Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 31. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

– Inspektor

zakulturnubaštinuupetak

jeokončaonadzoruCetinj-

skommanastiru i dao jeMi-

tropoliji crnogorsko-pri-

morskoj rokod30danada

vrati grobcrnogorskeknje-

ginjiceMarijeuprvobitno

stanje - rečeno jePobjedi iz

Uprave za inspekcijskepo-

slove.

Takvo rješenje inspektor je iz-

daopoštomu jeupetakodMi-

nistarstvakulture,odnosnood

Uprave za kulturna dobra, sti-

gla inicijativa da obavi inspek-

cijski pregled i provjeri stanje

kulturnog dobra Cetinjskog

manastira, jer su se u mediji-

ma pojavili navodi da su gro-

bovi crnogorske vladarske di-

nastij e Petrov ić Nj egoš

oskrnavljeni i ruinirani.

FotograFije

Objavljene su fotografije gro-

bova, a izMinistarstvakulture

poručili su da je nedopustivo

da seovokulturnodobronala-

zi u takvom stanju, zbog čega

su zatražili da se hitno riješi

problem.

- Inspektor za kulturnu bašti-

nujeistogdanaizvršioinspek-

cijski pregled predmetnog

kulturnog dobra i, na osnovu

Zakona o zaštiti kulturnih do-

bara i Zakonao inspekcijskom

nadzoru, donio rješenje kojim

se naređuje Pravoslavnoj Mi-

tropoliji crnogorsko-primor-

skoj Cetinje, da pri samom

ulazu u Cetinjski manastir,

zaštićenog kulturnog dobra,

vrati grob Marije knjeginjice

crnogorske uprvobitno stanje

– kazali su iz Uprave za in-

spekcijske poslove.

Zanimljivo je da se, osimovog

zahtjeva, u rješenju inspekto-

ra, sudeći prema odgovorima

koji sunamdostavljeni, nepo-

minje da je nužno urediti još

neke grobove dinastije Petro-

vićkoji senalazeuCetinjskom

manastiru.

Iz Mitropolije crnogorsko-

primorske, koja upravlja Ce-

tinjskim manastirom, prošle

sedmice su saopštili kako je

„nažalost, ovo groblje vreme-

nompostalomjesto za igranje

karata, da ga često najnesavje-

sniji koriste i kao toalet, auza-

dnjevrijemejeutočištezanar-

komane,paizapselutalice,što

veoma dobro znaju Cetinjani

koji duže pamte“. Ustvrdili su

i kako je Dvorsko groblje u

Manastiru ruinirano od 1945.

godine.

Prilikomprenosaisahraneze-

mnih ostataka kraljevske po-

rodice Petrović 1989. na Dvor-

skom groblju, kako su kazali,

izrađene su nove grobnice za

princeze Vjeru i Kseniju koje

su tu sahranjene, ali tomprili-

kom tadašnji Zavod za zaštitu

spomenika kulture nije sani-

rao ostale grobove, iako je ta

institucija u to vrijeme jedina

nadležna bila za tako nešto.

Uprava Cetinjskog manastira

je, tvrde oni, 2008. godine po-

kušala da uredi groblje, ali je

,,bila spriječena od Zavoda za

zaštitu spomenika i njenih in-

spekcijskihorgana“.

Iz Uprave za inspekcijske po-

slove za Pobjedu, sa druge

strane, kažukako je uovoj pri-

či važnopomenuti da tadašnja

komisija bivšeg Zavoda za za-

štitu spomenika kulture nije

imalaingerencijekaosadašnja

inspekcija.

- Inspekcija za kulturnu bašti-

nu i kulturna dobra (tj. za spo-

menike kulture) nije postojala

2008. godine. Tek aprila 2012.

godine je zaposlen prvi in-

spektor za kulturnu baštinu u

Ministarstvu kulture, tako da

inspekcija2008. godinenijeni

moglaizvršitinadzoruCetinj-

skom manastiru – kazali su

oni.

Princ

Prošle sedmice jedna Ceti-

njanka obavijestila je javnost

preko Fejsbuka da se grobovi

dinastije Petrović nalaze u

skandaloznomstanju.

Na tu vijest oštro je reagovao i

crnogorski princNikola II Pe-

trović Njegoš, praunuk po-

sljednjeg crnogorskog kralja

Nikole, koji je izjaviozaPobje-

du da je ogorčen zbog varvar-

skog djela uništenja grobova

njegovihpredaka.

- Čin koji nijedan stanovnik

Cetinja koji voli svoj grad, niti

bilo koji građanin Crne Gore

koji voli svojuzemlju, nemože

da razumije –kazao je on.

Zamoliojezatonajvišeinstan-

ce vlasti u zemlji da ga infor-

mišuostepenuoštećenja, pre-

d u z e t i m m j e r a m a z a

restauraciju i zaštitu ošteće-

nih grobova. Zamolio je i da se

pronađu izvršioci ovog van-

dalskog čina „protiv dinastije

PetrovićNjegoš i kroz dinasti-

ju protiv herojske istorije Cr-

neGore“.

Da ovaj problem nije skorijeg

datuma potvrđuje i elaborat o

Cetinjskommanastiru, koji je

sačinio stručni tim projekta

„Revalorizacija kulturnih do-

bara Crne Gore“, u koji je Po-

bjeda imala uvid. Utomdoku-

mentu navedeno je da su još

2014. godineuočenaoštećenja

grobova, a kao dokaz prilože-

nesufotografije.Uprkostome,

na te ocjene nikonije ragovao.

IzUprave za zaštitu kulturnih

dobara do juče nijesu odgovo-

rili na pitanjaPobjede.

n.Đ./K. j.

PODGORICA

–Univerzitet

CrneGore jenanovoj Vebo-

metriksovoj rang listi svjet-

skihuniverzitetanapredo-

vaoza49mjesta i sada se

nalazi na 3.331. poziciji, au

januaru je zauzimao3.380.

mjesto.

Crnogorski univerzitet dijeli

mjesto sa jednim južnoafrič-

kimuniverzitetom-Venda.

Na svjetskoj listi koja rangira

11.991 visokoobrazovnih usta-

nova, sa druge strane, Univer-

zitetDonjaGoricanalazi sena

10.002. mjestu, a Univerzitet

Mediteranna 11.221.

Početkom ove godine sa Uni-

verziteta Crne Gore, koji je ta-

da bio pozicioniran na 3.380

mjestu, pojašnjeno je da su na

slabiji plasman u odnosu na

julski iz 2017. godine, kada je

biona2.370.mjestu,uticaliloši

rezultati u kategorijama koje

seodnosenatakozvanu„vidlji-

vost“ i „otvorenost“ - u smislu

prisustva sadržaja i elektron-

skih dokumenata na veb stra-

niciuniverzitetaiorganizacio-

nih jedinica. Kazali su da se na

osnovu tog parametra u naj-

značajnijem dijelu određuje

mjesto Univerziteta na Vebo-

metriksu, ada jepuštanjeurad

novog integrisanog veb porta-

la uzrokovalo tehničke pro-

mjene, kao posljedicu izmjene

postojeće infrastrukture, koju

pretraživači Vebometriksa ni-

jesumogli prepoznati.

-Utrenutkukadajepostavljen

novi sajt UCG, Gugl i ostali

pretraživači nijesu imali do-

voljno informacija o njemu, a

brojni dokumenti koji su se

nalazili na ranijim sajtovima

organizacionih jedinica i koji

su bili veoma aktraktivni su

uklanjani često iz neobjašnji-

vihrazloga–glasilo je tadapo-

jašnjenje saUCG.

Poručeno je da će timUniver-

ziteta u saradnji sa univerzi-

tetskim jedinicama intenziv-

no rad i t i na povećan j u

„vidljivosti“ i „otvorenosti“

veb sajta Univerziteta Crne

Gore, kroz povećanje broja

elektronskih dokumenata na

našem i engleskom jeziku, na-

stavnog materijala, naučnih

radova, te modifikacijom i ra-

zvojemfunkcionalnosti sajta.

Objavljivanjem svjetske rang

liste univerziteta urednici Ve-

bometriks listeželedamotivi-

šuistraživačeiinstitucijeviso-

kog obrazovanja da objavljuju

sadržaje na vebu koji tačno

prikazuju njihove naučno-

istraživačke aktivnosti, a ran-

giranje svjetskih univerziteta

je inicijativa Cybermetrics

Lab - istraživačke grupe koja

pripada najvećem javnom

istraživačkom tijelu u Španiji

Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC), ujedno je i

među prvim istraživačima u

Evropi.Naprvommjestunove

ove svjetske liste nalazi se

Harvarduniverzitet.

Interesantno je što Univerzi-

tet Crne Gore nije prepoznat

na posljednjoj rang listi Top

Universities by Google Scho-

lar Citations gdje semjeri citi-

ranost naučnika, a iz UCG su

rekli da se to, takođe, desilo

zbog tehničkih razloga, odno-

sno zato što je Univerzitet po-

čeo proces prelaska sa nacio-

nalnog

ac.me

domena na

poddomenucg.ac.me.Poručili

su da očekuju zadovoljavajući

plasman nakon određenog

vremena potrebnog da se

kompletne aktivnosti na uni-

verzitetu linkuju sa novimdo-

menom, te da kao takav bude

prepoznat na internetu.

n.Đ.

javne nabavke za digitalizaciju

sko-

n

Urednik Portala RTCG Ilija

Šuković istakao je da portal

ima oko 40 odsto sopstvene

produkcije, te da je posjeta

značajno porasla i to iz regio-

na, SAD-a,Njemačke,Francu-

ske.

Perko Vukotić upozorio je na

mnogo pravopisnih grešaka u

tekstovima na Portalu, na što

je Šuković objasnio da imaju

tri moderatora, nemaju lekto-

ra i da se oslanjaju na uredni-

ke.

- Ko može toliko informacija

supervizirati, a da mu ne pro-

makne greška, jer izbacujemo

vijesti na svakih pet, šest mi-

nuta. Lektor bi nambio potre-

ban– rekao je on.

V. d. generalnog diretora Jav-

nog servisa Božidar Šundić je

poručio da je Portal buduć-

nost temedijske kuće.

- Moramo ga razvijati, u teh-

ničkom i kadrovskom smislu.

PosljednjaispitivanjauEvropi

kažuda portali imajuposjeće-

nost 68 odsto, televizija 19, a

ostalimediji–skoroništa–na-

veo je on.

Jednoglasno jeusvojena i odlu-

kaopokretanjupostupka javne

nabavke zamodernizaciju teh-

nološkihkapacitetaRTCG–di-

gitalizacija, ukojoj jepredviđe-

na i nabavka dvoje novih

reportažnih kola, koja bi treba-

lo da stignu za mjesec i po. Nji-

hova vrijednost, kako se moglo

čuti juče, je šest i po miliona

eura, od čega suplaćena dva.

Tender za drugu fazu digitali-

zacije (koja je podijeljena u tri

faze), bili su saglasni članovi

Savjeta, mora biti raspisan do

kraja avgusta.

Šundić jepodsjetiodadigitali-

zacijaimaskoro18milionaeu-

ra fonda. Za ovu godinu pred-

viđeno je šest miliona, a on

smatra da prioritet treba da

bude studijska, pa emisiona

tehnika.

- Krećemo sa sređivanjemstu-

dija, opreme i brzo ćemo kre-

nuti u digitalizacioni proces –

najavio je on.

j. BeHaroViĆ

UJavnom

servisu

radi čak

156bliskih

rođaka

Finansijski izvještaj za period od

1.januarado31.marta,kojijejuče

jednoglasnousvojen,pokazaoje

da je Javni servis u ovomperio-

duprihodovao 3,32miliona, dok

surashodiiznosilioko2.98milio-

na eura. Napravljen je pozitivan

rezultatodoko345.000eura.

Na sjednici se juče razgovaralo i

o optimizaciji broja zaposlenih.

Posljednji izvještaji pokazuju da

je u Javnom servisu zaposleno

717radnika, kao i 54honorarca.

Šundić je istakaodanećebiti no-

vogzapošljavanja,većpreraspo-

djela, a višak je 250 radnika. Kao

veliki problem istakao je činjeni-

cu da je u Javnomservisu zapo-

slenočak 156najbližihsrodnika.

- Tražio samod ljudskih resursa

da mi dostavi spisak o zaposle-

nim srodnicima u prvom kolje-

nu. Nimanjeni višeod 156. Koće

rukovoditi u takvoj kompaniji

gdje radi otac, sin, žena i kćerka,

gdje rade dva brata i žena... Pro-

blemi suveliki – rekao jeon.

Istakao je da je što se tiče viška

zapsolenih najviše problema u

produkciji gdjeradio250osoba.

Ocijenio je i da sa Vladom treba

napraviti plan da se ljudima koji-

ma nedostaju dvije-tri godine

uplati otpremnina, kako bi se

stvorio prostor za zapošljavanje

30do40mladih ljudi.

Inspekcija dala nalogMitropoliji crnogorsko-primorskoj da uredi grob knjeginjiceMarije

ODvorskomgroblju, kao i

ostalimgrobovima, ni riječi

Ruinirani i oskrnavljeni grobovi

IzMitropolije crnogorsko-primorske, koja upravlja Cetinjskimmanastirom, prošle

sedmice su saopštili kako je „nažalost, ovo groblje vremenompostalomjesto za

igranje karata, da ga često najnesavjesniji koriste i kao toalet, a u zadnje vrijeme je

utočište za narkomane, pa i za pse lutalice, što veoma dobro znaju Cetinjani koji duže

pamte“. Ustvrdili su i kako je Dvorsko groblje uManastiru ruinirano od 1945. godine

Državna visokoškolska institucija na novoj Vebometriksovoj rang listi napredovala za 49mjesta

UCGna3.380. poziciji

Univerzitet CrneGore