godine

Ulić je optužen za učešće u

švercu 160 kilograma eksta-

zija koji je stigao u Australiju

iz Belgije skriven u kontejne-

ru sa namještajem. Procije-

njena vrijednost zapljene je

bila 50miliona australijskih

dolara.

Ulić je 2005. napustio Austra-

liju i od tada živi u Podgorici,

odakle je nastavio, prema

pisanju australijskihmedija,

da vodi narko-biznis.

B. R.

ŽABLJAK

Članovi Gorske službe spašavanja Crne Gore uspješ-

no su završili akciju spašavanja francuske državljanke M. L. (15) u

reonu Jablan jezera. Francuska državljanka zadobila je povredu

koljena, a spasioci su nakon tročasovne akcije povrijeđenoj uka-

zali pomoć i uspješno je odvezli do Hitne pomoći Žabljak. Poziv

za pomoć je upućen preko Direktorata za vanredne situacije Crne

Gore, a u zbrinjavanju povrijeđene učestvovali su pripadnici Služ-

be zaštite i spašavanja Žabljak.

S. D.

Uspješna akcija spašavanja u blizini Jablan jezera

Djevojka izFrancuske

povrijedilakoljeno

NIKŠIĆ

Protiv V. Đ. (26), I. K. (20) i S. L. (44) podnijete su prekršaj-

ne prijave zbog zloupotrebe droge. Kako je saopštila Uprava polici-

je, oni su umjestu Budoš na magistralnomputu Nikšić – Podgorica,

15. jula, kontrolisali vozilo ,,golf“ podgoričkih registarskih oznaka,

kojim je upravljao V. Đ. (26) iz Podgorice. Pregledom vozila ispod

sjedišta vozača pronađena je manja količina marihuane.

Nikšićka policija takođe je 23. jula umjestu Stubica, na magistral-

nomputu Nikšić – Podgorica, kontrolisala vozilo ,,polo“ cetinjskih

registarskih oznaka kojim je upravljao H. A. (23) iz Podgorice, dok

su se u vozilu nalazili I. K. (20) i M. M. (24) iz Podgorice. Pretresom I.

K. pronađena je i oduzeta manja količnina marihuane.

- Dan kasnije službenici CB Nikšić su u Ulici Sarajevski put, na magi-

stralnomputu Nikšić – Šavnik – Plužine, kontrolisali auto ,,opel insi-

gnia“ kojim je upravljao S. L. (44) iz Podgorice. Tada je policija kod

njega pronašla oko 2,5 grama kokaina – saopštili su iz policije.

M. L.

Podnijete prekršajne prijave protiv trojice Podgoričana

Uvozilukrili 2,5

gramakokaina

Saakcije spašavanja

VasoUlić