Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 31. jul 2018.

Ekonomija

čko-italijanskog konzorcijuma potpisali ugovor

na zamodernizacijuHEPiva

direktor integracija Litostroja

Damjan Kolenko i generalni

menadžer ABB Danilo Moresco,

saopšteno je iz PR centra.

Noveljić je kazao da će HE Piva

dobiti modernizovanu hidro-

mašinsku i elektro opremu

sva tri agregata, postrojenja

sopstvene potrošnje i najsavre-

meniji sistem za upravljanje,

koji će omogućiti automatsko

upravljanje svim agregatima

i postrojenjima iz centralne

komande. Radni vijek elektrane

će biti produžen za 40 godina.

Kolenko je objasnio da je

Litostroj zadužen za isporuku

mašinske opreme, hidrauličnog

sistema i regulacije. Podsjetio je

da su HE Piva isporučili opremu

1976. godine, koja nakon 40

godina radi dobro i dobro je

održavana. U narednomperio-

du očekuje se potpisivanje ugo-

vora za drugu fazu rekonstruk-

cije i modernizacije HE Perućica

u vrijednosti od 30miliona

eura. To je nastavak strategije

menadžmenta kompanije i

započetog investicionog ciklusa

vrijednog 170miliona eura.

S.P.

USD

1.16250

JPY 129.25000

GBP 0.88823

CHF

1.15970

AUD

1.57650

CAD

1.51930

Kursna lista

PODGORICA

DRI je dala

pozitivnomišljenje sa skre-

tanjempažnjenaposlovanje

Ministarstvaprosvjete -

program„Administracija“

zaprošlugodinu.

Budžetom je za taj program

opredijeljeno1.590.905euraa,

prema podacima glavne knji-

g e t r e z o r a , p o t r o š e n o

1.446.408 eura ili 90,92 odsto.

U izvještaju koji su sačinili se-

natoridrBranislavRadulović i

Zoran Jelić navodi se da u po-

slovanju nijesu utvrđene ma-

terijalnoznačajnaodstupanja,

ali je skrenuta pažnja na neu-

sklađenost sa zakonima o po-

rezu na dohodak fizičkih lica,

o radu, pravilnikom o jedin-

stvenoj klasifikaciji računa

budžeta države i opština, od-

lukom o otpremnini zaposle-

nih i uputstvom o radu držav-

nog trezora.

U dijelu izvještaja pod naslo-

vom „Imovina“ navodi se da

cijela jedna službena zgrada u

Podgorici, koja je u vlasništvu

Ministarstva prosvjete, for-

malnone postoji.

- Službena zgrada, koju osim

Ministarstva prosvjete koristi

i Zavod za školstvo, JUCentar

za stručno obrazovanje i JU

Ispitni centar, nije upisana u

list nepokretnosti, pa Uprava

zaimovinuneraspolažepoda-

cimapotrebnimzaupisuregi-

star nepokretnosti. Uvidom u

evidenciju katastra ustanovili

smodaobjekat koji koristiMi-

nistarstvoprosvjeteidaljenije

upisanu„V“listu nepokretno-

sti, pa samim timnije moguće

inicirati ni njegovu procjenu

kod Uprave za nekretnine –

navedeno je u izvještaju dr-

žavne revizije.

U dopisu Uprave za imovinu

se navodi da je ova imovima

predmet spora i da su u „G“ li-

stu nepokretnosti evidentira-

ne zabilježbe Glavnog grada,

advokata Radomana Jovovića

i restitucije u korist pokojnog

MirašaDožića.

Državna revizija je ustanovila

da je na računu otplata obave-

za iz prethodnih godina

budžetom bio predviđen je-

dan euro, a potrošeno 29.475

eurapoosnovusudskihsporo-

va. Preporučeno je da Mini-

starstvo prosvjete, u saradnji

sa Ministarstvom finansija,

planira izdatke za sudske spo-

rovenaosnovurealnihprojek-

cija.

Ministarstvo prosvjete, kako

je utvrdila revizija, nije zapo-

šljavalo osobe sa invalidite-

tom, niti je uplaćivalo posebni

doprinos za profesionalnu re-

habilitaciju i njihovozapošlja-

vanje, što je suprotno zakonu.

Iz Ministarstva prosvjete su

objasnili da „Ministarstvo fi-

nansija obračunava zarade za

program Administracija i sve

poreze i doprinose na zarade

za zaposlene“, ali ne obraču-

nava ovaj posebandoprinos.

Uizvještaju jenavedeno i da je

za državne nagrade isplaćeno

20.625 eura. Te da je iksplata

za nagraduOktoih“ planirana

pogrešnouokvirukonsultant-

skih usluga. Konstatovano je

takođeda internimpravilomo

isplatama pomoći nijesuudo-

voljnoj mjeri definisani krite-

rijumi, da na otpremninu od

8.370eurazbogodlaskaupen-

ziju, nije plaćen porez. Sa ra-

čuna „konsultantske usluge,

projekti i studije“ isplaćeno je

4.300eurazanetonaknadepo

osnovu posebnih ugovora o

radu odnosno obavljanju pri-

vremenih poslova na period

duži od 120 dana, što nije u

skladu saZakonomo radu.

M.P.M.

DRI dala pozitivnomišljenje sa skretanjempažnje na poslovanje

Ministarstva prosvjete - program „Administracija“

ZgradauPodgorici

formalnonepostoji

Službena zgrada

u Podgorici,

koju osim

Ministarstva

prosvjete

koristi i Zavod

za školstvo, JU

Centar za stručno

obrazovanje i

JU Ispitni centar,

nije upisana u list

nepokretnosti

DRI je utvrdila da Mini-

starstvo prosvjete nije

realizovalo preporuku iz

prethodnog perioda da

vrati pola miliona eura na

račun ustanova od kojih

je pozajmilo, konstatovala

je državna revizija.

Prethodnom revizijom je

utvrđeno da su JPU „Lju-

bica Popović“ i „Đina Vrbi-

ca“ tokom 2011. pozajmi-

le Ministarstvu prosvjete

270.000 i 230.000 eura

sa rokom vraćanja do 30.

juna 2012.

Jošnijesu

vratilipola

miliona

pozajmice

ZGRADAKOJENEMA:

Ispitni centar

e samo

govora

poljoprivrednika za osiguranje proizvodnje

Prema

podacima

Lovćen

osiguranja, u

prošloj godini

82 odsto

zaključenih

poljoprivrednih

osiguranja

se odnosi na

osiguranje

životinja, a

18 odsto na

osiguranje

usjeva i plodova

zavisi od osjetljivosti kultura i

izloženosti područja rizicima

koji se obuhvataju osigura-

njem.

Vinogradar i vlasnikvinarijena

Ublima u Kučima Rade Rajko-

vić lani i ove godine je osigura-

vao svojuproizvodnju.

- Radio sam to preventivno,

zboggrada.Osiguranje jeprilič-

no skupo, ali poštoministarstvo

sufinansira pola premije pod-

nošljivo je, a i može da se plati u

nekoliko rata – kazao je Rajko-

vić, koji je dodao da, na sreću,

ove i prošle godine nije imao

štete od grada. Objasnio je da se

visinapremijeuvinogradarstvu

određuje na osnovu broja čoko-

ta i planiranog prinosa.

- To je otprilike 800 do 900 eu-

ra po hektaru, a platio sam po-

lovinu zahvaljujući podršci

ministarstva – rekao je Rajko-

vić, koji smatra da svako ko se

ozbiljno bavi poljoprivrednom

proizvodnjom treba da je osi-

gura.

- Osiguranje poljoprivredne

proizvodnje kod nas je rijetka

pojava, a trebalo bi da je druga-

čije, jer znammnoge vinogra-

darekojisuimalištetuodgrada

ovegodine-istakaojeRajković,

koji je na čelu Nacionalnog

udruženja vinogradara i vina-

ra. Dodao je da je jedan broj vi-

nogradara preventivno naba-

vio mreže za zaštitu od grada,

pa imosiguranjenijeneophod-

no.

S.POPOVIĆ

64

ugovora za osiguranje

poljoprivredne proizvodnje

zaključena prošle godine

kao što je gubitak priplodne sposob-

nosti, osiguranje prije, tokom i nakon

porođaja, krađa životinja – saopšteno je

iz ove osiguravajuće kuće.

Naveli su da kod osiguranja usjeva i plo-

dova predmet osiguranja mogu biti sve

vrste poljoprivrednih kultura, a osnov-

no osiguravajuće pokriće se pruža od

grada, požara i udara groma.

eidopunskerizike

radirektora

izvršni direktor Miroslav Hiršl

odlazi na novu poziciju u okvi-

ru grupe, a v.d. će biti Radule

Raonić, raniji zamjenik glavnog

izvršnog direktora i izvršni

direktor za komercijalne poslo-

ve - podsjetili su iz banke.

M.P.M.

- Od srijede na snagu stupa

odluka o izboru vršioca

dužnosti glavnog izvršnog

direktora. Dosadašnji glavni

PODGORICA

Kako je ljetnja turi-

stička sezonau toku i broj prometa

putnika i vozila jepovećan, zadržava-

njana graničnimprelazima ima, ali su

onaminimalnaodnosnouprosjeku 15

minuta - kazali suPobjedi izMini-

starstvaunutrašnjihposlova.

Tokom juna ove godine, kako su dodali,

granična policija na graničnim prelazi-

ma kontrolisala je 1.887.530 putnika što

je povećanje od 22 odsto u odnosu na

1.541.576 putnika registrovanih u maju

ovegodine ipovećanjeod5,4odstouod-

nosu na 1.790.620 putnika u junu prošle

godine - kazali su Pobjedi iz Ministar-

stva unutrašnjihposlova.

- Granične prelaze su prešla 446.783

motorna vozila, što je povećanje od 11

odsto u odnosu na 401.663motorna vo-

zila registrovana u maju 2018. godine i

povećanje od 6,6 odsto u odnosu na

418.997 motornih vozila u junu prošle

godine.

Najveći broj putnika od početka jula je

prešao preko graničnih prelaza Debeli

brijeg,DobrakovoiSukobin-kazalisuiz

MUP-a.

Od luka, kako su istakli, najveći promet

putnika od početka ovog mjeseca zabi-

lježen je na graničnom prelazu Luka

Kotor.

Što se tiče aerodroma, od početka jula

prednjači AerodromTivat.

N.K.

Na graničnimprelazima u junu bilo gužve, ali se nije čekalo predugo

Granicuprešlo5,4odsto

putnikavišenego lani

Granični prelazDebeli brijeg

Sapotpisivanjaugovora