Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 31. jul 2018.

Društvo/Hronika

HERCEGNOVI-

SkiperMar-

tinPiotrMakowski (39) i

EmilijaAgneskaPjaskowska

(46) stradali suupomorskoj

nesreći koja se jučeoko 12 sa-

ti dogodilanamoru, oko

osammilja jugoistočnood

uvaleOblatnouzalivuTra-

šte.

Izza sadaneutvrđenihrazloga,

došlo je do sudara jahte „Fli-

per“ pod britanskomzastavom

i poljske jedrilice „Karukera“.

Dvije osobe su poginule, a 12,

od kojih je sedmoro djece,

uspjelo jedasespasu-potvrdio

je Pobjedi direktor Uprave po-

morske sigurnosti SafetKočan.

-Jedrilica i jahtasusada, zajed-

no sa inspektorima sigurnosti i

bezbjednosti Kotor, Uprave

pomorskesigurnostiiplovnom

jedinicom regionalnog centra

Graničnepolicije jugdovedene

do luke Zelenika. U akciji spa-

šavanja i pružanja pomoći uče-

stvovao je helikopterMinistar-

stva unutrašnjih poslova, kao i

privatna firma Banićevića iz

Zelenike –kazao jeKočan.

Kako je došlo do nesreće utvr-

diće zvanični istražni organi, a

po riječima Kočana, na mjesto

događaja će doći nacionalni

istražitelj, zajedno sa predstav-

nicima tužilaštva.

U akciji spašavanja, na poziv

Uprave pomorske sigurnosti,

učestvovao je i Neđeljko Bani-

ćević,kojijezatekaotriobjekta.

- Zatekao sammotornu jahtu i

dvije jedrilice, jednu koja je

stradala u nesreći i drugu koja

je pomagala unesrećenima.

Dvije osobe su bile u moru,

muškarac i žena. Oni su odmah

podlegli povredama, nije im se

moglaukazati pomoć. Skiper je

vozio jedrilicu i on je nažalost

stradao, a i žena koja je sjedila

porednjega,jerjejedrilicauda-

rena u lijevi bok i prosto ih je

udar izbacio u more. Na brodu

se zadesila familija, muž, žena

sa petoro djece, koji su bili na

jedrilici najvjerovatnije u čar-

teru, a na jahti je bio vlasnik sa

porodicom i skiperom koji je

vozio iz Bara. Nisu se izgleda

vidjeli na vrijeme. Pomorsko

pravilo je da se sve što je na je-

dra izbjegava, izgleda da nije

TRAGEDIJANAMORU:

Sudar jahte i jedrilice kod

Poginuledvije

Jahta ,,Fliper“ koja plovi pod pod

zastavomUjedinjenog Kraljev-

stva prije 20 dana je detektovana

sistemom za kontrolu i nadzor

pomorskog saobraćaja i prijav-

ljena inspekciji Lučke kapetanije

Kotor zbog prekoračenja brzine

kretanja u Bokokotroskom zalivu

– kazao je za Pobjedu Žarko Luk-

šić, načelnik za nadzor i kontrolu

pomorskog saobraćaja iz Uprave

za pomorsku sigurnost.

On je precizirao da je nadležnost

Uprave traganje i spašavanje na

moru, nadzor i kontrola pomor-

skog saobraćaja u teritorijalnom

moru Crne Gore (12 nautičkihmilja

od unutrašnjihmorskih voda).

Dodaje da se to odnosi na detek-

tovanje plovnih objekata, među

kojima su i mala plovila u Bokoko-

torskom zalivu. Ukoliko primijete

nepravilnosti, prijave šalju inspek-

ciji sigurnosti i bezbjednosti

Lučke kapitanije Kotor.

- Osim toga, nadležni smo i za

sprečavanje zagađenja mora.

Imamo specijalno odjeljenje i

opremu za brzo reagovanje u tim

slučajevima.Ove godine ih nije

bilo – objasnio je Lukšić.

Kako je rekao, dozvoljena brzina

kretanja plovnih objekata: skuteri,

male barke, kruzeri u Bokoko-

torskom zalivu (tjesnaci Verige i

Kumbor) je šest čvorova ili jedna

,,Fliper“prije20dana

zbogprekoračenjabr

bila dobra procjena - kazao je

Banićević.

Stradali i povrijeđene osobe sa

jedrilice prevezeni su do Zele-

nikegdje su ihpregledaleekipe

Hitne pomoći, a u istu marinu

dotegljena je i jedrilica, dok je

jahta „Fliper“ stigla u Zeleniku

na sopstveni pogon.

Uakciji suučestvovali i inspek-

Jedrilicakoja se sudarila sa jahtom

PODGORICA–

ŠefikaKurta-

gić i RefikBojadžić saslušani

su jučeu svojstvu svjedokau

Specijalnomtužilaštvuu

predmetuprotivvišeosoba,

međukojima subivši i sadaš-

nji državni službenici okriv-

ljeni da suzloupotrebompo-

ložajaprilikomdodjele

državnepomoći preduzeću

„MelgoniaPrimorka“držav-

ni budžet olakšali zavišeod

4.000.000eura.

Prošle nedjelje, u svojstvu svje-

doka saslušan je i bivši premijer

Igor Lukšić, koji je prema spisi-

ma Tužilaštva kao ministar fi-

nansija potpisao garancije za

dodjelupomoći ovompreduze-

ću.

Stav Tužilaštva je da je država

osim četvoromilionske štete u

ovom slučaju na indirektan na-

čin oštećena za još 15.000.000

eura.

Specijalno državno tužilaštvo

je odustalo od krivičnog gonje-

nja predsjednika i članova Ko-

misije za kontrolu državne po-

moći među kojima je i Predrag

Stamatović, bliski saradnik

Lukšića u vrijeme potpisivanja

sporne garancije.

Iako je odustala od krivičnog

gonjenja devet državnih služ-

benika, tužiteljka Mira Samar-

džić nije odustala od gonjenja

osnivača preduzeća „Melgonia

Primorka“ Nebojše Boškovića,

njegovebivšesuprugeivlasnice

kompanije, ,,Krisma trejd“ Bi-

ljane Bošković, izvršnog direk-

tora, ,,Promorke“ izBaraSveto-

zara Markovića koji su sa

Tužilaštvom dogovorili spora-

zumno priznanje krivice ali još

nijesustavili potpisna taj doku-

ment.

Takođe, status okrivljenih u

ovom predmetu i dalje imaju

izvršni direktori preduzeća

„Melgonia Primorka“ Vinko

Marović i bivši direktor NLB

bankeČrtomirMesarčić.

Prema navodima iz naredbe za

istragu Specijalnog tužilaštva,

Bošković se tereti da je zajedno

sabivšimdirektoromNLBban-

ke Črtomirom Mesaričem,

2008. godine osmislio krimi-

nalni plan da se preko njegovih

firmi ,,Krisma trejd“, ,,Krisma

motors“ i ,,Melgonija Primor-

ka“, u programiranom stečaju

,,Primorke“, kupi imovina tog

preduzećapopovoljnimuslovi-

ma.

Istraga o zloupotrebama prilikomdodjele državne pomoći kojom je na

Saslušanadva

CEDEM i TV Prva predstavili rezultate projekta o jačanju

ulogemedija u unapređenju krivičnog pravosuđa

Obučeno70novinara

Cilj projekta bio

je da doprinese

integracionom

procesu Crne Gore

u EU, kroz jačanje

kapacitetamedija

u izvještavanju

o krivičnom

pravosuđu i

povećanje kvaliteta

i vjerodostojnosti

istraživačkog

novinarstva u toj

oblasti – kazala

je direktorica

CEDEM-a

Milena Bešić

PODGORICA–

Uokviru

projekta „Jačanjeulogeme-

dijauunapređenjukrivič-

nogpravosuđauCrnoj Go-

ri“, uminulihgodinu i po

obučeno je 70novinara, ka-

kobi pravilno izvještavali o

policijsko-tužilačkimistra-

gama i suđenjima.

Projekat su realizovali Centar

za demokratiju i ljudska prava

usaradnjisaTelevizijomPrva,

a finansiran je kroz program

profesionalizacije medija

Evropske unije.

Profesionalnost

Govoreći o obuci lokalnih no-

vinara, projektni koordinator

u CEDEM-u Marko Pejović

pojasnio je da je ključna stvar

bila da se, kroz treninge, radi

na podizanju kapaciteta, kako

bi se profesionalnost i struč-

nost novinara, u dijelu istraži-

vačkog procesa, povećala.

- S timu vezi, u saradnji sa ko-

legama iz BIRN-a urađen je

trening kurikulum, koji se

sprovodio prethodnih 18mje-

seci. Prvimodul odnosio se na

poboljšanje tehnika, metoda i

standarda izvještavanja o kri-

vičnom pravosuđu, imajući u

vidu da novinari ne poznaju

najbolje terminologiju koja se

odnosi na krivično pravosuđe

- naveo je Pejović, dodajući da

su angažovani najeminentniji

stručnjaci uoblasti izvještava-

nja o krivičnompravosuđu.

Provjeravani su, premanjego-

vimriječima, i podaci sa inter-

neta.

- Fokus je bio na društvenim

mrežama, uzimajući u obzir

da se one danas puno koriste i

da podaci, koje dobijamo kroz

društvenemreže, treba da bu-

du dodatno verifikovani – ka-

zao jePejović.

Urađene su i tri info sesije u

Baru, Podgorici iNikšiću, gdje

su, kako je pojasnio, građani

informisani što mogu uraditi

ukolikosumedijskimizvješta-

vanjem prekršena njihova

prava.

Da bi proces edukacije bio

upotpunjen,izrađenjepriruč-

nik za istraživačko novinar-

stvouoblasti krivičnogpravo-

suđa koji je namijenjen

novinarima,posebnonalokal-

nom nivou. Međutim, mogu

ga koristiti svi zainteresovani

u civilnom sektoru i na fakul-

tetima.

tVkamPanja

Drugi dio ovog projekta, kako

je saopšteno na jučerašnjoj

konferenciji, bio je fokusiran

na TV kampanju, koju je CE-

DEMuradio saTVPrva, a tiče

se promocije Kodeksa odno-

sno njegovih ključnih princi-

pa.

Urednica TV Prve Gordana

Đuračić pojasnila je da je ura-

đeno 10 dokumentaraca i to o

policiji, zatvorima, sudijama,

nasiljuoporodici,maloljetnič-

koj delinkvenciji, medijima,

tužilaštvu, ratnim zločinima,

advokatima i neosnovanom

pritvoru.

Direktorica CEDEM-a Mile-

naBešićkazalajedajeciljpro-

jektabiodadoprineseintegra-

cionom procesu Crne Gore u

EU, kroz jačanje kapaciteta

medija u izvještavanju o kri-

vičnom pravosuđu i poveća-

njekvaliteta i vjerodostojnosti

istraživačkog novinarstva u

toj oblasti.

sl.r.

Sapredstavljanjaprojekta

Posječena i uništena stogodišnja stabla

Tužilaštvo istražuje slučaj uništavanja imovine u Gusinju

Radončićvjeruje

daćepiromanbiti

pronađen i uhapšen

PODGORICA-

NapozivTu-

žilaštva, novinar i publicista

Šeki Radončić juče jedao

izjavupredosnovnimtužio-

cemuPlavuErdanomFera-

tovićem, povodomnapada

nanjegovuđedovinuuGusi-

nju, uaprilu, kada sunapa-

dači uništili stoljetna stabla

nanjegovomimanju.

Radončić je početkom aprila

podnio krivičnu prijavu poli-

ciji u Plavu, protiv N. N. oso-

ba, zbog toga što su na njego-

vom posjedu iz drvoreda

dugog oko 500metara, koji je

postojao obodom imanja, po-

sjekli, ukrali i zapalili više od

80 stoljetnih stabala vrbe,

breze i johe. Potom su se vra-

tiliizapalilipanjeveipreosta-

la stabla, kako ne bi mogla da

se obnove. Istovremeno,

ukrali su ili spalili oko 300

ogradnih drvenih stubova,

kao i šestometarsku drvenu

kapiju.

Radončić je pred tužiocem

istakao da se radi o starom i

kultivisanomimanju, danema

nikakvih imovinskih sporova

sa komšijama ili bilo kimdru-

gim i da zbog krajnje bezob-

zirnog izvršenja ovog krivič-

nog djela zaključuje da je

počinilac bolesno pohlepna

osoba ili teški piroman, te da

ne isključuje mogućnost da

moždaneko„ovimčinomšalje

ozbiljnuprijetnjunjemu i nje-

govojporodici“zbognjegovog

pisanja.

- U interesu istrage, ne mogu

detaljnije ništa govoriti, ali

mogurećidapolicijaiTužilaš-

tvo polako zatvaraju obruč

oko „gusinjskog piromana“,

odnosno naručioca ovakvog

besprizornog krivičnog djela,

nezabilježenog u Crnoj Gori

nakonDrugog svjetskog rata -

rekaojeRadončićnovinarima,

nakondavanja izjavekod tuži-

ocaFeratovića.

Povodom napada na imovinu

Radončića reagovala je i Ko-

misija za praćenje napada na

novinare i imovinumedija, in-

sistirajući kod Uprave policije

i Tužilaštva da se što prije ot-

krijemotivovog teškogkrivič-

nog djela.

r.D.

ZgradaSpecijalnog tužilaštva