Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 31. jul 2018.

Društvo

Sudar nacionalističkog

i građanskog koncepta

Stav

Rasprava o izjavi patrijarha SPC g. Irineja, „da su Srbi u goroj

poziciji danas u Crnoj Gori nego što su bili u NDH“, vodila

se ovih dana i u parlamnetu Crne Gore. Opozicionari brane

patrijarha Irineja, i oštricu kritike usmjeravaju na reagovanje

predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, zbog toga što je

konstatovao; „da niko normalan ne bi mogao dati takvu izja-

vu“. Time je, kako smatraju opozicionari, predsjednik Đukano-

vić proglasio patrijarha Iruneja nenormalnim što je, po njima,

kranje neodgovorno i neprimjereno.

U ovoj interpretaciji ocjene predsjednika Đukanovića poisto-

vjećuju se dvije činjenice, što je kardinalna greška: subjekt izja-

ve (patrijarh) i izjava koja identifikuje Crnu Goru kao fašističku

državu. Potpuno su dvije autonomne činjenice: „normalnost“

subjekta i „normalnost“ izjave. Jedino etičko opravdanje za

nenormalnu izjavu, može biti „nenormalnost“ subjekta. Nenor-

malan subjekt nije svjetan posljedica svoje izjave. Normalan

subjekt, ne samo da je svjestan posljedica svoje izjave, nego

ima jasan cilj, koji želi postići svojom izjavom.

Zato, za ovu opozicionarsku odbranu patrijara Irineja važi

stara izreka: „Što ga brani, kad ga ne odbrani“.

Patrijarh Irinej je pokazao i dokazao, svojom ukupnom duhov-

nom i duševnom aktivnosšću, da je sasvim normalan subjekt.

Koji tačno zna šta želi i hoće da postigne određenom izjavom.

Dakle: Izjava „da su Srbi danas u Crnoj Gori u gorem položaju,

nego u NDH“, ima za cilj unošenje nacionalističkog duha i proi-

zvodnju haosa u građanski koncept Crne Gore.

Nacionalistički duh ne može da prihvati građansku Crnu Goru

kojoj je temelj crnogorski nacionalni i državni identitet, sa slo-

bodom nacionalne identifikacije svih njenih nacionalnosti na

osnovu specifičnosti: etno-antropoloških osobenosti, kulture,

jezika, istorije, vjere i građanskih prava. Nacionalistički duh je

refleksija nacije sa ciljem negiranja slobode drugih nacija, u

ovom slučaju negiranje Crnogorske nacije.

Cilj je jasan, negiranje temelja Crne Gore, a zatim se ruši cje-

lovita zgrada, tj. autonomna i autohtona Crna Gora. Prema

tome, u slučaju izjave patrijarha Irineja imamo duboki sukob

dogmatske nacionalističke vizije i pokreta i savremene multi-

nacionalne Crne Gore.

Ako je iko, državnički i etički, bio obavezan da jasno i precizno

ocijeni izjavu patrijarha Irineja kao nenormalnu, iza koje se

krije sasvim „normalan“ neprijateljski cilj prema Crnoj Gori,

onda je to predjednik Republike Crne Gore. Fundamantalni

značaj ocjene predsjednika Đukanovića ima upravo u jasnom

diferenciranju subjekta izjave i njegovog cilja i sadržaja izjave.

Jedino na toj osnovi mogu se svestrano sagledati uzroci i

posljedice, a time i duhovna i etička odgvornost patrijarha

Irineja. Koliko je „normalan“ bio u samoj izjavi, patrijarh Irinej

potvrđuje i naknadnim reagovanjem da neće dati demanti.

PODGORICA

–SavjetRadio

TelevizijeCrneGorekonač-

no je jučeusvojioprogram-

sko-produkcioni planTele-

vizije zaovugodinu,

glasovimapredsjednika

ovog tijela IvanaJovetića, te

članovaDraganeTripković,

MilanaRadovića, Gorana

Sekulića i PerkaVukotića,

dok jeVladimirPavićević

biouzdržan.

Pavićević je svoju odluku da

ostane uzdržan obrazložio ti-

meda jenovi plan „po struktu-

ri jako sličanprošlom“.

Vršilac dužnosti direktora

TVCG Slavko Đurđić najavio

je da će jesenji program biti

osvježen novim sadržajem,

posebno ističući serijal posve-

ćen stogodišnjici Podgoričke

skupštine.

Novosti

Treba, prema njegovim riječi-

ma, povećati produkcijuukul-

turno-umjetničkom progra-

mu, sa akcentom na istorijske

događaje i nacionalni identi-

tet.

- Zbog toga je u planu doku-

mentarni serijal s elementima

igrane forme o ličnostima iz

crnogorske istorije, koje su

ostavile trag, a nijesu bile pre-

više eksponirane – rekao je

Đurđić i dodao da će u ovom

serijalu dokumentarno obra-

diti tri istorijske ličnosti.

Predložio je, u okviru kultur-

no-umjetničkog programa, da

se umjesto postojeće emisije

Artrealizujudvijeemisije-Art

magazin i Art dnevnik.

U okviru naučno-obrazovnog

programa sprema se serijal

„Njegoš izbliza“, aplanirana je

emisija o crnogorskom politi-

čaru i diplomati Evgeniju Po-

poviću, arhitekti Josipu Sla-

deu, te serijal Crnogorke u

prošlosti.

Na jesen će biti emitovana i

emisija Dnevnik jednog sred-

njoškolca, koji ćebiti prožima-

nje modernih i tradicionalnih

tehnologija, a u sklopu toga

planirana je onlajn platforma,

pougledunaDojčevele.Upla-

nu je i kvizzamladeocrnogor-

skoj istoriji i kulturi.

Perko Vukotić zamjerio je što

u novom programsko-pro-

dukcionom planu, kako je re-

kao, nigdje nije pomenut gra-

đanin, koji, prema njegovim

riječima, trebadabudeufoku-

suplana.

S njim se saglasio i Milan Ra-

dović, posebno ukazujući da

građani treba više da budu za-

stupljeni u dnevnicima, da

iznose svoje mišljenje i stavo-

ve. Radović smatra i da „posto-

ji prostor da se napravi sarad-

nja ‘razmjene programa’, koji

seodnosinanacionalnemanji-

ne“, te da bi na Drugom pro-

gramu u udarnom terminu

trebalo realizovati emisiju o

osobama s invaliditetom.

Đurđić mu je odgovorio da se

ne može svakom društvenom

problemu dati specijalizovana

emisija, ističući da to ne znači

da je neki relevantan događaj

vezan zamanjine propušten.

GoranSekulović iskazao jepo-

dršku novom menadžmentu

RTCG, a Dragana Tripković

pohvalila je pomake u oblasti

kulturno-umjetničkog pro-

grama, konkretno na dvije

emisijeArt.

UlagaNja

Savjet je juče jednoglasno

usvojio i izvještaj o realizaciji

programsko-produkcionog

plana RCG i Portala RTCG, za

periodod1. januarado31.mar-

ta.

Direktor Radija Radojica Bu-

latović istakao je da će Radio-

difuzni centar da uloži milion

eura u poboljšanje signala, od-

nosno čujnosti.

- Imam nezvaničnu informa-

cijuda se radi naLovćenu i još

na nekim lokacijama. Tražiću

unarednomperioduda vidim

dokle su stigli. Naše su ruke u

rukama RDC-a i samo može-

mo da insistiramo na pobolj-

šanju, jer jetokaodaštampate

novine bez papira – naglasio

je on.

PODGORICA

- Bez održava-

nja sjednice, na osnovu pri-

bavljenih saglasnosti većine

članova,Vladajejuče,uskladu

sčlanom10UredbeoVladiCr-

neGore,naosnovučlana9stav

2Zakonaounutrašnjimposlo-

vima, a po dobijenommišlje-

nju Skupštine Crne Gore, do-

nijela rješenje o imenovanju

Veselina Veljovića za direkto-

raUprave policije.

Na osnovu pribavljenih sagla-

snostivećinečlanova,Vladaje,

kako je saopšteno, usvojila i

prijedlog za izmjene i dopunu

zaključka broj: 08-215 od 19.

novembra 2015. godine, sa

sjedniceod13.novembra2015.

godineiformiralaKoordinaci-

oni odbor koji će usklađivati

aktivnosti državnih organa za

implementaciju plana djelo-

vanja u slučajumogućeg prili-

va izbjeglica imigranata.

Predsjednik Koordinacionog

odbora, kakosenavodi usaop-

štenju, je potpredsjednik Vla-

dezapolitičkisistem,unutraš-

nju i vanjsku politiku Zoran

Pažin, a članovi su: ministar

unutrašnjihposlovaMevludin

Nuhodžić, ministar rada i so-

cijalnog staranja Kemal Puri-

šić, ministar saobraćaja i po-

morstva Osman Nurković,

ministar zdravlja Kenan Hra-

pović, ministar odbrane Pre-

drag Bošković i ministar vanj-

skih poslova prof. dr Srđan

Darmanović. Formiran je i

operativni tim kojim će ruko-

voditi VeselinVeljović.

- Vlada je dala saglasnost na

prijedlog pravilnika o koefici-

jentima za utvrđivanje zarade

zaposlenihuAgenciji za zašti-

tu konkurencije – piše u saop-

štenju.

R.D.

Piše: Dr SlobodanVUKIĆEVIĆ

Patrijarh Irinej i Crna Gora

Izjava „da su Srbi

danas u Crnoj Gori

u gorempoložaju,

nego uNDH“, ima

za cilj unošenje

nacionalističkog

duha i proizvodnju

haosa u građanski

koncept Crne Gore

Veselin Veljović imenovan za direktora Uprave policije

Formiran timzadjelovanje

uslučajupriliva izbjeglica

VeselinVeljović

Savjet Radio Televizije Crne Gore usvojio odluku o pokretanju postupka

Usvojenprogra

produkcioni pl

SKOROSVEODLUKEDONIJETEJEDNOGLASNO:

Sa sjednice

Centar

za razvoj

Božidar Šundić saopštio

je juče da menadžment

podržava osnivanje centra

za razvoj.

- Razgovarali smo da u

tom centru rade četiri

novinara. Sistematizaciju

radnihmjesta radimo i

detaljno ćemo Savjet o

tome upoznati – istakao

je on i dodao da očekuje

da centar „zaživi u drugoj

polovini septembra“.

Nezadovoljni novinari

Savjet je juče razmatrao i dopise nezadovoljnih novinara

Javnog servisa, koji mahomnegoduju što su raspoređeni

na drugo radnomjesto.

Božidar Šundić je rekao da je bilo promjena pozicija zapo-

slenih, ali da niko nije ostao bez posla.

- Mogli su svi da dođu kodmene da razgovaraju, ali shva-

tamda sumalo impulsivno reagovali. Ne vidimproblem,

zakon kaže da nigdje nijesampogriješio, produkcioni tok

ide, radi se profesionalno, tenzija u kući nema – rekao je on.

Članovi Savjeta bili su saglasni da o pojedinačnimdopisima

ne treba da raspravljaju, jer su u nadležnosti direktora.

Perko Vukotić smatra i da se „kadrovska politika vodi unu-

tar kuće“, te da je to i definisano Zakonomo javnom servisu.

- Oglašavanje visokihmeđunarodnih zvaničnika o preraspo-

djelama je nedopustivo - kazao je on.

Perko Vukotić

zamjerio je

što u novom

programsko-

produkcionom

planu, kako je

rekao, nigdje nije

pomenut građanin,

koji, prema

njegovim riječima,

treba da bude u

fokusu plana

PODGORICA

-Uključivanjepotencija-

ladijasporeurazvojneprojekteCrne

Gorevažan je zadatak i unarednompe-

rioduće se intenziviratimeđusobnopo-

vezivanje, saopšteno je sinoćuGusinju.

Manifestacija„Daniiseljenika“organizu-

je se u Gusinju već drugu godinu, a cilj je

okupljanje i dogovor o temama od intere-

sazadijasporu i onekoji susudbinuveza-

li zaCrnuGoru.

Potpredsjednik Skupštine Branimir

Gvozdenović poručio je da je uvijek po-

stojala jaka veza iseljenika sa rodnom

grudom, odnosnoCrnomGorom.

- Iakoseneznaprecizno tačanbroj iselje-

nika, postoji realna procjena da se radi o

još jednoj Crnoj Gori izvan njenih grani-

ca.Odnosi svakeozbiljnedržavepočivaju

na emociji, ali i realnim potrebama i raz-

mišljanjimakakoda, uprkosdaljini, saču-

vamo svoju kulturu, tradiciju, jezik i pre-

nesemo na mlađe generacije - da budu

svoji, a ostanu naši - rekao je Gvozdeno-

vić, prenio jePortal RTCG.

Direktor Uprave za dijasporu Predrag

Mitrović ocijenio je da je i ovaj skup po-

tvrda Vlade Crne Gore da bude bliska sa

dijasporom, ma gdje živjela van granica

svoje domovine. Briga o dijaspori, nagla-

sio je on, strateški je cilj državnih institu-

cija.

- Prepoznajući značaj i potencijal dijas-

pore, ciljanim mjerama i proaktivnom

politikom ćemo raditi na boljemmeđu-

sobnompovezivanju, produbljivanju ve-

za i integraciji naše dijaspore u crnogor-

ski društveni, ekonomski i kulturni život

- rekao jeMitrović.

Naglasio jeda„smosvjesni svegašto jedi-

jasporadalaCrnojGoriitopoštujemoine

zaboravljamo“.

Predsjednica opštine Gusinje Anela Če-

kić zahvalila je dijaspori na doprinosu i

naporimakoje suučinili uprocesupovra-

ćaja statusa opštineGusinje. Dijaspora je,

kakonavodi, uvijekspremnadapomogne

u svimoblastima opštini Gusinje.

- Naša dijaspora, kao jedan o najvećih na-

šihresursa,neraskidivojevezanazasvoju

maticu i predstavlja sponu sa razvijenimi

demokratskimzemljama,uvijekspremna

dapomogne - naglasila jeČekić i poručila

da je Crna Gora kuća naših iseljenika i da

suovdje uvijekdobrodošli.

UGusinju je juče održan i okrugli sto na

kojem su iseljenici sa predstavnicima dr-

žavnih organa i stručnjacima razgovarali

omodelima saradnjeu raznimoblastima.

R.D.

UGusinju sinoć održanamanifestacija „Dani iseljenika“

DijasporauvijekuzCrnuGoru