Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 1. avgust 2018.

Hronika

PODGORICA

Sportsko-mo-

tonautički savezCrneGore

zbogdvijenesrećekoje su se

dogodilenamoruza samo se-

damdana, aukojima supogi-

nule četiri osobe, pozvao je

nadležneda reaguju i spriječe

rad svih firmi kojenemaju li-

cencu.

Oni su se obratili nadležnimor-

ganimapitajućiihkojedozvolio

vozačima i skiperima koji ne-

maju licence da obavljaju uslu-

ge namoru.

Podsjetili suna tragedijuuuvali

Oblatno, gdje supoginuli skiper

Martin Piotr Makowski (39) i

Emilija Agneska Pjaskowska

(46), a 12 ih je povrijeđeno, ali i

nanesrećukada je stradalamaj-

ka i njen desetogodišnji sin u

Ulcinju protekle sedmice. Tada

je poginula trideset petogodiš-

nja albanska državljanka nasta-

njena u Sloveniji Z. I. i njen de-

setogodišnji sinY. I.

Sa njima su na „banani“ koju je

vukao skuter bila još dva člana

porodice – četrnaestogodišnja

kćerkaJ.I.,kojajeteškopovrije-

đena i njenotacP. I. (36).

Dodajudasebahatost i nestruč-

nost u motonautici uvijek pla-

ćaju životima.

- Manje od dva mjeseca od po-

četka rada nelicencirane firme

Aquasport,načelusahrvatskim

državljaninomDavoromHun-

dićem, stradali su majka i sin.

Ko je dozvolio firmi koja nije li-

cenciranaodSMSCGdaobavlja

sportske usluge koristeći voza-

če koji ne posjeduju sportsku

dozvolu, pitanje je za nadležne

organe - navodi se u saopštenju.

Kakosusaopštili,većnizgodina

oni nude državnim organima

rješenjekojimbisesmanjiobroj

nesreća na moru, time što bi se

opredijelio poligon za sportsku

obuku i vožnju.

-Napoligonubi podkontrolisa-

nimuslovima, od strane sertifi-

kovanih instruktora, zaintere-

sovani mogli naučiti i doživjeti

adrenalinsko uzbuđenje koje

nudisportskamotonautika.Ini-

cijativu za poligon su podržali i

Ministarstvo sporta i UIM- na-

veli suu saopštenju.

C.H.

Sportsko-motonautički savez pozvao nadležne

da reaguju zbog dvije nesreće namoru

SMSCG: Ko jedozvolio

vozačima i skiperimabez

licenci dabudunamoru

Kusovac:

Morase

djelovatipreventivno

Vršilac dužnosti predsjednika opštine Tivat Siniša Kusovac

kazao je da Lučka kapetanija i Morsko dobro u saradnji sa

opštinommoraju napraviti koncept preventivnog djelovanja

kako bi izbjegli nesreće na moru.

Kusovac je saopštio da nesreće koje su se dogodile daju sna-

žan pečat sezoni, te da se mora preventivno reagovati kako

ne bi dolazilo do takvih situacija.

- Na žalost, juče smo imali pomorsku nesreću sa dvoje pogi-

nulih. To daje jak pečat na cjelokupnu sezonu. Ali, pored

naših sugrađana Vukošića, koji su odmah pomogli na licu

mjesta, veoma brzo su došli naši pripadnici Službe zaštite. Sa

Morskimdobrom i Lučkom kapetanijommoramo napraviti

jedan koncept preventivnog djelovanja, kako bismo izbjegli

slične pomorske nesreće - kazao je Kusovac za Radio Tivat.

PODGORICA

IlijaPavlo-

vić saslušan je zbog inciden-

takoji sedogodioumajuu

ZIKS-u, kada jenanjega fi-

zički nasrnuoVladimirUla-

madok je razgovarao telefo-

nomtokomredovneposjete

- saznajePobjeda.

On je, kakonezvanično sazna-

jemo, ponovio sve što je naveo

ukrivičnoj prijavi. Kako jePo-

bjeda ranije pisala, Pavlović je

prijavu protiv Ulame podnio

zbog nasilničkog ponašanja i

ugrožavanja sigurnosti.

Pavlović je u incidentu zado-

bio povrede po glavi i tijelu.

Ulama je tada s leđa prišao

Pavloviću i nasrnuo na njega.

Njih dvojica, kako nam je ka-

zao dobro obaviješteni izvor,

ranije nijesu imali sukob. Ula-

mi se sa VladimiromMijovi-

ćem sudi pred Višim sudom

zbog teškog ubistva Petrovča-

ninaNemanjeMedina.

Osim Ulame i Mijovića, op-

tužnicom je obuhvaćen i Bog-

dan Milić, koji se sumnjiči za

krivično djelo pomoć učinio-

cu poslije izvršenog krivičnog

djela.

Pavlović se iza rešetaka našao

zbog sumnje da je sa bratom

Boškomučestvovao u likvida-

ciji Đorđa Borete i slučajne

žrtve Dragana Zečevića u lo-

kalu „Trofej“ u Budvi. Za ovo

krivično djelo počelo je damu

se sudi pred Višim sudom.

Pavlović je negirao da je uče-

stvovaouubistvu.

Protiv Ilije Pavlovića treba da

počne i suđenje zbog prijetnji

specijalnom tužiocu Saši Ča-

đenoviću.

Vladimiru Ulami ovo je drugi

put danasrnenapritvorenika.

Isto to učinio je i pritvoreniku

AleksandruMarkoviću, koji je

osuđen na šest godina zatvora

zbog krivičnog djela stvaranje

kriminalne organizacije. Pri-

šao jeMarkoviću s leđa dok je

razgovaraotelefonomiudario

ga.

M.L.

Nakon podnošenja prijave pritvorenika ZIKS-a protiv Vladimira Ulame

Pavlović saslušan

zbog incidenta

PODGORICA

Vaso Ulić,

koji se tereti za organizovanje

kriminalne grupe koja se bavi-

la međunarodnim švercom

droge, juče je napustio istražni

zatvor u Spužu, potvrdio je za

Pobjedu njegov branilac Miloš

Vuksanović.

Kako je Pobjeda pisala, Ulić je

prošle nedjelje ponudio jem-

stvo od 300.000 eura kako

bi se branio sa slobode, što je

sud i prihvatio.

Specijalno državno tužilaštvo

podiglo je optužnicu protiv

Ulića u februaru ove godine i

predmet je dodijeljen sutkinji

Biljani Uskoković, ali suđenje

u ovompredmetu je nekoliko

puta odgađano.

Strani mediji su Ulića prozvali

,,crnogorskimEskobarom“, ali

je on više puta do sada negi-

rao optužbe da ima veze sa

švercomdroge.

Ulić je uhapšen 29. avgusta

prošle godine i on je pred spe-

cijalnom tužiteljkomMirom

Samardžić negirao da je bio

na čelu narko kartela koji je

prethodnih godina iz drugih

zemalja u Australiju prokri-

jumčario 60 kilograma eksta-

zija (MDMA).

Sa druge strane, svjetski medi-

ji pisali su da je Ulić pod bud-

nimokompolicijskih službi

širom svijeta više od 20 godi-

na upravo zbog šverca većih

količina heroina, kokaina,

metamfetamina i kanabisa.

Pisanje stranihmedija potvr-

dilo je i saopštenje crnogorske

policije koja tvrdi da je Ulić

već nekoliko godina bio pod

nadzoromOdsjeka za borbu

protiv droge Uprave policije

Crne Gore, Savezne policije

Australije, Komisije za kriminal

Australije i australijske carine i

to od 2013. godine.

Saradnja australijske i crno-

gorske policije rezultirala je

hapšenjem četiri člana ove

kriminalne organizacije koji

Međunarodni švercer droge izašao iz Zavoda za

VasoUlić za

300.000eura

braniće se

sa slobode

PODGORICA

Viši sudu

Podgorici ukinuo jemjeru

kojomse liderimaDemo-

kratskog fronta, Andriji

Mandiću iMilanuKneževi-

ću, optuženima zapokušuj

terorizmauCrnoj Gori na iz-

borni dan2016. godine, pri-

vremenooduzimajugrađan-

ski pasoši, saznajePobjeda.

Ipak, po prijedlogu Specijal-

nog tužilaštva, sud je liderima

DF-a odredio mjeru nadzora

kojomjepredviđenoobavezno

javljanje policiji i to svakog

drugog ponedjeljka.

Kako je Pobjedi saopšteno,

mjera oduzimanje pasoša je

ukinuta s obzirom da je put-

nimispravamaMandićaiKne-

ževićaistekaorokvaženja,ana

što je na suđenju za pokušaj

terorizma ukazao njihov bra-

nilac, advokatDušanRadosav-

ljević.

Radosavljević je tada ukazao

da bi bilo besmisleno kada bi

sud usvojio njegov prijedlog o

ukidanju mjere jer su građan-

ski pasoši Mandića i Kneževi-

ća istekli.

Međutim, Radosavljević je ta-

da istakao da, osim tehničkih

uslova, postoje važniji razlozi

zbog kojihbi ovamjera trebala

da se ukine, a to je prije svega

činjenica da je njegov branje-

nik Knežević samim donoše-

njem ove mjere spriječen da

obavlja posaoposlanika.

Takođe, Radosavljević je ista-

kao da je odlukom sudskog vi-

jeća Knežević zajedno sa An-

drijomMandićem udaljen iz

sudnice do kraja dokaznog

postupka,štonanedvosmislen

način ukazuje da on u nared-

nomperiodu nije obavezan da

dolazi na suđenja.

-Osnovadonošenjaovihmjera

su opasnosti da će se moj bra-

njenik sakriti i pobjeći, a po-

znato je da je moj branjenik u

jednom drugom političkom

postupku pravosnažno bio

osuđenza jednokrivičnodjelo

i da se odazvao na izdržavanje

kaznezatvorakojujeiodležao.

To upravo ukazuje na njegov

stavdanemaidejudapobjegne

i da se sakrije. Smatramda ova

mjeratrebasuštinskidaseuki-

ne iako njegova putna isprava

nije važeća – kazao je prošle

nedjelje advokat Radosavlje-

vić u sudnici Višeg suda.

Podsjećamo da je Viši sud po-

četkom marta privremeno

oduzeo pasoše liderima DF-a

na prijedlog SDT-a, koje se na

takav korak odlučilonakon što

jeAndrijaMandićunoćiizme-

đu 1. i 2. marta ilegalno napu-

stio crnogorsku granicu.

Mandića je zadržala policija

SrbijeuPrijepoljunakon što je

sa nekoliko ljudi prešaodržav-

nu granicu. U međuvremenu

sevratiouCrnuGoru, aoodla-

sku preko granice dao je razli-

čita objašnjenja.

Kneževiću i Mandiću su devet

mjeseci ranije, odnosno 7. jula

2017.godineoduzetidiplomat-

ski pasoši. Specijalno državno

tužilaštvo je tada, umjesto pri-

tvora, tražilo od Višeg suda u

Podgorici oduzimanje putnih

isprava dvojici lidera.

B.R.

Viši sud: Liderima DF-a ukinutamjera privremenog oduzimanja putne

isprave i određeno javljanje policiji svakog drugog ponedjeljka

Mandiću i Kneževiću

vratićepasoše, ali snjima

nećemoći prekogranice

SaprivođenjaPavlovića

ARHIVAPOBJEDE

Knežević iMandić

dolazena suđenje

ARHIVAPOBJEDE

Podignuta optužnica protiv Podgoričana

Uskoropredsudomzbog razbojništva

PODGORICA

Viši sud potrvdio je optužnicu

protiv V. R, T. R. i I. R. iz Podgorice zbog sumnje

da su počinili razbojništvo.

Proces još nije zakazan. Prema navodima

optužnice, oni su 28. septembra prošle godine u

naselju Gornja Gorica, u grupi, prijeteći od Đ. K.

ukrali zlatni lanac, čime su sebi pribavili više od

1.000 eura imovinske koristi.

C.H.

ILUSTRACIJA