Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 31. jul 2018.

Hronika

vale Oblatno

sobe

Od prošle sedmice, nakon

nesreće u vodama kod

Ulcinja, kada su živote

izgubila dva strana

državljanina, a dva teško

povrijeđena, Uprava je

pojačala kapacitete, anga-

žovanjemnovih inspek-

tora. U Lučkoj kapetaniji

Kotor rade još dva inspek-

tora, a u barskoj jedan.

Ranije su bila zapošljena

dva ispektora sigurnosti

i bezbjednosti u Lučkoj

kapetaniji Bar, a samo

jedan u Kotoru.

Više

inspektora

nautička milja.

- Sigurnosna brzina na otvore-

nommoru nije precizno određe-

na, već skiper procjenjuje kojom

bzinommože da vozi. Ta brzina

može da dostiže i do 30 čvoro-

va, ukoliko nikog nema ispred

njega – ističe Lukšić.

On naglašava da se skiperi ne

pridržavaju toga, pa dolazi

do nesreća.

Inače, skiperi, prema

pravilima, moraju imati

serti ikat koji stiču nakon

obuke.

- Skiper mora da kod

lučkih kapetanija u

Baru ili Kotoru položi

brevet odnosno da ima serti i-

kat. Mora da ima i serti ikat za

korišćenje radio veze. Osnovni

predmet im je izbjegavanje

sudara na moru. Oni su, zapravo,

kaomali kapetani kada prođu

tu obuku - naglašava Lukšić i

dodaje da bi najbolje rje-

šenje za one koji se ne

ponašaju u skladu sa

propisima bilo trajno

oduzimanje licence.

I. TERZIĆ

rijavljen

ine

tori za bezbjednost plovidbe

kotorskeLučkekapetanije, eki-

paMarineZelenika, helikopter

MUP-a, pripadnici tivatske

Službezaštiteispasavanjaičla-

novi Dobrovoljnog vatroga-

snog društva „Krtoli“ iz Rado-

vića.

Detaljna istraga će utvrditi

uzroknesreće.

Ž.K.-S.K.

Sigurnosna brzina na

otvorenommorunije

precizno određena,

već skiper procjenjuje

kojombzinom

može da vozi

PODGORICA

Zaštićeni

svjedokkodnog imenaJa-

drankoJonski upredmetu

protivpetnaest okrivljenih

zavišekrivičnihdjelabiće

saslušan20. avgusta– sazna-

jePobjeda iz izvorabliskih

istrazi.

Zaštićeni svjedok trebalo jeda

budesaslušanjučeuVišemsu-

du, ali je to odgođeno zbog

ubistva branioca jednog od

okrivljenih, advokata Drago-

slava Miša Ognjanovića. Ovaj

beogradski advokat branio je

Igora Vukotića, koji je u bjek-

stvu i saslušanje je odgođeno

kako bi se novi branilac upo-

znao o spisima predmeta.

Prvahapšenjauslijedila suna-

kon operativnih saznanja da

su Zlatko Matanović, Stefan

Perović i Dejan Vujović plani-

rali likvidaciju bezbjednosno

interesantne osobe.

Ubrzonakon togauhapšena je

i druga grupa, koja je, kako se

sumnja, pripremala likvidaci-

jupolicijskih službenika.

U ovom predmetu Nikšića-

nin Dejan Vujović (22) dobio

je status svjedoka saradnika.

Vujović jevišeputasaslušavan

uSpecijalnomdržavnomtuži-

laštvu,gdjejepriznaokrivična

djela koja je trebalo da počini.

On je do detalja ispričao što su

svebiliplanoviovekriminalne

organizacije i koje su im bile

uloge.

U proširenoj naredbi za spro-

vođenje istrage se navodi da je

Ranko Radulović planirao da

ubijedvojicuNikšićana - sino-

ve Milana Leza Vilotijevića,

osuđenog na 20 godina zatvo-

ra zbog ubistva Slavka Radu-

lovića, rođenog brata uhapše-

nogRankaRadulovića.

Uloga Radulovića bila je da sa

umišljajempodstaknečlanove

kriminalneorganizacije,nači-

jem je bio čelu, da počine ova

ubistva.

Ova petnaestočlana grupa iz

Nikšića, Kotora i Albanije te-

reti se za učešće u ubistvima

Miloša Šakovića, Dražena Ča-

đenovića, Gorana Lenca, Đor-

đa Sekulovića i Nika Rogano-

vića, kao i u pokušajima

ubistva – Novljanina Duška

Roganovića i Podgoričanina

Vjekoslava Lambulića, te u

iznudama, bombaškim napa-

dima, zelenašenju...

Na spisku osumnjičenih, osim

Radulovića, Brajovića i Vuko-

tića su Radoš Petrušić, Stefan

Radulović (22), Luka Radulo-

vić (24), Ratko Martinović

(38), Darko Vicković (38), Ni-

kola Mandić (20), državljani

Bosne i Hercegovine Nenad

Lubura (52), Radoje Prerado-

vić (54),MiladinDedović. Na-

redbom su obuhvaćeni i Zlat-

ko Matanović iz Skadra i

NikšićaninStefanPerović.

Naredbom je obuhvaćen i Ko-

toranin Nikola Mršić, kojem

se na teret stavlja da je bio dio

kriminalne grupe. Osim za

učešće u ubistvu Gorana Len-

ca, istražitelji Mršića traže

zbog optužbi da je po nalogu

„škaljarske“ grupe obavljao

poslove za materijalnu nado-

knadu.

Policijatraga i zanjegovimsu-

građaninom Igorom Vukoti-

ćem i albanskim državljani-

nom Erogenom Brajovićem,

dok su ostali članovi ove gru-

pe upritvoru.

Na teret im se stavlja više kri-

vičnih djela, među kojima i

planiranje likvidacija glavnog

specijalnog tužioca Milivoja

Katnića i funkcionera iz be-

zbjednosnih službi.

Sudeći premanavodima izna-

redbe za sprovođenje istrage,

kriminalnagrupaformiranaje

prije godinu s ciljem vršenja

više krivičnih djela u dogovo-

ru sa Kotoraninom Igorom

Vukotićem,kojipremapolicij-

skim evidencijama slovi za

jednog od vođa „škaljarskog“

klana.

Grupa se sumnjiči da je na-

mjeravala da ubije bivše i sa-

dašnje službenike bezbjedno-

snihslužbi:D.G, Z. L,D.K, kao

i S.K, sinapolicijskog funkcio-

nera.

Nameti ove grupe bili su, pre-

ma nalazima istražitelja, i čla-

novi suprotstavljene grupe –

„kavačani“:D.J,R.V,tedvojica

braće koji su takođe članovi

klana.

A.G.

Istraga o petnaestočlanoj grupi koja se sumnjiči za više krivičnih djela

Zaštićeni svjedok

daće iskaz 20. avgusta

ZgradaVišeg suda

Naime, Bošković je u dogovoru

sa Mesaričem, formirao fiktiv-

nopreduzećenaKipru,,Melgo-

nia holding limited“. Ova kom-

panija osnovala je preduzeće u

Crnoj Gori ,,Melgonia“ koje je

preuzelo obaveze kompanija

,,Krisma trejd“ i ,,Krisma mo-

tors“ koje su kupile barsku

kompaniju „Primorka“.

Kupovina ,,Primorke“ se finan-

sirala iz kredita koji je 2010. go-

dine obezbijedila NLB banka, a

zahvaljući neistinitim prikaza-

nimfinansijskimstanjemupre-

duzećima,,Krismatrejd“i,,Kri-

smamotors“iprikazivanjemda

će se namjenski kredit koristiti

za oživljavanje proizvodnje u

,,Primorci“ i isplatu obaveza

radnicima. Kredit je isplaćen i

naosnovuzaključkaVladeore-

programu prethodnog duga ia-

ko zahtijev nije bio usvojen niti

su sredstva kojim se reprogra-

mira dug prošla proceduru do-

djele državne pomoći.

Osimovihgarancija,založenaje

i cjelokupna imovina ,,Primor-

ke“ objekti, oprema i zemljište

površine 66.000 kvadrata koje

je u stvari u vlasništvu države.

Poštokredit nijevraćanuredno,

banka je aktivirala garancije i

hipoteku i na taj način postala

vlasnik zemljšta, opreme i obje-

kata bivše ,,Primorke“ u vrijed-

nosti od 15.000.000 eura, kao i

Vladine garancije u iznosu od

četirimiliona eura.

M.L.

ijeto više od 4.000.000 eura štete državi

vjedoka

RISAN

Tijelo Nikšićanina Vladislava Patrića (32) koji je

nestao 24. jula pronađeno je juče u Risnu, u blizini manastira

Banja, potvrđeno je Pobjedi nezvanično iz kotorske policije.

Tijelo je poslato na obdukciju koja će utvrditi uzrok smrti.

Patrić je zadnji put viđen 24. jula oko devet sati na autobuskoj

stanici u Risnu.

Za njim su tragali policija i rodbina.

S. M.

Nakon sedamdana potrage

URisnupronađeno

tijeloNikšićanina

PODGORICA

M. Č. (42) iz

Bjelorusijeuhapšen jekada

jeunjegovomplasteniku

kodnjegauBarupronađeno

40 stabljikamarihuana, au

kući još 30gramaovedroge.

M. Č. će uz krivičnu prijavu

biti priveden tužiocu zbog

osnovane sumnje da je poči-

nio krivično djelo neovlašće-

na proizvodnja, držanje i

stavljanje u promet opojnih

droga.

Sumnja se da jeM. Č. uzgajao

40 stabljika marihuane, uku-

pnetežineoko15,2kilograma,

radi prerade i proizvodnje,

kako bi je prodavao. Sumnja

se da je posjedovao marihua-

nu težine 30,2 grama nađenu

ukući takođe radi prodaje.

Droga je pronađena pretre-

somkuće i dvorištakoje jeko-

ristio državljanin Bjelorusije

iz Minska, a koji privremeno

boravi uBaru.

Kako je saopšteno iz Uprave

policije, pretresom je prona-

đeno 13 stabljika marihuane

visine od 1 mdo 1,5m, koje su

bile zasađene u plasteni-

ku koji se nalazi u dvorištu

kuće, 27 stabljika marihuane

visine od 0,5 do 1.5mu dvori-

štuipetmanjihpvcpakovanja

marihuana, težine30,2grama

u spavaćoj sobi.

Odogađaju je obaviješten viši

državni tužilac u Podgorici, a

droga je poslata u Forenzički

centar radi vještačenja.

A.G.

Zaplijenjenamarihuana

izplastenikauBaru

BEOGRAD

Advokatske komo-

re Srbije i Beograda najavile su

da će odministarke pravde Nele

Kuburović tražiti da nadležni

formiraju timove kako bi što

prije otkrili ubicu kolege Drago-

slava Miša Ognjanovića.

- Advokatura želi da pošalje

jasnu poruku jedinstva profesije

i čvrste riješenosti da se sa ova-

kvim slučajevima advokatura

neće miriti - saopšteno je iz

Advokatske komore.

Obje komore su najavile i da će

raspisati novčanu nagradu za

građane koji tužilaštvu dostave

vjerodostojne informacije koje

će dovesti do podizaja optužni-

ce protiv izvršilaca i naručilaca

ubistva advokata Ognjanovića.

Visinu nagrade odrediće uprav-

ni odbor komore na sjednici.

Prethodno je predsjednik

Advokatske komore Srbije Vik-

tor Gostiljac u izjavi za Tanjug

rekao da će ovimpovodom

tražiti hitan sastanak sa mini-

strima pravde i policije, kao i da

se formira poseban istražni tim

koji bi činili predstavnici tužilaš-

tva, policije i advokature s ciljem

brzog pronalaženja počinilaca.

Time bi se, kako je naveo Gosti-

ljac, poslala jasna poruka sva-

kome komisli da može da ubije

advokata i prođe nekažnjeno.

Gostiljac je, gostujući na TV

Prva, naveo je da će AKS pred-

ložiti da se izvrši bezbjednosna

procjena svih advokata angažo-

vanih u osjetljivimpredmetima.

Društvo sudija Srbije saopštilo

je da je zabrinuto zbog napada

na advokate koji predstavljaju

dio pravosudnog sistema i ape-

lovalo je na policiju i tužilaštvo

da preduzmu sve mjere u pro-

nalaženju učinioca zločina.

Društvo sudija je izrazilo sauče-

šće porodici ubijenog advokata.

Oglasilo se i Udruženje javnih

tužilaca i zamjenika javnih

tužilaca Srbije i izrazilo sau-

češće porodici, a kolegama

advokatima pružaju podršku

u aktivnostima i nastojanjima

da se javnosti i odgovornima u

Srbiji skrene pažnja na bezbjed-

nost pripadnika pravosudnih

profesija.

Ognjanović je ubijen u subotu

veče u Ulici antifašističke borbe

na NovomBeogradu, a njegov

sin (26) ranjen je u ruku.

C.H.

Advokatske komore Srbije i Beograda najavile

obustavu rada zbog ubistva kolege Ognjanovića

Advokati će tražiti

formiranje timaza

pronalazakubice

ŽarkoLukšić